Nya bestämmelser om entreprenad och samverkan

Skollagens bestämmelser om entreprenad och samverkan har setts över och ersatts av ett nytt 23 kapitel. De nya bestämmelserna trädde i kraft den 1 augusti 2020 men ska i de flesta fall börja tillämpas första gången på utbildning och annan verksamhet som påbörjas efter den 30 juni 2021. Här redogör vi i korthet för de större förändringarna.

Läs här om vad som gäller kring entreprenad och samverkan till och med den 30 juni 2021

Läs här om vad som gäller kring entreprenad under coronapandemin

Entreprenad

Utvidgad definition av entreprenad

Staten är huvudman för specialskolan och sameskolan. Andra huvudmän kan i viss utsträckning överlämna uppgifter till staten på entreprenad. Staten kan alltså vara utförare av entreprenad. Men till skillnad från andra huvudmän inom skolväsendet har staten hittills inte haft någon möjlighet att överlämna uppgifter inom utbildning eller annan verksamhet som staten ansvarar för på entreprenad. Staten har alltså inte kunnat vara beställare av entreprenad. Nu har skollagens definition av entreprenad utvidgats så att den omfattar staten både som beställare och utförare av entreprenad.

Källa: 23 kapitlet 2 § skollagen.

Ändringar gällande hur entreprenad får användas i olika skolformer

Begränsad möjlighet att överlämna uppgifter som avser undervisning i förskolan och fritidshemmet

Tidigare har det varit möjligt att överlämna alla uppgifter inom förskolan, förskoleklassen och fritidshemmet på entreprenad till en enskild fysisk eller juridisk person. De nya bestämmelserna innebär att det som huvudregel bara är uppgifter som inte är hänförliga till undervisning som får överlämnas på entreprenad i dessa skolformer. Uppgifter som avser undervisning inom förskolan och fritidshemmet får dock överlämnas på entreprenad till en annan huvudman inom skolväsendet om det behövs för att tillhandahålla verksamhet vid sådana tillfällen då endast få barn eller elever behöver förskola eller fritidshem.

För förskoleklassen gäller samma regler som för grundskolan, det vill säga att undervisning i förskoleklassen inte får överlämnas på entreprenad. Uppgifter som inte är hänförliga till undervisning får dock, precis som inom grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, utan förbehåll överlämnas på entreprenad inom förskolan, förskoleklassen och fritidshemmet till en enskild fysisk eller juridisk person. Utföraren av sådana uppgifter behöver alltså inte vara en annan huvudman inom skolväsendet.

Källor: 23 kapitlet 10-11 §§ skollagen.

Entreprenad för bedömning av nyanlända elevers kunskaper i vissa skolformer

I grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan får uppgifter som avser bedömning av nyanlända elevers och vissa andra elevers kunskaper överlämnas på entreprenad endast till huvudmän inom skolväsendet. Detsamma gäller uppgifter inom gymnasieskolan som avser bedömning av en nyanländ elevs kunskaper vid mottagande till språkintroduktion. Tidigare har sådana uppgifter fått överlämnas på entreprenad till en enskild fysisk eller juridisk person.

Källa: 23 kapitlet 9 § skollagen.

Entreprenad för modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet

Det har tidigare varit möjligt att inom grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan överlämna uppgifter som avser modersmålsundervisning eller studiehandledning på modersmålet på entreprenad till en annan huvudman. En enskild huvudman har också kunnat överlämna uppgifter som avser modersmålsundervisning till en enskild fysisk eller juridisk person. En förutsättning för att få överlämna modersmålsundervisning eller studiehandledning på modersmålet på entreprenad har varit att huvudmannen måste ha gjort vad som rimligen kan krävas för att anordna utbildningen inom den egna organisationen. Det har gällt både vid entreprenad där fjärrundervisning använts och vid entreprenad utan fjärrundervisning.

Bestämmelserna om överlämnande på entreprenad av uppgifter som avser modersmålsundervisning eller studiehandledning på modersmålet har nu utvidgats till att omfatta även specialskolan och sameskolan.

Uppgifterna får enligt de nya bestämmelserna enbart överlämnas på entreprenad till en annan huvudman inom skolväsendet. Men kravet på att huvudmannen gjort vad som rimligen kan krävas för att anordna utbildningen inom den egna organisationen har tagits bort.

Att studiehandledning på modersmålet överlämnas på entreprenad får innebära att studiehandledningen ges i interaktiv form med informations- och kommunikationsteknik där eleven och studiehandledaren är åtskilda i rum men inte i tid, det vill säga som fjärrundervisning.

Källa: 23 kapitlet 14 § skollagen.

Entreprenad får användas för undervisning i vissa karaktärsämnen även inom gymnasiesärskolan

Tidigare var det bara möjligt i gymnasieskolan att överlämna uppgifter som avser undervisning i karaktärsämnen som har en yrkesinriktad eller estetisk profil på entreprenad till en enskild fysisk eller juridisk person. Nu får sådana uppgifter överlämnas på entreprenad även i gymnasiesärskolan.

Källa: 23 kapitlet 13 § skollagen.

Utökade möjligheter att överlämna fjärrundervisning på entreprenad

Det har tidigare bara varit möjligt att överlämna uppgifter som avser fjärrundervisning på entreprenad i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan till staten. Sådana uppgifter som avser modersmålsundervisning eller studiehandledning på modersmålet i form av fjärrundervisning har dock även fått överlämnas till en annan huvudman på entreprenad, under förutsättning att huvudmannen har gjort vad som rimligen kan krävas för att anordna utbildningen inom den egna organisationen.

De nya bestämmelserna innebär att uppgifter som avser fjärrundervisning får överlämnas på entreprenad till en annan huvudman inom skolväsendet i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Möjligheten att överlämna uppgifter som avser fjärrundervisning på entreprenad begränsas dock av de villkor som ställs upp för att fjärrundervisning ska få användas.

Källa: 23 kapitlet 16 § skollagen.

Läs om de nya reglerna för fjärr- och distansundervisning här:

Nya regler för fjärr- och distansundervisning

Distansundervisning får överlämnas på entreprenad

Det har införts nya bestämmelser i skollagen som gör det möjligt att utifrån vissa grunder bedriva distansundervisning i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. I dessa skolformer får uppgifter som avser distansundervisning överlämnas på entreprenad till en annan huvudman inom skolväsendet som har godkänts som utförare av distansundervisning.

Källa: 23 kapitlet 17 § skollagen.

Läs om de nya reglerna för fjärr- och distansundervisning här:

Nya regler för fjärr- och distansundervisning

Statens möjlighet att utföra uppgifter på entreprenad begränsas

Staten har tidigare, på samma sätt som andra huvudmän, fått utföra uppgifter som avser modersmålsundervisning, studiehandledning på modersmålet eller lovskola på entreprenad. Även uppgifter som avser fjärrundervisning har tidigare fått överlämnas till staten på entreprenad.

De nya bestämmelserna innebär att staten, som huvudman för specialskolan och sameskolan, endast får utföra följande uppgifter på entreprenad:

  • undervisning i teckenspråk
  • undervisning i samiska
  • integrerad samisk undervisning i grundskolan
  • fjärrundervisning i teckenspråk, samiska eller integrerad samisk undervisning i grundskolan.

Källor: 23 kapitlet 4, 15 och 16 §§ skollagen.

Entreprenad ska få användas inom vissa särskilda utbildningsformer

För utbildning vid särskilda ungdomshem och utbildning för elever som vårdas på sjukhus eller annan motsvarande institution ska samma bestämmelser om entreprenad gälla som för den skolform som utbildningen ska motsvara. En kommun eller region får utföra sådana uppgifter åt en annan huvudman inom skolväsendet trots kommunallagens bestämmelse om lokaliseringsprincipen. Lokaliseringsprincipen innebär annars ett krav på att kommunal verksamhet ska ha anknytning till kommunens eller regionens område eller deras medlemmar.

Uppgifter som avser utbildning vid särskilda ungdomshem eller på sjukhus har tidigare inte kunnat överlämnas på entreprenad.

Källor: 23 kapitlet 3 och 18 §§ skollagen.

Staten ska få överlämna myndighetsutövning

Sedan tidigare får en kommun, en region eller en enskild huvudman som överlämnar uppgiften att bedriva undervisning på entreprenad även överlämna den myndighetsutövning som hör till en lärares undervisningsuppgift, till exempel att sätta betyg, till utföraren. Detta gäller nu för alla huvudmän som överlämnar uppgiften att bedriva undervisning på entreprenad, det vill säga även för staten.

När det gäller kommunal vuxenutbildning får en kommun eller en region, på samma sätt som tidigare, även överlämna den myndighetsutövning som hör till rektorns uppgifter på entreprenad om utföraren har fått betygsrätt av Skolinspektionen.

Källor: 23 kapitlet 5-6 §§ skollagen och 1 kapitlet 4 § förordning om vuxenutbildning

Särskilda bestämmelser ska gälla för lärare vid entreprenad

Det har införts särskilda bestämmelser om vilka krav som ställs på en entreprenadlärare, det vill säga en lärare som undervisar hos utföraren av en entreprenad, inom vissa skolformer.

Huvudregeln är att endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisningen. Det gäller även vid entreprenad. En lärare som inte uppfyller dessa krav, och som inte på någon annan grund får bedriva undervisning utan begränsning i tid får dock, när det gäller grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, ändå undervisa vid entreprenad i

  • modersmål
  • yrkesämnen i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan.

Men det gäller bara om läraren är lämplig att bedriva undervisningen och i så stor utsträckning som möjligt har en utbildning som motsvarar den utbildning som är behörighetsgivande.

Om en obehörig lärare ska användas för att bedriva undervisning under längre tid än sex månader måste huvudmannen först fatta ett beslut om det. Vid entreprenad ligger huvudmannaskapet kvar hos den som överlämnar uppgifterna på entreprenad, alltså hos beställaren. Det är därmed beställaren som ska fatta beslutet om att en obehörig lärare ska användas. Beställaren måste alltså godkänna att utföraren använder en obehörig lärare.

Källor: 2 kapitlet 2, 13-19 och 23 kapitlet 7 § skollagen samt proposition 2019/20:127 Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad, sidorna 251-252.

Samverkan

Definition av samverkan

Det har införts en definition av begreppet samverkan i skollagen. Med samverkan avses, precis som tidigare, dels att en kommun sluter avtal med en annan kommun, en region eller staten om att denna ska ta över ansvaret för kommunens uppgifter enligt skollagen på ett visst område, dels att den som tar över ansvaret också tar över huvudmannaskapet för uppgifterna.

Källa: 23 kapitlet 21 § skollagen.

Samverkansavtal ska anmälas till Skolinspektionen

Ett samverkansavtal ska anmälas till Skolinspektionen.

Att huvudmannaskapet vid samverkan övergår till någon annan innebär att den överlämnande kommunen inte längre är ansvarig för uppgifterna och därmed inte heller är föremål för Skolinspektionens tillsyn när det gäller uppgifterna. Det är i stället den som tar över uppgifterna som Skolinspektionen ska granska i sin tillsyn. Att samverkansavtalet ska anmälas bidrar till att Skolinspektionen får ett bättre underlag för sin tillsyn, samtidigt som det tydliggörs att ett flyttat huvudmannaskap är en stor och viktig förändring i ansvarsförhållandet gentemot eleverna.

Källor: 23 kapitlet 21 § skollagen och proposition 2019/20:127 Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad, sidorna 178-179.

Överlåtelse av ansvar för medicinska insatser

Enligt de nya bestämmelserna får en huvudman inom skolväsendet överlåta ansvaret för medicinska insatser inom elevhälsan även om huvudmannen i övrigt behåller huvudmannaskapet för utbildningen.

En kommun som huvudman, en enskild huvudman eller staten som huvudman får överlåta ansvaret för medicinska insatser inom elevhälsan till en region, om båda parter är överens om detta. På motsvarande sätt får en region som huvudman, en enskild huvudman eller staten som huvudman överlåta ansvaret för sådana insatser till en kommun, om parterna är överens om detta. Detta har gällt även tidigare.

Staten är huvudman för utbildning vid särskilda ungdomshem, som är en särskild utbildningsform som inte ingår i skolväsendet. För att det ska vara möjligt för staten som huvudman för sådan utbildning att lämna över ansvaret för medicinska insatser har det därför lagts till en separat bestämmelse om detta.

Bestämmelser om överlåtelse av ansvar för medicinska insatser har tidigare funnits under rubriken ”Samverkan” i skollagens kapitel om entreprenad och samverkan. I det nya 23 kapitlet har bestämmelserna om överlåtelse av medicinska insatser i stället placerats under en egen rubrik. Bestämmelserna innebär att huvudmän inom skolväsendet får överlåta ansvaret för vissa uppgifter till en kommun eller region. De skiljer sig alltså från bestämmelserna om samverkan, enligt vilka det bara är en kommun som kan överlåta ansvaret för uppgifter till en annan kommun, region eller staten. Bestämmelserna om överlåtelse av ansvar för medicinska insatser kan inte heller anses utgöra entreprenad, eftersom ansvaret för de medicinska insatserna övergår till någon annan.

Källor: 23 kapitlet 21, 23 och 25-26 §§ skollagen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Det nya 23 kapitlet skollagen om entreprenad och samverkan trädde i kraft den 1 augusti 2020. Bestämmelserna ska börja tillämpas första gången på utbildning och annan verksamhet som påbörjas efter den 30 juni 2021. För entreprenadavtal som ingåtts före den 1 juli 2021 gäller dock 23 kapitlet skollagen i den äldre lydelsen, men längst till dess att entreprenadavtalet löpt ut.

Källa: lag (2020:605) om ändring i skollagen.

Förarbeten

Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad (prop. 2019/20:127)länk till annan webbplats

Senast uppdaterad 05 februari 2021