Mentorskap i gymnasieskolan

Alla elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha en mentor som ska följa elevens kunskapsutveckling och studiesituation i sin helhet.

Vilka elever ska ha en mentor?

Alla elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha en mentor som ska följa elevens kunskapsutveckling och studiesituation i elevens hela utbildning. Mentorn ska upptäcka om eleven behöver stöd och meddela det till berörd skolpersonal.

Källa: 15 kapitlet 19 a § skollagen. 

Vilket ansvar har mentorn?

En mentor ska vara en person som kan få en samlad bild av elevens studiesituation på utbildningen. Dessutom kan mentorn vara till stöd i elevens utveckling att bli vuxen. Eleven ska ha en person på skolan som hon eller han kan bygga en förtroendefull relation till.

Vilket ansvar har rektorn?

Rektorn beslutar vem som ska vara mentor. Det bör vara en person som har relevanta kunskaper och erfarenheter för uppdraget och även i övrigt anses vara lämplig. Ofta finns kompetensen för att bli mentor redan bland skolans personal.

Det är fortfarande rektorn som har ansvar för att utreda behov av särskilt stöd. Mentorns skyldighet att uppmärksamma berörd skolpersonal på att en elev kan behöva stöd påverkar alltså inte skyldigheterna för annan skolpersonal.

Källa: 15 kapitlet 19 a§ skollagen.

Senast uppdaterad 27 september 2019