# 1 av 1   << Första  |  < Föregående  |  Nästa >  |  Sista >>
Upphävd Ändringsföreskrift SKOLFS  2017:77    Ändringsföreskrift  Upphävd
Rubrik
Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2009:2) om kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare 
Utges av
Regeringen 
Historik
   2009:2 Senaste Lydelse
   2009:2 Grundföreskrift
   2012:13 Ändringsföreskrift
   2016:42 Ändringsföreskrift
   2017:77 Ändringsföreskrift
Uppslagsord
Kursplaner
Svenskundervisning för invandrare
Bemyndigande
 
Ändring
ändr. bil. 
Beslutsdatum
2017-06-29 
Tryckdatum
2017-07-10 
Ikraftträdande tidpunkt
2017-08-08 
Upphävd fr.o.m.
2018-01-01 
Upphävd genom
2016:68 
Upphävd av SFS
 
Ändrad giltighet datum
 
Begränsad giltighet
 
Giltig t.o.m.
 
Överg.best.till
 
Giltig fr.o.m.
2017-08-08 

 
Rapporten i pdf formatSKOLFS 2017:77 (Utskriftsversion) (18 KB)
Länkadress: http://www.skolverket.se/skolfs?id=3337
 

SKOLFS 2017:77

Utkom från trycket den 10 juli 2017

Förordning 
om ändring i förordningen (SKOLFS 2009:2) om kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare;

utfärdad den 29 juni 2017.

   Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (SKOLFS 2009:2) om kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare 1 ska ha följande lydelse.

____________________

   1. Denna förordning ska kungöras i Statens skolverks författningssamling (SKOLFS).

   2. Förordningen träder i kraft den 8 augusti 2017.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM

       Eva Lenberg

      (Utbildningsdepartementet)

Bilaga 2

Kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utbildningens uppbyggnad

Den kommunala vuxenutbildningen i svenska för invandrare består av tre olika studievägar, 1, 2 och 3 samt fyra olika kurser, A, B, C och D. Studieväg 1 utgörs av kurserna A, B, C och D, studieväg 2 av kurserna B, C och D och studieväg 3 av kurserna C och D. De olika studievägarna riktar sig till personer med olika bakgrund, förutsättningar och mål. Studievägarna visar på vilken ingångskurs och progressionstakt som är lämplig. En elev påbörjar sina studier inom den studieväg och på den kurs inom studievägen som bäst passar hans eller hennes individuella förutsättningar. Kunskapskraven för en kurs är desamma oavsett studieväg.

  Studieväg 1 vänder sig i första hand till personer med mycket kort studiebakgrund och studieväg 3 till dem som är vana att studera.

  Kurserna på de tre studievägarna får olika utformning beroende på elevernas studievana, utbildningsbakgrund och kunskaper i svenska vid kursstarten. Trots att en elev kan avsluta den kommunala vuxenutbildningen i svenska för invandrare efter respektive kurs är intentionen att alla elever ska ges möjlighet att studera till och med kurs D inom sin studieväg med den anpassning av undervisningen som krävs för att eleverna ska nå kunskapskraven.

  Bedömningen av vilken studieväg som är lämplig för en elev och vilken kurs inom studievägen eleven bör börja på ska utgå från en kartläggning av hans eller hennes kunskaper, förutsättningar och vad som i övrigt kan ha betydelse för möjligheterna att uppfylla kraven.

  Kurserna är relaterade till den gemensamma europeiska referensramen för språk: lärande, undervisning och bedömning. Kurs A motsvarar nivå A1-/A1, kurs B motsvarar nivå A1/A2, kurs C motsvarar nivå A2/A2+ och kurs D motsvarar nivå B1/B1+.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bedömning

Utgångspunkten för bedömningen ska vara elevens förmåga att använda det svenska språket på ett begripligt sätt i olika syften i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Bedömningen ska omfatta elevens kunskaper i enlighet med kunskapskrav för betygen A, B, C, D och E. Kunskapskraven är formulerade utifrån fem aspekter: hörförståelse, läsförståelse, muntlig interaktion, muntlig produktion och skriftlig färdighet. Kraven ska inte bedömas fristående från varandra utan läraren måste göra en helhetsbedömning av elevens språkliga förmåga och utgå från vad eleven faktiskt klarar av språkligt. Den språkliga korrektheten ska relateras till den innehållsliga och språkliga komplexiteten.

  För kurserna A-D gäller att betyg sätts efter avslutad kurs. Inom den del av utbildningen som gäller läs- och skrivinlärning sätts inte betyg.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik SKOLFS 2016:42.

2 Senaste lydelse SKOLFS 2016:42.