Övergångsbestämmelser

Som huvudregel är det skollagen från 2010 som ska tillämpas. Det finns dock undantagsbestämmelser för vissa elevgrupper, områden och beslut där bestämmelser i 1985 års skollag ska tillämpas under en övergångsperiod.

Kommunal vuxenutbildning

För de elever som påbörjat kurser, delkurser eller projektarbeten före den 1 juli 2012 gäller bestämmelserna i 1985 års skollag, om inte annat följer av övergångsbestämmelserna till förordning (2011:1108) om vuxenutbildning.

Huvudregeln i förordningen om vuxenutbildningen är att enbart gymnasieexamen ska kunna utfärdas från och med den 1 juli 2012 på gymnasial nivå i kommunal vuxenutbildning.

NYTT 2015-05-12!

Regeringen har fattat beslut om att förlänga övergångsbestämmelserna för utfärdande av slutbetyg. Slutbetyg enligt de äldre bestämmelserna om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå får  utfärdas i vissa undantagsfall, senast den 1 januari 2017.

Särskild utbildning för vuxna

För de elever som påbörjat kurser i vuxenutbildning för utvecklingsstörda före den 1 juli 2012 ska bestämmelserna i 1985 års skollag samt förordning (1992:736) om vuxenutbildning för utvecklingsstörda fortsätta att gälla för de aktuella kurserna.

För de elever som påbörjat särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå efter den 1 juli 2012 men före den 1 juli 2013 ska äldre bestämmelser gälla när det gäller kursplaner och betygssättning.

För de elever som påbörjat särskild utbildning för vuxna efter den 1 juli 2013 gäller den nya skollagen, förordning (2011:1108) om vuxenutbildning samt de nya ämnesplanerna.

Utbildning i svenska för invandrare

För de elever som påbörjat en kurs i svenska för invandrare före den 1 juli 2012 ska bestämmelserna i 1985 års skollag samt förordning (1994:895) om svenskundervisning för invandrare fortsätta att gälla för den aktuella kursen.

Elever som påbörjat studier i gymnasiesärskolan före hösten 2011

De elever i gymnasiesärskolan som påbörjat sin utbildning före den 1 juli 2011 ska fullfölja sin utbildning enligt bestämmelserna i 1985 års skollag och förordning (1994:741) om gymnasiesärskolan. Dessa elever ska fortsatt få betyg enligt betygsskalan G-VG.

Elever som påbörjat sin utbildning i gymnasiesärskolan efter den 1 juli 2011 men före den 1 juli 2013

De elever i gymnasiesärskolan som påbörjat sin utbildning efter den 1 juli 2011 men före den 1 juli 2013 ska fullfölja sin utbildning enligt bestämmelserna i den nya skollagen (2010:800) i sin lydelse i december 2010 samt 13 kap. gymnasieförordningen (2010:2039) i sin lydelse före den 1 juli 2013. För dessa elever ska den nya betygsskalan, A-E inte användas utan här ska fortsatt den tidigare betygsskalan G-VG gälla.

Elever som påbörjat sin utbildning i gymnasiesärskolan efter den 1 juli 2013

De elever som påbörjat sin utbildning i den reformerade gymnasiesärskolan efter den 1 juli 2013 ska fullfölja sin utbildning enligt den senaste lydelsen av 18 och 19 kap. skollagen samt aktuella bestämmelser i gymnasieförordningen (2010:2039). Dessa elever ska få betyg enligt den nya betygsskalan, A-E.

Senast granskad: 2015-09-23
Innehållsansvar: Rättssekretariatet