Coronaviruset - frågor och svar utifrån skollagstiftningen

Här hittar du svar på frågor om vad som gäller enligt skollagen och andra skolförfattningar med anledning av spridningen av coronaviruset och covid-19.

Det finns inga uttryckliga bestämmelser i skollagen om skolans och förskolans hantering av sjukdom, smitta och smittspridning eller stängning av skolor och förskolor av arbetsmiljöskäl. Det regleras i smittskyddslagen och i arbetsmiljölagen. Skollagen innehåller dock rättigheter för barn och elever som aktualiseras i lägen med sjukdom och smittorisker. Det medför att det finns ett handlingsutrymme för skolor och förskolor att på olika sätt hantera de situationer som kan uppkomma i detta speciella läge. Det här handlingsutrymmet innebär att de ska kunna beakta den situation som är aktuell på just deras skolor och förskolor, och därmed kunna tillgodose barn och elevers behov.

Skolor och förskolor har ett tydligt ansvar för att alla barn och elever ska kunna känna sig trygga. De ska våga komma till skolan eller förskolan. Ingen ska behöva känna oro eller riskera kränkande behandling på grund av andras oro. Skolan och förskolan är skyldiga att vidta åtgärder så att detta inte sker. Det gäller alla barn och elever – sjuka, friska eller de som kan misstänkas bära på smitta eller som har varit sjuka och tillfrisknat. Samtidigt har skolan ett ansvar för att ge eleverna den utbildning de har rätt till och så långt som möjligt ge elever i olika situationer förutsättningar att nå kunskapskraven.

Information för vårdnadshavare

Vart vänder sig vårdnadshavare för att få mer information om vad som gäller på en skola eller en förskola?

Vårdnadshavare, elever och anställda kan vända sig till rektor eller huvudman för information om vad som gäller på den aktuella skolan eller förskolan. Det är huvudmannen, det vill säga kommunen för kommunala skolor och förskolor och styrelsen för fristående skolor och förskolor, som har det yttersta ansvaret. Huvudmannen har ett arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar för skolorna och förskolorna och fattar beslut i frågor kopplade till detta ansvar. Det innebär att huvudmännen beslutar om hur situationen ska hanteras när det gäller frågor om arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar.

Elever som är sjuka och kan riskera att smitta andra ska stanna hemma från skolan. Håll dig uppdaterad om händelseutvecklingen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer via deras webbplats.

Följ händelseutvecklingen på Folkhälsomyndigheten.selänk till annan webbplats

Stänga skollokaler

Varför stänger inte Skolverket alla skolor och förskolor?

Skolverket har inte mandat att ta ett sådant beslut. Skolans huvudman, det vill säga kommunen för kommunala skolor och förskolor och styrelsen för fristående skolor och förskolor, är ansvarig och kan ta det beslutet.

Men riksdagen har fattat beslut om en ny lag och förordning som gör att regeringen eller huvudmannen kan stänga ner skolor under vissa omständigheter, till exempel om Folkhälsomyndigheten rekommenderar det.

Läs mer om regler om förskolor och skolor behöver stänga

Kan en huvudman besluta om att stänga en hel skola eller förskola?

Regeringen har fattat beslut om en förordning som gör det möjligt för en huvudman att stänga en förskola, ett fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. Huvudmannen är kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse om det är en fristående skola.

En huvudman kan besluta om att stänga någon av dessa verksamheter på grund av coronaviruset

 • om en så stor andel av personalen är frånvarande med anledning av coronaviruset att det inte går att bedriva verksamheten
 • efter samråd med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning
 • därför att verksamheten ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara avspärrat
 • på grund av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten
 • för att regeringen har beslutat att skolenheter tillfälligt ska stängas på nationell, regional eller kommunal eller nivå, med stöd av lagen om tillfällig stängning på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid.

Läs mer om regler om förskolor och skolor behöver stänga

Om en huvudman beslutar att stänga en skola vad innebär det för elevens rätt till utbildning?

Varje huvudman och rektor måste göra en bedömning av situationen på den enskilda skolan för att kunna avgöra vilka åtgärder som är mest lämpliga i just deras fall. Huvudmannen är kommunen för kommunala skolor och styrelsen för fristående skolor. Folkhälsomyndigheten har tagit fram nationella rekommendationer som kan fungera som underlag inför en sådan bedömning. I samband med att huvudmännen gör sådana överväganden behöver de beakta reglerna om skolplikt och elevens rätt till utbildning. Huvudmannen behöver väga in hur länge skolan ska vara stängd. Det är viktigt att en elev får det stöd hen behöver för att ha möjlighet att nå kunskapskraven.

Om huvudmannen stänger en skola utifrån de nya reglerna som regeringen och riksdagen beslutat om, så betyder det att verksamhetens lokaler är stängda för eleverna. Det innebär också att eleverna fortfarande ska få undervisning och att lärare undervisar på något av följande sätt:

 • Eleven och läraren är åtskilda i rum men inte i tid.
 • Eleven och läraren är åtskilda både rum och tid.

Det kan också innebära att skolan tillfälligt inte bedriver någon verksamhet alls.

Förordning (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smittalänk till annan webbplats

Lag (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstidlänk till annan webbplats

Även om skolan inte är stängd kan vissa elever behöva stanna hemma av olika skäl. Det är viktigt att ha en dialog om utbildningen med vårdnadshavare och elev för att kunna komma överens om vilka åtgärder eller upplägg av undervisningen som är lämpliga för en enskild elev.

För sjukdomar som omfattas av smittskyddslagen, till exempel covid-19, finns särskilda regler som kan innebära restriktioner när det gäller bland annat skolgång. För elever som är eller misstänks vara smittade kan lösningar för elevens utbildning behöva utformas i de enskilda fallen. Elever som är sjuka förväntas dock vanligtvis inte utföra skolarbete under sjukdomsperioden. Men skolan bör ha en beredskap för att hjälpa dem att hämta i kapp förlorad undervisning vid återkomsten.

För elever som är särskilt känsliga för smitta kan skolan också behöva utforma lösningar i de enskilda fallen för att möjliggöra för dessa elever att ta del av utbildningen. Elever som inte kan vistas tillsammans med andra elever kan behöva särskilt anpassad undervisning, exempelvis enskild undervisning, undervisning i hemmet eller särskilda åtgärder för att kunna utföra visst skolarbete hemifrån. Ibland kan eleven vilja ansöka om ledighet vid vissa tillfällen på grund av sitt hälsotillstånd. Det är rektorn som avgör om det finns skäl för att bevilja ledighet.

Förskolan

Får en huvudman besluta om att barn till arbetslösa eller föräldralediga vårdnadshavare inte får vara på förskolan?

En huvudman kan enligt en ny lag besluta om att stänga en skola eller förskola i vissa fall. Huvudmannen är kommunen för kommunala skolor och förskolor och styrelsen för fristående skolor och förskolor.

Nya regler om förskolor och skolor behöver stänga på grund av coronaviruset eller covid-19

Frågor och svar om lagen som ger regeringen rätt att stänga skolverksamhet tillfälligt

Om förskolan inte har stängts så har barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga med ett annat barn rätt till förskola från och med ett års ålder under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan. I övrigt så gäller det att barn ska få gå i förskolan så mycket de behöver med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier, eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

Det finns alltså i dagsläget inte några möjligheter utifrån skolförfattningarna som ger huvudmännen möjlighet att hantera personalbrist eller minska smittspridning genom att begränsa rätten till förskola för vissa barn. Det har inte skett några förändringar i regelverket kring rätten till förskola så länge förskolan är öppen. Om förskolan har brist på personal och därför vill vädja till vårdnadshavare att ha sina barn hemma om de kan, bör de vända sig generellt till alla barns vårdnadshavare och inte till vissa specifika grupper. Det är viktigt att beakta barnets bästa i beslut som berör barn.

Vad gäller för barn med vårdnadshavare som blivit korttidspermitterade?

Rätten till förskola gäller som huvudregel för barn som behöver barnomsorg med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier, eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

När det gäller barn som har vårdnadshavare som blivit permitterade från sina arbeten för en kortare tid så är det i dagsläget inte helt klart vad som gäller. Det beror på under vilka förutsättningar vårdnadshavarna permitterats. Det kan ju vara så att behovet av barnomsorg med hänsyn till deras förvärvsarbete har minskat. Det är upp till varje huvudman för förskolan att bedöma om ett barn har rätt till förskola i det enskilda fallet. Huvudmannen bör väga in det faktum att korttidspermitterade personer ska stå till sin arbetsgivares förfogande och att behovet av barnomsorg kan komma att förändras med kort varsel.

Vad gäller om huvudmannen fattar ett beslut om att inte erbjuda förskola för vissa barn?

Skolverket har förståelse för att den nuvarande situationen orsakar svårigheter för huvudmän att upprätthålla bland annat förskoleverksamhet enligt skolförfattningarnas krav. Det går inte att i dagsläget bedöma hur samhället, inklusive skolmyndigheterna, kommer att hantera eventuella avsteg som huvudmän bedömt att de behövt göra för att i så stor utsträckning som möjligt upprätthålla en fungerande verksamhet eller begränsa smittspridningen.

Beslut som huvudmannen och rektorn fattar kan senare komma att prövas av ansvarig tillsynsmyndighet, som granskar om skollagstiftningen följts. Därför är det viktigt för huvudmannen eller rektorn att tänka på hur de motiverar de beslut som de fattar.

Huvudmännen ska i så långt det går vidta åtgärder som inte innebär avsteg från de krav som finns i skolförfattningarna. De kan till exempel prata med vårdnadshavare för att se om de har möjlighet att ha sina barn hemma. Det är upp till varje huvudman att prioritera när det gäller den egna verksamheten. Men Skolverket vill framhålla att förskoleverksamheten är en samhällsviktig verksamhet. Ett syfte med den är ju att annan verksamhet i samhället ska kunna fortsätta genom att vårdnadshavarna kan förvärvsarbeta eller studera.

Ska vårdnadshavare få tillbaka förskoleavgiften om de inte kan ha sitt barn på förskolan?

Sveriges Kommuner och Regioner svarar på frågor om kommunens ansvar för avgifter och ersättningarlänk till annan webbplats

Vad gäller för kommunens ersättning till fristående förskolor om de stänger förskolan?

Sveriges Kommuner och Regioner svarar på frågor om kommunens ansvar för avgifter och ersättningarlänk till annan webbplats

Skapa trygghet

Vad kan huvudman och rektor göra för att skapa trygghet när barn, elever och vårdnadshavare känner oro?

I ovanliga situationer som denna är det inte lätt att ge enkla svar på vilka lösningar som är de bästa, på kort sikt och på lång sikt. Skolor och förskolor prövar nu olika lösningar för att skapa trygghet och för att ge eleverna utbildning.

Det är viktigt att komma ihåg att huvudmän, det vill säga kommunen för kommunala skolor och förskolor och styrelsen för fristående skolor och förskolor, och rektorer har ett handlingsutrymme enligt skollagen. Det här handlingsutrymmet innebär att de ska kunna beakta den situation som är aktuell på just deras skolor och förskolor, och därmed kunna tillgodose sina barns och elevers behov.

Skollagen syftar inte till att hindra smittspridning, det finns det annan lagstiftning som gör. Men i skollagen finns en flexibilitet för att till exempel kunna uppfylla barns och elevers rätt till trygghet och studiero och skydda dem från kränkande behandling. Det finns också utrymme för att organisera utbildningen och ge undervisning på olika sätt, för att ge elever bästa möjliga förutsättningar för att nå målen. Det är viktigt att eleverna känner sig trygga för att kunna fokusera på sin utbildning.

Utöver att organisera och planera utbildningen finns det möjlighet för rektorer att i enskilda fall bevilja elever ledigt. Det är en uppgift för rektorer, eftersom lagstiftaren har bedömt att de har bäst kännedom om de enskilda elevernas situation.

Beslut som huvudmannen och rektorn fattar kan komma att prövas av tillsynsmyndighet, för en granskning av om skollagstiftningen följs. Därför är det viktigt att tänka på hur de beslut som fattas motiveras, och att de åtgärder som vidtas innebär rimliga avvägningar och tillgodoser barns och elevers rättigheter.

Om barn eller elever är sjuka

Vad gäller om elever är sjuka och inte kan delta i undervisningen?

Elever som är sjuka och kan riskera att smitta andra ska stanna hemma från skolan. För sjukdomar som omfattas av smittskyddslagen, till exempel covid-19, finns särskilda regler som kan innebära restriktioner när det gäller bland annat skolgång. För elever som är eller misstänks vara smittade kan lösningar för elevens utbildning behöva utformas i de enskilda fallen. Elever som är sjuka förväntas dock vanligtvis inte utföra skolarbete under sjukdomsperioden. Men skolan bör ha en beredskap för att hjälpa dem att hämta i kapp förlorad undervisning vid återkomsten.

För elever som är särskilt känsliga för smitta kan skolan också behöva utforma lösningar i de enskilda fallen för att möjliggöra för dessa elever att ta del av utbildningen. Dessa elever kan ibland inte vistas tillsammans med andra elever och kan då behöva särskilt anpassad undervisning, exempelvis enskild undervisning, undervisning i hemmet eller särskilda åtgärder för att kunna utföra visst skolarbete hemifrån. Ibland kan eleven vilja ansöka om ledighet vid vissa tillfällen på grund av sitt hälsotillstånd. Det är rektorn som avgör om det finns skäl för att bevilja ledighet.

Försäkringskassan om reglerna för smittbärarpenning och ersättning för vablänk till annan webbplats

Prao och APL

Vår skola har elever som ska ut på prao, hur ska vi tänka?

I dagsläget ser vi att det kan vara möjligt för huvudmannen att låta elever göra prao på arbetsplatser om det fungerar utifrån de lokala förutsättningarna, även om skolan hålls stängd.

Om en elev inte kan genomföra sin prao på en arbetsplats på grund av att arbetsplatsen inte tillåter detta eller eleven är smittkänslig måste skolan erbjuda alternativ. Om det finns synnerliga skäl kan prao ersättas av andra arbetslivsorienterande insatser.

Läs mer om vilka insatser skolan kan erbjuda istället för prao

Hur gör vi med apl (arbetsplatsförlagt lärande) när undervisningen i gymnasieskolan och komvux ska bedrivas på distans?

I dagsläget ser vi att det kan vara möjligt för huvudmannen att låta elever i gymnasieskolan och komvux genomföra APL, lärlingsutbildning eller andra praktiska moment på arbetsplatser om det fungerar utifrån de lokala förutsättningarna, även om skolan hålls stängd. Det kan till exempel handla om att det behöver finnas ansvarig skolpersonal tillgänglig för dessa elever.

Huvudmannen kan behöva överväga om det behöver göras ändringar i elevernas individuella studieplaner så att ämnen och kurser läses i en annan ordning och att de mer teoretiska kurserna eller till exempel kurser i gymnasiegemensamma ämnen ges företräde. Det kan även finnas behov av att förlänga kurser eller en eventuell förlängd studietid.

Det är huvudmannen som är ansvarig för beslut om hanteringen lokalt, utifrån förutsättningarna på arbetsplatsen och utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, samt utifrån bestämmelserna i förordningen om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta. Om lämplig arbetsplatsförlagd utbildning inte längre kan anordnas ska eleven istället erbjudas utbildning på distans.

Skolmatsalar

Kan barn och elever ta mat själva i skolmatsalen eller behöver skolpersonal servera maten?

Folkhälsomyndigheten har tagit fram nya föreskrifter som gäller skolmatsalar. Enligt dem kan barnen fortsätta ta mat själva i matsalen, men Folkhälsomyndigheten poängterar att det viktiga är att det inte förekommer trängsel mellan eleverna.

Läs mer om vad som gäller i frågor och svar från Livsmedelsverketlänk till annan webbplats

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m.länk till annan webbplats

Behöver skolan servera skolmat om skolan är stängd?

Enligt skollagen har skolan en skyldighet att erbjuda näringsriktiga måltider till elever i grundskolan och motsvarande skolformer. I och med de nya bestämmelserna har regeringen och huvudmannen en möjlighet att tillfälligt stänga en skola, under vissa specifika förutsättningar. Att en skola är stängd innebär att skolans lokaler är stängda för eleverna, men att lärare ändå undervisar på något av följande sätt:

 • Eleven och läraren är åtskilda i rum men inte i tid.
 • Eleven och läraren är åtskilda både rum och tid.

Det kan också innebära att skolan tillfälligt inte bedriver någon verksamhet alls.

Sveriges Kommuner och Regioner har tagit fram rekommendationer för kommuner.

Har gymnasieelever rätt till matersättning under den period som skolan är stäng och de studerar hemma? (Sveriges kommuner och regioner)länk till annan webbplats

Distansundervisning

Vad är skillnaden mellan fjärrundervisning och distansundervisning

De nya bestämmelserna som ska tillämpas om en skola stänger handlar inte om traditionell fjärrundervisning utan distansundervisning.

Läs mer om skillnaden mellan fjärrundervisning och distansundervisning

Vem har ansvar för att se till att det finns digitala tjänster som skolorna kan använda vid distansundervisning?

Det finns inte någon nationell digital tjänst som skolor kan använda för att genomföra distansundervisning. Huvudmannen har ansvar för att organisera genomförandet av distansundervisningen. Förutom själva verktygen behöver skolan även ha beredskap att lösa tekniska problem som kan uppstå. Därför är det bra att fundera på vilken kunskap och erfarenhet som skolan, lärarna och eleverna har av ett visst verktyg för att det ska fungera så bra som möjligt.

Hitta stöd för distansundervisning, digitala arbetssätt och verktyg

Skolahemma.se – samlar stöd för skolor under coronapandeminlänk till annan webbplats

Skolor och förbudet mot allmänna sammankomster

Inbegrips skolor i förbudet mot allmänna sammankomster med över 50 personer?

Förbudet om allmänna sammankomster gäller inte skolan eller förskolan. Förbudet innebär alltså inte att Folkhälsomyndigheten har rekommenderat att förskolor och grundskolor ska hållas stängda. Det är därför viktigt att skolor och förskolor håller öppet och bedriver verksamhet tills något annat beslutas.

Den ordinarie undervisningen i skolan är inte en allmän sammankomst, men förbudet är tänkt att fungera som en norm. Det här kan på olika sätt påverka delar av skolans och förskolans verksamhet, till exempel skolrestaurang, aula och andra gemensamma utrymmen.

För arrangemang som inte omfattas av förbudet, till exempel skolan, kommer Folkhälsomyndigheten att utarbeta generella rekommendationer. Vi uppdaterar den här informationen allteftersom Folkhälsomyndigheten kommer med ytterligare stöd i den här frågan, men redan nu kan skolor och förskolor behöva organisera för att undvika ansamlingar av barn och elever.

Skolrestaurangen

Även om förbudet inte gäller skolor och förskolor kan det vara lämpligt att, i samverkan med måltidsverksamheten, organisera serveringen på ett sätt som gör att färre barn och elever äter samtidigt.

Lösningar kan se olika ut eftersom skolor och skolrestauranger har olika förutsättningar. Diskutera vilka lösningar som kan fungera för er utifrån era lokala förutsättningar. Det är viktigt att eleverna äter skolmaten för att orka med skoldagen. Några exempel på lösningar för alla eller vissa elevgrupper skulle kunna vara att

 • låta eleverna äta i fler skollokaler, till exempel uppehållsrum, klassrum och lokalen där eleverna vanligtvis får undervisning i hem- och konsumentkunskap
 • se över schemaläggningen och utöka lunchtiderna. Många skolor har redan en utmaning i att lunchen serveras för tidigt eller sent på dagen, men i detta läge kan det vara en del av lösningen
 • låta representanter från en grupp av elever hämta mat
 • se till att det finns skolpersonal som ser till att det inte blir trängsel i köer, runt borden eller i andra utrymmen där skolan låter eleverna äta

Aulan, hallar, korridorer och raster

Även om förbudet inte gäller skolor och förskolor kan det vara lämpligt att rektorn gör mindre justeringar i schemat för att undvika att barn och elever ska behöva trängas i gemensamma utrymmen. Lösningar kan se olika ut eftersom skolor och förskolor behöver utgå från sina lokala förutsättningar. Några exempel på lösningar skulle kunna vara att

 • undvika att samla stora grupper av elever och personal i utrymmen som vanligtvis används för skrivningar eller andra arrangemang
 • förskjuta skolstart och skolslut och förlägga raster på ett sätt som begränsar ansamlingar av elever
 • låta eleverna vara utomhus i så stor utsträckning som möjligt på raster, men även som en del av undervisningen när det är lämpligt
 • se över rastverksamheten och förstärk antalet rastvakter som kan se till att barn och elever inte samlas i för stora grupper.

Läs mer om ytterligare begränsningar av allmänna sammankomster på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 29 mars 2020