Rätt till fritidshem

Elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola ska erbjudas fritidshem. Här har vi samlat de vanligaste frågorna om rätten till fritidshem.

När har ett barn rätt till fritidshem?

Vilken rätt har ett barn till fritidshem?

Alla kommuner ska erbjuda fritidshem för elever i kommunens förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Elevens hemkommun ska även erbjuda fritidshem för elever som går i fristående skolor som inte har fritidshem. Huvudmän för fristående skolor kan erbjuda fritidshem till sina elever men har ingen skyldighet att göra det. Staten ska erbjuda fritidshem till barn i specialskolan och sameskolan.

Elever ska erbjudas en plats i fritidshem så fort de behöver det. Kommunen ska erbjuda elever i grundskolan eller förskoleklassen plats i fritidshem så mycket som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier, eller om en elev har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. En elev ska även erbjudas fritidshem om hen behöver särskilt stöd i sin utveckling genom fritidshemmet av fysiska, psykiska eller andra skäl.

Det kan till exempel röra sig om

  • barn med ett annat modersmål än svenska
  • barn som bor i glesbygden
  • barn vars föräldrar är arbetslösa, sjukskrivna eller deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Kommunen ska erbjuda fritidshem till och med vårterminen det år då en elev fyller 13 år. Från och med höstterminen det år en elev fyller 10 år får kommunen erbjuda öppen fritidsverksamhet i stället för fritidshem. Enda undantaget är om en elev på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling som endast kan ges i ett fritidshem. Kommunen ska erbjuda fritidshem till eleverna under den del av dagen då de inte går i grundskolan eller förskoleklassen. Huvudmän för fristående skolor som erbjuder fritidshem till sina elever ska följa samma regler.

Kommunen ska även sträva efter att erbjuda omsorg för barn under den tid då de inte erbjuder fritidshem. Eleverna ska då få omsorg så mycket det behövs utifrån föräldrarnas förvärvsarbete och familjens situation i övrigt.

Källor: 14 kapitlet 3–8 §§ och 25 kapitlet 5 § skollagen.

Har barn rätt till fritidshem på obekväm arbetstid? Finns det en rätt till nattis?

Kommunen behöver inte erbjuda fritidshem under kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större helger. Men kommunen ska sträva efter att erbjuda omsorg för barn under den tid då de inte erbjuder fritidshem. Eleverna ska då få omsorg så mycket det behövs utifrån föräldrarnas förvärvsarbete och familjens situation i övrigt.

Källa: 25 kapitlet 5 § skollagen.

Vilka tider måste fritidshem ha öppet?

Det står inte i någon av skolans författningar exakt mellan vilka klockslag som kommunen ska tillhandahålla fritidshem. Enligt skollagen ska kommunen erbjuda elever i grundskolan eller förskoleklassen plats i fritidshem så mycket som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier, eller om en elev har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Kommunen ska också erbjuda fritidshem under den del av dagen som eleverna inte går i skolan och under lov. Om en familj behöver ha sitt barn på fritidshemmet under andra tider än de öppettider som finns ska kommunen göra en bedömning utifrån varje enskilt fall.

Källa: 14 kapitlet 2 och 5–8 §§ skollagen.

Har man rätt till fritidshem om vårdnadshavaren är sjukskriven, arbetslös eller föräldraledig med annat barn?

Man har inte automatiskt rätt till fritidshem bara för att vårdnadshavaren är sjukskriven, arbetslös eller föräldraledig med ett annat barn. Däremot kan man ha rätt till fritidshem om eleven

  • har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt
  • behöver fritidsverksamheten som särskilt stöd i sin utveckling på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl.

Med ”elevens eget behov på grund av familjens situation i övrigt” menas enligt förarbetet till exempel

  • barn som har ett annat modersmål än svenska
  • barn som bor i glesbygden
  • barn vars föräldrar är arbetslösa, sjukskrivna eller deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Källa: 14 kapitlet 5–7 §§ skollagen och proposition 2009/10:165 sidan 774.

Avgifter i fritidshemmet

Vilka avgifter får kommunen ta ut för fritidshem?

Se svaret under Avgifter

Möjlighet att tillfälligt stänga ett fritidshem

Får man stänga fritidshem under sommaren eller för planeringsdagar?

Personalen i fritidshem har rätt till semester som alla andra, men det finns ingen bestämmelse som ger en kommun möjlighet att stänga alla fritidshem samtidigt. I skollagen står det att kommunen är skyldig att ta emot barn i fritidshem så mycket som behövs om föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Det gäller även barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling genom fritidshemmet av fysiska, psykiska eller andra skäl. Det står också att fritidshem ska ta emot barn under lov.

Barn kan få erbjudas plats på ett sommaröppet alternativ, men då måste man ta hänsyn till barnens behov av trygghet och kontinuitet. Barn kan till exempel inte känna sig trygga om personalen och miljön är helt obekanta. För att lösningen ska vara realistisk för familjen krävs också att fritidshemmet ligger inom ett rimligt avstånd från barnets hem.

Fritidshem kan ibland behöva ha stängt enstaka dagar för personalplanering eller liknande. Det är inte reglerat om fritidshem får stänga för planeringsmöten, men det kan accepteras i undantagsfall.

Fritidshem kan få stänga under två dagar per termin för personalutbildning. De kan också få stänga under två planeringsdagar. Men fritidshemmet kan inte kräva att föräldrarna själva tar hand om sina barn dessa dagar. Huvudmannen måste kunna erbjuda föräldrarna ett godtagbart alternativ till fritidshemmet under de aktuella dagarna. Det är viktigt att huvudmannen strävar efter att planera personalutbildning och liknande aktiviteter så att inte hela verksamheten behöver stängas. 

Huvudmannen måste också hålla en beredskap med vikarier så att inte verksamheten behöver stängas på grund av att personalen är sjuk annat än i undantagsfall.

Källor: 14 kapitlet 5–8 §§ skollagen, RÅ 1992 referat 31, JO 1992/93 sidan 284 samt proposition 1993/94:11 Utvidgad lagreglering på barnomsorgsområdet med mera sidan 33.

Hittade du inte svar på din fråga?

Om du inte hittar svar på din fråga här kan du kontakta Skolverkets upplysningstjänst.

Kontakta Skolverkets upplysningstjänst

Senast uppdaterad 10 september 2020