Våldsbejakande extremism

Skolan har en viktig roll i arbetet mot våldsbejakande extremism. Här kan du läsa om vad som gäller kring skolors arbete mot våldsbejakande extremism.

Vad är våldsbejakande extremism?

Våldsbejakande extremism är det samlingsbegrepp som används i samhället för att beskriva rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. Det finns ingen definition eller avgränsning av begreppet våldsbejakande extremism i svensk lagstiftning.

Säkerhetspolisen bedömer att det idag finns tre våldsbejakande extremistiska miljöer i Sverige: den våldsbejakande vänsterextremistiska autonoma miljön, den våldsbejakande högerextremistiska vit makt-miljön och den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön.

Skolans ansvar

Vilken roll har skolan i arbetet mot våldsbejakande extremism?

Skolan har en viktig roll i arbetet mot våldsbejakande extremism. En bra utbildning i en trygg skola som arbetar med skolans demokratiska uppdrag kan förebygga att unga involveras i våldsbejakande extremism.

Skolan har ett viktigt demokratiskt uppdrag. Skolan ska utbilda och fostra aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare som respekterar och bejakar samhällets grundläggande värden. I skolan ska barn och elever få kunskaper, förmågor och värderingar som gör det möjligt att delta aktivt i samhället.

Källor: skollagen (2010:800) och läroplanen för varje skolform.

Var kan jag läsa mer om skolans roll i arbetet mot våldsbejakande extremism?

Du kan läsa mer i Skolverkets redovisning till regeringen om vilken roll skolan har i arbetet mot våldsbejakande extremism.

Redovisning av regeringsuppdrag om skolväsendet och våldsbejakande extremismlänk till annan webbplats

Anmälan till andra myndigheter

Vem ska skolan kontakta om personalen är orolig för ett barn eller en elev?

Alla som arbetar i skolan är skyldiga att genast anmäla till socialtjänsten om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Det kan till exempel handla om oro för ett barn som befinner sig i eller riskerar att hamna i en våldsbejakande extremistmiljö. Den som är orolig för ett barn ska inte anmäla eller rapportera det till polisen eller lokala samordnare mot våldsbejakande extremism.

Med barn avses här alla barn och elever under 18 år.

Källor: 1 kapitlet 2 § och 14 kapitlet 1 § socialtjänstlagen (2001:453), 29 kapitlet 13 § skollagen (2010:800).

Vad ska skolan göra om man får reda på att en elev har utfört eller planerar ett brott?

Om personalen i skolan misstänker att en elev har begått eller kommer att begå brott måste skolan i varje enskilt fall bedöma om man ska göra en polisanmälan. Det kan också finnas anledning att göra en orosanmälan till socialtjänsten.

Ska skolan rapportera elevers åsikter till polisen?

Nej, skolan ska inte rapportera barns och elevers åsikter eller olika möjliga tecken på radikalisering in i våldsbejakande extremism till polis, säkerhetspolis eller lokala samordnare mot våldsbejakande extremism. Det ingår inte i skolans uppdrag.

Hittade du inte svar på din fråga?

Om du inte hittar svar på din fråga här kan du kontakta Skolverkets upplysningstjänst.

Kontakta Skolverkets upplysningstjänst

Senast uppdaterad 03 september 2020