Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som är folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt men som inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning.

Vilka ungdomar gäller aktivitetsansvaret för?

Aktivitetsansvaret (som tidigare kallades informationsansvar) gäller för ungdomar som fullgjort skolplikten men som inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. En elev har fullföljt ett nationellt program om han eller hon har fått ett examensbevis. Elever som inte har fått examensbevis utan endast ett studiebevis ingår alltså i kommunens ansvar. Elever som går på något av introduktionsprogrammen ingår även i kommunens aktivitetsansvar då ett introduktionsprogram inte är ett nationellt program eller motsvarar ett sådant.

Det är elevens hemkommun som har aktivitetsansvaret. Med hemkommun menas den kommun där eleven är folkbokförd.

Vad innebär aktivitetsansvaret för kommunen?

Aktivitetsansvaret innebär att kommunen löpande under året ska hålla sig informerad om hur kommunens ungdomar är sysselsatta. Kommunerna ska regelbundet under hela året erbjuda lämpliga individuella åtgärder till de ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning.

Kommunen ska också dokumentera sina insatser på lämpligt sätt och föra ett register över ungdomarna. Kommunens skyldighet regleras i 29 kap. 9 § skollagen. Förordningen (2006:39) om register och dokumentation vid fullgörandet av kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar reglerar vilka uppgifter kommunerna får behandla i registret de för över ungdomarna.

Nationell uppföljning och allmänna råd

Statistiska centralbyrån, SCB, samlar in statistik åt Skolverket om ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret. Ett viktigt syfte med insamlingen är att få ökad nationell kunskap om de ungdomar som omfattas. Bland annat samlar SCB in uppgifter om personnummer på dem som omfattas av aktivitetsansvaret, åtgärder som kommunen genomför, datum då åtgärder inleds och avslutas och orsaker till avslutad aktivitet.

Under 2015 har Skolverket arbetat med att ta fram allmänna råd för att stödja kommunerna i arbetet med aktivitetsansvaret. Råden publicerades i januari 2016.

  Allmänna råd om kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

Vid frågor om insamlingen, kontakta

Statistiska centralbyrån, uppgiftslämnarservice
Telefon 010-479 60 65
Vardagar 8.00–16.00
E-post: uls@scb.se
Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad

Vid frågor om aktivitetsansvaret, kontakta

Skolverket
Kristina Klerdal, Undervisningsråd
e-post: kristina.klerdal@skolverket.se
Telefon 08-527 331 38

Skolverket
Elin Lindberg, Undervisningsråd
E-post: elin.lindberg@skolverket.se
Telefon: 08-527 335 32

Senast granskad: 2017-05-18
Innehållsansvar: Rättssekretariatet