Gymnasiearbetet och gymnasiesärskolearbetet

Elever i gymnasieskolan gör ett gymnasiearbete och elever i gymnasiesärskolan gör ett gymnasiesärskolearbete. För att få en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller komvux måste man ha ett godkänt betyg på gymnasiearbetet. Här kan du läsa om vad som gäller kring gymnasiearbetet och gymnasiesärskolearbetet.

Vad gäller kring gymnasiearbetet?

Vad är ett gymnasiearbete?

Alla elever som går nationella program i gymnasieskolan ska göra ett gymnasiearbete. Gymnasiearbetet är en uppgift på100 gymnasiepoäng som genomförs inom ramen för programmets examensmål. Gymnasiearbetet ska relatera till examensmålen och vara ett kvitto på att eleven är väl förberedd för kommande högskolestudier eller det yrkesområde som programmet utbildar eleven för. Därför är det naturligt att gymnasiearbetet genomförs i slutet av utbildningen. För att en elev ska få en gymnasieexamen krävs ett godkänt betyg på gymnasiearbetet.

Elever på komvux behöver också göra ett gymnasiearbete med godkänt betyg för att få en gymnasieexamen.

Källor: 16 kapitlet 26–28 §§ skollagen, 1 kapitlet 3 § och 4 kapitlet 1 § gymnasieförordningen, 2 kapitlet 3 § och 4 kapitlet 14–15 §§ förordning om vuxenutbildning och proposition 2008/09:199 Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan sidan 118.

Kommande ändringar inom komvux

Kan gymnasiearbetet göras som arbetsplatsförlagt lärande, apl?

Ja, ett gymnasiearbete kan göras som arbetsplatsförlagt lärande både inom gymnasieskolans yrkesprogram och vuxenutbildningen. Ett gymnasiearbete ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången och pröva hur väl eleven kan utföra vanliga arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Eleven ska planera, genomföra och utvärdera sin uppgift.

På yrkesprogrammen kan gymnasiearbetet utformas så att eleverna får möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer. Det kan innebära att eleven genomför hela eller en del av sitt gymnasiearbete på en eller flera arbetsplatser.

Källa: Gymnasieskola 2011 sidorna 42–44.

Krävs det att man har vissa förkunskaper för att få göra ett gymnasiearbete, till exempel att man fått godkänt på vissa kurser?

Nej, det är inte ett krav att ha godkända betyg på vissa kurser för få göra ett gymnasiearbete. Däremot krävs det att eleven har godkända betyg i vissa kurser och i gymnasiearbetet för att skolan ska kunna utfärda en gymnasieexamen.

Källor: 16 kapitlet 26–28 §§ skollagen och 4 kapitlet 14–15 §§ förordning om vuxenutbildning.

Kan man göra ett gymnasiearbete om man går på ett introduktionsprogram?

Tanken är att elever som går på introduktionsprogram inte ska göra något gymnasiearbete. Det beror på att gymnasiearbetets mål bygger på gymnasieprogrammens examensmål och det finns inga examensmål för introduktionsprogrammen.

Källa: Proposition 2008/09:199 Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan sidan 118.

Kan gymnasiearbetet genomföras som ett grupparbete?

Det finns inga regler som talar om ifall gymnasiearbetet ska genomföras i grupp eller enskilt. Men varje elev ska precis som vanligt bedömas och betygsättas individuellt. Om några elever genomför gymnasiearbetet i grupp måste läraren alltså kunna följa deras individuella arbete och skaffa sig ett bedömningsunderlag för varje enskild elev.

Källa: Gymnasieskola 2011 sidan 42.

Sätta betyg i gymnasieskolan

Om en elev gått ett gymnasieprogram och nu läser en utbildning inom komvux som motsvarar ett annat gymnasieprogram, måste eleven göra ett nytt gymnasiearbete då?

Om en elev som går på komvux på gymnasial nivå vill få en gymnasieexamen som huvudsakligen motsvarar ett annat gymnasieprogram än det hen läst tidigare, ska hen göra ett nytt gymnasiearbete som är upplagt efter examensmålen för det nya programmet.

En del program har liknande mål för gymnasiearbetet. Då kan det hända att det gamla gymnasiearbetet kan användas utifrån examensmålen för den nya utbildningen. Det är en bedömning som skolan måste göra i varje enskilt fall. Ytterst är det rektorn som avgör om det går att använda det gamla gymnasiearbetet utifrån examensmålen för det nya programmet.

Källa: 2 kapitlet 3 § förordning om vuxenutbildning.

Kommande ändringar inom komvux

Kan man ha med ett gymnasiearbete i ett slutbetyg från komvux som utfärdas senast 1 juli 2025?

Nej, ett gymnasiearbete kan inte ingå i ett slutbetyg. Det beror på övergångsbestämmelserna som styr hur slutbetyg får utfärdas och som säger att bara betyg på kurser enligt ämnesplaner får ingå. Gymnasiearbetet är inte en kurs och har därför ingen ämnesplan.

Källa: 4 punkten övergångsbestämmelserna till förordning om vuxenutbildning.

Vad gäller kring gymnasiesärskolearbetet?

Vad är ett gymnasiesärskolearbete?

Alla elever som går nationella program i gymnasiesärskolan ska göra ett gymnasiesärskolearbete. Gymnasiearbetet är en uppgift på100 gymnasiepoäng som genomförs inom ramen för programmets examensmål Gymnasiesärskolearbetet är en del av gymnasiesärskolans programmål och ska handla om yrkesområden inom programmets karaktär.

Elever som går programmet för samhälle, natur och språk ska genom gymnasiesärskolearbetet visa sin förmåga att utföra vanliga arbetsuppgifter inom ett yrkesområde. Elever som gått övriga nationella program ska genom gymnasiesärskolearbetet visa att de är förberedda för ett yrkesområde som de lärt sig om genom programmet. Att det ska handla om vanliga arbetsuppgifter betyder att det kan vara uppgifter som man utför ofta eller att uppgifterna kan utgöra en grund i yrkesvardagen för just det yrket. Det handlar om arbetsuppgifter som eleven kommit i kontakt med i undervisningen på skolan eller i det arbetsplatsförlagda lärandet.

Enligt målen för gymnasiesärskolearbetet ska det utföras så att eleven så självständigt som möjligt eller tillsammans med en handledare planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. Genom att planera uppgiften kan eleven visa att hen förstår den arbetsuppgift som ska genomföras, till exempel genom att motivera val av verktyg och utrustning.

Källor: 19 kapitlet 23 § skollagen, 1 kapitlet 3 § och 4 kapitlet 1 a § gymnasieförordningen, proposition 2011/12:50 En gymnasiesärskola med hög kvalitet sidan 65 och Gymnasiesärskolan 2013 sidan 25.

Kan gymnasiesärskolearbetet göras som arbetsplatsförlagt lärande, apl?

Ja, elever kan göra sitt gymnasiesärskolearbete på en arbetsplats utanför skolan eller på skolan. Gymnasiesärskolearbetet ska utgå från utbildningen som helhet och ge eleven möjlighet att visa att hen är förberedd för arbetsuppgifter inom den valda inriktningen. Eleven kan till exempel göra sitt gymnasiesärskolearbete på en arbetsplats där hen haft arbetsplatsförlagt lärande tidigare i sin utbildning. När en elev genomför sitt gymnasiesärskolearbete på en arbetsplats utanför skolan är det rimligt att handledaren och eventuellt andra på arbetsplatsen får möjlighet att delta vid utformningen av arbetet och uppgifter på arbetsplatsen. Det finns inget som hindrar att eleven själv är delaktig i att utforma uppgifter och innehåll i sitt gymnasiesärskolearbete.

Källa:4 kapitlet 12 § gymnasieförordningen och proposition 2008/09:199 Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan sidan 65.

Kan elever göra sitt gymnasiesärskolearbete som ett grupparbete?

Det finns inga regler som säger om gymnasiesärskolearbetet ska genomföras i grupp eller enskilt. Men varje elev ska precis som vanligt bedömas och betygsättas individuellt. Om några elever genomför gymnasiesärskolearbetet i grupp måste läraren alltså kunna följa deras individuella arbete och skaffa sig ett bedömningsunderlag för varje enskild elev.

Källa: Gymnasiesärskolan 2013 sidan 25.

Sätta betyg i gymnasiesärskolan

Bedömning och betyg på gymnasiearbetet och gymnasiesärskolearbetet

Vilka betyg kan man få på gymnasiearbetet och gymnasiesärskolearbetet?

Som betyg på gymnasiearbetet ska betygen E eller F användas. Om en elev har nått examensmålen för gymnasiearbetet ska läraren sätta betyget E. Annars ska betyget F användas. Betyget ska sättas efter att en elev genomfört sitt gymnasiearbete.

Om en elev har nått målet för gymnasiesärskolearbetet ska läraren sätta betyget E. Om en elev inte nått målen för gymnasiesärskolearbetet ska läraren inte sätta något betyg alls.

Källor: 15 kapitlet 22 och 25 §§ och 18 kapitlet 24 § skollagen samt 4 kapitlet 8 § förordning om vuxenutbildning.

Vad bedöms gymnasiearbetet och gymnasiesärskolearbetet utifrån?

Det finns inte några särskilda ämnesplaner för gymnasiearbetet och gymnasiesärskolearbetet. I stället styrs de av examensmålen för varje program. Som en del av examensmålen ingår mål för gymnasiearbetet och gymnasiesärskolearbetet. Det är utifrån examensmålen som läraren bedömer elevens arbete.

Källor: Proposition 2008/09:199 Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan sidan 118, examensmålen för respektive program, Gymnasiesärskolan 2013 sidan 25 och Gymnasieskola 2011 sidan 42.

Vem sätter betyg på gymnasiearbetet och gymnasiesärskolearbetet?

Rektorn ska utse en lärare som är ansvarig för varje elevs gymnasiearbete eller gymnasiesärskolearbete. Den ansvariga läraren beslutar om betyget. Innan den ansvariga läraren beslutar om betyget ska en medbedömare yttra sig. Medbedömaren ska ha erfarenhet av det kunskapsområde som arbetet handlar om. Om eleven har genomfört arbetet helt eller delvis som arbetsplatsförlagt lärande ska handledaren vara medbedömare.

Källor: 4 kapitlet 4 § och 8 kapitlet 1 e § gymnasieförordningen samt 4 kapitlet 8 § förordning om vuxenutbildning.

Ska det finnas en medbedömare vid betygssättningen?

Ja, innan läraren sätter betyg på gymnasiearbetet eller gymnasiesärskolearbetet ska en medbedömare ha yttrat sig. Medbedömaren ska ha erfarenhet av det kunskapsområde som arbetet handlar om. Om eleven har genomfört gymnasiearbetet eller gymnasiesärskolearbetet helt eller delvis som arbetsplatsförlagt lärande ska handledaren vara medbedömare. Om en elev går på ett yrkesprogram ska medbedömaren ha erfarenhet av det yrkesområde som gymnasiearbetet handlar om.

Källor: 8 kapitlet 1 e § gymnasieförordningen och 4 kapitlet 8 § förordning om vuxenutbildning.

Kan läraren använda sig av undantagsbestämmelsen när hen sätter betyg?

Undantagsbestämmelsen kan inte tillämpas när man sätter betyg på gymnasiearbetet eller gymnasiesärskolearbetet, eftersom det inte finns några kunskapskrav för dessa. Gymnasiearbetet och gymnasiesärskolearbetet styrs istället av examensmålen för respektive program. Undantagsbestämmelsen ger bara möjlighet att bortse från enstaka delar av kunskapskraven.

Källa: 15 kapitlet 26 §, 16 kapitlet 21–23 §§, 18 kapitlet 25 §, 19 kapitlet 22–24 §§ och 20 kapitlet 38 § skollagen.

Kan läraren sätta streck på gymnasiearbetet eller gymnasiesärskolearbetet?

Ja, det är möjligt att sätta streck på ett gymnasiearbete och ett gymnasiesärskolearbete.

Skolan ska inte sätta något betyg på gymnasiearbetet eller gymnasiesärskolearbetet om det saknas underlag för att bedöma en elevs kunskaper på grund av att hen varit frånvarande från undervisningen. Läraren ska då sätta ett streck istället för betyg. Men en elev som går i gymnasieskolan behöver ha ett godkänt betyg på gymnasiearbetet för att kunna få en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller vuxenutbildningen.

Källor: 15 kapitlet 27 §, 16 kapitlet 26 - 28 §§, 18 kapitlet 24 § och 20 kapitlet 39 § skollagen, 4 kapitlet 14–15 §§ förordning om vuxenutbildning samt Skolverkets föreskrifter (2011:123) om betygskatalog bilaga 2.

Kan en enskild utbildningsanordnare som har betygsrätt sätta betyg på gymnasiearbetet och gymnasiesärskolearbetet?

Nej, rätten att sätta betyg på gymnasiearbetet ingår inte i en enskild utbildningsanordnares betygsrätt.

Källa: 6 kapitlet 16 § förordning om vuxenutbildning.

Hittade du inte svar på din fråga?

Om du inte hittar svar på din fråga här kan du kontakta Skolverkets upplysningstjänst.

Kontakta Skolverkets upplysningstjänst

Senast uppdaterad 15 juni 2021

Innehåll på denna sida