Tidiga insatser med unga i fokus

Kommunerna har skyldigheter och ett viktigt ansvar för att skapa förutsättningar för att ge stödinsatser och erbjuda olika alternativ och åtgärder, så att eleven kan fullfölja sin utbildning. Ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret, bör omgående få information om vilka möjligheter som finns för utbildning och annan sysselsättning.

Tidiga insatser med unga i fokus

Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för att minska risken för att ungdomar hamnar i utanförskap eller i en utsatt situation. Tidiga insatser som gör det möjligt för en ung människa att slutföra sina studier kan därför vara avgörande för hur hennes eller hans framtid kommer att se ut.
Det är viktigt att de insatser som kommunen erbjuder utgår från individens förutsättningar,  behov och önskemål. Det är viktigt att huvudman skapar förutsättningar, som gör att elever kan fullfölja sin utbildning. Detta kan på sikt innebära att aktivitetsansvaret kan begränsas i omfattning.

Ungdomarna bör få information omgående om vilka möjligheter som finns för sysselsättning, när man inte studerar eller arbetar.

Skyldigheter och ansvar

Det finns långtgående skyldigheter att skapa förutsättningar för att ge stödinsatser och erbjuda olika utbildningsalternativ, så att eleven kan fullfölja sin utbildning. Därför är det viktigt att ha god kännedom om innehållet i andra allmänna råd, samt annat stödmaterial, som kan vara aktuella i arbetet.

Allmänna råd för arbete med tidiga insatser:

Allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete

Skolfs 2012:98

Allmänna råd med kommentarer om arbete med studie­ och yrkesvägledning

Skolfs 2013:180

Allmänna råd med kommentarer om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.

Skolfs 2014:40

Allmänna råd med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan

Skolfs 2012:34

Stödmaterialet Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

När ett barn eller en elev byter skola eller skolform finns risk att viktig information går förlorad. Det kan påverka alla barn och elever, men i synnerhet de som är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Att övergången fungerar är en betydelsefull faktor för en god skolgång.

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Processtödet Förebygga avhopp från gymnasiet

Tidiga insatser för att förebygga avhopp är en god investering för att förebygga senare insatser via kommunernas aktivitetsansvar. Skolverket erbjuder processtödet, ”Förebygga avhopp från gymnasiet”, till kommuner, som aktivt vill arbeta med att få fler elever att fullfölja sina studier. Läs mer på sidan

Förebygga avhopp från gymnasiet

Senast granskad: 2017-08-28