Så styrs skolan

Skolan styrs främst av lagar och förordningar beslutade av riksdagen och regeringen. Skolverket har också möjlighet att styra genom särskilda föreskrifter och allmänna råd. Här kan du läsa om hur olika författningar förhåller sig till varandra och till olika typer av stöd. Du får också reda på vad som är krav och vad som är tänkt som rekommendationer eller stöd.

Beskrivning av bindande lagar och rådgivande lagar.

Lagar, förordningar och föreskrifter är bindande och ska följas

Lagar beslutas av riksdagen

Det är riksdagen som beslutar om lagar, till exempel om skollagen. Det är också riksdagen som i särskild ordning beslutar om grundlagar. Nuvarande skollag gäller sedan 1 juli 2011 och reglerar vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och vårdnadshavare har. I lagen regleras också olika krav som ställs på verksamheterna.

EU-rätten

Sverige är medlem i Europeiska unionen, EU. Det innebär att riksdagen inte är ensam om att besluta om lagar som ska gälla i Sverige. Sverige och de andra medlemsländerna har överlåtit en del av rätten att besluta om vissa lagar till EU.

Hur riksdagen arbetar med EU frågor kan du läsa om här (riksdagen.se)länk till annan webbplats

Förordningar beslutas av regeringen

Regeringen beslutar om förordningar. Förordningar förtydligar och preciserar ofta det som står i lagarna. Inom skolans område finns det flera förordningar, till exempel skolförordningen, gymnasieförordningen och förordningen om vuxenutbildning. Även läroplanerna är förordningar som beslutas av regeringen. Förordningarna, liksom lagar och andra föreskrifter, är bindande och ska följas.

Skolverkets föreskrifter

Ibland kan det behövas ännu mer detaljerade regler än vad som anges i lagar och förordningar och då kan en myndighet få rätt att besluta om föreskrifter. De är bindande regler och måste hålla sig inom ramen för vad som står i lagar och förordningar.

Skolverket har rätt att ta fram föreskrifter inom flera olika områden inom skolväsendet, bland annat kurs- och ämnesplaner och kunskapskrav.

Allmänna råd — hur du gör för att uppfylla bindande regler i lagar

Skolverket kan också ta fram så kallade allmänna råd som anger hur någon kan eller bör göra för att uppfylla bindande regler i lagar, förordningar eller andra föreskrifter. Allmänna råd är inte bindande, men om man väljer att inte göra på det sätt som står i det allmänna rådet ska man kunna visa att samma resultat uppnås på annat sätt.

Myndigheter får skriva allmänna råd inom sitt verksamhetsområde. Skolverket har bland annat tagit fram allmänna råd om bedömning och betygssättning, extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram och systematiskt kvalitetsarbete.

De kommentarer som finns i anslutning till de allmänna råden är tänkta att ge stöd i förståelsen av råden och ytterligare konkretisera hur skolan eller verksamheten kan arbeta för att leva upp till de bestämmelser som finns på ett visst område i skollag och förordningar.

Skollagen och förordningar

Sök förordningar och föreskrifter (SKOLFS)

Allmänna råd med kommentarer

Ansvar i skolfrågor

Skolverket ger ytterligare rekommendationer och stöd till förskola, skola och vuxenutbildning

Skolverkets rekommendationer

Rekommendationer tar sin utgångspunkt i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Syftet med rekommendationerna är att stödja huvudmän, förskolor, skolor och andra verksamheter i utvecklingsarbetet och på så sätt stärka likvärdigheten inom ett utvalt område.

Rekommendationer belyser hur arbetet kan utföras för att hålla en hög kvalitet och ska ses som vägledande – ett konkret och praktiknära stöd. Avsikten är inte att rekommendationerna ska vara heltäckande eller uttömmande.

Våra rekommendationer

Rekommendationer för klagomålshantering
Rekommendationer för att främja närvaro samt förebygga frånvaro

Vi ger stöd på flera olika sätt

Vi erbjuder ett stort utbud av stöd som våra målgrupper kan välja att använda för att utveckla sin verksamhet eller utvecklas i sin roll. Hos oss hittar du stödmaterial i olika format, webbkurser och kompetensutveckling inom moduler i Utbildningsplattformen och Lärportalen samt inspiration och artiklar om forskning på skolans område.

Allt detta är förstås inte bindande eller tänkt att vara normerande för skolväsendet, utan ska ses som ett stöd.

Stöd i arbetet

Inspiration och reportage

Forskning och utvärderingar

Kurser och utbildningar

Senast uppdaterad 20 september 2021

Innehåll på denna sida