Hemundervisning

Undervisning i hemmet eller på annan plats är till för de elever som inte kan vara med i det vanliga skolarbetet för att de är sjuka eller liknande. Här kan du läsa om vad som gäller för hemundervisning.

Krav för att få hemundervisning

Kan man få hemundervisning?

Ja, i vissa fall. Det finns något som kallas för särskild undervisning och som finns till för elever som inte kan delta i vanligt skolarbete för att de är sjuka eller på grund av liknande förhållanden.

Undervisning i den här formen är bara till för elever som inte kan delta i det vanliga skolarbetet under en längre tid på grund av sjukdom eller andra liknande skäl.

Särskild undervisning sker antingen på ett sjukhus eller i hemmet, om inte läkare avråder från det. Särskild undervisning ska så långt som det är möjligt motsvara den undervisning som eleven inte kan delta i. För att ge undervisning i hemmet krävs samtycke från elevens vårdnadshavare.

Om undervisningen sker i hemmet ansvarar huvudmannen för den skola där eleven annars hade gått för undervisningen. Huvudman är kommunen för kommunala skolor och styrelsen för fristående skolor.

I undantagsfall kan elever få undervisning i hemmet av andra anledningar än att de är sjuka, men bara för kortare tid. I så fall krävs det att

  • verksamheten är ett fullgott alternativ till den utbildning som barnet annars skulle ha fått i skolan
  • det går att få tillräcklig insyn i undervisningen
  • det finnas synnerliga skäl.

Det är barnets hemkommun som bestämmer om barnet ska få hemundervisning i dessa fall.

Reglerna om hemundervisning gäller i

  • grundskolan
  • grundsärskolan
  • specialskolan
  • sameskolan
  • gymnasieskolan
  • gymnasiesärskolan.

Källor: 24 kapitlet 20–26 §§ skollagen.

Kan man kräva att få hemundervisning?

Undervisning i hemmet eller på annan plats är till för de elever som inte kan vara med i det vanliga skolarbetet för att de är sjuka eller liknande. Skolans huvudman måste anordna undervisning för dessa elever i hemmet eller på någon annan lämplig plats. Huvudmannen är kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse om det är en fristående skola. För att en elev ska få undervisning hemma krävs det att vårdnadshavarna godkänner det.

Den här rätten gäller bara om eleven inte vårdas på sjukhus eller institution som är knuten till ett sjukhus. Elever får heller inte undervisas hemma om en läkare avråder från det.

Det finns inte någon motsvarande reglering för undervisning som anordnas i hemmet av andra anledningar än sjukdom eller liknande.

Källor: 24 kapitlet 20–22 §§ skollagen.

Hemundervisningen utformning

Hur många timmars undervisning ska elever som får hemundervisning få per vecka?

Undervisningen ska i så stor utsträckning som möjligt motsvara den undervisning som eleven missar i skolan.

Det finns inte någon motsvarande reglering för undervisning som anordnas i hemmet av andra anledningar än sjukdom eller liknande.

Källa: 24 kapitlet 20 § skollagen.

Ska elever som får hemundervisning få betyg och vem är ansvarig för det?

Generellt gäller inte skollagens regler om betyg och särskilt stöd för den särskilda undervisningen i hemmet. Det finns dock inget som hindrar att en elev som får särskild undervisning i hemmet får betyg, men då sker det inom ramen för elevens ordinarie utbildning. Om en elev som får särskild undervisning i hemmet får betyg ska den som anordnar undervisningen använda de bestämmelser som gäller för betyg i elevens ordinarie skolform.

Utgångspunkten är att särskild undervisning i hemmet eller på någon annan plats inte är en skolform inom skolväsendet. De flesta bestämmelserna i skollagen gäller inte för särskild undervisning i hemmet. Den undervisning som eleven får ska så långt som möjligt motsvara den undervisning som hen inte kan delta i. Syftet är att kompensera för den undervisningen. Målet med undervisningen är att eleven efter eller under sjukdomstiden ska kunna återgå till den undervisningsgrupp eller klass där hen normalt får sin undervisning.

Det finns inte någon motsvarande reglering för undervisning som anordnas i hemmet av andra anledningar än sjukdom eller liknande.

Källor: 1 kapitlet 2 § skollagen och 24 kapitlet 20–22 §§ skollagen.

Ska rektorn på elevens ordinarie skola ta beslut om anpassad studiegång om eleven inte läser alla ämnen eller kurser?

Det finns inget krav på att den undervisning som eleven får i hemmet exakt ska motsvara den undervisning som eleven skulle ha fått i sin ordinarie skola. Enligt skollagen ska undervisningen ”så långt som det är möjligt motsvara den undervisning som eleven inte kan delta i”. En elev behöver därför inte få ett beslut om anpassad studiegång för att inte delta i all den undervisning som hen annars skulle ha deltagit i. Men en elev som får särskild undervisning i hemmet kan ha eller få ett åtgärdsprogram eller ett beslut om anpassad studiegång. I så fall sker det inom ramen för elevens ordinarie utbildning. Eftersom syftet med den särskilda undervisningen är att kompensera för den undervisning som eleven inte kan vara med i kan ett beslut om anpassad studiegång påverka vilken undervisning eleven får inom ramen för den särskilda undervisningen i hemmet.

Det finns inte någon motsvarande reglering för undervisning som anordnas i hemmet av andra anledningar än sjukdom eller liknande.

Senast uppdaterad 01 februari 2019