Överlämning vid skolbyte

Från och med 1 juli 2018 är skolan är skyldig att lämna över de uppgifter som behövs för att underlätta övergången för eleven när hen byter skolenhet eller skolform. Vilka uppgifter som är relevanta att överlämna är i hög grad beroende av elevens studiesituation och av när under skoltiden som övergången sker.

Vad måste skolan lämna över till den nya skolan när en elev byter skola?

Skolan är skyldig att överlämna sådana uppgifter som behövs för att underlätta övergången för eleven. Vilka uppgifter som är relevanta att överlämna är i hög grad beroende av elevens studiesituation och av när under skoltiden övergången sker. Skyldigheten gäller när en elev byter skolenhet eller skolform.

Det är elevens behov som ska styra om skolan ska göra en överlämning. Elevens behov bör också styra vilka uppgifter som överlämnas till den nya skolenheten. När det gäller elever som behöver stöd är det i princip alltid angeläget att skolan lämnar över information. Då blir det lättare för elevens nya skolenhet att sätta in stödåtgärder redan i början av elevens fortsatta utbildning.

Det är den skola som eleven lämnar som bedömer vilka uppgifter som kommer underlätta elevens fortsatta skolgång.

Ett exempel på vad som kan överlämnas är uppgifter om vilka stödinsatser eleven har. Det gäller både extra anpassningar och särskilt stöd. Om det finns åtgärdsprogram bör skolan även lämna över det. Ibland kan det vara relevant att överlämna den utredning som ligger till grund för åtgärdsprogrammet. I vissa fall kan skolan behöva komplettera uppgifterna om stödinsatser som en elev har fått med uppgifter om elevens kunskapsutveckling, studieresultat eller studiesituation i övrigt. Dessa uppgifter kan vara relevanta att lämna över även om eleven inte har behov av extra anpassningar eller särskilt stöd.

Om en elev byter skola mitt under ett pågående läsår och därför inte har hunnit få några betyg kan skolan även behöva lämna över information om tidigare undervisningsinnehåll.

Elever som av olika skäl behöver särskilda utmaningar och stimulans i undervisningen, till exempel särskilt begåvade elever, behöver också ofta en överlämning. Den kan handla om deras kunskapsutveckling och hur huvudmannen har arbetat med olika insatser för att så långt som möjligt stärka deras progression.

För nyanlända elever kan det vara relevant att överlämna resultatet av kartläggningen av den nyanlända elevens kunskaper.

Skolan bör så långt det är möjligt använda dokumentation som de ändå varit skyldiga att ta fram, till exempel åtgärdsprogram. Skolan behöver också ha rutiner för hur elever och deras vårdnadshavare blir delaktiga i processen och får information om överlämningen.

Källor: 3 kapitlet 12 j § skollagen, En gymnasieutbildning för alla proposition 2017/18:183 sidan 60 och framåt.

Gäller överlämningen även från grundskola och grundsärskola till gymnasieskola och gymnasiesärskola?

Ja, reglerna gäller även överlämningar mellan grundskolan och grundsärskolan till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Om det inte är uppenbart onödigt är gymnasieskolan och gymnasiesärskolan skyldiga att skyndsamt informera elevens tidigare skolenhet om att de tagit emot eleven.

Det är elevens behov som ska styra om skolan ska göra en överlämning. Elevens behov bör också styra vilka uppgifter som överlämnas till den nya skolenheten. Det är skolan som lämnar över uppgifter som bedömer vilka uppgifter som kan underlätta för elevens fortsatta skolgång. Det innebär att det inte behövs någon särskild överlämning för många elever som till exempel går från grundskolan till gymnasieskolans nationella program. När det gäller elever som behöver stöd är det i princip alltid angeläget att skolan lämnar över information. Då kan elevens nya skolenhet sätta in stödåtgärder redan i början av elevens fortsatta utbildning.

Källor: 3 kapitlet 12 j § skollagen, En gymnasieutbildning för alla proposition 2017/18:183 sidan 60–61.

Senast uppdaterad 02 april 2019