Aktuella regeländringar

Här hittar du som är huvudman eller rektor information om de flesta aktuella ändringarna av lagar och regler inom skolområdet. Vi berättar också om ändringar i läroplaner här. Datumen gäller den tidpunkt då en ändring ska börja tillämpas. Vi uppdaterar sidan inför varje halvårsskifte.

1 juli 2021

Tillfällig lagändring gör skolinformation offentlig igen

För att kunna offentliggöra statistik och information om Sveriges skolor införs tillfälliga sekretessbrytande bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen. De tillfälliga bestämmelserna börjar gälla den 1 juli 2021 och upphör att gälla den 1 juli 2023, då permanent lagstiftning på området planeras komma på plats.

Lag (2021:442) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Länk till annan webbplats.

Proposition 2020/21:141 Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation Länk till annan webbplats. 

Skolstatistiken blir tillgänglig igen

Nya bestämmelser om entreprenad och samverkan

Bestämmelserna i 23 kapitlet skollagen om entreprenad och samverkan har setts över. Ändringarna innefattar, utöver vissa redaktionella förändringar, bland annat att möjligheten att överlämna fjärrundervisning på entreprenad utökas, och att distansundervisning får överlämnas på entreprenad.

Det nya 23 kapitlet skollagen trädde i kraft den 1 augusti 2020, men bestämmelserna ska börja tillämpas första gången på utbildning och annan verksamhet som påbörjas efter den 30 juni 2021. För entreprenadavtal som ingåtts före den 1 juli 2021 gäller 23 kapitlet i den äldre lydelsen, men längst till dess att entreprenadavtalet löpt ut.

Entreprenad och samverkan

Lag (2020:605) om ändring i skollagen Länk till annan webbplats.

Ändrade bestämmelser om registerkontroll

Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagens bestämmelser om registerkontroll. En ändring är att ett utdrag ur belastningsregistret ska visas upp i stället för att lämnas, till exempel vid anställning. Dessutom utökas bestämmelserna om registerkontroll till att även gälla inom gymnasie- och gymnasiesärskolan. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2021.

Lag (2021: 452) om ändring i skollagen Länk till annan webbplats.

Registerkontroll

Grundskola och motsvarande skolformer

Större möjligheter att använda fjärrundervisning och distansundervisning

Från och med den 1 juli 2021 får skolor använda fjärrundervisning inom fler ämnen än tidigare. Fjärrundervisning får bland annat användas om det inte finns någon behörig lärare för en viss typ av undervisning eller om det är för få elever i skolan.

Regler om distansundervisning införs i skollagen. Distansundervisning får användas för en elev som inte kan vara i skolan på grund av en dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik. En elev i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kan även ha andra skäl för att inte behöva delta i undervisningen i skolans lokaler.

De nya reglerna gäller grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Både fjärrundervisning och distansundervisning ska kunna lämnas över på entreprenad. Den kommun eller enskilda huvudman som beställer entreprenaden har ansvar för att utbildningen genomförs enligt bestämmelserna i skollagen.

De nya reglerna i skollagen trädde i kraft den 1 augusti 2020 och kan tillämpas på utbildning som påbörjas från och med den 1 juli 2021.

Fjärrundervisning 

Distansundervisning

Lag (2020:605) om ändring i skollagen Länk till annan webbplats.

Försöksverksamheten med betyg från årskurs 4 upphör

Det bemyndigande i skollagen som innebär att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om en försöksverksamhet som avser betygsättning i årskurs 4 och 5 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan och i årskurs 5 och 6 i specialskolan upphävs. Dessa ändringar i skollagen träder i kraft den 1 juli 2021.

I stället införs bestämmelser i skollagen som innebär att en rektor får besluta att betyg ska sättas i dessa årskurser och skolformer vid en skolenhet som rektorn ansvarar för.

Lag (2021:191) om ändring i skollagen Länk till annan webbplats.

Proposition 2020/21:58 Möjlighet till betyg från årskurs 4 – efter försöksverksamheten (Regeringens webbplats) Länk till annan webbplats.

Försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan förlängs

Regeringen har beslutat att förordningen (2020:824) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan, som hittills gällt till utgången av juni 2021, ska fortsätta att gälla till och med den 30 juni 2022.

Förordning (2021:396) om fortsatt giltighet av förordningen (2020:824) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan Länk till annan webbplats.

Grundsärskola, specialskola, gymnasiesärskola och komvux som särskild utbildning

Undantag från krav på legitimation och behörighet förlängs till och med den 30 juni 2028

Övergångsperioden med undantag från krav på lärarlegitimation och behörighet för lärare som anställdes före den 1 juli 2011 och som undervisar i grundsärskolan, specialskolan, gymnasiesärskolan eller komvux som särskild utbildning har förlängts. Undantaget har hittills gällt till och med utgången av juni 2021. Det nya slutdatumet är utgången av juni 2028.

Lag (2021: 453) om ändring i lagen (2010: 801) om införande av skollagen Länk till annan webbplats.

Läs här om undantaget för anställning före den 1 juli 2011

Gymnasieskola och gymnasiesärskola

Ändrade ämnesplaner i engelska och matematik i gymnasieskolan

Regeringen har beslutat om ändrade ämnesplaner i engelska och matematik för gymnasieskolan och komvux på gymnasial nivå. De ändrade ämnesplanerna ska börja tillämpas i gymnasieskolan från och med den 1 juli 2021. I komvux börjar de ändrade ämnesplanerna i engelska och matematik tillämpas på kurser som påbörjas från och med den 1 januari 2022.

De huvudsakliga förändringarna är att:

 • fakta och förståelse betonas
 • det centrala innehållet har anpassats när det gäller omfattning, konkretionsgrad och progression
 • kunskapskraven är mindre detaljerade.

Förordning (SKOLFS 2020:94) om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:261) om ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena Länk till annan webbplats.

Förordning (SKOLFS 2020:194) om ändring i förordningen (SKOLFS 2020:94) om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:261) om ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa mer om ändringarna Länk till annan webbplats.

Ändrad ämnesplan i moderna språk i gymnasieskolan

Skolverket har beslutat om ändrad ämnesplan i moderna språk för gymnasieskolan och komvux på gymnasial nivå. Den ändrade ämnesplanen ska börja tillämpas i gymnasieskolan och i komvux från och med den 1 juli 2021.

Föreskrifter (SKOLFS 2020:191) om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:124) om ämnesplan för ämnet moderna språk i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa mer om ändringarna Länk till annan webbplats.

Ändringar i gymnasieskolans yrkesprogram

För vissa av gymnasieskolans yrkesprogram har inriktningar, programfördjupningar och ämnen reviderats. Förändringarna berör även vuxenutbildningen på gymnasial nivå. Dessa börjar gälla den 1 juli 2021 och gäller:

Barn- och fritidsprogrammet (BF)

Fordons- och transportprogrammet (FT)

Hantverksprogrammet (HV)

Hotell- och turismprogrammet (HT)

Industritekniska programmet

Naturbruksprogrammet (NB)

Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)

VVS- och fastighetsprogrammet (VF)

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Ändringar i gymnasieförordningen, SFS 2019:1266 Länk till annan webbplats.

Större möjligheter att använda fjärrundervisning och distansundervisning

Från och med den 1 juli 2021 får skolor använda fjärrundervisning inom fler ämnen än tidigare. Fjärrundervisning får bland annat användas om det inte finns någon behörig lärare för en viss typ av undervisning eller om det är för få elever i skolan.

Regler om distansundervisning införs i skollagen. Distansundervisning får användas för en elev som inte kan vara i skolan på grund av en dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik. En elev i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kan även ha andra skäl för att inte behöva delta i undervisningen i skolans lokaler.

De nya reglerna gäller grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Både fjärrundervisning och distansundervisning ska kunna lämnas över på entreprenad. Den kommun eller enskilda huvudman som beställer entreprenaden har ansvar för att utbildningen genomförs enligt bestämmelserna i skollagen.

De nya reglerna i skollagen trädde i kraft den 1 augusti 2020 och kan tillämpas på utbildning som påbörjas från och med den 1 juli 2021.

Fjärrundervisning

Distansundervisning

Lag (2020:605) om ändring i skollagen Länk till annan webbplats.

Fjärrundervisning får användas i kurser i fler ämnen än vad som anges i gymnasieförordningen och förordningen om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år

Fjärrundervisning får användas i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i kurser i de ämnen som räknas upp i 4 a kapitlet 2 § gymnasieförordningen respektive 4 a kapitlet 2 § förordningen (2014:854) om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag för sådan utbildning. Fjärrundervisning får därutöver användas i kurser i ytterligare ett antal ämnen. Det framgår av föreskrifter om fjärrundervisning som Skolverket har meddelat.

Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2021:28) om fjärrundervisning Länk till annan webbplats.

I vilka kurser i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan får fjärrundervisning användas?

Undantag från krav på legitimation och behörighet för lärare som undervisar inom riksrekryterande estetisk spetsutbildning i gymnasieskolan

Riksdagen och regeringen har beslutat om ändringar i bestämmelserna om krav på lärarlegitimation.

Lärare som inte uppfyller skollagens krav på legitimation och behörighet får trots det bedriva undervisning inom den del av den riksrekryterande estetiska spetsutbildningen som ger utbildningen dess spetskaraktär. En sådan lärare ska vara lämplig att bedriva undervisningen och ha uppvisat en hög konstnärlig skicklighet inom det estetiska område som undervisningen avser. Undantaget träder i kraft den 1 juli 2021.

Lag (2021: 452) om ändring i skollagen Länk till annan webbplats.

Förordning (2021:455) om ändring i gymnasieförordningen Länk till annan webbplats.

Vuxenutbildning

Ändrad ämnesplan i moderna språk inom komvux

Skolverket har beslutat om ändrad ämnesplan i moderna språk för gymnasieskolan och komvux på gymnasial nivå och att den ändrade ämnesplanen ska börja tillämpas i gymnasieskolan och i komvux från och med den 1 juli 2021.

Föreskrifter (2020:191) om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:124) om ämnesplan för ämnet moderna språk i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa mer om ändringarna Länk till annan webbplats.

Möjligheten att utfärda slutbetyg förlängs ytterligare fyra år

På grund av coronapandemin har regeringen beslutat att förlänga möjligheten att utfärda slutbetyg på komvux ytterligare fyra år, från den 1 juli 2021 till och med den 1 juli 2025. Regeringen har även beslutat om att ta bort den så kallade åttaårsregeln. Det innebär att ett betyg som har utfärdats mer än åtta år före slutbetyget får tas in i slutbetyget, utan att det krävs särskilda skäl.

Ändringen innebär alltså att det finns möjlighet att utfärda slutbetyg inom kommunal vuxenutbildning (komvux) på gymnasial nivå fram till den 1 juli 2025. I dagens komvux har slutbetyget ersatts av gymnasieexamen. Men om en elev har betyg som är satta före den 1 juli 2012 har rektorn kunnat besluta om att utfärda slutbetyg under vissa förutsättningar. Efter den 1 juli 2025 kan man bara utfärda gymnasieexamen för elever inom komvux på gymnasial nivå. I en sådan får bara nya kurser på gymnasial nivå ingå.

Förordning (2021:244) om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning Länk till annan webbplats.

Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2021:27) om fortsatt giltighet av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:92) om vilka kurser som får ingå i ett slutbetyg utfärdat med stöd av övergångsbestämmelserna till förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning Länk till annan webbplats.

Prövning införs inom komvux som särskild utbildning

Det införs en rätt till prövning inom komvux som särskild utbildning. Med anledning av detta införs även bestämmelser om avgifter för sådan prövning. Reglerna träder i kraft den 1 juli 2021.

Lag (2020:447) om ändring i skollagen Länk till annan webbplats.

Förordning (2021:97) om ändring i förordning (1991:1124) om avgifter för prövning inom skolväsendet Länk till annan webbplats.

Läs mer om förändringarna inom komvux här

Prövning inom komvux

Prioritering och urvalsregler vid antagning till komvux

Bestämmelserna i skollagen om vem som ska prioriteras vid antagning till komvux på gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå ändras. Förändringen innebär att de som har störst behov av utbildning ska prioriteras.

Regeringen har också beslutat om nya urvalsregler för komvux på gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå. Samma urvalsregler ska gälla inom regionalt yrkesvux.

Urvalsreglerna beskriver i vilken ordning olika sökande med störst behov av utbildning ska ges företräde till utbildning. Urval ska användas om det finns fler behöriga sökande än platser på utbildningen och det därför behöver göras ett urval.

Bestämmelserna i den nya lydelsen ska tillämpas första gången på utbildning som påbörjas från den 1 juli 2021.

Källor: 20 kapitlet 2 § skollagen och 3 kapitlet 7-8 §§ förordning (2011:1108) om vuxenutbildning.

Lag (2020:447) om ändring i skollagen Länk till annan webbplats.

Förordning (2021:96) om ändring i förordningen om vuxenutbildning Länk till annan webbplats.

Förordning (2021:101) om ändring i förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning Länk till annan webbplats.

Läs mer om förändringarna inom komvux här

Ny högskoleförberedande gymnasieexamen från komvux

Det införs en ny högskoleförberedande gymnasieexamen från komvux som, i stället för att vara kopplad till ett specifikt program i gymnasieskolan, ska vara inriktad mot ett studieområde. Det ska finnas två olika studieområden:

 • samhällsvetenskap och humaniora
 • naturvetenskap och teknik.

Genom denna ändring kan en högskoleförberedande gymnasieexamen från komvux samlas ihop av kurser från flera program.

De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 juli 2021.

Förordning (2021:96) om ändring i förordningen om vuxenutbildning Länk till annan webbplats.

Läs mer om förändringarna inom komvux här

Komvuxbevis ersätter gymnasiesärskolebevis

Den som har avslutat komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå ska i stället för ett gymnasiesärskolebevis få ett komvuxbevis.

De nya bestämmelserna om komvuxbevis träder i kraft den 1 juli 2021.

Förordning (2021:96) om ändring i förordningen om vuxenutbildning Länk till annan webbplats.

Läs mer om förändringarna inom komvux här

Komvuxarbete införs

Gymnasiearbetet ersätts av ett komvuxarbete inom komvux på gymnasial nivå. Gymnasiesärskolearbetet ersätts av ett komvuxarbete inom komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå.

Skolverket har tagit fram föreskrifter med mål för komvuxarbetet.

Förändringarna träder i kraft den 1 juli 2021.

Förordning (2021:96) om ändring i förordningen om vuxenutbildning Länk till annan webbplats.

Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2021:29) om mål för komvuxarbetet Länk till annan webbplats.

Läs mer om förändringarna inom komvux här

Försöksverksamhet med ändrade regler för anställning av lärare i svenska för invandrare (sfi)

Riksdag och regering har beslutat om nya bestämmelser som möjliggör att en huvudman för en period om högst tre år anställer en lärare som inte uppfyller skollagens krav på legitimation och behörighet, om läraren

 1. ska bedriva undervisning i svenska för invandrare (sfi)
 2. samtidigt genomför en högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå i svenska som andraspråk eller motsvarande utbildning

De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 juli 2021. Denna möjlighet gäller endast om det inte finns någon att tillgå inom huvudmannens organisation som uppfyller kraven på legitimation och behörighet. Anställningstiden får förlängas till fyra år, om det finns särskilda skäl. Bestämmelserna tillämpas på anställningar som påbörjas senast den 1 juli 2027.

Lag (2021: 452) om ändring i skollagen Länk till annan webbplats.

Förordning (2021:454) om försöksverksamhet med anställning under viss utbildning i svenska som andraspråk Länk till annan webbplats.

Vuxenutbildning och gymnasieskolans introduktionsprogram

Nya yrkespaket inom vård och omsorg

Skolverket har i samråd med branschkunniga tagit fram nya nationella yrkespaket för vårdbiträde och undersköterska. De nya yrkespaketen är tänkta att användas från och med den 1 juli 2021. Yrkespaket är inte reglerade i någon författning, utan förslag på innehåll för sammanhållna yrkesutbildningar utifrån arbetsmarknadens behov på nationell nivå. Huvudmän kan till exempel också utforma egna yrkespaket utifrån ett regionalt behov på arbetsmarknaden.

Yrkespaket vård och omsorg

Vad är yrkespaket?

15 juli 2021

Riksprislistan har uppdaterats

Den så kallade riksprislistan innehåller de grundbelopp per elev, program och inriktning som kommunerna ska betala till enskilda huvudmän när en elev har antagits till en utbildning som hemkommunen inte erbjuder själv eller i samverkan med andra kommuner. Det är Skolverket som får meddela föreskrifter om bidragsbeloppens storlek.

Skolverket har nu kompletterat riksprislistan med uppgifter om de nya inriktningarna på naturbruksprogrammet, djurvård, hästhållning, naturturism och skogsbruk, som införs höstterminen 2021. Skolverket beslutade om bidragens storlek den 9 juni 2021. De nya föreskrifterna träder i kraft den 15 juli 2021 och ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2021.

Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2021:55) om vissa belopp för elever vid fristående gymnasieskolor som påbörjar viss utbildning i gymnasieskolan efter den 30 juni 2021 Länk till annan webbplats.

Riksprislista för ersättning till fristående skolor 2021

17 juli 2021

Tillfälligt sänkt avgift för prövning för elever som slutfört utbildning i gymnasieskolan 2020 eller 2021

Mellan den 17 juli 2021 och den 31 december 2022 gäller att den avgift som en huvudman får ta ut för en prövning får uppgå till högst 150 kronor för en elev som har slutfört sin utbildning i gymnasieskolan och har fått ett examensbevis eller studiebevis under 2020 eller 2021. Den tillfälligt sänkta avgiften gäller för ett prövningstillfälle per kurs.

För övriga prövande som inte har rätt till avgiftsfri prövning får avgiften som tidigare uppgå till högst 500 kronor.

Förordning (2021:592) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom skolväsendet Länk till annan webbplats.

Förordning (2021:593) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom skolväsendet Länk till annan webbplats.

Förordning (2021:1330) om ändring i förordningen (2021:593) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom skolväsendet Länk till annan webbplats.

10 augusti 2021

Ändringar i den tillfälliga förordningen

Regeringen har beslutat om vissa ändringar i förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta. Ändringarna syftar till att undvika att mer långtgående åtgärder än nödvändigt vidtas för att förhindra smittspridning. Bland annat ändras villkoren för när huvudmän för skolor som håller öppet får besluta om fjärr- eller distansundervisning. De bestämmelser som ändras gäller endast för grundskolans högstadium (årskurs 7-9) och gymnasieskolan. Ändringarna börjar gälla den 10 augusti 2021.

Förordning (2021:810) om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta Länk till annan webbplats.

Regeringens förordningsmotiv (Fm 2021:4) till förordning (2021:810) om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta Länk till annan webbplats.

Läs mer om ändringarna här

Höstterminen 2021

Ändrad undervisningstid - specialskolan

Ändringar i timplanen för specialskolan (bilaga 3 till skolförordningen) införs. Dessa gäller idrott och hälsa, och elevens val. Ändringarna gäller från höstterminen 2021. För elever som påbörjar årskurs 8 i specialskolan höstterminen 2021 finns övergångsbestämmelser. För elever som höstterminen 2021 påbörjar årskurs 9 eller 10 i specialskolan gäller fortfarande den äldre timplanen.

Ändringar i timplanen för specialskolan Länk till annan webbplats.

1 januari 2022

Grundskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och komvux på gymnasial nivå

Nya bestämmelser om försöksverksamhet med digitala nationella prov, extern bedömning och central rättning

Den förordning som reglerar försöksverksamheten med digitala nationella prov ändras. Ändringarna innebär i huvudsak att försöksverksamheten förlängs till den 31 december 2023 och att den ska omfatta datorbaserade nationella prov, extern bedömning och central rättning. Tidigare omfattade försöksverksamheten datorbaserade nationella prov, extern bedömning och medbedömning. Delarna kring medbedömning utgår alltså och central rättning tillkommer. Ändringarna börjar gälla den 1 januari 2022.

Förordning (2021:1061) om ändring i förordningen (2017:1106) om en försöksverksamhet med datorbaserade nationella prov, extern bedömning och medbedömning Länk till annan webbplats.

Förordning (2021:1214) om ändring i förordningen (2017:1106) om en försöksverksamhet med datorbaserade nationella prov, extern bedömning och medbedömning Länk till annan webbplats.

Försöksverksamhet med digitala nationella prov

Digitalisering av de nationella proven – övergripande information

Vuxenutbildning

Ändrade ämnesplaner i engelska och matematik inom komvux

Regeringen har beslutat om ändrade ämnesplaner i engelska och matematik för gymnasieskolan och komvux på gymnasial nivå. Inom komvux börjar de ändrade ämnesplanerna i engelska och matematik tillämpas på kurser som påbörjas från och med den 1 januari 2022. I gymnasieskolan började de nya ämnesplanerna tillämpas från och med den 1 juli 2021.

De huvudsakliga förändringarna är att:

 • fakta och förståelse betonas
 • det centrala innehållet har anpassats när det gäller omfattning, konkretionsgrad och progression
 • kunskapskraven är mindre detaljerade.

Förordning (SKOLFS 2020:94) om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:261) om ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena Länk till annan webbplats.

Förordning (SKOLFS 2020:194) om ändring i förordningen (SKOLFS 2020:94) om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:261) om ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa mer om ändringarna Länk till annan webbplats.

1 juli 2022

Ändringar i behörighetsförordningen

Regeringen har beslutat om ändringar i reglerna kring lärarlegitimation och behörighet. Ändringarna, som träder i kraft den 1 juli 2022, gäller bland annat reglerna för behörighet i ämnena svenska som andraspråk och modersmål. Ändringarna hänger samman med beslutade förändringar i lärarutbildningarna som syftar till att öka antalet behöriga lärare.

Förordning (2021:1340) om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare Länk till annan webbplats.

Vuxenutbildning

Ändringar i läroplanen, del 1 och 2

Kunskapsområdet sex och samlevnad byter namn till sexualitet, samtycke och relationer. Förutom namnbytet har områdets bredd skrivits fram tydligare i läroplanen. Vuxenutbildningens jämställdhetsuppdrag har också förtydligats i läroplanen. Ändringarna träder i kraft den 2 juli 2021 men ska tillämpas första gången på utbildning från och med den 1 juli 2022.

Förordning (SKOLFS 2021:10) om ändring i förordningen (SKOLFS 2012:101) om läroplan för vuxenutbildningen Länk till annan webbplats.

Nytt i läroplanernas inledande delar 2022

Höstterminen 2022

Grundskola, specialskola och sameskola

Ändrade kursplaner

Kursplanerna för grundskolan, specialskolan och sameskolan har ändrats. De huvudsakliga förändringarna är att

 • fakta och förståelse betonas
 • det centrala innehållet anpassas när det gäller omfattning, konkretionsgrad och progression
 • kunskapskraven är mindre detaljerade

Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2021 men ska tillämpas första gången på utbildning från och med höstterminen 2022.

Att ändringarna i kursplanerna och kunskapskraven för sameskolan och specialskolan, samt kunskapskraven för grundskolan inklusive i ämnet judiska studier, ska tillämpas på utbildning från och med höstterminen 2022 framgår av Skolverkets ändringsföreskrifter SKOLFS 2021:16–21.

Föreskrifter (SKOLFS 2020:185) om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:19) om kunskapskrav för grundskolans ämnen Länk till annan webbplats.

Föreskrifter (SKOLFS 2020:186) om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:22) om kursplan för samiska Länk till annan webbplats.

Föreskrifter (SKOLFS 2020:187) om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:23) om kunskapskrav för samiska Länk till annan webbplats.

Föreskrifter (SKOLFS 2020:188) om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:56) om kursplaner för vissa ämnen i specialskolan Länk till annan webbplats.

Föreskrifter (SKOLFS 2020:189) om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:57) om kunskapskrav för vissa ämnen i specialskolan Länk till annan webbplats.

Föreskrifter (SKOLFS 2020:190) om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:125) om kunskapskrav för ämnet judiska studier i grundskolan Länk till annan webbplats.

Läs mer om ändringarna och ta del av vårt stöd kring implementeringen av de ändrade kursplanerna här

Ändrade kursplaner – bättre arbetsverktyg för dig som lärare

Grundsärskola och specialskola

Ändrade kursplaner

Kursplanerna för grundsärskolan samt för döva och hörselskadade elever med intellektuell funktionsnedsättning vilka går i specialskolan har ändrats. De huvudsakliga förändringarna är att

 • fakta och förståelse betonas mer och antalet mål begränsas
 • skillnaden mellan stadier i det centrala innehållet blir tydligare
 • kunskapskraven blir mindre detaljerade
 • ämnesinnehållet blir tydligare i grundsärskolans ämnesområden
 • kursplanerna i grundsärskolan samordnas- både med varandra och med de reviderade kursplanerna för grundskolan och specialskolan.

De ändrade kursplanerna träder i kraft den 1 juli 2021 men ska tillämpas första gången på utbildning från och med höstterminen 2022.

Föreskrifter (SKOLFS 2021:12) om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:28) om kursplaner för grundsärskolans ämnen och ämnesområden Länk till annan webbplats.

Föreskrifter (SKOLFS 2021:13) om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:29) om kunskapskrav för grundsärskolans ämnen och ämnesområden Länk till annan webbplats.

Föreskrifter (SKOLFS 2021:14) om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:66) om kursplaner för vissa ämnen i specialskolan för döva eller hörselskadade elever med utvecklingsstörning Länk till annan webbplats.

Föreskrifter (SKOLFS 2021:15) om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:67) om kunskapskrav för vissa ämnen i specialskolan för döva eller hörselskadade elever med utvecklingsstörning Länk till annan webbplats.

Gymnasieskola och gymnasiesärskola

Ändringar i läroplanerna, del 1 och 2

Skolans jämställdhetsuppdrag har förtydligats i läroplanerna. 2018 gjordes motsvarande förstärkning av de obligatoriska skolformernas jämställdhetsuppdrag. Ändringarna träder i kraft den 2 juli 2021 men ska tillämpas första gången på utbildning från och med höstterminen 2022.

Förordning (SKOLFS 2021:9) om ändring i förordningen (SKOLFS 2011:144) om läroplan för gymnasieskolan Länk till annan webbplats.

Förordning (SKOLFS 2021:11) om ändring i förordningen (SKOLFS 2013:148) om läroplan för gymnasiesärskolan Länk till annan webbplats.

Nytt i läroplanernas inledande delar 2022

Regeländringar i statsbidrag

Regeländringar som rör statsbidrag presenteras på respektive bidrags webbsida. Du hittar bidragssidorna här.

Statsbidrag

Senast uppdaterad 13 januari 2022

Innehåll på denna sida