Gymnasiearbetet i gymnasieskolan och på komvux

För att få en gymnasieexamen måste man ha ett godkänt betyg på gymnasiearbetet. Här kan du läsa om vad som gäller kring gymnasiearbetet.

Vad är ett gymnasiearbete och när ska man göra det?

Vad är ett gymnasiearbete?

På alla nationella program i gymnasieskolan ska eleverna genomföra ett gymnasiearbete. Gymnasiearbetet är en uppgift om 100 gymnasiepoäng som genomförs inom ramen för examensmålen. Gymnasiearbetet ska relatera till examensmålen och vara ett kvitto på att eleven är väl förberedd för kommande högskolestudier eller det yrkesområde som programmet utbildar för. Därför är det naturligt att gymnasiearbetet genomförs i slutet av utbildningen. För att få en gymnasieexamen krävs ett godkänt betyg på gymnasiearbetet.

Källor: 16 kapitlet 26–28 §§ skollagen, 1 kapitlet 3 § och 4 kapitlet 1 § gymnasieförordningen, proposition 2008/09:199 sidan 118.

Kan gymnasiearbetet göras som arbetsplatsförlagt lärande, apl?

Ja, ett gymnasiearbete kan göras som arbetsplatsförlagt lärande både inom gymnasieskolans yrkesprogram och vuxenutbildningen.

Ett gymnasiearbete ska visa att man är förberedd för det yrkesområde som gäller för den yrkesutgång man valt och pröva hur väl eleven kan utföra vanliga arbetsuppgifter inom yrkesområdet.

I gymnasiearbetet ska eleven planera, genomföra och utvärdera sin uppgift.

På yrkesprogrammen kan gymnasiearbetet utformas så att eleverna får möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer. Det kan innebära att eleven genomför hela eller en del av sitt gymnasiearbete på en eller flera arbetsplatser.

Källa: Gymnasieskola 2011 sidorna 42–44.

Krävs det att man har vissa förkunskaper för att få göra ett gymnasiearbete, till exempel att man fått godkänt på vissa kurser?

Nej, det är inte ett krav att ha godkända betyg på vissa kurser för få göra ett gymnasiearbete. Däremot krävs det att eleven har godkända betyg i vissa kurser och i gymnasiearbetet för att skolan ska kunna utfärda en gymnasieexamen.

Källor: 16 kap. 26–28 §§ skollagen, 4 kapitlet 14–15 §§ förordning om vuxenutbildning.

Kan man göra ett gymnasiearbete om man går på ett introduktionsprogram?

Tanken är att elever som går på introduktionsprogram inte ska göra något gymnasiearbete. Det beror på att gymnasiearbetets mål bygger på gymnasieprogrammens examensmål och det finns inga examensmål för introduktionsprogrammen.

Hur ska gymnasiearbetet genomföras?

Kan gymnasiearbetet genomföras som grupparbete?

Det finns ingen reglering som talar om ifall gymnasiearbetet ska genomföras i grupp eller enskilt. Men varje elev ska precis som vanligt bedömas och betygsättas individuellt. Om några elever genomför gymnasiearbetet i grupp måste läraren alltså kunna följa deras individuella arbete och skaffa sig ett bedömningsunderlag för varje enskild elev.

Bedömning och betyg på gymnasiearbetet

Vilka betyg kan man få på gymnasiearbetet?

Som betyg på gymnasiearbetet ska betygen E eller F användas. Betyget E ska användas om en elev har nått examensmålen för gymnasiearbetet. I annat fall ska betyget F användas. Betyg ska sättas efter genomfört gymnasiearbete.

Källor: 15 kapitlet 22 § och 25 § skollagen.

Vem sätter betyg på gymnasiearbetet?

För varje elev ska rektorn utse en lärare som är ansvarig för gymnasiearbetet. Den ansvariga läraren beslutar om betyget på gymnasiearbetet. Innan den ansvariga läraren beslutar om betyget ska en medbedömare, som har erfarenhet av det kunskapsområde som gymnasiearbetet handlar om, yttra sig.

Källor: 4 kapitlet 4 § och 8 kapitlet 1 e § gymnasieförordningen.

Vad bedöms gymnasiearbetet utifrån?

Det finns inte någon särskild ämnesplan för gymnasiearbetet. I stället styrs gymnasiearbetet av examensmålen för varje program. Som en del av examensmålen ingår mål för gymnasiearbetet. Det är utifrån examensmålen som läraren bedömer elevens gymnasiearbete.

Källa: Examensmålen för respektive program.

Ska det finnas en medbedömare för gymnasiearbetet?

Ja, innan läraren sätter betyg på gymnasiearbetet ska en medbedömare ha yttrat sig. Medbedömaren ska ha erfarenhet av det kunskapsområde som gymnasiearbetet handlar om. Om eleven har genomfört gymnasiearbetet helt eller delvis som arbetsplatsförlagt lärande ska handledaren vara medbedömare. För en elev på ett yrkesprogram ska medbedömaren ha erfarenhet av det yrkesområde som gymnasiearbetet handlar om.

Källor: 8 kapitlet 1 e § gymnasieförordningen.

Kan man använda sig av undantagsbestämmelsen i samband med gymnasiearbetet?

Undantagsbestämmelsen kan inte tillämpas vid betygssättning av gymnasiearbetet, eftersom gymnasiearbetet inte har några kunskapskrav. Gymnasiearbetet styrs istället av examensmålen för respektive program. Undantagsbestämmelsen ger endast möjlighet att bortse från enstaka delar av kunskapskraven

Källa: 15 kapitlet 26 § Skollagen.

Kan man sätta streck på gymnasiearbetet?

Ja, om det saknas underlag för att bedöma en elevs kunskaper på grund av frånvaro ska skolan inte sätta betyg. Men eleven behöver ha ett godkänt betyg på gymnasiearbetet för att kunna få en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller vuxenutbildningen.

Källor: 15 kapitlet 27 §, 16 kapitlet 26 - 28 §§ och 20 kapitlet 39 § skollagen, 4 kapitlet 14–15 §§ förordning om vuxenutbildning.

Gymnasiearbetet inom vuxenutbildningen

Kan gymnasiearbetet göras som arbetsplatsförlagt lärande, APL?

Se svaret under Vad är ett gymnasiearbete och när ska man göra det?

Kan man sätta streck på gymnasiearbetet?

Se svaret under Bedömning och betyg på gymnasiearbetet

Krävs det att man har vissa förkunskaper för att få göra ett gymnasiearbete, till exempel att man fått godkänt på vissa kurser?

Se svaret under Vad är ett gymnasiearbete och när ska man göra det?

Om en elev gått ett gymnasieprogram och nu läser ett nytt gymnasieprogram inom vuxenutbildningen, måste eleven göra ett nytt gymnasiearbete då?

Om en elev som går på komvux på gymnasial nivå vill få en gymnasieexamen utifrån ett annat gymnasieprogram än det hen läst tidigare, ska hen göra ett nytt gymnasiearbete som är upplagt efter examensmålen för det nya programmet.

En del program har liknande mål för gymnasiearbetet. Då kan det hända att det gamla gymnasiearbetet kan användas utifrån examensmålen för det nya programmet. Det är en bedömning som skolan måste göra i varje enskilt fall. Ytterst är det rektorn som avgör om det går att använda det gamla gymnasiearbetet utifrån examensmålen för det nya programmet.

Källa: 2 kapitlet 3 § förordning om vuxenutbildning.

Kan man ha med ett gymnasiearbete i ett slutbetyg från komvux som utfärdas senast 1 juli 2021?

Nej, ett gymnasiearbete kan inte ingå i ett slutbetyg. Det beror på övergångsbestämmelserna som styr hur slutbetyg får utfärdas och som säger att bara betyg på kurser enligt ämnesplaner får ingå. Gymnasiearbetet är inte en kurs.

Källa: 4 punkten övergångsbestämmelserna till förordning om vuxenutbildning.

Kan en enskild utbildningsanordnare som har betygsrätt sätta betyg på gymnasiearbetet?

Nej, rätten att sätta betyg på gymnasiearbetet ingår inte i en enskild utbildningsanordnares betygsrätt.

Källa: 6 kapitlet 16 § förordning om vuxenutbildning.

Vad svarar vi på under Ansvar i skolfrågor?

Här svarar vi på frågor om vad som gäller i förskolan, skolan och vuxenutbildningen utifrån de lagar och regler som styr verksamheterna. Vi tar inte ställning i enskilda ärenden och kan inte avgöra om skolor eller förskolor gör rätt eller fel. Det finns inte heller regler som styr all verksamhet och då kan det vara upp till huvudmän och verksamheterna själva att bestämma hur de ska göra.

Om du inte hittar svaret på din fråga här kan du kontakta Skolverkets upplysningstjänst.

Kontakta Skolverkets upplysningstjänst

Senast uppdaterad 30 juni 2020