Legitimerade och behöriga lärare i fritidshemmet

Huvudmannen har det yttersta ansvaret för att det finns legitimerade och behöriga lärare som undervisar i fritidshemmet.

Rektorns och huvudmannens ansvar

Vilket ansvar har rektorn och huvudmannen för att det finns legitimerade och behöriga lärare i fritidshemmet?

Rektorn beslutar om hur skolenheten ska organiseras och ansvarar för att fördela resurser inom enheten utifrån elevernas olika förutsättningar och behov. Det är upp till rektorn att utifrån sin verksamhet bestämma hur resurserna ska fördelas i fritidshemmet. Rektorn bestämmer också hur många legitimerade lärare det behövs för att det ska gå att undervisa enligt läroplanen och de mål och riktlinjer som finns för utbildningen i fritidshemmet. Rektorn är som pedagogisk ledare och chef för lärare och övrig personal i skolan övergripande ansvarig för att rikta verksamheten som helhet mot de nationella målen.

Huvudmannen har å sin sida det yttersta ansvaret för att utbildningen genomförs enligt de lagar och föreskrifter som styr skolan. Det innebär att huvudmannen har det yttersta ansvaret för att det finns legitimerade och behöriga lärare som undervisar. Det gäller i fritidshemmet precis som i övriga ämnen i skolan.

Källor: 2 kapitlet 8–10 och 18 §§ skollagen, läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet.

Vad händer om det inte finns någon legitimerad och behörig lärare att anställa i fritidshemmet?

Krav för att få anställning - Anställning 1 år i taget

Undervisning i fritidshemmet

Vad innebär undervisning i fritidshemmet?

I skollagen definieras undervisning som ”målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden".

Vad undervisningen i fritidshemmet innebär beskrivs också närmare i läroplanen för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet. Begreppet undervisning ska ges en vid tolkning i fritidshemmet där omsorg, utveckling och lärande utgör en helhet.

Källor: 1 kapitlet 3 § skollagen samt proposition 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet, sidan 633.

Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet

Hittade du inte svar på din fråga?

Om du inte hittar svar på din fråga här kan du kontakta Skolverkets upplysningstjänst.

Kontakta Skolverkets upplysningstjänst

Senast uppdaterad 03 september 2020

Innehåll på denna sida