Lagändring 2018-08-01: Individuell studieplan för nyanlända elever

Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen för att stärka nyanlända elevers möjligheter att uppnå behörighet till nationella program i gymnasieskolan. Bestämmelserna omfattar bland annat en individuell studieplan för nyanlända elever i högstadiet i grundskolan eller specialskolan.

När ska en individuell studieplan upprättas och för vem?

För nyanlända elever som placeras i högstadiet i grundskolan eller specialskolan ska en individuell studieplan upprättas senast två månader efter att de tagits emot i skolan. Det är lämpligt att skolan gör detta i samband med den inledande bedömningen.

Skolan upprättar studieplanen i samarbete med studie- och yrkesvägledaren och om det behövs med elevhälsan. Den ska ses över löpande utifrån nya bedömningar av den nyanlända elevens ämneskunskaper. Det är viktigt att skolan har rutiner för hur den individuella studieplanen ska följa med eleven om hen börjar vid en annan skola eller utbildning.

Källa: 3 kapitlet 12 g § skollagen.

Vad ska den individuella studieplanen innehålla?

Den individuella studieplanen ska vara långsiktig och beskriva hur eleven ska uppnå behörighet till gymnasieskolans nationella program utifrån elevens egna mål. I planen ska det finnas information om utbildningens huvudsakliga innehåll och om planerade stödåtgärder för att eleven ska nå behörighet. Om skolan bedömer att eleven behöver tänkbara vägar inom gymnasieskolans introduktionsprogram för att nå behörighet till ett nationellt program behöver även dessa ingå i den individuella studieplanen.

Individuell studieplan för grundskolans senare år

Nyanlända i gymnasieskolan

Källa: 3 kapitlet 12 g § skollagen.

Senast uppdaterad 13 november 2018