Uppföljning från förskoleklassen och lågstadiet

Från och med 1 juli 2019 är skolan skyldig att i slutet av förskoleklassen och i slutet av lågstadiet göra en uppföljning av det stöd en elev fått som extra anpassning i svenska, svenska som andraspråk och matematik.

Den lärare som ska ansvara för eleven i nästa årskurs ska sedan få ta del av resultatet av uppföljningen. Det gäller i grundskolan, sameskolan och specialskolan för de elever som ska börja i årskurs 1 och årskurs 4.

Källa: 3 kapitlet 4 b § skollagen.

Vad innebär ändringen i samband med överlämning vid skolbyte?

Från och med 1 juli 2018 är skolan är skyldig att lämna över de uppgifter som behövs för att underlätta övergången för eleven när en elev byter skolenhet eller skolform. Vilka uppgifter som är relevanta att överlämna är i hög grad beroende av elevens studiesituation och av när under skoltiden som övergången sker.

Från och med 1 juli 2019 behöver skolan även lämna över uppföljningen från förskoleklass eller lågstadiet om eleven ska börja i årskurs 1 eller årskurs 4.

Källor: 3 kapitlet 12 j § skollagen, En gymnasieutbildning för alla proposition 2017/18:183 sidan 60 och följande.

Senast uppdaterad 28 augusti 2019