Lagändring 2018-07-01: Tydligare regler om statliga åtgärder för rättelse mot kommunala skolor

Skollagens bestämmelser om statliga åtgärder för rättelse när det gäller verksamhet som bedrivs av en kommun eller ett landsting blir tydligare.

Om en kommun eller ett landsting inte har följt ett föreläggande från Statens skolinspektion och det handlar om allvarliga missförhållanden får Skolinspektionen besluta att staten ska göra det som behövs för att rätta till missförhållandena. Det ska ske på kommunens eller landstingets bekostnad. Statliga åtgärder för rättelse mot kommunala huvudmän är en sanktion som motsvarar återkallelse av godkännande för fristående huvudmän.

Huvudmän kan överklaga Skolinspektionens beslut hos allmän förvaltningsdomstol (28 kap. 2 § 4 skollagen).

Lagändringen trädde i kraft den 1 juli 2018 och ska tillämpas första gången för verksamhet som bedrivs från och med 1 januari 2019.

Källa: 26 kapitlet 17 § skollagen och proposition 2017/18:182 Samling för skolan.

Senast uppdaterad 16 november 2018