Lagändringar på program för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan under 2018 till 2019

1 juli 2018 trädde flera förändringar ikraft som gäller gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Förändringarna rör främst särskilt stöd och introduktionsprogrammen men även det kommunala aktivitetsansvaret. Det blir även förändringar för vissa gymnasieprogram och ämnen.

Stöd med utgångspunkt i utbildningen i dess helhet

Behöver en elev extra anpassningar eller särskilt stöd i ett ämne, ämnesområde eller kurs ska skolan ta ett helhetsgrepp på elevens lärande när man planerar stödet, det kan till exempel innebära att stödåtgärder sätts in i början av ett ämne, ämnesområde eller en kurs och fortsätter även efter att ämnet, ämnesområdet eller kursen är avslutad, om det inte är uppenbart att stödinsatserna inte längre behövs. Det här är förtydligat i skollagen och gäller från och med 1 juli 2018.

I gymnasiesärskolan gäller från 1 juli 2018 att elever som har svårt att uppfylla kunskapskraven eller kravnivåerna ska ges stöd för att motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som har en funktionsnedsättning och som lätt når kravnivåerna ska få ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.

Läs mer om extra anpassningar och särskilt stöd

Alla elever ska ha en mentor

Alla elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha en mentor som ska följa elevens kunskapsutveckling och studiesituation i dess helhet. Förändringen träder ikraft 1 juli 2019. Regleringen finns i skollagen 15 kap §19a.

Rektorn ska utreda frånvaro

Från och med 1 juli 2018 ska rektorn för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan skyndsamt utreda upprepad eller längre frånvaro. Det här gäller oavsett om frånvaron är giltig eller ogiltig. Om man i samband med utredningen av frånvaro ser att det finns behov av att utreda behov av särskilt stöd eller kränkande behandling så kan de utredningarna göras samordnat.

Läs mer om frånvarolänk till annan webbplats

Överlämning vid skolbyte ska underlätta för eleven

När en elev byter skolform eller skola ska den skola som eleven lämnar överlämna uppgifter om eleven som kan behövas för att underlätta övergången. Det gäller från 1 juli 2018. Det kan handla om elevens kunskapsutveckling, stödinsatser, studieresultat eller andra uppgifter som är relevanta om eleven studiesituation. Den skola som eleven lämnar ska bedöma om en överlämning behövs, och vad som ska ingå i överlämningen.

Källa: 3 kapitlet 12 j § skollagen.

Förändringar i skollagen för introduktionsprogrammen

Planera utbildningen på introduktionsprogram

Från den 1 juli 2019 ska planen för utbildningen på introduktionsprogram även innehålla information om utbildningens syfte, huvudsakliga innehåll och längd.

Läs mer om att planera utbildningen på introduktionsprogram

Rätt att fullfölja utbildningen på introduktionsprogram enligt planen

En elev som har påbörjat ett introduktionsprogram har rätt att fullfölja utbildningen hos huvudmannen enligt den plan för utbildningen som gällde när han eller hon började utbildningen. Från och med den 1 juli 2018 har eleven också rätt att fullfölja utbildningen enligt den individuella studieplanen, eftersom den individuella studieplanen på ett mer precist sätt beskriver elevens mål med utbildningen. Om eleven har medgett att den individuella studieplanen ändras, har eleven rätt att fullfölja utbildningen enligt den ändrade planen.

Om eleven flyttar och byter huvudman ska rätten att fullfölja utbildningen utgå ifrån både den nya huvudmannens utbildningsplan och den nya individuella studieplanen.

Läs mer om att fullfölja utbildningen enligt planen

Preparandutbildningen försvinner

Från och med den 1 juli 2019 ersätts preparandutbildningen av programinriktat val (det program som nu heter programinriktat individuellt val).

Läs mer om vilka introduktionsprogram som finnslänk till annan webbplats

Nyanlända elevers kunskaper ska bedömas när de börjar på språkintroduktion

Nyanlända elever som börjar på språkintroduktion ska få sina kunskaper bedömda. Det innebär att elevens bakgrund, skolerfarenheter, språk- och ämneskunskaper och eventuella yrkeserfarenheter ska kartläggas. Reglerna trädde ikraft 1 juli 2018 men ska tillämpas på utbildning som påbörjas från och med 1 juli 2019.

Läs mer om att kartlägga kunskaper på introduktionsprogrammenlänk till annan webbplats

Migrationsverket ger svar på frågorlänk till annan webbplats

Kommunernas aktivitetsansvar

Målgruppen för kommunernas aktivitetsansvar förändras för att bli mer träffsäkert

Från och med den 1 juli 2018 ska kommunernas aktivitetsansvar inte omfatta ungdomar som går ett introduktionsprogram. Ungdomar som har folkbokförts vid en ålder då de inte har skolplikt omfattas av aktivitetsansvaret.

Ändringarna i lagen förtydligar att kommunernas aktivitetsansvar;

  • inte ska omfatta ungdomar som har en gymnasieexamen, vilket innebär att ungdomar med studiebevis ska omfattas.
  • inte ska omfatta ungdomar med gymnasiesärskolebevis.
  • inte ska omfatta ungdomar som har fullföljt utbildning som motsvarar gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan med godkänt resultat vilket enligt förarbetena kan inkludera elever med avlagd International Baccalaureate (IB), gymnasieutbildning utomlands med avlagd examen samt folkhögskola med intyg om grundläggande behörighet till högskola eller yrkeshögskola

Läs Skolverkets allmänna råd om kommunernas aktivitetsansvarlänk till annan webbplats

Läs mer om att styra och leda arbetet med kommunernas aktivitetsansvar

Förändringar på program i gymnasieskolan

De nya ämnesplanerna trädde i kraft den 1 augusti 2018. De nya och reviderade föreskrifterna träder i kraft den 1 augusti 2018.

Bygg- och anläggningsprogrammet

SKOLFS 2018:39 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:39) om kurser för bygg- och anläggningsprogrammet

Ämnet ventilationsplåtslageri har delats och gjorts om till två nya ämnen:

  • Ventilation – plåtslageri

SKOLFS 2018:35 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet ventilation – plåtslageri i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

  • Ventilation – installation

I ämnet ventilation – installation har kursen ventilationsisolering reducerats från 200 poäng till 100 poäng.

SKOLFS 2018:34 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet ventilation – installation i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

VVS- och fastighetsprogrammet

SKOLFS 2018:40 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:49) om kurser för VVS- och fastighetsprogrammet

VVS- och fastighetsprogrammet har fått tre nya ämnen:

I ämnet ventilation – installation har kursen ventilationsisolering reducerats från 200 poäng till 100 poäng.
SKOLFS 2018:34 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet ventilation – installation i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

I ämnet ventilationsteknik har kursen luftbehandlingssystem reducerats från 200 poäng till 100 poäng.

Kursen distribuerade styrsystem i ämnet mät-, styr- och reglersystem har lagts till i programfördjupningen.

I inriktningen VVS är kursen VVS svets och lödning rör i borttagen. Kursen finns dock kvar i programfördjupningen.

Förändringar i ämnen i gymnasieskolan

De nya ämnesplanerna trädde ikraft den 1 augusti 2018. De nya och reviderade föreskrifterna trädde ikraft den 1 augusti 2018. 

Ämnet ellära

SKOLFS 2018:38 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:154) om ämnesplan för ämnet ellära i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

I ämnet ellära har kursen praktisk ellära reviderats utifrån Elsäkerhetsverkets krav.

Ämnet elektroteknik

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:153) om ämnesplan för ämnet elektroteknik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

I ämnet elektroteknik har kursen elkraftteknik reviderats utifrån Elsäkerhetsverkets krav.

Ämnet design

Skolverket har beslutat att ämnet design ska omklassificeras och inte längre vara ett yrkesämne. Från den 1 augusti 2018 krävs lärarlegitimation för att få en tillsvidareanställning för att undervisa i ämnet design. Skälet till omklassificeringen är bland annat att Skolverket vill bredda möjligheterna till behörighet i ämnet design så att även en designutbildning är behörighetsgrundande.

Senast uppdaterad 30 oktober 2018