Coronaviruset - frågor och svar om nationella prov och betyg

Här hittar du svar på frågor om vad som gäller kring nationella prov , bedömning och betyg med anledning av spridningen av coronaviruset och covid-19.

Nationella proven ställs in

Vad händer med nationella prov under vårterminen 2020?

Skolverket har fattat beslut om att ställa in alla nationella prov under perioden från och med 30 mars och resten av våren, till och med den 30 juni. Beslutet gäller samtliga skolformer där nationella prov genomförs. Det kommer inte att skickas ut något provmaterial till skolorna.

För komvux (sfi och gymnasial nivå) gäller även att de prov som redan har beställts och har en fortsatt användningstid inte ska användas under resten av våren, till och med den 30 juni.

Varför har Skolverket fattat beslut om att ställa in de nationella proven?

Att organisera ett nationellt prov kräver noggrann planering från skolans sida. Många skolor är just nu hårt ansträngda och måste planera sin verksamhet från dag till dag. I den här situationen riskerar det nationella provet att utgöra en alltför stor belastning på skolorganisationen.

Varför kan inte skolan få genomföra nationella prov vid ett senare datum istället för att det ställs in helt?

I normala fall kan en rektor i grundskolan och gymnasieskolan fatta beslut om att genomföra provet vid ett senare datum om särskilda skäl föreligger. I detta fall har Skolverket beslutat att de nationella proven inte ska genomföras över huvud taget och kommande prov skickas därför inte ut till skolorna.

Orsaken till beslutet är att ett genomförande av ett nationellt prov vid olika tillfällen på olika skolor skulle riskera att innehållet i provet blir känt för många elever innan provtillfället. Då kan provet inte längre uppfylla sitt syfte och riskerar istället att bli ytterligare en belastning för skolorganisationen, lärarna och eleverna.

Gäller beslutet om att ställa in de nationella proven även för bedömningsstöd, till exempel de obligatoriska bedömningsstöden i årskurs 1?

Beslutet gäller inte obligatoriska nationella bedömningsstöd i årskurs 1. Dessa genomförs som planerat under den tid som skolorna fortsatt är öppna. Beslutet gäller inte heller för bedömningsstöd som är frivilliga för lärare att använda. Om dessa kan användas eller ej är ett beslut som får tas på varje enskild skola utifrån den rådande situationen.

Beställning och genomförande

Vi har redan beställt och fått nationella prov för sfi som fortfarande kan användas enligt användningstiden för provet. Ska vi inte genomföra provet?

Nej, ni ska inte genomföra det planerade provet under perioden från och med 30 mars till 30 juni. Regeringen följer Folkhälsomyndighetens rekommendation vilket innebär att ingen undervisning ska bedrivas i skolans lokaler. De nationella proven får inte genomföras på distans och därför får skolan avvakta med att genomföra nationella prov just nu.

Vi har redan börjat att genomföra delprov i årskurs 3 som fortfarande kan användas enligt användningstiden för provet. Får vi inte genomföra alla delprov efter 30 mars?

Det nationella provet i årskurs 3 är inställt och resterande delprov ska inte genomföras. Men det går bra att använda provmaterialet för årskurs 3 som en del i den ordinarie undervisningen under den ursprungliga provperioden 9 mars-15 maj, om läraren så önskar. Det är viktigt att läraren informerar elever och vårdnadshavare om att det inte är det nationella provet som genomförs då provmaterialet används.

Skolor och skolhuvudmän ska inte rapportera in några resultat eftersom de nationella proven är inställda. Proven har sekretess som gäller enligt sekretessdatum som framgår av respektive prov. Rektorn ansvarar för att föreskrifter om provens hantering följs.

Likvärdighet och betygssättning

De nationella proven syftar ju till att främja en likvärdig betygssättning. Är inte likvärdigheten i fara när de kommande nationella proven ställs in?

I en situation när de nationella proven inte kan genomföras som avsett, ger de ett sämre stöd för likvärdig bedömning. Den betygssättande läraren behöver göra sin bedömning utifrån ett så brett och varierat underlag som möjligt vid tiden för betygssättningen.

Läs mer om att göra bedömningar när undervisningen sker på distans

Det nationella provresultatet utgör ett viktigt underlag vid betygssättningen. Hur ska jag som lärare förhålla mig vid betygssättning nu?

Vid betygssättningen utvärderar den betygssättande läraren allsidigt all information om elevens kunskaper i förhållande till kunskapskraven i ämnet. I de ämnen som har ett nationellt prov ingår i normala fall ett resultat från det nationella provet som ett betydelsefullt underlag bland många andra. Om ett sådant underlag saknas den här våren avgör läraren vilket betyg som är det mest rättvisande utifrån ett så brett och varierat underlag som möjligt vid tiden för betygssättningen, i förhållande till kunskapskraven.

Vi har genomfört det nationella provet i svenska/svenska som andraspråk i årskurs 6, årskurs 9 med de elever som har varit närvarande, men många elever har varit frånvarande. Ska vi som vanligt särskilt beakta provresultatet för de elever som har genomfört provet?

Om eleverna har genomfört det nationella provet i sin helhet ska resultatet särskilt beaktas vid betygssättningen.

Vi har genomfört de muntliga delproven i engelska i årskurs 9, men inte övriga delar. Ska vi särskilt beakta resultatet från det muntliga provet vid betygssättningen?

Resultatet från ett nationellt prov ska endast särskilt beaktas om provet har genomförts i sin helhet och har genererat ett provbetyg. Resultatet från det muntliga delprovet är dock fortfarande ett underlag läraren beaktar vid sin allsidiga utvärdering av sitt underlag inför betygssättning.

Hur ska vi göra med laborationen i NO där endast vissa elever i årskursen har genomfört dem. Ska resultatet särskilt beaktas för de elever som hunnit genomföra provet?

Resultatet från ett nationellt prov ska endast särskilt beaktas om provet har genomförts i sin helhet och har genererat ett provbetyg. Resultatet från laborationen är dock fortfarande ett underlag läraren beaktar vid sin allsidiga utvärdering av sitt underlag inför betygssättning.

Rapportering av resultat till SCB

Ska skolan rapportera in resultat för proven i årskurs 3 för de delprov som vi redan hunnit genomföra?

Nej, det blir ingen nationell rapportering av resultatet till SCB från vårens prov.

Ska vi rapportera in provresultat för hela genomförda prov som redan har ägt rum under våren?

Om proven är genomförda i sin helhet ska de bedömas enligt instruktionerna i bedömningsanvisningarna och resultatet från provet ska särskilt beaktas vid betygssättningen. Vad gäller rapportering av resultatet kan rektorn använda resultatet i sitt kvalitetsarbete.

Det blir ingen nationell rapportering av resultatet till SCB från vårens prov. Detta gäller för samtliga skolformer. Däremot samlar de universitet och högskolor som utvecklar proven in avidentifierade elevsvar för elever födda ett visst datum samt besvarade lärarenkäter för de prov som redan genomförts precis som vanligt. Mer information om detta finns i bedömningsanvisningarna till respektive prov.

Gamla prov och ersättningsprov

Kan vi använda ett gammalt nationellt prov istället för det prov som har ställts in?

Gamla prov som fortfarande är sekretesskyddade innehåller uppgifter som kan komma att återanvändas och får inte användas istället för det inställda provet.

Kan vi använda ersättningsprovet istället för det inställda provet?

Nej, skolan kan inte använda ersättningsprovet. Ersättningsprovet är framtaget för att användas endast i det fall det står klart att innehållet i ett prov som ska genomföras har blivit känt i förväg. Rektorn fattar i så fall beslut om att använda ersättningsprovet. Detta ska då användas av alla elever på skolan vid ordinarie provdatum

Kostnader och hantering av prov som inte genomförts

Behöver skolan betala för prov som vi inte kunnat använda?

Ingen fakturering kommer att ske till skolorna för utskickat provmaterial inför genomförandet av de nationella proven och där prov har avbrutits enligt Skolverkets tidigare beslut. Detta gäller för proven i årskurs 3, 9 och på gymnasial nivå med redan utskickat provmaterial.

Hur ska skolan hantera de prov som är levererade men inte genomförda?

Rektorn måste se till att levererade prov som inte genomförts makuleras. Det här innebär att leveransen ska destrueras under övervakning då provmaterialet omfattas av sekretess.

Detta gäller inte det nationella provet Sfi B 16 inom kommunal vuxenutbildning, då det kan komma att användas efter den 30 juni.

Bedömning och betyg när undervisning sker på distans

Hur kan jag värdera tillförlitligheten i min bedömning när undervisningen sker på distans?

Du kan värdera bedömningstillfällen olika utifrån deras tillförlitlighet. Det kan till exempel ha varit så att själva omständigheten att uppgiften genomfördes på distans återspeglas i elevens resultat, snarare än elevens förmåga att genomföra uppgiften. Vilken vana har dina elever av att hantera distansundervisning? Det kan även handla om att uppgiftsformatet försvårade för eleven att visa sina kunskaper.

Att till exempel en inlämningsuppgift kan ha genomförts under okontrollerade former gör generellt sett att den bedöms som mindre giltig och tillförlitlig som underlag. Det här behöver du som lärare ta ställning till vid betygssättningen. Ett sätt att hantera detta på skulle kunna vara att muntligt stämma av med eleven kring inlämningen för att säkerställa att eleven behärskar kunskapsområdet. Motsvarande problematik kan infinna sig vid provgenomförande. Det kan därför vara viktigt att fundera på hur provet genomfördes. Var det möjligt att i stor utsträckning kontrollera provformatet exempelvis genom en teknisk lösning? Eller var provet konstruerat så att uppgiftsformatet i provet inte var så beroende av den typen av kontroll? Här kan en skillnad finnas mellan exempelvis kortare och mer styrda frågeformat och längre uppsatser. Vilket som väljs är förstås beroende på ämnet och vilka kunskaper provet ska pröva och kunna uttala sig om.

Stöd för att göra bedömningar när undervisningen sker på distans

Betygssättning när undervisningen sker på distans

Betygssättning när läraren är sjuk

Vem får sätta betyg om läraren blir sjuk?

Det finns särskilda regler för utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta där det framgår att rektorn får besluta om betyg även i andra fall än normalt, om den eller de lärare som annars skulle ha beslutat om betyg är frånvarande med anledning av det nya coronaviruset. En skola kan, men behöver inte, ha gemensamma former för att dokumentera bedömningsunderlag. Om det inte finns är det viktigt att rektorn, så långt det är möjligt, känner till var dokumentationen finns. På så sätt kan det säkerställas att information om elevernas kunskapsutveckling och resultat inte går förlorad vid lärarbyten eller om rektorn behöver gå in och sätta betyg. Det är den undervisande läraren som har bäst kännedom om elevernas kunskaper. Dokumentationen behöver dock så långt som möjligt utformas så att andra kan ta del av och förstå den, om en annan lärare i ett senare skede tar över undervisningen och sätter betyg eller om rektorn sätter betyg. Detta är en fråga om rättssäkerhet för eleverna. Se förordningen (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta.

Prövning

Kan en elev genomgå prövning för betyg?

Det finns möjlighet för elever att genomgå prövning för att få betyg. Prövning skulle i vissa fall kunna vara ett sätt för en elev att få ett nytt betyg efter smittoperioden, om eleven har de kunskaper som ämnet eller kursen syftar till att ge.

Elever i grundskolan

I grundskolan har elever rätt att genomgå prövning för slutbetyg i ett eller flera ämnen. Det är skolan som fattar beslut om hur prövningen går till och när den ska genomföras.

Elever i gymnasieskolan

I gymnasieskolan har elever rätt att genomgå prövning i alla kurser och i det gymnasiearbete som ingår i elevens individuella studieplan, om eleven inte tidigare har fått betyg eller om eleven har fått betyget F.

Prövning på komvux

Vem som helst som är bosatt i Sverige får genomgå prövning inom komvux i alla kurser där det sätts betyg på och i gymnasiearbetet. Det gäller även den som tidigare har fått betyg på kursen eller gymnasiearbetet.

Läs mer om prövning av elevers kunskaper

Senast uppdaterad 26 mars 2020