Aktuella regeländringar

Här hittar du information om de flesta aktuella ändringarna av lagar och regler inom skolområdet. Vi berättar också om ändringar i läroplaner här. Datumen gäller den tidpunkt då en ändring ska börja tillämpas. Sidan uppdateras inför varje halvårsskifte.

1 juli 2019

Förskoleklass

Uppföljning från förskoleklassen och lågstadiet

Från och med 1 juli 2019 är skolan skyldig att i slutet av förskoleklassen och i slutet av lågstadiet göra en uppföljning av det stöd en elev fått som extra anpassning i svenska, svenska som andraspråk och matematik. Den lärare som ska ansvara för eleven i nästa årskurs ska sedan få ta del av resultatet av uppföljningen. Det gäller i grundskolan, sameskolan och specialskolan för de elever som ska börja i årskurs 1 och årskurs 4.

Överlämning vid skolbyte

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Läsa, skriva räkna - garanti för tidiga insatser

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola

Uppföljning från förskoleklassen och lågstadiet

Från och med 1 juli 2019 är skolan skyldig att i slutet av förskoleklassen och i slutet av lågstadiet göra en uppföljning av det stöd en elev fått som extra anpassning i svenska, svenska som andraspråk och matematik. Den lärare som ska ansvara för eleven i nästa årskurs ska sedan få ta del av resultatet av uppföljningen. Det gäller i grundskolan, sameskolan och specialskolan för de elever som ska börja i årskurs 1 och årskurs 4.

Överlämning vid skolbyte

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Läsa, skriva räkna - garanti för tidiga insatser

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

1 januari 2020

Förskoleklass

Rätt till förskoleklass för barn till beskickningsmedlemmar från tredje land

Barn till beskickningsmedlemmar från tredje land får rätt till förskoleklass. Det gäller till exempel barn till diplomater.

De här barnen har sedan tidigare rätt till grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola, men de omfattas inte av skolplikten.

Källa: SFS 2019:801.

Gymnasieskola

Förlängd försöksverksamhet med distansundervisning i Torsås

Torsås kommun har fått förlängd försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan. Utbildningen får påbörjas senast vårterminen 2021.

Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2011:682) om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Torsås kommun, dels ändring i samma förordninglänk till annan webbplats

Försöksverksamheten med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning förlängs

Försöksverksamheten med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning förlängs i 2 år. Ändringen gäller för utbildning som påbörjas mellan 1 juli 2009 och 30 juni 2024.

Källa: SFS 2019:571.

Vuxenutbildning

Ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och landsting

Riksdagen har beslutat om ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och landsting. Ändringarna består bland annat av uppdateringar som är tänkta att anpassa systemet för kostnadsutjämning bättre till aktuella uppgifter. Utjämningen förstärks utifrån faktorer som befolkningsgleshet och socioekonomi, exempelvis utbildningsbakgrund. Ändringarna kommer att införas successivt genom ett så kallat införandebidrag.

Källa: SFS 2019:796.

Allmänt

Barnkonventionen blir svensk lag

Barnkonventionen blir en del av svensk lag från den 1 januari 2020.

Barnkonventionen i skolan

1 februari 2020

Vuxenutbildning

Fler timmar samhällsorientering för nyanlända invandrare

Syftet med samhällsorientering är att göra det lättare för nyanlända att etablera sig i arbets- och samhällslivet. Samhällsorienteringen ska ge en grundläggande förståelse för det svenska samhället och en grund för att fortsätta lära sig. Från och med den 1 februari ökar antalet timmar som kommunerna minst ska erbjuda i samhällsorientering från 60 till 100 timmar.

Pressmeddelande på regeringens webbplats: Utökad samhällsorientering för nyanländalänk till annan webbplats

Mars 2020

Ny förordning möjliggör olika åtgärder när skolor behöver stänga på grund av coronaviruset/covid-19

Regeringen har öppnat för en ökad flexibilitet för huvudmannen med anledning av spridningen av coronaviruset och covid-19. Förordningen gäller från den 16 mars till och med den 30 juni 2021.

Förordningen kan tillämpas i fem olika situationer. Det handlar om när en huvudman på grund av coronaviruset håller eller har hållit en skola stängd

 • på grund av att en så stor andel av personalen är frånvarande med anledning av coronaviruset att det inte går att bedriva verksamheten
 • efter samråd med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning
 • därför att skolan ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara avspärrat
 • på grund av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten
 • för att regeringen har beslutat att skolenheter tillfälligt ska stängas på nationell, regional eller kommunal eller nivå, med stöd av lagen om tillfällig stängning på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid.

Lag möjliggör för regeringen att tillfälligt stänga skolverksamhet

Riksdagen har tagit beslut om en ny lag som börjar gälla den 21 mars. Lagen ger regeringen möjlighet att tillfälligt stänga förskolor, skolor, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet på nationell, regional eller kommunal nivå.

Läs mer om reglerna för när skolor behöver stänga

Rekommenderad distansundervisning för gymnasiet och komvux

Från och med onsdag den 18 mars 2020 rekommenderar Folkhälsomyndigheten att all utbildning på gymnasiet, komvux och högre utbildning ska bedrivas på distans. Rekommendationen gäller inte gymnasiesärskolan eller särskild utbildning för vuxna.

Rekommenderad distansundervisning för gymnasiet och komvux - men inte gymnasiesärskolan

1 juli 2020

Gymnasieskola

Fordons- och transportprogrammet

Två inriktningar har reviderats: personbilar och lastbil och mobila maskiner. Förändringen innebär att det tillkommer 16 nya ämnen och 32 nya kurser.

Förändringar av fordons- och transportprogrammet

Ämnet vård och omsorg specialisering

Ämnet vård och omsorg specialisering har reviderats och utökats i poängomfattning och får tillämpas inom vuxenutbildningen ett år innan det får tillämpas inom gymnasieskolan.

Förändringar av vård- och omsorgsprogrammet

Ämnena flygplansteknik och tågteknik upphävs

Vuxenutbildning

Det går inte längre att utfärda slutbetyg

Efter den 1 juli 2020 går det inte längre att utfärda slutbetyg inom kommunal vuxenutbildning (komvux) på gymnasial nivå. I dagens komvux har slutbetyget ersatts av gymnasieexamen. Men om en elev har betyg som är satta före den 1 juli 2012 har rektorn kunnat besluta om att utfärda slutbetyg under vissa förutsättningar. Den möjligheten kommer nu att tas bort och sista datum för att utfärda ett slutbetyg är den 1 juli 2020. Efter det kan man bara utfärda gymnasieexamen för elever inom komvux på gymnasial nivå. I en sådan får bara nya kurser på gymnasial nivå ingå.

Sista datum för att utfärda slutbetyg är 1 juli 2020

Källa: SFS 2016:1052.

1 juli 2021

Gymnasieskola

Ändringar i gymnasieskolans yrkesprogram

Regeringen har beslutat om justeringar av innehållet i flera av gymnasieskolans yrkesprogram. Ändringarna ska börja tillämpas första gången på utbildningar som startar efter den 30 juni 2021. För utbildning som har påbörjats före dess gäller fortfarande de nuvarande bestämmelserna.

 • Barn- och fritidsprogrammet. Inriktningarna pedagogiskt och socialt arbete slås samman till en ny inriktning, pedagogiskt och socialt arbete. Ämnesplanen i socialt arbete har reviderats och en kurs om 200 poäng har delats i två kurser om 100 poäng vardera där kurs 1 finns i den nya inriktningen och kurs 2 finns i programfördjupningen. Engelska 6 har lagts till i programstrukturen.
 • Fordons- och transportprogrammet. Inriktningen godshantering tas bort. Kurserna från den borttagna inriktningen återfinns istället i programfördjupningen.
 • Hantverksprogrammet får inom ämnet hantverk sex nya kurser för barberare och tre nya kurser inom hår- och makeupstylist. Kurser inom ämnet handel och service läggs till i programfördjupningen
 • Hotell- och turismprogrammet. Dagens inriktningar tas bort och programmet blir inriktningslöst samt kursen hållbar turism läggs till som programgemensam kurs.
 • Naturbruksprogrammet har fått en ny inriktning naturturism med ett nytt ämne naturturism med 3 kurser. Inriktningen djurhållning delas i djurvård och hästhållning och inriktningen skog byter namn till skogsbruk. Poängomfattningen ökar och ligger nu mellan 500-700 per inriktning.
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Inriktningen färskvaror delikatess och catering tas bort. Kurserna från den borttagna inriktningen återfinns istället i programfördjupningen.
 • Ventilations- och fastighetsprogrammet. Inriktningen ventilationsteknik byter namn till ventilation och kursen elkraftteknik ersätter kursen praktisk ellära. Praktisk ellära återfinns istället i programfördjupningen.
 • Vård- och omsorgsprogrammet får en reviderad programstruktur med 1 400 poäng i programgemensamma delen, sju nya ämnen, fem reviderade ämnen och fem ämnen som upphävs.

Förändringar för gymnasieskolan

Ansökningstiden är förlängd för riksrekryterande utbildning och särskilda varianter som planeras att starta hösten 2021. Sista ansökningsdag är den 7 april 2020.

Förändringarna kan även påverka fristående huvudmän, både befintliga och de som vill ansöka om godkännande för en viss utbildning hos Skolinspektionen i nästa ansökningsomgång.

Källa: SFS 2019:1266.

Om förändringar i gymnasieförordningen på Skolinspektionens webbplatslänk till annan webbplats

Anordna särskilda varianter av gymnasieutbildning

Regeländringar i statsbidrag

Regeländringar som rör statsbidrag presenteras på respektive bidrags webbsida. Du hittar bidragssidorna här.

Statsbidrag

Senast uppdaterad 29 mars 2020