Lagändring 2018-08-01: Anpassad timplan för nyanlända elever

Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen för att stärka nyanlända elevers möjligheter att uppnå behörighet till nationella program i gymnasieskolan. Bestämmelserna omfattar bland annat möjlighet för rektorn att besluta om anpassad timplan.

När och för vem kan anpassad timplan användas?

Rektorn kan besluta om en anpassad timplan för nyanlända elever som placeras i högstadiet i grundskolan eller specialskolan. Men först måste man bedöma elevens kunskaper. Om skolan då eller senare bedömer att eleven kommer att ha svårt att nå behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan kan hen få en anpassad timplan. Eleven och elevens vårdnadshavare måste samtycka till den anpassade timplanen. Om de inte gör det kan rektorn besluta om en utredning om särskilt stöd, till exempel i form av anpassad studiegång. Anpassad studiegång är en form av särskilt stöd. Det innebär att skolan avviker från den timplan och de ämnen och mål som annars gäller för utbildningen.

Källa: 3 kapitlet 12 h § skollagen (2018-09-07: Med reservation för att Riksdagens webbplats inte uppdaterats med denna paragraf ännu).

Vad innebär anpassad timplan?

Anpassad timplan innebär att skolan kan prioritera bort ett eller flera ämnen till förmån för de ämnen som krävs för gymnasiebehörighet. Observera att ämnet idrott och hälsa inte får tas bort och att elevens totala undervisningstid ska vara minst lika stor som för andra elever som går i motsvarande årskurs.

Källa: 3 kapitlet 12 h § skollagen.

Senast uppdaterad 27 september 2018