Förändringar i gymnasieskolan

Skolverket har reviderat inriktningar, programfördjupningar och ämnen på flera program. Dessutom har vi föreslagit förändringar i tre gymnasiegemensamma ämnen; matematik, engelska och moderna språk.

För estetiska programmet har Skolverket fattat beslut om att utöka kurserna inom estetiska programmets programfördjupning.

Riksdagen har fattat beslut om att handels- och administrationsprogrammet byter namn till försäljnings- och serviceprogrammet. Namnbytet gäller på utbildningar som startar efter den 30 juni 2022.

Beslutade förändringar för vissa av gymnasieskolans program

Skolverket har fattat beslut om ändringar i åtta yrkesprogram i gymnasieskolan. Skolverket har också fattat beslut om att utöka kurserna inom estetiska programmets programfördjupning.

Dessa förändringar ska tillämpas från och med den 1 juli 2021 med tre undantag:

 • Kursen arrangering och komposition 2 inom ämnet musikteori och kursen dansteknik – specialisering inom ämnet dansteknik får erbjudas som programfördjupning på estetiska programmet från och med 15 juli-2020. Estetiska programmet
 • Ämnesplanen i vård- och omsorg specialisering som ska tillämpas inom vuxenutbildningen från 1 juli 2020. Vård- och omsorgsprogrammetlänk till annan webbplats
 • Fordons- och transportprogrammet som får en förändrad programstruktur med totalt 16 nya ämnen med totalt 32 nya kurser, som ska tillämpas från 1 juli 2020. Fordons- och transportprogrammet

Estetiska programmet

Estetiska programmets programfördjupning utökas med fler kurser. Utökningen omfattar kursen arrangering och komposition 2 inom ämnet musikteori och kursen dansteknik – specialisering inom ämnet dansteknik. Kurserna får erbjudas som programfördjupning på estetiska programmet och får tillämpas från 15 juli-20.

Barn- och fritidsprogrammet (BF)

Regeringen har beslutat att inriktningarna pedagogiskt arbete respektive socialt arbete slås samman till den nya inriktningen pedagogiskt och socialt arbete. Eftersom inriktningarna slås samman så revideras ämnet socialt arbete och kurserna socialt arbete 1 och socialt arbete 2 skapas.

Förändringen ska tillämpas från och med den 1 juli 2021.

Programstruktur barn- och fritidsprogrammetPDF (pdf, 191 kB)

Ämnesplan socialt arbetePDF (pdf, 192 kB)

Fordons- och transportprogrammet (FT)

Förändringar i fordons- och transportprogrammet som träder i kraft 1 juli 2020

Skolverket har tagit fram 16 nya ämnen med totalt 32 nya kurser och en förändrad programstruktur för fordons- och transportprogrammet. Ämnena och kurserna är också framtagna för fordonsteknisk utbildning inom kommunal vuxenutbildning.

Förändringar av fordons- och transportprogrammet och fordonsteknisk utbildning

Förändringarna ska tillämpas från och med hösten 2020.

Ytterligare förändringar i fordons- och transportprogrammet

Regeringen har beslutat att inriktningen godshantering tas bort då inriktningen är mycket liten med totalt sju elever läsåret 2018/19. Vidare har det nationella programrådet för fordons- och transportprogrammet framfört att inriktningen bör läggas ned. De kurser som inte längre finns inom inriktningen i stället läggs i programfördjupningen.

Förändringen ska tillämpas från och med den 1 juli 2021.

Programstruktur fordons- och transportprogrammetPDF (pdf, 167 kB)

Konsekvenser för redan legitimerade lärare i de nya och upphävda ämnena inom fordons- och transportprogrammet

Hantverksprogrammet (HV)

Regeringen har beslutat att inriktningen frisör byter namn till frisör, barberare och hår- och makeupstylist. Tidigare har frisör varit en egen inriktning samtidigt som hår- och makeupstylist låg i inriktningen övriga hantverk. Då styrdokumenten för inriktningen övriga hantverk innehåller en rad olika yrkesutgångar och är generellt skrivna, så upplevs den inte ge önskad styrning för hår- och makeupstylister. Frisörbranschen har länge drivit frågan om en utbildning till barberaryrket och har nu i och med den beslutade inriktningen fått gehör för sina önskemål. Skolverket har beslutat om nya kurser i ämnet hantverk med barberare 2-6a samt hår- och makeupstylist 2–4.

Förändringen ska tillämpas från och med den 1 juli 2021.

Programstruktur hantverksprogrammetPDF (pdf, 212 kB)

Ämnesplan hantverkPDF (pdf, 1 MB)

Hotell- och turismprogrammet (HT)

Regeringen har beslutat att hotell- och turismprogrammets inriktningar, hotell och konferens samt turism och resor ska slås samman. Programmet blir då utan inriktningar. Skolverket har efter samtal med skolhuvudmän gjort bedömningen att sammanslagningen av hotell- och turismprogrammets inriktningar ger utrymme både för yrkeskurser och grundläggande behörighet och att kursen hållbar turism kan läggas till bland de programgemensamma ämnena för att öka fokus på hållbarhetsfrågor inom hotell- och turismbranschen. Ämnena inom programfördjupningen utökas med bland annat ämnet eventteknik och ämnet dryckeskunskap för att öka programmets flexibilitet.

Förändringen ska tillämpas från och med den 1 juli 2021.

Programstruktur hotell- och turismprogrammetPDF (pdf, 121 kB)

Naturbruksprogrammet (NB)

Regeringen har beslutat att en ny inriktning naturturism skapas, med ett nytt ämne, naturturism och att inriktningen djur delas i inriktningarna djurvård respektive hästhållning. Inriktningen skog byter namn till skogsbruk. Samtidigt utökas samtliga inriktningars poängomfattning till mellan 500–700 poäng.

Både elever och arbetsgivare har uppfattat dagens naturbruksprogram som otydligt eftersom programmets innehåll kan variera stort mellan skolor och att en större likvärdighet är att föredra. En omfördelning av poäng från programfördjupningen till inriktningarna anses kunna bidra till detta.

Förändringen ska tillämpas från och med den 1 juli 2021.

Programstruktur naturbruksprogrammetPDF (pdf, 224 kB)

Ämnesplan naturturismPDF (pdf, 211 kB)

Ämnesplan naturbrukPDF (pdf, 179 kB)

Ämnesplan skogsmaskinerPDF (pdf, 246 kB)

Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)

Regeringen har beslutat att inriktningen färskvaror, delikatess och catering tas bort från programmet eftersom endast en skola i landet erbjuder den. Kurserna som ingår i dagens inriktning kommer att finnas kvar i programfördjupningen och därmed vara möjlig för elever att läsa även i fortsättningen.

Förändringen ska tillämpas från och med den 1 juli 2021.

Programstruktur restaurang- och livsmedelsprogrammetPDF (pdf, 192 kB)

VVS- och fastighetsprogrammet (VF)

Regeringen beslutat att det programgemensamma ämnet ellära med kursen praktisk ellära ersätts av ämnet elektroteknik med kursen elkraftteknik. Inriktningen ventilationsteknik byter namn till ventilation med ämnet ventilation – installation. I ämnet ventilation – installation ingår kurserna ventilationsisolering 100 poäng, ventilationsmontering 1, 100 poäng, ventilationsmontering 2, 200 poäng och ventilationsservice, 100 poäng. Inriktningens omfattning ökar från 300 poäng till 500 poäng. I inriktningarna fastighet och kyl- och värmepumpsteknik byts ämnet elektroteknik med kursen elkraftteknik ut mot ämnet ellära med kursen praktisk ellära.

Förändringen ska tillämpas från och med den 1 juli 2021.

Programstruktur VVS- och fastighetsprogrammetPDF (pdf, 198 kB)

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Förändringar i vård- och omsorgsprogrammet som träder i kraft 1 juli 2020

Ämnet vård och omsorg specialisering ska tillämpas inom vuxenutbildningen från och med 1 juli 2020.

Förändringar i vård- och omsorgsprogrammet som träder i kraft 1 juli 2021

Regeringen har beslutat att programstrukturen för vård- och omsorgsprogrammet ändras så att omfattningen av de programgemensamma ämnena inom programmet utökas från 1 100 till 1 400 gymnasiepoäng. Skolverket har beslutat om en ändrad programstruktur för vård- och omsorgsprogrammet som bland annat innehåller sju nya ämnen och fem reviderade ämnen. Fem av dagens ämnen upphävs och innehållet från dessa flyttas istället över till något eller några av de nya ämnena. Syftet med dessa förändringar är att skapa förutsättningar för en nationellt sammanhållen utbildning som ger möjlighet att uppnå de kompetenskrav för arbete som undersköterska som Socialstyrelsen föreslagit.

Förändringen ska tillämpas från och med den 1 juli 2021.

Programstruktur vård- och omsorgsprogrammetPDF (pdf, 178 kB)

Ämnesplan anatomi och fysiologiPDF (pdf, 188 kB)

Ämnesplan barn- och ungdomsvårdPDF (pdf, 202 kB)

Ämnesplan funktionsförmåga och funktionsnedsättningPDF (pdf, 193 kB)

Ämnesplan gerontologiPDF (pdf, 180 kB)

Ämnesplan hälso- och sjukvårdPDF (pdf, 209 kB)

Ämnesplan hälsovårdPDF (pdf, 214 kB)

Ämnesplan omvårdnadPDF (pdf, 196 kB)

Ämnesplan rättspsykiatriPDF (pdf, 189 kB)

Ämnesplan social omsorgPDF (pdf, 202 kB)

Ämnesplan pedagogik i vård och omsorgPDF (pdf, 161 kB)

Ämnesplan psykiatriPDF (pdf, 196 kB)

Ämnesplan vård och omsorg specialiseringPDF (pdf, 178 kB)

Konsekvenser för redan legitimerade lärare i de nya, reviderade och upphävda ämnena inom vård- och omsorgsprogrammet

Samtliga nya legitimationer kommer att vara kostnadsfria förutom i de fall då en kompletterande ansökan behövs. Mer information om hur du som lärare yrkar på de nya ämnena kommer under hösten 2020.

De yrkeslärare som har legitimation i följande reviderade ämnen behåller sin legitimation oförändrad:

 • gerontologi och geriatrik
 • hälsovård
 • psykiatri
 • vård och omsorg specialisering
 • vårdpedagogik och handledning.

De yrkeslärare som har legitimation i ämnet medicin kommer att kunna yrka på behörighet i de nya ämnena:

 • anatomi och fysiologi
 • omvårdnad.

De yrkeslärare som har behörighet i ämnet specialpedagogik kommer även att kunna yrka på behörighet i ämnet:

 • funktionsförmåga och funktionsnedsättning.

De yrkeslärare som idag har behörighet i ämnet sjukvård kommer att kunna yrka på behörighet i ämnet:

 • hälso- och sjukvård.

De yrkeslärare som idag har behörighet i ämnet vård- och omsorg kommer att kunna yrka på behörighet i det ena eller båda ämnena:

 • omvårdnad
 • social omsorg.

OBS! Här kommer en individuell bedömning att göras utifrån tidigare kunskap och erfarenheter vilket medför att det kommer att krävas dokumentation för bedömningen av dessa behörigheter.

Kompletterande ansökan – barn- och ungdomsvård och rättspsykiatri

För ämnena barn- och ungdomsvård och rättspsykiatri kommer det att krävas en kompletterande ansökan enligt ordinarie förfarande då dessa inte bedöms ha någon motsvarighet.

Ämnen som upphävs - it i vård och omsorg samt teknik i vård och omsorg

Ämnena it i vård och omsorg samt teknik i vård och omsorg upphävs som ämnen och kommer inte att ha någon motsvarighet.

Stöd att berätta om förändringarna

Vi har tagit fram presentation som du som skolchef eller rektor kan använda för att berätta om förändringarna i yrkesprogrammen. Fokus är på fordons- och transportprogrammet, där de flesta förändringar träder ikraft 1 juli 2020. Men även kortfattad information om förändringarna i ytterligare sju program finns med. Du kan förstås anpassa presentationen utifrån lokala behov.

Presentation av förändringar i gymnasieskolan 2020-2021Powerpoint (powerpoint, 17 MB)

Bakgrund till förändringarna i yrkesprogrammen

Skolverket har haft i uppdrag att föreslå förändringar i examensmål, utbudet av inriktningar, programstrukturer och förslag på nya och reviderade ämnen för åtta nationella yrkesprogram inom gymnasieskolan. De nya och reviderade ämnesplanerna omfattar även vuxenutbildningen. Syftet var att anpassa utbildningarna utifrån efterfrågan från elever och samtidigt en anpassning utifrån arbetslivets behov. Förslagen utgår från Gymnasieutredningens betänkande En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (SOU 2016:77). Förslagen är framtagna i samarbete med de nationella programråden, branschrepresentanter, referensgrupper, expertgrupper och myndigheter.

Regeringen har tidigare fattat beslut om ändringar i examensmålen för yrkesprogrammen i gymnasieförordningen, inriktningsnamn och programgemensamma ämnen.

Regeringens pressmeddelandelänk till annan webbplats

Gymnasieförordningenlänk till annan webbplats

Handels- och administrationsprogrammet blir Försäljnings- och serviceprogrammet

Riksdagen har fattat beslut om att handels- och administrationsprogrammet byter namn till försäljnings- och serviceprogrammet.

Skolverkets förslag till förändringar

 • Inriktningen administrativ service avvecklas.
 • Examensmål och programstruktur justeras med anledning av förslaget att avveckla inriktningen administrativ service.
 • I examensmålen förstärks perspektiven hållbar utveckling och digital kompetens för att bättre möta branschens kompetensbehov samt utbildningsbehov utifrån miljö- och samhällsförändringar.

Engelska, matematik och moderna språk – ej beslutade

Den 18 december lämnade vi över våra slutliga förslag till förändringar i ämnesplanerna för engelska, matematik och moderna språk till regeringen. Syftet med ändringarna i dessa ämnesplaner är att de ska bli ett bättre arbetsverktyg för lärarna. På så sätt vill vi förbättra likvärdigheten i undervisningen och se till att betygen blir mer rättvisande för eleverna.

Tydligare fokus på syfte och centralt innehåll

Ämnets syfte och centrala innehåll ska få ett tydligare fokus i undervisningen och kunskapskraven ska bli ett bättre stöd när lärarna sätter betyg. Fakta och förståelse ska betonas och innehållet ska skilja sig tydligare mellan kurser.

Precis som tidigare ska syftet och det centrala innehållet styra undervisningen och kunskapskraven vara ett stöd när läraren sätter betyg.

När börjar de reviderade ämnesplanerna att gälla?

Regeringen förväntas fatta beslut om ämnesplanerna matematik, engelska och moderna språk under 2020. Om regeringen fattar ett sådant beslut, börjar de reviderade ämnesplanerna att gälla den 1 juli 2021.

Skolverket har föreslagit för regeringen att elever som påbörjar någon kurs i engelska, matematik eller moderna språk före den 1 juli 2021 i gymnasieskolan eller i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå ska få slutföra sina påbörjade kurser enligt nu gällande ämnesplaner.

Fakta och förståelse betonas

I våra förslag lyfter vi fram fakta och förståelse där det har behövts. I det centrala innehållet har vi undersökt vilka formuleringar som varit för övergripande och gjort dem mer konkreta. I kunskapskraven gör vi det möjligt för läraren att lägga större vikt vid bredden i elevernas ämneskunskaper.

Det centrala innehållet anpassas när det gäller omfattning, konkretionsgrad och progression

I våra förslag har vi anpassat omfattningen av det centrala innehållet till ämnets poängomfattning. Ett alltför omfattande innehåll har ibland gjort att lärare tvingats prioritera bort eller tona ned vissa delar. Följden kan bli bristande likvärdighet i undervisningen. Vi vill också tydliggöra progressionen med starkare betoning på grundläggande kunskaper för de yngre eleverna och större inslag av komplexa sammanhang för de äldre eleverna.

När vi har justerat det centrala innehållet har vi

 • konkretiserat innehåll genom att peka ut de specifika delarna som läraren ska undervisa om
 • beskrivit det centrala innehållet mer generellt och plockat bort en del detaljer och exempel som finns i dag
 • tagit bort innehåll helt eller flyttat innehåll mellan kurser eller ämnen.

Kunskapskraven är mindre omfattande och mindre detaljerade

I våra förslag har vi strukit eller justerat formuleringar i kunskapskraven så att de ska bli ett bättre stöd när läraren sätter betyg. Vi har bland annat fokuserat på det som är centralt att bedöma i ämnet, minskat antalet bedömningsaspekter och flyttat en del innehåll från kunskapskraven till det centrala innehållet. Kunskapskraven blir då mer övergripande vilket gör att läraren får förutsättningar att sätta mer rättvisande betyg. Mindre omfattande och detaljerade kunskapskrav minskar även risken för att de ska styra planeringen av undervisningen.

Vad ändras inte?

Vi vill behålla det som fungerar bra i nuvarande ämnesplaner och den praxis kring tolkning och användning som lärare har utvecklat.

I de flesta ämnen blir det inga stora förändringar utan mindre justeringar. Den grundläggande strukturen ämnesplanerna finns kvar. Precis som tidigare ska syftet och det centrala innehållet styra undervisningen och kunskapskraven vara ett stöd när läraren sätter betyg. Grundmodellen med värdeord i kunskapskraven har vi inte heller förändrat men antalet värdeord som används har blivit färre. Det handlar inte heller om några ändringar av betygsskalan.

Läs våra slutliga förslag

Den 18 december lämnade vi över våra slutliga förslag till ändrade ämnesplaner till regeringen. Nedan hittar du alla slutliga förslag.

Förslag till ändringar i kursplaner, kunskapskrav och ämnesplanerlänk till annan webbplats

Vi ger stöd i implementeringen

Vi kommer att stötta huvudmän, skolchefer och lärare att börja arbeta utifrån de reviderade ämnesplanerna. Stödet består av olika informations-, utvecklings-, och stödinsatser. Vi tar bland annat fram material som kan används för det lokala implementeringsarbetet och om vad förändringarna i de reviderade ämnesplanerna innebär för undervisningen i de olika ämnena.

Inväntar utredningar

Anledningen till att inte samtliga gymnasiegemensamma ämnen på gymnasial nivå eller i gymnasiesärskolan och inom särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå revideras nu beror på att vi inväntar resultatet av Betygsutredningen 2018 (U 2018:03). Utredningen ska bland annat föreslå en modell för ämnesbetyg på gymnasial nivå.

Även Komvuxutredningen som lämnade sitt betänkande (SOU 2018:71) i augusti 2018 kan vara avgörande i det fortsatta arbetet. Utredningen föreslog bland annat att betygsskalan ska förenklas för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå, i svenska för invandrare och för särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå.

Inväntar beslut om ändringar som rör sex och samlevnad och jämställdhet

Skolverket har föreslagit ändringar som rör sex och samlevnad och jämställdhet i läroplanernas del 1 och 2 och i vissa ämnesplaner för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen. Vi väntar på beslut från regeringen. Läs Skolverkets förslag till förändringar kring kunskapsområdena sex och samlevnadlänk till annan webbplats och jämställdhetlänk till annan webbplats.

Kontakt

Vid frågor kontakta Skolverkets upplysningstjänst. Tel: 08-527 332 00 upplysningstjansten@skolverket.se

Senast uppdaterad 02 juli 2020