Löpande identifiera, informera och kontakta

Hemkommunens insatser för ungdomarna ska ske så snabbt som möjligt. Därför är det viktigt att identifiering av unga sker nära tiden då skolplikten upphör. Identifiering ska även ske i situationer när ungdomar inte börjar, inte fullföljer sin utbildning, eller när en ungdom avslutar en utbildning utan examensbevis.

Hemkommunen bör:

  1. se till att det finns förutsättningar och rutiner för berörd personal att löpande under året identifiera och hålla sig informerad om hur de ungdomar, som tillhör målgruppen för aktivitetsansvaret, är sysselsatta,
  2. se till att tillvägagångssätten för att komma i kontakt med ungdomar anpassas utifrån deras situation och behov, och
  3. se till att det finns ändamålsenliga rutiner för att ta emot information när en elev börjar eller slutar vid, eller utan giltigt skäl är frånvarande i betydande utsträckning från, en gymnasieskola eller gymnasiesärskola med en annan huvudman.

Huvudmannen för utbildningen bör :

4.se till att det finns ändamålsenliga rutiner för att informera hemkommunen när en elev börjar eller slutar vid, eller utan giltigt skäl är frånvarande i betydande utsträckning från, en gymnasieskola eller gymnasiesärskola.

När en elev börjar eller slutar vid en gymnasieskola eller gymnasiesärskola med en annan huvudman än hemkommunen, ska huvudmannen omgående eller snarast, meddela detta till hemkommunen. Detsamma gäller för elev som utan giltigt skäl är frånvarande i betydande utsträckning.
 

Rutiner för informationshantering och kontakt vid arbete med aktivitetsansvaret

Kommunens löpande arbete med att identifiera, informera och kontakta, måste bedrivas regelbundet under hela året. Det övergripande arbetet kan göras i flera steg, till exempel som nedan:

  • hemkommunen skaffar sig information om ungdomars sysselsättning och registrerar denna information,
  • hemkommunen ska exempelvis genom brev, telefonsamtal, sms, hembesök och sociala medier komma i kontakt med de ungdomar som berörs, och
  • hemkommunen ska erbjuda lämpliga individuella åtgärder.

Följ CSN:s rutiner för rapportering om ogiltig frånvaro

För att effektivisera administrationen är det viktigt att huvudmannens rutiner för rapportering till hemkommunen, överensstämmer med CSN:s rutiner för rapportering om ogiltig frånvaro.
Kommunen har möjlighet att hämta uppgifter från betygsdatabasen, BEDA, som förvaltas av Universitets- och högskolerådet.

Beda

Senast granskad: 2017-08-28