Hemundervisning

Undervisning i hemmet eller på annan plats är till för de elever som inte kan vara med i det vanliga skolarbetet för att de är sjuka eller liknande. Här kan du läsa om vad som gäller för hemundervisning.

Vad är hemundervisning?

Vad menas med hemundervisning och vad är skillnaden jämfört med att fullgöra skolplikten på annat sätt?

Hemundervisning är inte ett begrepp som finns i skollagen. Men det används ibland i stället för det som i skollagen kallas särskild undervisning i hemmet eller på annan lämplig plats. Det innebär att en elev får undervisning hemma eller på någon annan plats för att hen inte kan delta i den ordinarie skolverksamheten under en längre period på grund av sjukdom eller liknande skäl. Det här är en särskild utbildningsform inom det svenska skolväsendet. Beslutet om särskild undervisning hemma eller på annan lämplig plats tas av skolans huvudman. Huvudmannen är kommunen om det är en kommunal skola eller skolans styrelse om det är en fristående skola.

I dagligt tal används ibland begreppet hemundervisning när vårdnadshavare inte vill att deras skolpliktiga barn ska gå i skolan utan undervisas hemma av vårdnadshavarna själva eller någon annan person som de väljer. Det är som huvudregel inte tillåtet eftersom skolplikten innebär en skyldighet för barn att få sin utbildning inom det svenska skolväsendet. Men i särskilda fall kan man få sin utbildning utanför det svenska skolväsendet. Det kallas i skollagen ”att fullgöra skolplikten på annat sätt”. Den typen av utbildning får man oftast inte i hemmet. Några exempel kan vara att barnet får sin undervisning vid en filminspelning eller i en skola som tillhör ett annat lands skolsystem. Att fullgöra skolplikten på annat sätt är inte detsamma som särskild undervisning på grund av sjukdom eller liknande skäl. Det är heller inte en del av det svenska skolväsendet. Ett barn som har skolplikt får fullgöra skolplikten på annat sätt om

 • verksamheten är ett fullgott alternativ till svensk grundskola eller någon annan skolform som annars skulle vara aktuell för barnet
 • verksamheten lever upp till behovet av insyn
 • det finns synnerliga skäl.

Synnerliga skäl betyder extra starka skäl och att bestämmelsen ska användas mycket restriktivt.

Det är barnets hemkommun som bestämmer om en elev får fullgöra skolplikten på annat sätt. Medgivandet kan gälla i upp till ett år i taget. Ett medgivande kan återkallas om man kan anta att någon av förutsättningarna ovan inte finns längre.

Källa: 24 kapitlet 20–25 §§ skollagen.

Krav för att få hemundervisning

Kan man få hemundervisning?

Ja, i vissa fall. Det finns något som kallas för särskild undervisning och som finns till för elever som inte kan delta i vanligt skolarbete för att de är sjuka eller på grund av liknande förhållanden.

Undervisning i den här formen är bara till för elever som inte kan delta i det vanliga skolarbetet under en längre tid på grund av sjukdom eller andra liknande skäl.

Särskild undervisning sker antingen i hemmet eller på någon annan lämplig plats, om inte läkare avråder från det. Särskild undervisning ska så långt som det är möjligt motsvara den undervisning som eleven inte kan delta i. För att ge undervisning i hemmet krävs samtycke från elevens vårdnadshavare.

Om undervisningen sker i hemmet ansvarar huvudmannen för den skola där eleven annars hade gått för undervisningen. Huvudman är kommunen för kommunala skolor och styrelsen för fristående skolor.

Reglerna om hemundervisning gäller i

 • grundskolan
 • grundsärskolan
 • specialskolan
 • sameskolan
 • gymnasieskolan
 • gymnasiesärskolan.

Särskild undervisning kan också vara undervisning på sjukhus.

Sjukhusundervisning

Källor: 24 kapitlet 20–26 §§ skollagen.

Kan man kräva att få hemundervisning?

Undervisning i hemmet eller på annan plats är till för de elever som inte kan vara med i det vanliga skolarbetet för att de är sjuka eller liknande. Skolans huvudman måste anordna undervisning för dessa elever i hemmet eller på någon annan lämplig plats. Huvudmannen är kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse om det är en fristående skola. För att en elev ska få undervisning hemma krävs det att vårdnadshavarna godkänner det.

Den här rätten gäller bara om eleven inte vårdas på sjukhus eller institution som är knuten till ett sjukhus. Elever får heller inte undervisas hemma om en läkare avråder från det.

Det finns inte någon motsvarande reglering för undervisning som anordnas i hemmet av andra anledningar än sjukdom eller liknande.

Källor: 24 kapitlet 20–22 §§ skollagen.

När kan man neka en elev hemundervisning?

Elever kan nekas undervisning i hemmet om deras frånvaro inte beror på sjukdom eller liknande.

Det är huvudmannen som beslutar om en elev ska få undervisning i hemmet. Huvudmannen ska göra en bedömning utifrån elevens situation i varje enskilt fall. Huvudmannen är kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse om det är en fristående skola.

Källa: 24 kapitlet 20 och 22 §§ skollagen.

Kan en elev få hemundervisning om hen bor utomlands en period?

Nej, huvudmän får bara besluta om undervisning i hemmet eller på annan plats om en elev inte kan delta i skolans undervisning på grund av sjukdom eller liknande skäl.

Det finns däremot andra sätt att få undervisning utomlands.

Skolplikt och rätt till utbildning

En elev kan också i undantagsfall få sin utbildning utanför det svenska skolsystemet. Det kallas att fullgöra skolplikten på annat sätt.

Se svaret under frågan Vad menas med hemundervisning och vad är skillnaden jämfört med att fullgöra skolplikten på annat sätt?

Källor: 24 kapitlet 20 § skollagen.

Kan en elev få undervisning i hemmet om hen blir mobbad, mår dåligt av att vara i skolan eller är hemmasittare?

Undervisning i hemmet är till för elever som inte kan delta i vanligt skolarbete under en längre tid på grund av sjukdom eller av andra liknande skäl. Vad som menas med liknande skäl är inte definierat i skolans regelverk. Detta betyder att huvudmannen behöver bedöma vad som gör att eleven inte kommer till skolan i varje enskilt fall. Beror det på att eleven har en sjukdom eller till exempel ångestproblematik? Eller beror det på andra faktorer? Det är huvudmannen för utbildningen som beslutar om undervisning i hemmet. Huvudmannen är kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse om det är en fristående skola.

Det är skolans ansvar att se till att skolan är fri från mobbning och kränkande behandling. Alla barn och elever har rätt att lära sig och utvecklas i en trygg miljö och att bemötas med respekt. Om skolan får veta att en elev mobbas i skolan måste skolan utreda och åtgärda det.

Elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan har skolplikt. I kommunala skolor delas ansvaret för att eleverna fullgör skolplikten av vårdnadshavarna, skolan och hemkommunen. I fristående skolor delas ansvaret för skolplikten av vårdnadshavarna, skolan, hemkommunen och huvudmannen för skolan.

Skolan har ansvar att främja närvaro och för att utreda och åtgärda frånvaro.

Kränkande behandling, mobbning och diskriminering

Frånvaro i skolan

Främja närvaro och förebygga frånvaro

Källa: 6 kapitlet 6–10 §§, 7 kapitlet 17 och 19 a–22 §§, 15 kapitlet 16 § och 24 kapitlet 20 § skollagen.

Vad kan vi som vårdnadshavare göra om skolans huvudman säger nej till att vårt barn ska få hemundervisning?

Det är huvudmannen som beslutar om en elev ska få särskild undervisning i hemmet. Beslutet går inte att överklaga. Om man är missnöjd med huvudmannens agerande kan man i första hand föra en dialog med huvudmannen. I andra hand kan man vända sig till Skolinspektionen. Det är en tillsynsmyndighet som tar emot anmälningar och kan ta ställning i det enskilda fallet utifrån den lagstiftning som gäller.

Källa: 24 kapitlet 22 §, 26 kapitlet 3 § och 28 kapitlet skollagen.

Så ska hemundervisningen utformas

Hur många timmars undervisning ska eleven få hemma?

Så långt det går ska undervisningen motsvara den undervisning som eleven skulle ha fått i skolan. Hur utbildningen ska utformas beror på vad som är bäst i det enskilda fallet utifrån elevens situation.

Källa: 24 kapitlet 20 § skollagen.

Vilken personal får ansvara för elevens undervisning? Kan det vara någon annan än en lärare?

Elevens lärare ansvarar för undervisningen. Lärare ska i första hand vara legitimerade, behöriga och lämpliga för den sin undervisning Skolan kan anställa någon som undervisar utan legitimation och behörighet för en begränsad tid om

 • det inte finns någon legitimerad och behörig lärare att tillgå, eller om
 • det finns något annat särskilt skäl med hänsyn till eleverna.

Den läraren ska fortfarande vara lämplig att undervisa och så långt det är möjligt ha en utbildning som motsvarar den som ger behörighet.

Källa: 2 kapitlet 13–19 §§ skollagen.

Ska elever som får hemundervisning få betyg och vem är ansvarig för det?

Generellt gäller inte skollagens regler om betyg och särskilt stöd för den särskilda undervisningen i hemmet. Det finns dock inget som hindrar att en elev som får särskild undervisning i hemmet får betyg, men då sker det inom ramen för elevens ordinarie utbildning. Om en elev som får särskild undervisning i hemmet får betyg ska den som anordnar undervisningen använda de bestämmelser som gäller för betyg i elevens ordinarie skolform.

Utgångspunkten är att särskild undervisning i hemmet eller på någon annan plats inte är en skolform inom skolväsendet. De flesta bestämmelserna i skollagen gäller inte för särskild undervisning i hemmet. Den undervisning som eleven får ska så långt som möjligt motsvara den undervisning som hen inte kan delta i. Syftet är att kompensera för den undervisningen. Målet med undervisningen är att eleven efter eller under sjukdomstiden ska kunna återgå till den undervisningsgrupp eller klass där hen normalt får sin undervisning.

Det finns inte någon motsvarande reglering för undervisning som anordnas i hemmet av andra anledningar än sjukdom eller liknande.

Källor: 1 kapitlet 2 § skollagen och 24 kapitlet 20–22 §§ skollagen.

Ska rektorn på elevens ordinarie skola ta beslut om anpassad studiegång om eleven inte läser alla ämnen eller kurser?

Det finns inget krav på att den undervisning som eleven får i hemmet exakt ska motsvara den undervisning som eleven skulle ha fått i sin ordinarie skola. Enligt skollagen ska undervisningen ”så långt som det är möjligt motsvara den undervisning som eleven inte kan delta i”. En elev behöver därför inte få ett beslut om anpassad studiegång för att inte delta i all den undervisning som hen annars skulle ha deltagit i. Men en elev som får särskild undervisning i hemmet kan ha eller få ett åtgärdsprogram eller ett beslut om anpassad studiegång. I så fall sker det inom ramen för elevens ordinarie utbildning. Eftersom syftet med den särskilda undervisningen är att kompensera för den undervisning som eleven inte kan vara med i kan ett beslut om anpassad studiegång påverka vilken undervisning eleven får inom ramen för den särskilda undervisningen i hemmet.

Det finns inte någon motsvarande reglering för undervisning som anordnas i hemmet av andra anledningar än sjukdom eller liknande.

Om läkare avråder från studier

Kan en läkare avråda från studier? Vad innebär det?

Ja. Om den läkare som ansvarar för elevens vård avråder från att eleven ska få undervisning så ska hen inte få det.

Om en elev inte kan delta i någon undervisning alls kan hen så klart få problem med att nå målen i grundskolan och gymnasieskolan. Då kan man låta en elev gå om en eller flera årskurser i grundskolan. En elev kan också få läsa ett fjärde år i gymnasieskolan.

Extra anpassningar och särskilt stöd

Källa: 24 kapitlet 21 § skollagen, 3 kapitlet skollagen, 4 kapitlet 5 § skolförordningen och 9 kapitlet gymnasieförordningen.

Godkännande från vårdnadshavaren

Kan vårdnadshavarna tacka nej till undervisning i hemmet?

Ja. En elev kan bara få undervisning i hemmet om en myndig elev själv eller vårdnadshavarna till en omyndig elev går med på det.

Källa: 24 kapitlet 21 § skollagen, proposition 2009/10:165 sidan 884.

Hittade du inte svar på din fråga?

Om du inte hittar svar på din fråga här kan du kontakta Skolverkets upplysningstjänst.

Kontakta Skolverkets upplysningstjänst

Senast uppdaterad 23 mars 2021

Innehåll på denna sida

  • Regler och ansvar

   Sjukhusundervisning

   Elever som är inlagda på sjukhus kan ofta få så kallad särskild undervisning. Här kan du läsa om vad som gäller kring undervisning på sjukhus.

  • Regler och ansvar

   Skolplikt och rätt till utbildning

   Här svarar vi på de vanligaste frågorna vi får om reglerna kring skolplikt och rätt till utbildning.

  • Stöd i arbetet

   Främja närvaro och förebygga frånvaro

   Skolan ska motverka omfattande frånvaro genom att systematiskt främja närvaro. Här finns stöd till skolor och huvudmän i det arbetet.