Lämpliga individuella åtgärder ska erbjudas

Det är viktigt att ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret får motivationshöjande insatser och relevant stöd. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera en ungdom att påbörja eller återuppta en utbildning.

Hemkommunen bör:

1. se till att det finns förutsättningar och förankrade rutiner för berörd personal, att aktivt och löpande kunna erbjuda lämpliga individuella åtgärder till de ungdomar som tillhör målgruppen för aktivitetsansvaret, och

2.  se till att samverka med berörda myndigheter och andra aktörer för att samordna lämpliga individuella åtgärder.

Det är viktigt att ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret får motivationshöjande insatser och relevant stöd. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera en ungdom  att påbörja eller återuppta en utbildning.

Resultat av Skolinspektionens granskning 2015

Skolinspektionens granskning (2015) av kommuners arbete med aktivitetsansvaret, visar att motivationshöjande samtal spelar stor roll för att erbjuda ungdomar olika lösningar. Åtgärderna som erbjuds behöver vara individuellt behovsanpassade och syfta till att ungdomar i första hand återgår till eller påbörjar utbildning, eller alternativa åtgärder. Exempel på åtgärder som erbjuds ungdomar kan vara introduktionsprogram, kommunal vuxenutbildning (gymnasienivå), folkhögskolans allmänna kurser, studiemotiverande kurser på folkhögskola praktik med mera.

Det här är vad några kommuner erbjuder ungdomar

Kommunerna löser det ekonomiska stödet till ungdomar inom KAA på olika sätt, exempelvis genom att:

  • Ungdomen skrivs in på ett Introduktionsprogram, till exempel individuellt alternativ, där man kan erbjuda en kombination av studier och praktik, eller andra insatser. Ersättning ges motsvarande studiebidrag (1050 kr) samt busskort och vid behov ges även matersättning.
  • Ungdomar inom KAA som inte går i skolan, men som har praktik får motsvarande studiebidraget.
  • Ungdomen erbjuds vid genomförande av praktik i hemkommunens verksamhet, ersättning motsvarande studiebidraget (1050 kr). Busskort och matersättning erbjuds vid behov. Ungdomen får då inte möjlighet att praktisera inom andra företag eller branscher. Samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Rapporter och projekt

Rapporter

Kommunernas aktivitetsansvar

Ung idag 207. Vägar och omvägar till arbetsmarknaden (2017), Långsiktiga perspektiv på ungas etablering och försörjning.

Projekt

Förebygga avhopp från gymnasiet, processtöd, Skolverket

Plug In 2.0, SKL

Pluginnovation, SKL

Stockholms Unga Studerar eller Arbetar - SUSA, Stockholm stad #Jagmed, Region Östergötland

Plugga Klart, Region Dalarna

Senast granskad: 2017-08-28