Dokumentationsansvar

Kommunen ska dokumentera de insatser som ges till de ungdomar som omfattas av kommunernas aktivitetsansvar. Dokumentationen ska vara ett stöd för den unge och kommunen, att utifrån en kartläggning av ungdomens mål, behov och förväntningar, komma överens om lämpliga individuella åtgärder.

Hemkommunen bör:

Se till att det finns förutsättningar och rutiner så att berörd personal kan dokumentera insatser till ungdomar som tillhör målgruppen för aktivitetsansvaret.

Dokumentationsansvar för stöd och delaktighet för ungdomarna

Kommunernas insatser för ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret ska dokumenteras på ett lämpligt sätt.

  • Dokumentationen ska vara ett stöd för den unge och kommunen, att utifrån en kartläggning av ungdomens mål, behov och förväntningar, komma överens om lämpliga individuella åtgärder.
  • Dokumentationen och de överenskommelser av åtgärder som gemensamt beslutas, kan på så sätt utgöra ett underlag för att professionalisera mötet mellan ungdomen och kommunens personal samt  leda till en tydligare arbetsprocess.
  • Dokumentationen ger den unge delaktighet och kan innebära att ungdomen enklare förstår hur man exempelvis kan återgå till utbildning.
  • Dokumentationen kan också vara ett viktigt underlag för uppföljning och utvärdering av insatserna och på så sätt utveckla kvaliteten i kommunens verksamhet.

Kommunens skyldighet att dokumentera gäller de insatser som kommunen gör för den berörda ungdomen. Det innebär att uppgifter av känslig karaktär inte ska dokumenteras. Om det ändå förekommer sådana uppgifter gäller bestämmelserna om sekretess till skydd för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, 21 kap. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Senast granskad: 2017-08-28