Nya regler för fjärr- och distansundervisning

Riksdag och regering har beslutat om nya regler för fjärr- och distansundervisning som ska börja tillämpas på utbildning som påbörjas från och med den 1 juli 2021. Reglerna gör det möjligt för skolor att använda fjärr- och distansundervisning i större utsträckning än vad som är möjligt idag.

Här kan du läsa vad som gäller kring fjärrundervisning till och med den 30 juni 2021

Här kan du läsa om fjärr- och distansundervisning under coronapandemin

Skillnaden mellan fjärrundervisning och distansundervisning

Fjärrundervisning är interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid.

Elever som deltar i fjärrundervisning ska göra det i lokaler som skolenheten disponerar. I grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska det finnas en handledare närvarande där eleverna befinner sig. Även i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska en handledare vara närvarande, men i dessa skolformer är det inte alltid nödvändigt att handledaren befinner sig i samma lokal som eleverna under hela lektionen. En handledare i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan kan därför exempelvis stödja flera elevgrupper samtidigt. Handledaren ska vara en lämplig person för detta ändamål.

Det finns sedan tidigare ingen definition av distansundervisning i skollagen, men i och med lagändringen införs det en definition. Distansundervisning är interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i både rum och tid.

Vid distansundervisning finns det inget krav på att det ska finnas en handledare eller lärare fysiskt närvarande när undervisningen bedrivs. Men distansläraren ska ha regelbunden direktkontakt med eleverna.

Fjärr- och distansundervisning får bara användas under vissa förutsättningar. Det finns också bestämmelser om vem som får vara fjärr- eller distanslärare.

Källor: 1 kapitlet 3 §, 21 kapitlet 12-13 §§ och 22 kapitlet 11 § skollagen samt proposition 2019/20:127 Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad, sidan 66.

Förutsättningar för användande

Under vilka förutsättningar kommer man kunna använda fjärrundervisning?

Det kommer vara möjligt att bedriva undervisning som fjärrundervisning utifrån olika grunder. De nya reglerna om fjärrundervisning gäller för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan

Fjärrundervisning får användas

 • om det inte finns en lärare inom huvudmannens skolenhet som har legitimation och behörighet i ämnet, trots att huvudmannen gjort upprepade ansträngningar att anställa någon
 • om det inte finns någon lämplig lärare inom huvudmannens skolenhet som kan bedriva integrerad samisk undervisning i grundskolan och huvudmannen trots upprepade ansträngningar inte lyckats anställa en sådan, eller
 • om elevunderlaget för en viss skolenhet är så begränsat att ordinarie undervisning leder till betydande organisatoriska och ekonomiska svårigheter för huvudmannen.

Fjärrundervisning får inte vid någon tidpunkt under ett läsår användas för mer än 25 procent av elevens eller skolenhetens undervisningstimmar i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan.

Skolinspektionen får efter ansökan från en huvudman medge att fjärrundervisning får användas för mer än 25 procent av undervisningstimmarna vid en skolenhet. Ett sådant medgivande får lämnas för högst ett läsår åt gången och bara om det finns synnerliga skäl för det.

Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Fjärrundervisning får användas

 • om det inte finns en lärare inom huvudmannens skolenhet som har legitimation och behörighet i ämnet, trots att huvudmannen gjort upprepade ansträngningar att anställa någon, eller
 • om elevunderlaget för en viss skolenhet är så begränsat att ordinarie undervisning leder till betydande organisatoriska och ekonomiska svårigheter för huvudmannen.

Fjärrundervisning får inte vid någon tidpunkt under ett läsår användas för mer än 50 procent av elevens respektive skolenhetens undervisningstimmar. Skolinspektionen får efter ansökan från en huvudman medge att fjärrundervisning får användas för mer än 50 procent av undervisningstimmarna vid en skolenhet. Ett sådant medgivande får lämnas för högst ett läsår åt gången och endast om det finns synnerliga skäl för det.

Källor: 21 kapitlet 2-3 §§ skollagen och 5 a kapitlet 3 § skolförordningen samt 4 a kapitlet 3 § gymnasieförordningen.

Under vilka förutsättningar kommer man kunna använda distansundervisning?

Det kommer vara möjligt att bedriva undervisning som distansundervisning utifrån olika grunder. De nya reglerna om distansundervisning gäller för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan

Distansundervisning får användas som en form av särskilt stöd för elever som inte kan delta i den ordinarie undervisningen på grund av dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik, om alla andra möjligheter till särskilt stöd är uttömda eller bedöms olämpliga.

För att få använda distansundervisning som särskilt stöd krävs det att elevens vårdnadshavare samtycker till detta. Ett beslut om att en elev ska få särskilt stöd i form av distansundervisning får gälla för högst en termin åt gången.

I lågstadiet får distansundervisning som särskilt stöd användas bara om det finns synnerliga skäl, det vill säga i rena undantagsfall.

Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Distansundervisning får användas

 • som en form av särskilt stöd inom ramen för en påbörjad utbildning för elever som inte kan delta i den ordinarie undervisningen på grund av dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik
 • för en hel utbildning för en elev som inte kan delta i den ordinarie undervisningen på grund av en dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik eller av andra särskilda skäl.

För att få använda distansundervisning som särskilt stöd krävs det att eleven själv samtycker till distansundervisningen. Ett beslut om att en elev ska få särskilt stöd i form av distansundervisning får gälla för högst en termin åt gången.

För sådan utbildning som får bedrivas helt på distans gäller särskilda bestämmelser om behörighet, mottagande, riksrekrytering och urval.

Källor: 3 kapitlet 11 a § och 22 kapitlet 2, 5, 7-8 och 13-15 §§ skollagen.

Krav på hur undervisningen ska organiseras

Finns det några krav på hur distansundervisningen ska organiseras?

Utgångspunkten är att det ska vara en behörig lärare som ansvarar för undervisningen. Om det inte finns någon lärare som uppfyller kraven på legitimation och behörighet så får en annan lärare bedriva undervisningen om

 • undervisningen avser modersmål eller yrkesämne i gymnasieskola eller gymnasiesärskola
 • läraren är lämplig att bedriva undervisningen och i så stor utsträckning som möjligt har en utbildning som motsvarar den utbildning som är behörighetsgivande.

Distansläraren ska ha regelbunden direktkontakt med eleven när distansundervisning används. Direktkontakten kan ske genom närundervisning eller fjärrundervisning. Det finns inget krav på att det ska finnas en handledare eller lärare fysiskt närvarande när undervisningen bedrivs.

Källor: 22 kapitlet 2 och 10-11 §§ skollagen och proposition 2019/20:127 Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad, sidan 231.

Hur stora får elevgrupperna vara vid fjärrundervisning?

Vi har haft i uppdrag av regeringen att bedöma hur stora grupperna av elever bör vara vid fjärrundervisning. Skolverkets bedömning och förslag framgår av vår redovisning av uppdraget.

Redovisning av uppdrag om gruppstorlekar vid fjärrundervisning

Finns det några krav på hur fjärrundervisningen ska organiseras?

Lärare

Utgångspunkten är att det ska vara en behörig lärare som ansvarar för undervisningen. Om det inte finns någon lärare som uppfyller kraven på legitimation och behörighet så får en annan lärare bedriva undervisningen om

 • undervisningen avser modersmål eller yrkesämne i gymnasieskola eller gymnasiesärskola
 • läraren är lämplig att bedriva undervisningen och i så stor utsträckning som möjligt har en utbildning som motsvarar den utbildning som är behörighetsgivande.

Handledare

Vid fjärrundervisning ska det finnas en handledare. I grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska handledaren finnas närvarande där eleverna befinner sig. Även i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska en handledare vara närvarande, men i dessa skolformer är det inte alltid nödvändigt att handledaren befinner sig i samma lokal som eleverna under hela lektionen. En handledare i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan kan därför exempelvis stödja flera elevgrupper samtidigt.

Handledaren ska vara en lämplig person för ändamålet.

Lokaler

Elever som deltar i fjärrundervisning ska göra det i lokaler som skolenheten disponerar.

Källor: 21 kapitlet 11-13 §§ skollagen och proposition 2019/20:127 Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad, sidan 66.

Beslut och tillstånd

Behöver huvudmannen ansöka om tillstånd för att använda fjärr- eller distansundervisning?

Fjärrundervisning

Nej, det krävs inget tillstånd för att använda fjärrundervisning. Däremot är huvudmannen skyldig att dokumentera ett beslut om att använda fjärrundervisning och anmäla beslutet om att använda fjärrundervisning till Skolinspektionen. Om huvudmannen utför fjärrundervisning åt någon annan huvudman ska det också anmälas.

Huvudmannen får besluta att använda fjärrundervisning för högst ett läsår i taget.

Fjärrundervisning får bara utföras av huvudmän inom skolväsendet. Om fjärrundervisning ska användas för utbildning vid ett särskilt ungdomshem får dock huvudmannen för det särskilda ungdomshemmet vara utförare.

Distansundervisning

Ja, distansundervisning får endast utföras av en huvudman inom skolväsendet som har blivit godkänd av Skolinspektionen att utföra sådan undervisning. Godkännandet ska avse en viss utbildning vid en viss skolenhet.

För att bli godkänd som utförare av distansundervisning i grundskolan, grundsärskolan specialskolan och sameskolan krävs det att

 • huvudmannen har förutsättningar att utföra distansundervisningen med god kvalitet
 • det kan antas att det kommer finnas ett tillräckligt elevunderlag för att driva en stabil verksamhet
 • den sökande har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller förutbildningen
 • utbildningen bedöms tillgodose ett behov hos huvudmän som vill ge elever särskilt stöd i form av distansundervisning

För att bli godkänd som utförare av distansundervisning i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan krävs det att:

 • huvudmannen har förutsättningar att utföra distansundervisningen med god kvalitet
 • det kan antas att det kommer finnas ett tillräckligt elevunderlag för att driva en stabil verksamhet
 • den sökande har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen
 • utbildningen bedöms tillgodose ett behov hos huvudmän som vill ge elever särskilt stöd i form av distansundervisning eller, om det är fråga om en sådan utbildning som bedrivs bara på distans, bedöms vara efterfrågad av elever som inte kan delta i ordinarie undervisning på grund av medicinska, psykiska eller social problematik eller av andra särskilda skäl
 • de urvalsgrunder som huvudmannen använder vid mottagande till utbildning som bara bedrivs på distans är godtagbara
 • kostnaden för utbildningen är rimlig i förhållande till utbildningens syfte och kostnaden för annan gymnasial utbildning.

Skolinspektionens föreskrifter om anmälan att bedriva fjärrundervisning (SKOLFS 2020:227)länk till annan webbplats

Gymnasieingenjör - vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år

Källor: 21 kapitlet 9-10 §§ skollagen, 22 kapitlet 9 § skollagen, 5 a kapitlet 5-6 §§ och 5 b kapitlet 5 § skolförordningen samt 4 a kapitlet 5-6 §§ och 4 b kapitlet 5 § gymnasieförordningen.

Ämnen och kurser

I vilka ämnen i grundskolan och motsvarande skolformer får fjärrundervisning användas?

Fjärrundervisning får användas i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan, men inte i alla ämnen och årskurser.

Fjärrundervisning får endast ske i ämnena:

 • engelska
 • matematik
 • moderna språk
 • modersmål
 • naturorienterande ämnen: biologi, fysik och kemi
 • samhällsorienterande ämnen: geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap
 • samiska
 • svenska
 • svenska som andraspråk
 • teckenspråk
 • teknik

I grundskolan får fjärrundervisning även användas för integrerad samisk undervisning.

I årskurserna 7-9 i grundskolan och grundsärskolan och årskurserna 8-10 i specialskolan får fjärrundervisning användas i alla ovanstående ämnen samt för integrerad samisk undervisning. I övriga årskurser och skolformer får fjärrundervisning användas med vissa begränsningar.

Fjärrundervisning får bara användas i:

 • Årskurserna 1-6 i grundskolan och grundsärskolan, årskurserna 1-7 i specialskolan samt sameskolan vid modersmålsundervisning
 • Sameskolan vid undervisning i samiska
 • Årskurserna 1-6 i grundskolan för integrerad samisk undervisning
 • Årskurserna 4-6 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan samt årskurserna 5-7 i specialskolan vid undervisning i moderna språk och teckenspråk

Övriga förutsättningar för att få anordna fjärrundervisning

Källor: 21 kapitlet 3-4 §§ skollagen och 5 a kapitlet 2 § skolförordningen.

I vilka kurser i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan får fjärrundervisning användas?

Fjärrundervisning får användas i kurser i ämnena:

 • biologi
 • engelska
 • filosofi
 • fysik
 • företagsekonomi
 • geografi
 • grekiska
 • historia
 • juridik
 • kemi
 • latin
 • matematik
 • moderna språk
 • modersmål
 • naturkunskap
 • psykologi
 • religionskunskap
 • samhällskunskap
 • svenska
 • svenska som andraspråk
 • teckenspråk
 • teknik

Övriga förutsättningar för att få anordna fjärrundervisning

Källor: 21 kapitlet 6 § skollagen och 4 a kapitlet 2 § gymnasieförordningen.

I vilka ämnen får distansundervisning användas?

Distansundervisning får användas i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan, men endast i ämnena:

 • engelska
 • matematik
 • moderna språk
 • modersmål
 • naturorienterande ämnen: biologi, fysik och kemi
 • samhällsorienterande ämnen: geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap
 • samiska
 • svenska
 • svenska som andraspråk
 • teckenspråk
 • teknik

Övriga förutsättningar för att få anordna distansundervisning

Källa: 22 kapitlet 2 och 6 §§ skollagen.

I vilka kurser i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan får distansundervisning användas?

Det finns inga begränsningar av i vilka ämnen eller kurser i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan som distansundervisning får användas. Skolinspektionen prövar om en huvudman kan godkännas som utförare av utbildning där distansundervisning används och tar då också ställning till om distansundervisning får användas för till exempel ett eller flera ämnen eller kurser inom ett program.

Övriga förutsättningar för att få anordna distansundervisning

Behöver huvudmannen ansöka om tillstånd för att använda fjärr- eller distansundervisning?

Källor: 22 kapitlet 9 § skollagen och proposition 2019/20:127 Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad, sidan 237.

Särskilda ungdomshem

Får fjärrundervisning användas i utbildning vid särskilda ungdomshem?

Ja, fjärrundervisning får användas i utbildning vid särskilda ungdomshem. Om man använder fjärrundervisning ska man följa de regler som gäller för den skolform som utbildningen ska motsvara, med den skillnaden att undervisningen ska ske i ungdomshemmets lokaler.

Källor: 21 kapitlet 7 och 12 §§ skollagen.

Fjärde tekniskt år

Får fjärrundervisning användas i vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan?

Ja, fjärrundervisning får användas i kurser i ämnena:

 • biologi
 • engelska
 • filosofi
 • fysik
 • företagsekonomi
 • geografi
 • grekiska
 • historia
 • juridik
 • kemi
 • latin
 • matematik
 • moderna språk
 • modersmål
 • naturkunskap
 • psykologi
 • religionskunskap
 • samhällskunskap
 • svenska
 • svenska som andraspråk
 • teckenspråk
 • teknik

I övrigt gäller reglerna om fjärrundervisning som framgår i 21 kapitlet skollagen.

Källor: 21 kapitlet skollagen och 4 a kapitlet förordning (2014:854) om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag för sådan utbildning.

Får distansundervisning användas i vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan?

Ja, distansundervisning får användas i sådan utbildning under samma förutsättningar som i gymnasieskolan i övrigt.

Källor: 22 kapitlet 9 § skollagen och 4 b kapitlet 1-2 och 5 §§ förordning (2014:854) om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag för sådan utbildning.

Överlämna på entreprenad

Får fjärrundervisning överlämnas på entreprenad?

Uppgifter som avser fjärrundervisning får överlämnas till en annan huvudman inom skolväsendet på entreprenad inom:

 • grundskolan
 • grundsärskolan
 • specialskolan
 • sameskolan
 • gymnasieskolan
 • gymnasiesärskolan.

Om uppgifter som avser studiehandledning på modersmålet överlämnas på entreprenad får detta innebära att studiehandledningen ges i form av fjärrundervisning.

Källor: 23 kapitlet 14 och 16 §§ skollagen.

Får distansundervisning överlämnas på entreprenad?

Uppgifter som avser distansundervisning får överlämnas till en annan huvudman inom skolväsendet om denne har godkänts som utförare av distansundervisning. Sådana uppgifter får överlämnas på entreprenad inom:

 • grundskolan
 • grundsärskolan
 • specialskolan
 • sameskolan
 • gymnasieskolan
 • gymnasiesärskolan.

Källor: 23 kapitlet 17 § skollagen.

Studiehandledning på modersmålet som fjärr- eller distansundervisning

Studiehandledning på modersmålet får ges i interaktiv form med informations- och kommunikationsteknik där eleven och studiehandledaren är åtskilda i rum men inte i tid, det vill säga som fjärrundervisning. Men bara om det inte finns någon lämplig person inom skolenheten som kan ge studiehandledning och huvudmannen trots upprepade ansträngningar inte har lyckats anställa en sådan. Om studiehandledningen överlämnas på entreprenad får detta innebära att studiehandledningen ges i form av fjärrundervisning.

Studiehandledning på modersmålet är inte undervisning i skollagens mening. De nya bestämmelserna om fjärrundervisning gäller därför inte för studiehandledning på modersmålet.

Distansundervisning får inte användas för studiehandledning på modersmålet.

Källor: 5 kapitlet 4 § skolförordningen, 9 kapitlet 9 § gymnasieförordningen och 6 kapitlet 2 § förordning (2014:854) om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag för sådan utbildning samt proposition 2019/20:127 Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad, sidorna 51 och 160.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

De nya bestämmelserna i skollagen om fjärr- och distansundervisning trädde i kraft den 1 augusti 2020. Bestämmelserna ska börja tillämpas första gången på utbildning och annan verksamhet som påbörjas efter den 30 juni 2021. För entreprenadavtal som ingåtts före den 1 juli 2021 gäller dock 23 kapitlet skollagen i den äldre lydelsen, men längst till dess att entreprenadavtalet löpt ut.

Källa: lag (2020:605) om ändring i skollagen.

Senast uppdaterad 03 maj 2021.