Barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals.

Barnkonventionens huvudprinciper

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras
  • Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet
  • Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas
  • Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad

Om barnkonventionen

FN:s barnrättskommitté

För att övervaka att de stater om har ratificerat konventionen, av vilka Sverige var en av de första, också lever upp till den, finns en FN-kommitté för barnets rättigheter. Staterna ska vart femte år lämna en rapport till kommittén om de framsteg som har gjorts för att förverkliga de rättigheter som anges i konventionen

Barnrättskommittén

Senast granskad: 2016-03-14