Lagändring 2018-07-01: För att minska elevers upprepade eller längre frånvaro

Skollagen ändras för att minska elevers upprepade eller längre frånvaro från utbildningen inom de obligatoriska skolformerna.

Om en elev som går i någon av de obligatoriska skolformerna har upprepad eller längre frånvaro ska rektorn se till att frånvaron utreds så fort som möjligt, om det inte är onödigt. Det gäller oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro.

Enligt regeringen bör det vara upp till rektorn att avgöra exakt hur många tillfällen som en elev kan vara frånvarande under en viss tidsperiod. Det bör också vara upp till rektorn att avgöra hur många dagar eleven kan vara frånvarande i sträck innan skyldigheten att utreda frånvaron inträder. Rektorn måste utgå från omständigheterna i det enskilda fallet.

Skolan ska genomföra utredningen i samråd med eleven, elevens vårdnadshavare och elevhälsan. Om förutsättningarna för en utredning om särskilt stöd är uppfyllda ska skolan även göra en sådan utredning. När skolan påbörjar en utredning om en elevs frånvaro ska rektorn snarast se till att frånvaron anmäls till huvudmannen.

Hemkommunen ska alltid få information när skolan påbörjar en utredning om frånvaro. En nyhet är att offentliga huvudmän som inte är elevens hemkommun blir skyldiga att informera hemkommunen när en elev som har skolplikt börjar eller slutar vid en av huvudmannens skolenheter. Detta gäller redan för fristående huvudmän.

Fristående huvudmän har tidigare också varit skyldiga att så snart som möjligt informera hemkommunen om att en elev som har skolplikt är frånvarande utan giltig orsak i betydande utsträckning. Nu ska de så snart som möjligt informera hemkommunen när de påbörjat utredning om frånvaro. Offentliga huvudmän som inte är hemkommunen har också denna skyldighet.

Om det behövs ska hemkommunen samordna arbetet kring elever med upprepad eller längre frånvaro ihop med samhällsorgan, organisationer eller andra som berörs.

Källa: 7 kapitlet 1§, 19 a §, 21–22 §§ och proposition 2017/18:182 Samling för skolan.

Senast uppdaterad 01 oktober 2018