Förändringar för gymnasieskolan

Skolverket har fattat beslut om ändringar i åtta yrkesprogram i gymnasieskolan. Förändringarna omfattar innehåll i inriktningar, programfördjupningar och ämnesplaner och gäller för gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Samtliga förändringar ska tillämpas från och med den 1 juli 2021 med två undantag:

 • Ämnesplanen i vård- och omsorg specialisering som ska tillämpas inom vuxenutbildningen från 1 juli 2020.
 • Fordons- och transportprogrammet som får en förändrad programstruktur med totalt 16 nya ämnen med totalt 32 nya kurser, som ska tillämpas från 1 juli 2020.

De nya ämnesplanerna för yrkesprogrammen kommer att finnas tillgängliga på skolverket.se i slutet av mars 2020.

Stöd att berätta om förändringarna

En presentation som du som skolchef eller rektor kan använda för att berätta om förändringarna i yrkesprogrammen. Fokus är på fordons- och transportprogrammet, där de flesta förändringar träder ikraft 1 juli 2020. Men även kortfattad information om förändringarna i ytterligare sju program finns med. Du kan förstås anpassa presentationen utifrån lokala behov.

Presentation av förändringar i gymnasieskolan 2020-2021Powerpoint (powerpoint, 17 MB)

Fler förändringar i gymnasieskolan

Den 18 december lämnade vi över våra slutliga förslag till förändringar i ämnesplanerna för engelska, matematik och moderna språk till regeringen. Syftet med ändringarna är att förbättra kvaliteten och likvärdigheten i undervisningen och att betygen ska bli mer rättvisande för eleverna. Det är regeringen som kommer att fatta beslut om när dessa ämnesplaner börjar gälla.

Så arbetar vi med att revidera kurs- och ämnesplanerna

Barn- och fritidsprogrammet (BF)

Regeringen har beslutat att inriktningarna pedagogiskt arbete respektive socialt arbete slås samman till den nya inriktningen pedagogiskt och socialt arbete. Eftersom inriktningarna slås samman så revideras ämnet socialt arbete och kurserna socialt arbete 1 och socialt arbete 2 skapas.

Förändringen ska tillämpas från och med den 1 juli 2021.

Fordons- och transportprogrammet (FT)

Förändringar i fordons- och transportprogrammet som träder i kraft 1 juli 2020

Skolverket har tagit fram 16 nya ämnen med totalt 32 nya kurser och en förändrad programstruktur för fordons- och transportprogrammet. Ämnena och kurserna är också framtagna för fordonsteknisk utbildning inom kommunal vuxenutbildning.

Förändringar av fordons- och transportprogrammet och fordonsteknisk utbildning

Förändringarna ska tillämpas från och med hösten 2020.

Ytterligare förändringar i fordons- och transportprogrammet

Regeringen har beslutat att inriktningen godshantering tas bort då inriktningen är mycket liten med totalt sju elever läsåret 2018/19. Vidare har det nationella programrådet för fordons- och transportprogrammet framfört att inriktningen bör läggas ned. De kurser som inte längre finns inom inriktningen i stället läggs i programfördjupningen.

Förändringen ska tillämpas från och med den 1 juli 2021.

Konsekvenser för redan legitimerade lärare i de nya och upphävda ämnena inom fordons- och transportprogrammet

Hotell- och turismprogrammet (HT)

Regeringen har beslutat att hotell- och turismprogrammets inriktningar, hotell och konferens samt turism och resor ska slås samman. Programmet blir då utan inriktningar. Skolverket har efter samtal med skolhuvudmän gjort bedömningen att sammanslagningen av hotell- och turismprogrammets inriktningar ger utrymme både för yrkeskurser och grundläggande behörighet och att kursen hållbar turism kan läggas till bland de programgemensamma ämnena för att öka fokus på hållbarhetsfrågor inom hotell- och turismbranschen. Ämnena inom programfördjupningen utökas med bland annat ämnet eventteknik och ämnet dryckeskunskap för att öka programmets flexibilitet.

Förändringen ska tillämpas från och med den 1 juli 2021.

Hantverksprogrammet (HV)

Regeringen har beslutat att inriktningen frisör byter namn till frisör, barberare och hår- och makeupstylist. Tidigare har frisör varit en egen inriktning samtidigt som hår- och makeupstylist låg i inriktningen övriga hantverk. Då styrdokumenten för inriktningen övriga hantverk innehåller en rad olika yrkesutgångar och är generellt skrivna, så upplevs den inte ge önskad styrning för hår- och makeupstylister. Frisörbranschen har länge drivit frågan om en utbildning till barberaryrket och har nu i och med den beslutade inriktningen fått gehör för sina önskemål. Skolverket har beslutat om nya kurser i ämnet hantverk med barberare 2-6a samt hår- och makeupstylist 2–4.

Förändringen ska tillämpas från och med den 1 juli 2021.

Naturbruksprogrammet (NB)

Regeringen har beslutat att en ny inriktning naturturism skapas, med ett nytt ämne, naturturism och att inriktningen djur delas i inriktningarna djurvård respektive hästhållning. Inriktningen skog byter namn till skogsbruk. Samtidigt utökas samtliga inriktningars poängomfattning till mellan 500–700 poäng.

Både elever och arbetsgivare har uppfattat dagens naturbruksprogram som otydligt eftersom programmets innehåll kan variera stort mellan skolor och att en större likvärdighet är att föredra. En omfördelning av poäng från programfördjupningen till inriktningarna anses kunna bidra till detta.

Förändringen ska tillämpas från och med den 1 juli 2021.

Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)

Regeringen har beslutat att inriktningen färskvaror, delikatess och catering tas bort från programmet eftersom endast en skola i landet erbjuder den. Kurserna som ingår i dagens inriktning kommer att finnas kvar i programfördjupningen och därmed vara möjlig för elever att läsa även i fortsättningen.

Förändringen ska tillämpas från och med den 1 juli 2021.

VVS- och fastighetsprogrammet (VF)

Regeringen beslutat att det programgemensamma ämnet ellära med kursen praktisk ellära ersätts av ämnet elektroteknik med kursen elkraftteknik. Inriktningen ventilationsteknik byter namn till ventilation med ämnet ventilation – installation. I ämnet ventilation – installation ingår kurserna ventilationsisolering 100 poäng, ventilationsmontering 1, 100 poäng, ventilationsmontering 2, 200 poäng och ventilationsservice, 100 poäng. Inriktningens omfattning ökar från 300 poäng till 500 poäng. I inriktningarna fastighet och kyl- och värmepumpsteknik byts ämnet elektroteknik med kursen elkraftteknik ut mot ämnet ellära med kursen praktisk ellära.

Förändringen ska tillämpas från och med den 1 juli 2021.

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Förändringar i vård- och omsorgsprogrammet som träder i kraft 1 juli 2020

Ämnet vård och omsorg specialisering ska tillämpas inom vuxenutbildningen från och med 1 juli 2020.

Förändringar i vård- och omsorgsprogrammet som träder i kraft 1 juli 2021

Regeringen har beslutat att programstrukturen för vård- och omsorgsprogrammet ändras så att omfattningen av de programgemensamma ämnena inom programmet utökas från 1 100 till 1 400 gymnasiepoäng. Skolverket har beslutat om en ändrad programstruktur för vård- och omsorgsprogrammet som bland annat innehåller sju nya ämnen och fem reviderade ämnen. Fem av dagens ämnen upphävs och innehållet från dessa flyttas istället över till något eller några av de nya ämnena. Syftet med dessa förändringar är att skapa förutsättningar för en nationellt sammanhållen utbildning som ger möjlighet att uppnå de kompetenskrav för arbete som undersköterska som Socialstyrelsen föreslagit.

Förändringen ska tillämpas från och med den 1 juli 2021.

Konsekvenser för redan legitimerade lärare i de nya, reviderade och upphävda ämnena inom vård- och omsorgsprogrammet

Samtliga nya legitimationer kommer att vara kostnadsfria förutom i de fall då en kompletterande ansökan behövs. Mer information om hur du som lärare yrkar på de nya ämnena kommer under hösten 2020.

De yrkeslärare som har legitimation i följande reviderade ämnen behåller sin legitimation oförändrad:

 • gerontologi och geriatrik
 • hälsovård
 • psykiatri
 • vård och omsorg specialisering
 • vårdpedagogik och handledning.

De yrkeslärare som har legitimation i ämnet medicin kommer att kunna yrka på behörighet i de nya ämnena:

 • anatomi och fysiologi
 • omvårdnad.

De yrkeslärare som har behörighet i ämnet specialpedagogik kommer även att kunna yrka på behörighet i ämnet:

 • funktionsförmåga och funktionsnedsättning.

De yrkeslärare som idag har behörighet i ämnet sjukvård kommer att kunna yrka på behörighet i ämnet:

 • hälso- och sjukvård.

De yrkeslärare som idag har behörighet i ämnet vård- och omsorg kommer att kunna yrka på behörighet i det ena eller båda ämnena:

 • omvårdnad
 • social omsorg.

OBS! Här kommer en individuell bedömning att göras utifrån tidigare kunskap och erfarenheter vilket medför att det kommer att krävas dokumentation för bedömningen av dessa behörigheter.

Kompletterande ansökan – barn- och ungdomsvård och rättspsykiatri

För ämnena barn- och ungdomsvård och rättspsykiatri kommer det att krävas en kompletterande ansökan enligt ordinarie förfarande då dessa inte bedöms ha någon motsvarighet.

Ämnen som upphävs - it i vård och omsorg samt teknik i vård och omsorg

Ämnena it i vård och omsorg samt teknik i vård och omsorg upphävs som ämnen och kommer inte att ha någon motsvarighet.

Bakgrund

Skolverket har haft i uppdrag att föreslå förändringar i examensmål, utbudet av inriktningar, programstrukturer och förslag på nya och reviderade ämnen för åtta nationella yrkesprogram inom gymnasieskolan. De nya och reviderade ämnesplanerna omfattar även vuxenutbildningen. Syftet var att anpassa utbildningarna utifrån efterfrågan från elever och samtidigt en anpassning utifrån arbetslivets behov. Förslagen utgår från Gymnasieutredningens betänkande En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (SOU 2016:77). Förslagen är framtagna i samarbete med de nationella programråden, branschrepresentanter, referensgrupper, expertgrupper och myndigheter.

Regeringen har tidigare fattat beslut om ändringar i examensmålen för yrkesprogrammen i gymnasieförordningen, inriktningsnamn och programgemensamma ämnen.

Regeringens pressmeddelandelänk till annan webbplats

Gymnasieförordningenlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 23 mars 2020