Trygghet, studiero och disciplinära åtgärder

Alla elever har rätt till en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Det ska finnas ordningsregler i alla skolor och i fritidshemmet. Här finns svar på frågor om trygghet, studiero och disciplinära åtgärder.

Ansvar och regler i skolan

Ska det finnas ordningsregler i alla skolor?

Ja, det ska finnas ordningsregler i alla skolor och i fritidshemmet. Ordningsreglerna ska tas fram tillsammans med eleverna och följas upp. Det är rektorn som beslutar om ordningsregler.

Bestämmelserna om ordningsregler gäller inte förskola och kommunal vuxenutbildning.

Källa: 5 kapitlet 5 § skollagen.

Vem har ansvaret för studiemiljön i skolan?

Det är viktigt att elever, lärare och annan personal känner ett gemensamt ansvar för arbetsmiljön i skolan och har respekt för varandra. Skolan ansvarar för att se till att alla elever har en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Ett stort ansvar ligger hos rektorn, som leder arbetet i skolan. Ytterst är det skolans huvudman som ansvarar för att skollagens regler om trygghet och studiero följs.

Det finns situationer då det inte räcker med förebyggande åtgärder. Då kan skolan behöva använda de disciplinära åtgärder som finns i skollagen för att skapa och upprätthålla en god studiemiljö.

Skollagens bestämmelser om trygghet, studiero och disciplinära åtgärder gäller inte i förskolan.

Bestämmelser om arbetsmiljö finns också i arbetsmiljölagen. Den lagen gäller för både elever och personal i skolan. Barn i förskolan och elever i fritidshemmet omfattas däremot inte av arbetsmiljölagen. Men enligt skollagen ansvarar huvudmannen för att dessa barn och elever erbjuds en god miljö.

Källor: 2 kapitlet 8 och 9–10 §§, 5 kapitlet, 8 kapitlet 8 § och 14 kapitlet 9 § skollagen samt 1 kapitlet 3 § arbetsmiljölagen.

Vilka regler gäller för arbetsmiljön i förskolan?

Stöd för arbetet med säkerhet och krisberedskap i skolan och förskolan

Om arbetsmiljöansvaret i skolan på Arbetsmiljöverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Förskolor, skolor, fritidshem och kommunal vuxenutbildning har alltid en huvudman. Huvudmannen är ytterst ansvarig för att utbildningen genomförs i enlighet med skollagen och andra bestämmelser. Alla huvudmän inom skolväsendet ska ha rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

Kommuner

En kommun kan vara huvudman för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola och kommunal vuxenutbildning.

Enskilda

En enskild fysisk eller juridisk person kan vara huvudman för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola. En enskild huvudman kallas ofta även för ”fristående huvudman”. För kontakt med en fristående huvudman kan man vända sig till verksamhetens styrelse eller motsvarande.

Regioner

Gymnasieskolor, gymnasiesärskolor och kommunal vuxenutbildning kan i viss utsträckning ha en region som huvudman.

Staten

Specialskolor och sameskolor samt förskoleklass och fritidshem vid en specialskola eller sameskola har staten som huvudman.

Källor: 2 kapitlet 2-8 § och 4 kapitlet 8 § skollagen.

Vad betyder det att rektorn, en lärare eller en handledare vid fjärrundervisning får vidta omedelbara och tillfälliga åtgärder för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero?

Rektorn och lärarna får ingripa för att se till att eleverna har trygghet och studiero i skolan. De får använda sig av de omedelbara och tillfälliga åtgärder som krävs för att uppnå det, eller för att komma till rätta med att en elev stör ordningen. Även den handledare som vid fjärrundervisning ska finnas närvarande där eleverna befinner sig får använda sig av sådana omedelbara och tillfälliga åtgärder som en lärare får vidta. 

Med omedelbara och tillfälliga åtgärder menas ingripanden under en kort och begränsad tid och som syftar till att komma till rätta med en akut situation. Det kan till exempel handla om att tillrättavisa en elev som stör ordningen eller om att flytta elever inom klassrummet för att sära på dem. Rektorn, en lärare eller en handledare kan också behöva gå emellan två elever som bråkar, eller ingripa för att stoppa skadegörelse.

För att en åtgärd ska få användas måste den alltid stå i rimlig proportion till sitt syfte och övriga omständigheter. En åtgärd får inte användas för att bestraffa en elev.

I vissa situationer kan även andra personer än rektorn, en lärare eller en handledare få ingripa. Då måste förutsättningarna för de straffrättsliga bestämmelserna om nödvärn eller nöd vara uppfyllda.

Källor: 5 kapitlet 6 § skollagen, proposition 2009/10:165 Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet, sidorna 680–682 samt proposition 2019/20:127 Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad, sidorna 220-221.

Läs mer om handledare vid fjärrundervisning här

Får rektorn eller en lärare handgripligen flytta en elev eller på annat sätt ingripa fysiskt mot eleven? Kan även annan personal få ingripa fysiskt?

I första hand ska ordningsstörningar eller andra situationer som innebär att eleverna inte får trygghet och studiero lösas på andra sätt än genom fysiska ingripanden. Men det är ofrånkomligt att det ibland uppkommer situationer när det är nödvändigt att ingripa fysiskt mot en elev. Det gäller exempelvis när det finns risk för att personer kommer till skada eller när det finns risk för att egendom skadas. Det kan också finnas andra situationer när det är rimligt med ett fysiskt ingripande, till exempel när en elev stör ordningen och man bedömer att det inte skulle vara meningsfullt med fortsatta muntliga tillsägelser.

En åtgärd får inte användas för att bestraffa en elev. Fysiska ingripanden som utgör misshandel är aldrig tillåtna. Enligt praxis kan det vara tillåtet att ta ett stadigt tag om en elevs arm, till exempel för att leda ut eleven ur klassrummet. Ett ingripande ska vara så lindrigt som möjligt och ske under så kort tid som möjligt. Mer långtgående ingripanden kan bara bli aktuella vid allvarliga ordningsstörningar. Är det fråga om en mindre ordningsstörning får ett fysiskt ingripande bara göras i undantagsfall. De åtgärder som rektorn eller läraren vidtar får inte inskränka elevens rätt till utbildning. Om eleven är under 18 år måste skolan ta hänsyn till barnets bästa. Rektorn och lärarna måste vara särskilt återhållsamma med åtgärder när det gäller elever i förskoleklassen och grundskolans lägre årskurser.

Den handledare vid fjärrundervisning som ska finnas närvarande där eleverna befinner sig får använda sig av samma omedelbara och tillfälliga åtgärder som en lärare får vidta för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande.

I vissa situationer kan även andra personer än rektorn, en lärare eller en handledare få ingripa fysiskt. Då måste förutsättningarna för de straffrättsliga bestämmelserna om nödvärn eller nöd vara uppfyllda.

Källor: 5 kapitlet 6 § skollagen, proposition 2009/10:165 Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet, sidorna 680–682, proposition 2019/20:127 Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad, sidorna 220-221 samt NJA 2016 s. 596 och Högsta domstolens dom 2020-07-03 i mål nr T 4238–19.

Läs mer om handledare vid fjärrundervisning här

Vad är disciplinära åtgärder och vilka disciplinära åtgärder finns i skollagen?

Det finns flera disciplinära åtgärder som rektorn eller en lärare, och i vissa fall en handledare vid fjärrundervisning, får använda om en elev stör ordningen eller uppträder olämpligt. Åtgärderna ska inte användas för att straffa elever. Syftet är att de ska leda till att eleven ändrar sitt beteende och att studiemiljön blir bättre i skolan. De disciplinära åtgärderna i skollagen är

 • utvisning ur undervisningslokalen
 • kvarsittning
 • skriftlig varning
 • tillfällig omplacering
 • tillfällig placering vid en annan skolenhet
 • avstängning
 • omhändertagande av föremål.

Skolan får bara använda en disciplinär åtgärd om den står i rimlig proportion till sitt syfte och övriga omständigheter. Åtgärderna får inte inskränka elevers rätt till utbildning. Om eleven är under 18 år måste skolan ta hänsyn till barnets bästa. Rektorn, lärarna eller handledare vid fjärrundervisning måste vara särskilt återhållsamma med åtgärder när det gäller elever i förskoleklassen och övriga obligatoriska skolformers lägre årskurser. Endast vissa av de disciplinära åtgärderna får användas i förskoleklassen. I förskolan får disciplinära åtgärder inte användas.

Källor: 5 kapitlet 2 och 7–14 §§ skollagen samt proposition 2009/10:165 Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet sidorna 680–682.

Vilka regler gäller när en skola handlägger disciplinära ärenden mot elever?

Om en skola fattar ett beslut som utgör myndighetsutövning mot en elev gäller förvaltningslagens regler om myndighetsutövning mot enskilda. Det kan till exempel handla om beslut att omplacera eller stänga av en elev. Då måste skolan följa förvaltningslagens bestämmelser i handläggningen av ärendet, till exempel vad gäller partsinsyn, kommunikation, dokumentation och motivering av beslut.

Källa: 29 kapitlet 10 § skollagen.

När ska skolan anmäla till andra myndigheter, till exempel polisen eller socialtjänsten?

Se svaret på frågan under Kränkande behandling, mobbning och diskriminering

Utvisning, kvarsittning och skriftlig varning

När får beslut fattas om att en elev ska utvisas ur undervisningslokalen eller få kvarsittning, och vem får fatta ett sådant beslut?

En lärare eller en handledare vid fjärrundervisning får visa ut en elev från undervisningslokalen för resten av lektionen under vissa förutsättningar. Det gäller om eleven stör undervisningen eller uppträder olämpligt på något annat sätt och inte slutar med det när läraren säger till.

Det är skolan som har ansvar för tillsynen av eleven under tiden då hen är utvisad. Läraren eller handledaren måste därför se till att någon i skolpersonalen har viss uppsikt över eleven under den tid då hen är utvisad.

Rektorn eller en lärare kan också besluta om kvarsittning. Kvarsittning innebär att en elev ska stanna kvar i skolan en timme efter att skoldagens undervisning är slut, eller att eleven ska komma till skolan en timme innan undervisningen börjar. Även vid kvarsittning gäller att någon i skolpersonalen måste ha uppsikt över eleven.

Den som har beslutat att en elev ska utvisas ur undervisningslokalen eller få kvarsittning ska dokumentera det.

Utvisning ur undervisningslokalen och kvarsittning får användas i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Källa: 5 kapitlet 6–8 och 24 §§ skollagen samt proposition 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet , sidan 682.

Tillsynsansvaret

Läs mer om handledare vid fjärrundervisning här

När behöver skolan göra en utredning av en elevs beteende?

Om en elev stört ordningen vid upprepade tillfällen eller uppträtt olämpligt ska rektorn se till att det utreds. Det gäller även om eleven har gjort sig skyldig till en allvarlig förseelse. Vid utredningen ska skolan samråda med elevens vårdnadshavare.

Utifrån vad som kommer fram i utredningen ska rektorn se till att skolan genomför åtgärder för att få eleven att ändra sitt beteende. Rektorn kan till exempel utfärda en skriftlig varning. Det kan också handla om att ge eleven stöd i undervisningen eller annat stöd från elevhälsan. Om förutsättningarna för en utredning om särskilt stöd är uppfyllda ska skolan göra en sådan utredning.

Bestämmelsen om att göra en utredning när en elev stör ordningen i skolan gäller i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Källor: 3 kapitlet 7 § och 5 kapitlet 9–11 §§ skollagen.

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

När kan rektorn fatta beslut om att ge en elev en skriftlig varning?

När skolan är klar med en utredning om att en elev stört ordningen i skolan kan rektorn besluta att eleven ska få en skriftlig varning. Skolan ska då ha ett samtal med eleven om vilka konsekvenser det kan få om hen inte ändrar sitt beteende. Syftet med den skriftliga varningen är att dokumentera det som kommer fram och bestäms under det samtalet. Avsikten är även att tydliggöra att skolan inte accepterar elevens uppförande. Elevens vårdnadshavare ska informeras om den skriftliga varningen.

Bestämmelserna om skriftlig varning gäller i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Källor: 5 kapitlet 11 § skollagen samt proposition 2009/10:165 Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet, sidan 684.

Omplacering av elever

När kan rektorn besluta om att omplacera en elev tillfälligt inom skolan?

Rektorn kan besluta att omplacera en elev tillfälligt för att upprätthålla trygghet och studiero på skolan. Eleven kan flyttas till en annan undervisningsgrupp än den som hen normalt tillhör, eller få undervisning på en annan plats inom samma skolenhet. Som huvudregel får skolan bara använda omplacering om man har gjort en utredning av elevens beteende och vidtagit åtgärder utifrån den, men de åtgärderna inte haft effekt. Men rektorn får flytta eleven utan att skolan gjort en utredning om det är nödvändigt med hänsyn till andra elevers trygghet och studiero.

Skolan kan använda omplacering i avvaktan på en mer långsiktig lösning, till exempel stödinsatser till eleven. Bara i undantagsfall får en elev vara omplacerad i mer än två veckor. Omplaceringen får aldrig pågå längre än fyra veckor.

Skolan ska informera elevens vårdnadshavare om att rektorn beslutat om tillfällig omplacering. Rektorn ska dokumentera beslutet skriftligt.

Tillfällig omplacering får användas i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Källa: 5 kapitlet 12 och 24 §§ skollagen.

När kan rektorn besluta om att placera en elev vid en annan skola tillfälligt?

I vissa fall får rektorn besluta att en elev ska placeras vid en annan skola tillfälligt. Det gäller om en tillfällig omplacering inom skolan inte är en tillräckligt ingripande åtgärd, eller om den inte går att genomföra. I så fall måste rektorn på den andra skolan gå med på det. Skolan måste informera elevens vårdnadshavare innan eleven flyttas till den andra skolan.

Placeringen vid den andra skolan får bara vara längre än två veckor i rena undantagsfall. Den får aldrig vara längre än fyra veckor. Rektorn ska dokumentera beslutet skriftligt.

Tillfällig placering vid en annan skola får användas i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Källor: 5 kapitlet 13 och 24 §§ skollagen.

Kan en elev som stör ordningen flyttas till en annan skola permanent?

Elever i kommunala grundskolor och grundsärskolor kan flyttas permanent till en annan skola inom kommunen om det är nödvändigt för att ge de andra eleverna trygghet och studiero. Åtgärden ska användas restriktivt och bara när man prövat andra åtgärder först. Om det skett något väldigt allvarligt kan en elev flyttas permanent utan att man prövat andra åtgärder först. En sådan permanent placering vid en annan skola är inte en disciplinär åtgärd enligt 5 kapitlet i skollagen, utan regleras i bestämmelserna om skolplacering.

Det finns ingen motsvarande bestämmelse för fristående skolor.

Källor: 10 kapitlet 31 § skollagen och 11 kapitlet 30 § skollagen, proposition 2009/10:165 Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet, sidorna 377–379 samt 392–394.

Avstängning av elever

När kan en rektor fatta beslut om att stänga av en elev i grundskolan, specialskolan och sameskolan?

I vissa fall får rektorn fatta beslut om att stänga av en elev helt eller delvis. Det är bara rektorn själv som kan fatta beslut om avstängning. Beslutet kan inte överlåtas till någon annan.

Följande tre krav måste alla vara uppfyllda för att rektorn ska kunna stänga av en elev i grundskolan, specialskolan eller sameskolan:

 • det är nödvändigt med hänsyn till andra elevers trygghet och studiero
 • man har inte uppnått syftet med utvisning, kvarsittning eller skriftlig varning, eller så finns det särskilda skäl utifrån elevens beteende
 • skolan ska erbjuda eleven kompensation för missad undervisning.

Avstängningen får bara gälla under den tid som skolan behöver för att göra en snabb utredning av vilka andra åtgärder som kan behövas. En elev får stängas av under högst en vecka i sträck och inte vid fler tillfällen än två gånger per kalenderhalvår.

Innan rektorn beslutar om avstängning ska eleven och elevens vårdnadshavare få möjlighet att yttra sig. Rektorn måste dokumentera ett beslut om avstängning skriftligt och ska informera huvudmannen om beslutet. Om eleven är under 18 år ska även socialnämnden informeras.

Ett beslut om avstängning gäller omedelbart om rektorn inte bestämmer något annat. Beslutet går att överklaga till allmän förvaltningsdomstol. Domstolen får bestämma att det överklagade beslutet tills vidare inte ska gälla, det vill säga att avstängningen inte ska gälla omedelbart utan först efter att målet har avgjorts i förvaltningsrätten.

Källor: 5 kapitlet 14–16 och 24 §§ och 28 kapitlet 9 § skollagen samt 48 § förvaltningslagen.

Kan man stänga av en elev i förskoleklassen, grundsärskolan eller fritidshemmet?

Nej, det är inte möjligt att stänga av en elev i förskoleklassen, grundsärskolan eller fritidshemmet.

Källor: 5 kapitlet 14 § skollagen.

När får en skola stänga av en elev i de frivilliga skolformerna?

I gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och komvux får huvudmannen besluta att helt eller delvis stänga av en elev i följande situationer:

 1. Om eleven fuskar
  Fusket kan handla om att eleven använder otillåtna hjälpmedel, till exempel har en mobil uppkoppling mot internet under ett prov eller använder en miniräknare när det inte är tillåtet. Det kan också handla om att eleven på något annat sätt försöker vilseleda när läraren ska göra bedömningar av elevens kunskaper och måluppfyllelse.

 2. Om eleven stör eller hindrar utbildningen
  Störningen ska vara allvarlig och inte gå att stoppa på något annat sätt än med en avstängning.

 3. Om eleven utsätter någon för kränkande behandling
  Det kan handla både om kränkningar mot elever och kränkningar mot skolpersonal.

 4. Om eleven påverkar de andra elevernas trygghet och studiero på något annat sätt än det som beskrivs i punkt två och tre.

För att en elev som stör ordningen ska kunna stängas av ska störningen ha varit påtaglig.

Huvudmannen får besluta att avstängningen ska gälla omedelbart.

Utgångspunkten är alltså att det är huvudmannen som beslutar om avstängning i frivilliga skolformer. Rektorn får dock besluta om omedelbar avstängning om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero. Rektorn får inte delegera ett sådant beslut till någon annan.

Rektorns beslut om avstängning gäller bara tills dess att huvudmannen har prövat saken, och får inte avse längre tid än en vecka. Om det är nödvändigt med hänsyn till andra personers säkerhet får rektorns beslut förlängas med ytterligare en vecka.

Huvudmannens beslut om avstängning får som huvudregel inte avse längre tid än två veckor under ett kalenderhalvår. Huvudmannen får dock förlänga avstängningen om en kortare avstängning inte är tillräcklig, eller om elevens uppträdande gör det nödvändigt. Som mest får avstängningen pågå under resten av det pågående kalenderhalvåret och tre ytterligare kalenderhalvår.

Innan huvudmannen eller rektorn fattar beslut om att stänga av en elev ska eleven och elevens vårdnadshavare få möjlighet att yttra sig. Om det är huvudmannen som fattar beslutet om avstängning och eleven är under 18 år ska huvudmannen samråda med socialnämnden.

Om rektorn fattar ett beslut om att stänga av en elev omedelbart ska hen informera huvudmannen. Rektorn ska även informera socialnämnden om eleven är under 18 år.

Det går att överklaga ett beslut om avstängning till allmän förvaltningsdomstol. Domstolen får bestämma att det överklagade beslutet tills vidare inte ska gälla, det vill säga att avstängningen inte ska gälla omedelbart utan först efter att målet har avgjorts i förvaltningsrätten.

Källor: 5 kapitlet 17–18, 21 och 24 §§ och 28 kapitlet 5–6 samt 9 §§ skollagen samt 48 § förvaltningslagen.

När får en elev i de frivilliga skolformerna stängas av från en utbildning med praktiska inslag, till exempel från apl?

Huvudmannen får stänga av en elev helt eller delvis från en utbildning i vilken det ingår praktik, eller om delar av utbildningen sker på en arbetsplats. Det gäller om det är uppenbart olämpligt att eleven deltar i de praktiska inslagen. Det kan exempelvis handla om att det kan vara olämpligt att en elev som missbrukar narkotika får göra praktik på ett sjukhus.

Ett beslut om att stänga av en elev från en utbildning med praktiska inslag kan gälla under en viss tid eller utan tidsbegränsning. Avstängningens längd kan ändras och avstängningen kan upphävas, till exempel om elevens livssituation ändras och orsaken till att eleven stängdes av inte längre är relevant.

Huvudmannen får besluta att avstängningen ska gälla omedelbart.

Precis som vid annan avstängning i frivilliga skolformer är det som utgångspunkt huvudmannen som beslutar om avstängning från utbildning med praktiska inslag. Rektorn får dock besluta om omedelbar avstängning om det är nödvändigt på grund av brådskande omständigheter. Rektorn får inte delegera ett sådant beslut till någon annan. Rektorns beslut om avstängning gäller bara tills dess att huvudmannen har prövat saken, och får inte avse längre tid än en vecka. Om det är nödvändigt med hänsyn till andra personers säkerhet får rektorns beslut förlängas med ytterligare en vecka.

På samma sätt som när det gäller avstängning i frivilliga skolformer i övrigt ska eleven och elevens vårdnadshavare få möjlighet att yttra sig innan huvudmannen eller rektorn fattar beslut om avstängning från en utbildning med praktiska inslag. Om det är huvudmannen som fattar beslutet och eleven är under 18 år ska huvudmannen samråda med socialnämnden.

Om rektorn fattar beslut om att stänga av en elev omedelbart ska hen informera huvudmannen. Rektorn ska även informera socialnämnden om eleven är under 18 år.

Det går att överklaga ett beslut om avstängning till allmän förvaltningsdomstol. Domstolen får besluta att det överklagade beslutet tills vidare inte ska gälla, det vill säga att avstängningen inte ska gälla omedelbart utan först efter att målet har avgjorts i förvaltningsrätten.

Källor: 5 kapitlet 19–21 §§ och 24 § samt 28 kapitlet 5–6 och 9 §§ skollagen, 48 § förvaltningslagen samt proposition 2009/10:165 Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet, sidorna 689–690.

Omhändertagande av föremål

Vilka möjligheter har en lärare, rektor eller handledare att omhänderta störande eller farliga föremål?

Rektorn, en lärare eller en handledare vid fjärrundervisning får omhänderta ett föremål om det används så att det stör utbildningen eller riskerar att skada någon. Det gäller i förskoleklassen, grundskolan och motsvarande skolformer, fritidshemmet, gymnasieskolan samt gymnasiesärskolan.

Ett beslut om omhändertagande av föremål enligt skollagen får bara tas av rektorn, en lärare eller den handledare som vid fjärrundervisning ska finnas närvarande där eleverna befinner sig. Beslutet kan inte delegeras till någon annan. Men i vissa situationer kan även andra personer än rektorn, en lärare eller en handledare få ingripa. Då måste förutsättningarna för de straffrättsliga bestämmelserna om nödvärn eller nöd vara uppfyllda. Även inom vuxenutbildningen kan annan personal behöva ingripa om det handlar om nödvärn eller nöd.

När det gäller föremål som stör är det hur de används som är grunden för om man får ta dem från en elev. En mobiltelefon stör till exempel i regel inte om den är avstängd. Men om eleven använder en mobiltelefon på ett sätt som försvårar undervisningen så stör den utbildningen. Då kan rektorn, en lärare eller en handledare omhänderta den. När det handlar om föremål som är farliga i sig själva, till exempel knivar, fyrverkerier eller kemikalier, spelar det ingen roll hur de används. De kan alltid omhändertas.

Bestämmelsen gäller inte bara i klassrummet utan också föremål som används eller påträffas i entréer, korridorer och uppehållsrum.

Huvudregeln är att föremålet ska lämnas tillbaka senast när eleven slutar för dagen. Men i vissa fall kan skolan omhänderta ett föremål i upp till fyra dagar i väntan på att vårdnadshavarna kontaktats. Det gäller om en elev har tagit med sig föremålet flera gånger eller om det är ett föremål som har egenskaper som gör att eleven inte bör få tillbaka det. Om föremålet inte lämnas tillbaka till eleven efter lektionen ska den som tagit hand om det dokumentera omhändertagandet skriftligt.

Även föremål som omhändertagits av en handledare vid fjärrundervisning ska återlämnas. Det är dock läraren, inte handledaren, som ansvarar för eventuell kontakt med elevens vårdnadshavare och för återlämnande av föremål vid en senare tidpunkt än då skoldagen är slut för eleven. Detta framgår av förarbetena till bestämmelserna.

Rektorn ska snabbt anmäla till polisen om skolan har omhändertagit stöldgods, narkotika, dopningsmedel, knivar och andra vapen eller hälsofarliga varor. Då får skolan behålla föremålet tills det är bestämt om polisen ska ta det i beslag.

Källor: 5 kapitlet 6 och 22–24 §§ skollagen, proposition 2009/10:165 Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet, sidan 691 samt proposition 2019/20:127 Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad, sidorna 220-221.

Läs mer om handledare vid fjärrundervisning här

Hur kan skolan begränsa elevers användning av mobiltelefoner under skoltid?

Det finns ingen specifik bestämmelse om mobiltelefoner i skollagen. Det ska däremot finnas ordningsregler på alla skolor. Ordningsreglerna kan innehålla ett förbud mot att använda mobiltelefoner i skolan. Ordningsreglerna beslutas av rektorn och ska tas fram i samarbete med eleverna.

Rektorn och lärarna får ta ifrån en elev ett föremål om det används så att det stör utbildningen. När det gäller föremål som stör är det hur de används som är grunden för om man får ta dem från en elev.

Källor: 5 kapitlet 22–24 §§ skollagen.

Hittade du inte svar på din fråga?

Om du inte hittar svar på din fråga här kan du kontakta Skolverkets upplysningstjänst.

Kontakta Skolverkets upplysningstjänst

Senast uppdaterad 10 maj 2022