Rätten till en introduktionsperiod för lärare och förskollärare

Huvudmannen ska se till att nyanställda lärare och förskollärare med behörighetsgivande examen får en introduktionsperiod, om de inte har fått en sådan tidigare. Här kan du läsa om vad som gäller kring introduktionsperioden.

Rätt till och ansvar för introduktionsperioden

Vem har rätt till en introduktionsperiod?

Nyanställda lärare och förskollärare med behörighetsgivande examen har rätt till en introduktionsperiod, om de inte har fått en sådan tidigare.

Huvudmannen behöver inte erbjuda en introduktionsperiod om läraren eller förskolläraren inte är behörig för det hen ska undervisa i. Men om läraren eller förskolläraren har kvar samma anställning och övergår till att undervisa i ett ämne och en årskurs som hen är behörig i ska huvudmannen se till att hen får en introduktionsperiod.

Huvudmannen är inte heller skyldig att erbjuda en introduktionsperiod om

 • läraren eller förskolläraren anställs i högst 30 dagar
 • läraren eller förskolläraren anses behörig på grund av en utländsk lärar- eller förskollärarutbildning.

Källa: 2 kapitlet 22 a § skollagen och 5 kapitlet 4 § förordning om behörighet för lärare och förskollärare.

Vem ska se till att nyanställda får en introduktionsperiod?

Huvudmannen ska se till att de nyanställda får en introduktionsperiod. Rektorn ska se till att det finns en plan för introduktionsperioden. Planen ska utformas så att den ger lärare och förskollärare möjlighet att systematiskt planera, följa upp och utvärdera introduktionsperioden. Mentorn ska bidra med underlag till rektorns plan genom att uppmärksamma lärarens eller förskollärarens utvecklingsbehov.

Källa: 2 kapitlet 22 a § skollagen, 5 kapitlet 2 § förordning om behörighet för lärare och förskollärare samt 12–13 §§ Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2014:44) om introduktionsperiod för lärare och förskollärare.

Måste huvudmannen se till att nyanställda inom vuxenutbildningen får en introduktionsperiod om utbildningen är lagd på entreprenad?

Ja, huvudmannen är skyldig att se till att nyanställda inom vuxenutbildningen få en introduktionsperiod även om utbildningen är utlagd på entreprenad.

Introduktionsperiodens upplägg

Vad ska introduktionsperioden innehålla?

Introduktionsperioden för lärare och förskollärare ska

 • ge stöd på ett yrkesmässigt, personligt och socialt plan på arbetsplatsen
 • stimulera till professionell utveckling
 • bidra till att skapa en trygg och utvecklande arbetsmiljö
 • utveckla förståelsen för förskolan och skolan som arbetsplats och för deras roll i samhället.

Rektorn ska utforma introduktionsperioden så att läraren ges möjlighet att arbeta med så många av yrkets uppgifter som möjligt. För lärare ska det ingå

 • olika metoder för att planera och genomföra undervisning
 • utvecklingssamtal
 • bedömning och -dokumentation
 • i förekommande fall individuella utvecklingsplaner och betygsättning.

För förskollärare ska introduktionsperioden innehålla olika metoder för att planera och genomföra pedagogiskt arbete med barn i förskolans alla åldersgrupper. Utvecklingssamtal ska också ingå.

Under introduktionsperioden ska lärare och förskollärare också få erfarenhet av

 • att behandla frågor om bemötande av barn och elever
 • förskollärares och lärares ledarskap
 • förskollärares och lärares samverkan med barn, elever, kollegor, föräldrar och vårdnadshavare.

Rektorn ska utse en mentor till den som ska introduceras.

Källa: 3 och 7–9 §§ Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2014:44) om introduktionsperiod för lärare och förskollärare

När ska introduktionsperioden genomföras?

Rektorn ska se till att introduktionsperioden genomförs direkt efter att läraren eller förskolläraren börjar sin anställning. Introduktionsperioden ska pågå minst ett läsår eller motsvarande på heltid. I förskolan motsvaras läsåret av en höst- och vårtermin. Introduktionsperioden kan genomföras under en eller flera anställningar. Om en lärare eller förskollärare arbetar deltid eller har varit borta stora delar av introduktionsperioden ska det kompenseras genom att den istället genomförs under en längre period.

Källa: 2 kapitlet 22 a § skollagen, 5 kapitlet 3 § förordning om behörighet för lärare och förskollärare samt 4 § Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2014:44) om introduktionsperiod för lärare och förskollärare.

Var ska introduktionsperioden genomföras?

Introduktionsperioden ska i huvudsak genomföras i den skolform och de årskurser och ämnen som läraren eller förskolläraren har examen i. Introduktionen bör anpassas utifrån om den nyanställda har tidigare yrkeserfarenheter eller är nyexaminerad.

Källa: 2 kapitlet 22 a § skollagen och 5 § Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2014:44) om introduktionsperiod för lärare och förskollärare.

Mentor under introduktionsperioden

Vem ska vara mentor under en introduktionsperiod?

Rektorn ska utse en legitimerad lärare eller förskollärare till mentor. Mentorn ska ha tillräcklig erfarenhet av arbete som lärare eller förskollärare. Hen ska också så långt det är möjligt ha samma behörighet som den nyanställda läraren eller förskolläraren. Mentorns uppgift är att stödja den nyanställda under introduktionsperioden och rektorn ska se till att mentorn får förutsättningar för det.

Källa: 2 kapitlet 22 a § skollagen, 5 kapitlet 1–2 §§ förordning om behörighet för lärare och förskollärare samt 9–11 §§ Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2014:44) om introduktionsperiod för lärare och förskollärare.

Hittade du inte svar på din fråga?

Om du inte hittar svar på din fråga här kan du kontakta Skolverkets upplysningstjänst.

Kontakta Skolverkets upplysningstjänst

Senast uppdaterad 03 september 2020