Skolväsendet, centrala begrepp

Skolväsendet, skolformer och utbildningsformer samt andra centrala begrepp i den nya skollagen.

Tabeller med de centrala begreppen i den nya skollagen (2010:800)

Vilka verksamheter
omfattas av skollagen?
(1 kap. 1 och 2 §§)

Vad ingår i skolväsendet?
(1 kap. 1 §)

 

Vilka skolformer
finns det?
(1 kap. 1 §)
 • Skolväsendet
 • Vissa särskilda utbildningsformer
 • Annan pedagogisk verksamhet som
  bedrivs istället för utbildning inom
  skolväsendet
 • Skolformerna
 • Fritidshem (som kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och vissa särskilda utbildningsformer)
 • Förskola
 • Förskoleklass
 • Grundskola
 • Grundsärskola
 • Specialskola
 • Sameskola
 • Gymnasieskola
 • Gymnasiesärskola
 • Kommunal vuxenutbildning
 • Särskild utbildning för vuxna
 • Utbildning i svenska för invandrare

 

Vilka särskilda utbildningsformer finns det?
(24 kap. 1 §)
Vad finns det för annan pedagogisk verksamhet
som bedrivs istället för utbildning inom skol-
väsendet? (25 kap. 1 §)
 • Internationella skolor
 • Utbildning vid särskilda ungdomshem
 • Utbildning för intagna i kriminalvårdsanstalt
 • Utbildning vid folkhögskola som motsvarar
  utbildning i svenska för invandrare
 • Utbildning för barn och elever som vårdas på
  sjukhus eller annan motsvarande institution
  (t.ex. särskild undervisning)
 • Utbildning i hemmet eller på annan lämplig
  plats (särskild undervisning)
 • Annat sätt att fullgöra skolplikten
 • pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem
 • Öppen förskola
 • Öppen fritidsverksamhet

Definitioner (1 kap. 3 §)

 • Elev
Den som deltar i utbildning enligt denna lag med undantag för barn i förskolan.
 • Fristående fritidshem
Sådant fritidshem som bedrivs av en enskild och som avses i 2 kap. 7 § andra stycket.
 • Fristående förskola
Förskoleenhet vid vilken en enskild bedriver utbildning i form av förskola.
 • Fristående skola
Skolenhet vid vilken en enskild bedriver utbildning inom skolväsendet i form av förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola eller sådant fritidshem som avses i 2 kap. 7 § första stycket.
 • Förskoleenhet
Av huvudman för förskola organiserad enhet som omfattar verksamhet i en eller flera förskolebyggnader som ligger nära varandra och till enheten knuten verksamhet som inte bedrivs i någon förskolebyggnad.
 • Skolenhet
Av huvudman för annan skolform än förskola organiserad enhet som omfattar verksamhet i en eller flera skolbyggnader som ligger nära varandra och till enheten knuten verksamhet som inte bedrivs i någon skolbyggnad.
 • Undervisning
Sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden.
 • Utbildning
Den verksamhet inom vilken undervisning sker utifrån bestämda mål.
Inom vilka verksamheter bedrivs utbildning?
Utbildning bedrivs inom hela skolväsendet och vissa särskilda utbildningsformer.
Senast granskad: 2016-03-09
Innehållsansvar: Rättssekretariatet