Skolverkets allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling har upphört att gälla

Den 15 juni 2017 upphörde Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2012:10) om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling att gälla. Som en följd av detta har publikationen av de allmänna råden med kommentarer utgått.

Skolverket har beslutat att upphäva de allmänna råden eftersom delar av råden inte längre är aktuella. Råden grundar sig delvis på bestämmelser i diskrimineringslagen och förordningen om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling som är upphävda eller har ändrats. Från och med den 1 januari 2017 gäller nya bestämmelser om aktiva åtgärder mot diskriminering i diskrimineringslagen. Skollagens bestämmelser om åtgärder mot kränkande behandling
(6 kapitlet) har inte ändrats.

Läs mer om regeländringarna

Stöd och vägledning i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

Information och vägledning om arbetet mot kränkande behandling finns på Skolverket.se.

Information och vägledning om diskrimineringslagen finns på Diskrimineringsombudsmannens (DO) webbplats

Skolverket kommer inte att ta fram nya allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling under 2017. Anledningen till det är att Skolverket avvaktar besked om det förslag som finns om att flytta bestämmelserna i diskrimineringslagen som rör skolan till skollagen. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018 (Bättre skydd mot diskriminering, SOU 2016:87).

Viktigt att komma ihåg

Arbetet mot kränkande behandling ska genomföras på samma sätt som tidigare. Bestämmelserna i 6 kapitlet skollagen om åtgärder mot kränkande behandling har inte ändrats.

Har du frågor?

Kontakta Skolverkets Upplysningstjänst .

Senast granskad: 2017-10-17
Innehållsansvar: Avdelningen för juridik