# 1 av 2   << Första  |  < Föregående  |  Nästa >  |  Sista >>
Gällande Grundföreskrift SKOLFS  2014:51    Grundföreskrift 
Rubrik
Skolverkets föreskrifter om extra statsbidrag till huvudmän som inrättar karriärsteg för lärare i förskoleklasser och grundskolor i utanförskapsområden 
Utges av
Skolverket 
Historik
   2014:51 Senaste Lydelse
   2014:51 Grundföreskrift
Uppslagsord
Karriärsteg
Statsbidrag
Bemyndigande
15 § förordningen (2014:145) om extra statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare i förskoleklasser och grundskolor i utanförskapsområden 
Beslutsdatum
2014-10-01 
Tryckdatum
2014-10-16 
Ikraftträdande tidpunkt
2015-01-01 
Ändrad giltighet datum
 
Begränsad giltighet
 
Giltig t.o.m.
 
Överg.best.till
 
Giltig fr.o.m.
2015-01-01 

 
Rapporten i pdf formatSKOLFS 2014:51 (Utskriftsversion) (15 KB)
Länkadress: http://www.skolverket.se/skolfs?id=2917
 

SKOLFS 2014:51

Utkom från trycket den 16 oktober 2014

Skolverkets föreskrifter 
om extra statsbidrag till huvudmän som inrättar karriärsteg för lärare i förskoleklasser och grundskolor i utanförskapsområden;

beslutade den 1 oktober 2014.

   Skolverket föreskriver följande med stöd av 15 § förordningen (2014:145) om extra statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare i förskoleklasser och grundskolor i utanförskapsområden.

Inledning

1 §   Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om ansökan och rekvisition enligt förordningen (2014:145) om extra statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare i förskoleklasser och grundskolor i utanförskapsområden. Föreskrifterna innehåller också definition av begrepp som finns i förordningen.

Ansökan och rekvisition

2 §   Ansökan om och rekvisition av statsbidrag ska lämnas in elektroniskt på så sätt som anges i 3 §. Ansökan får göras av sådana huvudmän som anges i 3 § förordningen (2014:145) om extra statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare i förskoleklasser och grundskolor i utanförskapsområden.

3 §   Ansökan och rekvisition får endast lämnas i det formulär som tillhandahålls på Skolverkets webbplats och med sådana rutiner att Skolverket kan ta emot, läsa och bevara handlingen.

När ansökan ska ske

4 §   Ansökan om statsbidrag ska ha kommit in till Skolverket senast den 1 mars före det bidragsår som ansökan avser.

Innehåll i en rekvisition

Uppgifter som alla rekvisitioner ska innehålla

5 §   I rekvisitionen ska följande uppgifter om var och en av lärarna anges:

   1. om läraren utsetts till förstelärare eller lektor enligt bestämmelserna i

3.5 §§ förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare,

   2. namn och personnummer,

   3. skolenhet där läraren undervisar,

   4. att läraren har lärarlegitimation,

   5. sysselsättningsgrad,

   6. lärarens lön,

   7. om tjänsten som förstelärare eller lektor är tillsvidare eller tidsbegränsad,

   8. om läraren utsågs till förstelärare eller lektor i samband med anställningen eller om läraren sedan tidigare var anställd hos huvudmannen när han eller hon utsågs,

   9. datum när läraren tillträdde som förstelärare eller lektor hos huvudmannen,

   10. ämnen som tjänsten som förstelärare eller lektor avser, samt

   11. skolformer och nivåer i skolväsendet som läraren undervisar i.

Vissa andra uppgifter som ska anges i särskilda fall

Lärare som är utsedd i samband med anställningen

6 §   En rekvisition som avser lärare som utsågs till förstelärare eller lektor i samband med anställningen ska, utöver vad som anges i 5 §, innehålla medianlönen hos huvudmannen för den kategori lärare som läraren tillhör. De olika kategorierna av lärare framgår av 9 § förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare. Rekvisitionen ska dessutom innehålla uppgift om vilken lön som avtalats med läraren vid anställningstillfället.

Lärare som sedan tidigare var anställd hos huvudmannen

7 §   En rekvisition som avser lärare som sedan tidigare var anställd hos huvudmannen när han eller hon utsågs till förstelärare eller lektor ska, utöver vad som anges i 5 §, innehålla uppgifter om vilken lön läraren hade före och efter det att han eller hon utsågs.

Lektor

8 §   En rekvisition som avser lektor ska därutöver innehålla uppgifter om i vilka ämnen läraren har sin forskarexamen enligt 5 § förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare.

Definitioner

9 §   Av 10 § Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:147) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare framgår att huvudsakligen innebär minst 50 procent av lärarens arbetstid.

   Med uppgifter som hör till undervisningen avses att läraren

   . ensam eller med kollegor planerar och följer upp undervisningen,

   . bedömer, betygsätter eller dokumenterar elevers kunskapsutveckling, och

   . återkopplar elevers utveckling till elever eller vårdnadshavare.

10 §   Med öppet ansökningsförfarande i 10 § förordningen (2014:145) om extra statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare i förskoleklasser och grundskolor i utanförskapsområden avses som miniminivå

   . att huvudmännen ger möjlighet för alla lärare som är anställda hos huvudmännen att ansöka om tjänst som förstelärare eller lektor, och

   . att huvudmännen utlyser tjänsten.

____________________

   Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2015.

På Skolverkets vägnar 

ANNA EKSTRÖM

                               Peter Östlund