Lagändring 2018-07-01: Huvudmannen ska utse en eller flera skolchefer

Enligt en ny bestämmelse i skollagen ska huvudmannen utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet.

Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer för delar av verksamheten. Kravet gäller för såväl offentliga som fristående huvudmän. Bestämmelsen gäller hela skolväsendet och omfattar alltså alla skolformer, från förskola till särskild utbildning för vuxna, och fritidshemmet.

Skolchefens uppgift

Skolchefens uppgift är att biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs. Med föreskrifter menas alla bestämmelser i lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller för utbildningen. Sådana föreskrifter finns i första hand i skollagen och anslutande författningar, men även i till exempel arbetsmiljölagen (1977:1160) och diskrimineringslagen (2008:567). I uppdraget att se till att alla föreskrifter för utbildningen följs ingår även det systematiska kvalitetsarbetet.

Ny funktion hos huvudmannen

Bestämmelsen innebär inte någon ny ansvarsnivå inom skolväsendet. I stället inrättas en ny funktion hos huvudmannen. Den nya bestämmelsen är en markering om att det ska finnas en eller flera personer i huvudmannens organisation som ska se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs.

Huvudmannen är ytterst ansvarig

Om skolchefen upptäcker att verksamheten inte lever upp till vissa författningskrav ska hen försöka åtgärda bristerna inom ramen för sina befogenheter. Om skolchefens befogenheter inte räcker till för att åtgärda bristerna är det skolchefens ansvar att informera huvudmannen, som ju är ytterst ansvarig. Det kan till exempel handla om att det inte finns tillräckligt med resurser för att genomföra de åtgärder som behövs. Men ansvaret för att utbildningen inom skolväsendet verkligen genomförs enligt gällande regelverk ligger i slutändan alltid på huvudmannen.

När börjar lagändringen gälla?

Lagändringen trädde i kraft den 1 juli 2018 och ska tillämpas första gången för verksamhet som bedrivs från och med 1 januari 2019.

Källa: 2 kapitlet 8 a § skollagen och proposition 2017:18:182 Samling för skolan.

Senast uppdaterad 21 mars 2019