Frågor och svar om förskola, skola och vuxenutbildning under coronapandemin

Det är viktigt att alla elever får sin rätt till utbildning tillgodosedd så långt det är möjligt, även i en situation då smittspridningen i samhället är hög. Här hittar du svar på vanliga frågor om förskolor, skolor och vuxenutbildningen under coronapandemin.

Möjlighet till flexibla lösningar utifrån skolans regelverk

Vad behöver huvudmän och rektorer tänka på när de fattar beslut under coronapandemin?

I skollagen finns ett handlingsutrymme och en flexibilitet för rektorer och huvudmän. De ska kunna beakta den situation som är aktuell på just deras skolor och förskolor för att kunna tillgodose barns och elevers behov och uppfylla de krav som ställs i lagar och andra bestämmelser. Detta gäller både vid planering och organisering av själva undervisningen och i arbetet med att exempelvis förebygga och åtgärda kränkande behandling eller främja trygghet och studiero.

Utöver den ordinarie skollagstiftningen finns även en tillfällig förordning under coronapandemin som möjliggör viss ytterligare flexibilitet. Under vissa förutsättningar kan en huvudman till exempel besluta om andra lärotider än normalt, eller om fjärr- eller distansundervisning.

Det är viktigt att åtgärder som vidtas grundar sig på rimliga avvägningar och tillgodoser barns och elevers rättigheter, och att huvudmän och rektorer tänker på hur de motiverar sina beslut. I all utbildning och annan verksamhet enligt skollagen som rör barn ska barnets bästa vara utgångspunkt. Ansvarig tillsynsmyndighet kan komma att granska om beslut som skolor fattat är förenliga med skollagstiftningen.

På Arbetsmiljöverkets webbplats finns information om arbetsmiljöansvaret för elever och personal i skolan.

Källor: 1 kapitlet 10 §, 2 kapitlet 8, 9-10 §§ skollagen och förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

Regler för förskolor och skolor under coronapandemin

Detta gäller i skolan under vårterminen 

Information till förskolor, grundskolor och gymnasieskolor om covid-19 (Folkhälsomyndighetens webbplats) Länk till annan webbplats.

Coronaviruset och arbetsmiljön (Arbetsmiljöverkets webbplats) Länk till annan webbplats.

Stöd i arbetet
Möta barns och elevers oro

Fjärr- och distansundervisning våren 2022

Kan elever få fjärr- eller distansundervisning vårterminen 2022?

Utgångspunkten är att skolor ska bedriva skolförlagd undervisning då det är den undervisningsform som lämpar sig bäst för elever i allmänhet. Folkhälsomyndigheten bedömer att undervisning på plats i skolan kommer att vara huvudregel i alla skolformer för barn och unga under vårterminen 2022. Det finns dock fortsatt vissa möjligheter för skolor att, om det behövs, bedriva fjärr- eller distansundervisning utifrån de tillfälliga bestämmelserna som gäller under coronapandemin. Det finns också ordinarie bestämmelser i skollagen om fjärr- och distansundervisning. När det gäller distansundervisning utifrån den ordinarie skollagstiftningen krävs dock att huvudmannen har fått ett godkännande från Skolinspektionen för att sådan undervisning ska få bedrivas. En ansökan om godkännande måste ha gjorts senast den 31 januari kalenderåret innan utbildningen ska starta.

Fjärr- eller distansundervisning kopplat till coronapandemin

Om det behövs utifrån aktuellt smittskyddsläge eller lokala behov finns fortsatt möjlighet till fjärr- eller distansundervisning utifrån den tillfälliga förordningen. Huvudmannen har till exempel möjlighet att besluta om fjärr- eller distansundervisning om lärare eller elever inte är närvarande i skolan därför att de i fråga om sin egen personliga situation följer eller har följt föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som avser sjukdomen covid-19.

Möjlighet till fjärr- eller distansundervisning och andra undantagsåtgärder enligt den tillfälliga förordningen

Vad innebär det att lärare eller elever inte är eller har varit närvarande på grund av Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer?

Vad innebär fjärr- och distansundervisning utifrån den tillfälliga förordningen?

Har en elev som behöver stanna hemma på grund av förhållningsregler möjlighet att få undervisning på distans?

Fjärr- eller distansundervisning utifrån bestämmelser i den ordinarie skollagstiftningen

Från och med den 1 juli 2021 får de ordinarie bestämmelserna om fjärr- och distansundervisning, som infördes i skollagen den 1 augusti 2020, användas. Dessa bestämmelser är inte kopplade till coronapandemin eller förebyggande av smittspridning, utan syftar till att skolor i vissa andra situationer ska ha möjlighet att använda fjärr- eller distansundervisning. Fjärrundervisning kan till exempel, med vissa begränsningar, användas om det för viss undervisning saknas en behörig lärare på skolan. Distansundervisning kan, under vissa förutsättningar, till exempel användas som särskilt stöd för vissa elever. Men för att en huvudman ska få bedriva distansundervisning utifrån ordinarie skollagstiftning måste huvudmannen ha ansökt om att få vara utförare av sådan utbildning senast den 31 januari kalenderåret innan utbildningen ska starta.

Ordinarie regler om fjärrundervisning

Ordinarie regler om distansundervisning

Ansvar för att motverka smittspridning i skolmiljöer

Vilket ansvar har förskolor, skolor och vuxenutbildning för att motverka smittspridning?

Alla verksamheter ska enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Inom vuxenutbildningen kan sådana förebyggande åtgärder exempelvis innebära att möjliggöra för personer att hålla avstånd genom att undvika större samlingar inomhus och placera sittplatser med avstånd.

Huvudmän för förskolor, skolor och vuxenutbildning har ett generellt ansvar att motverka spridning av smittsamma sjukdomar, till exempel genom förebyggande åtgärder. Det gäller även när det inte är pandemi. Alla huvudmän ska systematiskt arbeta med riskbedömningar för att arbetsmiljön ska bli godtagbar för alla.

De förebyggande åtgärder som genomförs i verksamheten bör enligt Folkhälsomyndigheten vara proportionerliga i förhållande till riskerna med smittspridning, och inte påverka barns och elevers välbefinnande eller den pedagogiska verksamheten mer än nödvändigt. Det är upp till huvudmän och rektorer att bedöma vilka åtgärder som behövs.

I relation till sina anställda omfattas alla skolformer av Folkhälsomyndighetens allmänna råd som riktar sig till arbetsgivare. Arbetsgivare bör bland annat att göra det möjligt för anställda att hålla avstånd till varandra exempelvis på möten, i fikarum och omklädningsrum. Större samlingar med många deltagare inomhus bör undvikas. Med "större samling" avses enligt Folkhälsomyndigheten inte en klassrumssituation med undervisning. Arbetsgivare bör också erbjuda förutsättningar för personal att arbeta hemifrån när det är möjligt. Rådet om att möjliggöra hemifrånarbete omfattar dock inte förskolors och skolors pedagogiska verksamhet. Undervisning och examinationer inom vuxenutbildningen omfattas inte heller.

Förskolor och skolor behöver också ha beredskap för att hantera fall och utbrott av covid-19. Vid pågående smittspridning inom verksamheten kan ytterligare åtgärder och anpassningar vara motiverade.

Enligt Folkhälsomyndigheten är det viktigt att ta vara på erfarenheterna från det förebyggande arbete som gjorts under pandemin. På Folkhälsomyndighetens webbplats finns förslag på förebyggande åtgärder som förskolor, skolor och vuxenutbildning kan vidta för att minska risken för spridning av smittsamma sjukdomar.

Åtgärder mot covid-19 (Folkhälsomyndighetens webbplats) Länk till annan webbplats.

Information till förskolor, grundskolor och gymnasieskolor om covid-19 (Folkhälsomyndighetens webbplats) Länk till annan webbplats.

Information om covid-19 till anordnare av utbildning för vuxna (Folkhälsomyndighetens webbplats) Länk till annan webbplats.

Förslag på förebyggande åtgärder i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan (Folkhälsomyndighetens webbplats) Länk till annan webbplats.

Har förskolor och skolor något ansvar att anpassa verksamheten för ovaccinerade personer över 18 år?

Stöd i arbetet

Arbeta förebyggande i förskoleklass, grundskola och fritidshem under covid-19-pandemin

Arbeta förebyggande i gymnasieskolan under covid-19-pandemin

Arbeta förebyggande inom vuxenutbildningen under covid-19-pandemin

Organisera förskolan för att undvika smittspridning

Mer information på Arbetsmiljöverkets webbplats

Förebygg smittspridning i förskolan (Arbetsmiljöverkets webbplats) Länk till annan webbplats.

Förebygg smittspridning i skolan (Arbetsmiljöverkets webbplats) Länk till annan webbplats.

Arbetsmiljöansvar i skolan (Arbetsmiljöverkets webbplats) Länk till annan webbplats.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (Arbetsmiljöverkets webbplats) Länk till annan webbplats.

Vad behöver förskolor och skolor tänka på utifrån sitt ansvar för personalens arbetsmiljö?

Arbetsgivare har ett generellt ansvar att motverka spridning av smittsamma sjukdomar i verksamheten och ska systematiskt arbeta med riskbedömningar för att arbetsmiljön ska bli godtagbar för alla. På Arbetsmiljöverkets webbplats finns information om arbetsmiljöansvaret och stöd till arbetsgivare i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Folkhälsomyndigheten har också beslutat om nya föreskrifter för verksamheter och allmänna råd till arbetsgivare, som syftar till att minska risken för smittspridning på arbetsplatser.

Information till arbetsgivare om åtgärder mot covid-19 (Folkhälsomyndighetens webbplats) Länk till annan webbplats.

Arbetsmiljöansvar i skolan (Arbetsmiljöverkets webbplats) Länk till annan webbplats.

Coronaviruset och arbetsmiljön (Arbetsmiljöverkets webbplats) Länk till annan webbplats.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (Arbetsmiljöverkets webbplats) Länk till annan webbplats.

Viktigt att värna rektorers och lärares arbetsmiljö vid fjärr- eller distansundervisning

Hur ska skolhuvudmän förhålla sig till Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att erbjuda förutsättningar för personal att arbeta hemifrån när det är möjligt?

Alla verksamheter ska enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd till arbetsgivare bör alla arbetsplatser också vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa myndighetens föreskrifter och allmänna råd. En sådan åtgärd kan till exempel vara att erbjuda förutsättningar för personal att arbeta hemifrån när det är möjligt.

Det kan exempelvis innebära att möjliggöra för personal i förskolor och skolor att delta i personalmöten, planera undervisningen eller rätta elevuppgifter hemifrån. Rådet om att möjliggöra hemifrånarbete omfattar däremot inte förskolors och skolors pedagogiska verksamhet. Undervisning och examinationer inom vuxenutbildningen omfattas inte heller.

Information till förskolor, grundskolor och gymnasieskolor om covid-19 (Folkhälsomyndighetens webbplats) Länk till annan webbplats.

Information om covid-19 till anordnare av utbildning för vuxna (Folkhälsomyndighetens webbplats) Länk till annan webbplats.

Information till arbetsgivare om åtgärder mot covid-19 (Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Mer information på Arbetsmiljöverkets webbplats

Arbetsmiljöansvar i skolan (Arbetsmiljöverkets webbplats) Länk till annan webbplats.

Coronaviruset och arbetsmiljön (Arbetsmiljöverkets webbplats) Länk till annan webbplats.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (Arbetsmiljöverkets webbplats) Länk till annan webbplats.

Kan vuxenutbildningen bedriva undervisning på plats i utbildningslokalerna?

Ja, vuxenutbildningen bör bedriva sin verksamhet på plats i samma utsträckning som vanligt. Det finns ingen rekommendation om undervisning på distans för komvux.

Men alla verksamheter ska enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Inom vuxenutbildningen kan sådana förebyggande åtgärder exempelvis innebära att möjliggöra för personer att hålla avstånd genom att undvika större samlingar inomhus och placera sittplatser med avstånd. Med "större samling" avses enligt Folkhälsomyndigheten inte en klassrumssituation med undervisning. Även andra smittskyddsåtgärder kan behöva vidtas för att minska riskerna för spridning av covid-19.

Vuxenutbildningen skiljer sig från övriga skolformer på så sätt att undervisning får bedrivas på distans enligt de ordinarie bestämmelserna i skollagstiftningen. Precis som före coronapandemin bedrivs en del av vuxenutbildningen på distans även fortsättningsvis.

I relation till sina anställda omfattas alla skolformer av Folkhälsomyndighetens allmänna råd som riktar sig till arbetsgivare. Arbetsgivare bör bland annat göra det möjligt för anställda att hålla avstånd till varandra till exempel på möten, i fikarum och omklädningsrum. Arbetsgivare bör också erbjuda förutsättningar för personal att arbeta hemifrån när det är möjligt. Rådet om att möjliggöra hemifrånarbete omfattar däremot inte undervisning och examinationer.

Information om covid-19 till anordnare av utbildning för vuxna (Folkhälsomyndighetens webbplats) Länk till annan webbplats.

Information till arbetsgivare om åtgärder mot covid-19 (Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Hur ska skolhuvudmän förhålla sig till Folkhälsomyndighetens rekommendation om att möjliggöra arbete hemifrån i viss utsträckning?

Vad gäller för vuxna elever som behöver använda kollektivtrafiken för att resa till och från skolan?

Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd bör vuxna undvika trängsel i kollektivtrafiken genom att välja att resa andra tider än vid rusningstrafik eller använda andra färdsätt, som till exempel att gå, cykla eller åka bil. Detta råd ska dock enligt Folkhälsomyndigheten inte ses som ett hinder för elever att ta sig till och från skolan eller utbildningslokalen med kollektivtrafik.

Information till förskolor, grundskolor och gymnasieskolor om covid-19 (Folkhälsomyndighetens webbplats) Länk till annan webbplats.

Information om covid-19 till anordnare av utbildning för vuxna (Folkhälsomyndighetens webbplats) Länk till annan webbplats.

Vaccination av barn och ungdomar

Vad gäller kring vaccination av barn och ungdomar?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination mot covid-19 för barn och ungdomar som är 12 år eller äldre. För barn inom vissa särskilda grupper som är extra känsliga för luftvägsinfektioner rekommenderas vaccin från 5 års ålder.

Enligt Folkhälsomyndigheten bör alla som kan vaccinera sig. Folkhälsomyndigheten bedömer att vaccination mot covid-19 skyddar mot allvarlig sjukdom och även bidrar till minskad smittspridning i samhället.

Vaccination är frivilligt. Det innebär att det krävs samtycke från vårdnadshavaren när en minderårig, det vill säga ett barn under 18 år, ska vaccineras. Om barnet uppnått en tillräcklig ålder och mognad för att själv kunna lämna ett reellt samtycke till vaccination behövs inte vårdnadshavarens samtycke.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om vaccination av barn och ungdomar.

Barn och ungdomar - om vaccination mot covid-19 (Folkhälsomyndighetens webbplats) Länk till annan webbplats.

Om minderåriga och vaccinationer (Sveriges kommuner och regioners webbplats) Länk till annan webbplats.

Har förskolor och skolor något ansvar att anpassa verksamheten för vuxna ovaccinerade personer?

För personer från 18 år och uppåt som inte är fullvaccinerade gäller Folkhälsomyndighetens råd om att vidta särskilda försiktighetsåtgärder för att undvika att själv bli smittad och för att undvika spridning av covid-19. Den som inte är vaccinerad bör därför avstå från nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. De allmänna råden för ovaccinerade gäller dock inte för vuxna som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

Det är varje individs eget ansvar att Folkhälsomyndighetens råd följs. Det innebär att förskolor och skolor exempelvis inte har någon skyldighet att anpassa verksamheten för att underlätta för ovaccinerade vuxna att följa rådet om att vidta särskilda försiktighetsåtgärder.

Huvudmän för förskolor, skolor och vuxenutbildning har dock ett generellt ansvar att motverka spridning av smittsamma sjukdomar, till exempel genom förebyggande åtgärder. Det gäller även när det inte är pandemi. Alla huvudmän ska systematiskt arbeta med riskbedömningar för att arbetsmiljön ska bli godtagbar för alla.

Information till förskolor, grundskolor och gymnasieskolor om covid-19 (Folkhälsomyndighetens webbplats) Länk till annan webbplats.

Mer information på Arbetsmiljöverkets webbplats

Arbetsmiljöansvar i skolan (Arbetsmiljöverkets webbplats) Länk till annan webbplats.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (Arbetsmiljöverkets webbplats) Länk till annan webbplats.

När barn och elever har symptom, är smittkänsliga eller har fått förhållningsregler

Vad gäller om elever har sjukdomssymptom och inte kan delta i undervisningen?

Elever som har symptom som kan tyda på covid-19 ska stanna hemma från skolan. För sjukdomar som omfattas av smittskyddslagen, till exempel covid-19, finns särskilda regler som kan innebära restriktioner när det gäller bland annat skolgång. På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om när elever får vara i skolan och när de ska vara hemma.

Elever som är sjuka förväntas vanligtvis inte utföra skolarbete. Men om en elev till exempel enbart har milda symptom och orkar studera finns en möjlighet för eleven att få undervisning på distans. Detta är dock inte en rättighet för eleven utan en möjlighet för huvudmannen.

När elever är frånvarande bör skolan ha en beredskap för att hjälpa eleverna att ta igen förlorad undervisning när de kommer tillbaka till skolan.

Källa: 11 a § förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

Om du eller någon i familjen har blivit sjuk (Folkhälsomyndighetens webbplats) Länk till annan webbplats.

Information till förskolor, grundskolor och gymnasieskolor om covid-19 (Folkhälsomyndighetens webbplats). Länk till annan webbplats.

Möjlighet om åtgärder behövs för att lärare eller elever inte är eller har varit närvarande på grund av Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer

Närvaro och frånvaro under coronapandemin

Har en elev som behöver stanna hemma på grund av förhållningsregler möjlighet att få undervisning på distans?

Ja, om en elev har fått förhållningsregler från hälso- och sjukvården har skolans huvudman möjlighet att anordna undervisning på distans. Enligt den tillfälliga förordningen får fjärr- eller distansundervisning ges bland annat om det behövs på grund av att lärare eller elever inte är eller har varit närvarande i skolenhetens lokaler därför att de i fråga om sin egen personliga situation följer eller har följt föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som avser sjukdomen covid-19.

Att få ta del av undervisning på distans är en möjlighet men inte en rättighet för eleven.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om vad som gäller när en person som bor tillsammans med någon som är smittad av covid-19 får förhållningsregler av hälso- och sjukvården.

Källa: 11 a § förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

Möjlighet om åtgärder behövs för att lärare eller elever inte är eller har varit närvarande på grund av Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer.

Läs mer om vad som gäller kring förhållningsregler här (Folkhälsomyndighetens webbplats) Länk till annan webbplats.

Vad gäller för elever som är smittkänsliga eller som har vårdnadshavare eller syskon som tillhör en riskgrupp?

Se svaret under Frånvaro i skolan

Vad gäller när lärare eller elever har varit utomlands och kommer tillbaka till Sverige?

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om de rekommendationer som gäller vid inresa till Sverige efter utlandsvistelse.

Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet (Folkhälsomyndighetens webbplats) Länk till annan webbplats.

När kan förskolebarn vara i förskolan och när ska de stanna hemma?

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om vad som gäller när barn i förskolan själva har eller har haft symptom, eller har fått förhållningsregler därför att någon i hushållet har covid-19.

När kan barn gå till förskolan? (Folkhälsomyndighetens webbplats) Länk till annan webbplats.

Rätt till förskola under coronapandemin

Vad gäller kring smittspårning, testning och screening i skolan?

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information riktad till skolor om testning, breddad testning och screening för påvisande av covid-19 i skolmiljö.

Testning och screening i skolmiljö (Folkhälsomyndighetens webbplats) Länk till annan webbplats.

Rätt till förskola och fritidshem under coronapandemin

Får en huvudman besluta att barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga inte får vara på förskolan trots att den håller öppet?

Se svaret under Rätt till förskola

Får en huvudman begränsa rätten till fritidshem eller öppen fritidsverksamhet för vissa elever trots att verksamheten håller öppet?

Se svaret under Fritidshem och öppen fritidsverksamhet

Öppet hus, skolkonserter och gymnasiemässor

Omfattas öppet hus och skolkonserter av krav på deltagarbegränsning och smittskyddsåtgärder för allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar som anordnas inomhus?

Ett öppet hus i exempelvis en gymnasieskola är enligt Polismyndigheten inte att anse som en allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Varken bestämmelserna i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridningen av covid-19 (begränsningsförordningen) eller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd som riktar sig till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar gäller därför när en skola anordnar öppet hus.

En konsert eller liknande evenemang i en skola kan vara en allmän sammankomst, beroende på vilka som är inbjudna att delta. Om exempelvis bara en eller ett fåtal av klasserna på skolan är inbjudna anses det, enligt Polismyndigheten, inte som en allmän sammankomst. Om däremot exempelvis hela skolan och/eller anhöriga bjuds in till konserten kan den utgöra en allmän sammankomst. Då behöver skolan förhålla sig till bestämmelserna i begränsningsförordningen och i Folkhälsomyndighetens ovan nämnda föreskrifter och allmänna råd.

Mer information på Polismyndighetens och Folkhälsomyndighetens webbplatser

Det här gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (Polismyndighetens webbplats) Länk till annan webbplats.

Åtgärder mot covid-19 (Folkhälsomyndighetens webbplats) Länk till annan webbplats.

Information till förskolor, grundskolor och gymnasieskolor om covid-19 (Folkhälsomyndighetens webbplats) Länk till annan webbplats.

Vad gäller för konserter, öppet hus och liknande arrangemang som skolan anordnar utomhus?

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om krav på smittskyddsåtgärder vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar gäller bara för sådana arrangemang som anordnas inomhus. För arrangemang som anordnas utomhus finns inga särskilda begränsningar eller krav på åtgärder. Däremot finns det allmänna råd för att undvika trängsel som gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som inte använder vaccinationsbevis. Dessa råd gäller för arrangemang i både inom- och utomhusmiljöer.

Mer information på Polismyndighetens och Folkhälsomyndighetens webbplatser

Det här gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (Polismyndighetens webbplats) Länk till annan webbplats.

Åtgärder mot covid-19 (Folkhälsomyndighetens webbplats)  Länk till annan webbplats.

Information till förskolor, grundskolor och gymnasieskolor om covid-19 (Folkhälsomyndighetens webbplats) Länk till annan webbplats.

Kan öppet hus genomföras?

Ja, öppet hus och liknande aktiviteter inför skolval kan enligt Folkhälsomyndigheten genomföras med lämpliga smittskyddsåtgärder. På Folkhälsomyndighetens webbplats finns förslag på förebyggande åtgärder vid evenemang som inte är en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning.

På Sveriges kommuner och regioners (SKR) webbplats finns förslag på hur öppet hus kan genomföras på ett smittskyddssäkert sätt.

Information till förskolor, grundskolor och gymnasieskolor om covid-19 (Folkhälsomyndighetens webbplats) Länk till annan webbplats.

Förslag på förebyggande åtgärder i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan (Folkhälsomyndighetens webbplats) Länk till annan webbplats.

Hur kan skolan arbeta smittskyddssäkert vid öppet hus? (SKR:s webbplats) Länk till annan webbplats.

Behöver den som anordnar en gymnasiemässa använda vaccinationsbevis?

För en gymnasiemässa gäller samma regler som för andra mässor.

För mässor inomhus med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis för personer som är 18 år och äldre.

Anordnaren av en mässa ska beräkna det maximala antalet besökare och utställare så att varje person, inom varje avgränsat område inomhus, ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan. Om mässan anordnas inomhus får antalet besökare som samtidigt är på mässan högst uppgå till 500. Om lokalen där mässan anordnas delas upp i sektioner, så att besökare från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra under eller i direkt anslutning till mässan, gäller deltagarbegränsningen för varje sektion. Om antalet deltagare på en sektion överstiger 50 ska deltagarna på sektionen uppvisa vaccinationsbevis.

Mässor inomhus omfattas också av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd mot smittspridning. Dessa handlar bland annat om att informera besökare och utställare om hur smittspridning kan undvikas och erbjuda möjlighet att tvätta händerna.

Mer information på Polismyndighetens och Folkhälsomyndighetens webbplatser

Det här gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (Polismyndighetens webbplats) Länk till annan webbplats.

Information till handelsplatser, marknader och mässor (Folkhälsomyndighetens webbplats) Länk till annan webbplats.

Stängning av förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Kan en huvudman stänga en förskola, ett fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet?

Se svaret under Regler för förskolor och skolor under coronapandemin

Vilka barn ska erbjudas omsorg om en förskola, ett fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet tillfälligt stängs?

Erbjudande av omsorg om huvudmannen beslutat om stängning

Erbjudande av omsorg om regeringen beslutat om stängning

Ska kommunen betala ersättning till huvudmän för fristående förskolor om de tillfälligt hålls stängda?

På Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) webbplats finns svar på bland annat denna fråga.

Frågor och svar om kommunens ansvar för förskola och skola vid epidemi eller pandemi (SKR:s webbplats). Länk till annan webbplats.

Stängning av skolor

När kan en huvudman besluta om att stänga en skola?

Det finns inga bestämmelser i skollagstiftningen som reglerar hur skolor ska hantera sjukdom, smitta och smittspridning. Det regleras i smittskyddslagen och arbetsmiljölagen. Om en skola helt eller delvis har stängt på vissa angivna grunder kopplade till coronapandemin har huvudmannen möjlighet att besluta om en eller flera åtgärder enligt den tillfälliga förordningen, till exempel fjärr- eller distansundervisning.

Arbetsmiljölag (1977:1160) Länk till annan webbplats.

Smittskyddslag (2004:168) Länk till annan webbplats.

Möjligheter vid hel eller delvis stängning av skolor

Information till förskolor, grundskolor och gymnasieskolor om covid-19 (Folkhälsomyndighetens webbplats). Länk till annan webbplats.

Om en huvudman stänger en skola, vad innebär det för rätt till utbildning i grundskolan och övriga obligatoriska skolformer?

Se svaret under Skolplikt och rätt till utbildning

Vilka elever kan få ta del av utbildningen i skolans lokaler om skolan är delvis stängd?

Se svaret under Regler för förskolor och skolor under coronapandemin.

Vem har tillsynsansvar för elever om skolan är stängd eller om elever får undervisning på distans?

Se svaret under Tillsynsansvaret

Organisera utbildning som bedrivs på distans

Hur ska skolor göra med närvaro- och frånvarorapportering om de bedriver fjärr- eller distansundervisning?

Se svaret under Frånvaro i skolan

Hur kan skolor organisera utvecklingssamtal om utbildning bedrivs på distans eller om vårdnadshavare inte får komma till skolans lokaler?

Se svaret under Utvecklingssamtal

Hur ska skolor förhålla sig till extra anpassningar och särskilt stöd vid fjärr- eller distansundervisning?

Se svaret under Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Vad är viktigt att tänka på när det gäller kränkande behandling och diskriminering om skolan bedriver fjärr- eller distansundervisning?

Se svaret under Kränkande behandling, mobbning och diskriminering

Hur kan elevhälsan arbeta om skolan gått över till fjärr- eller distansundervisning?

Se svaret under Elevhälsa

Vad gäller om undervisningen bedrivs på distans och skolan misstänker att ett barn far illa?

Se svaret under Fjärr- och distansundervisning under coronapandemin Länk till annan webbplats.

Apl och prao under coronapandemin

Hur ska skolor hantera apl (arbetsplatsförlagt lärande) under coronapandemin?

Elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska genomföra apl, och i förekommande fall lärlingsutbildning eller annan praktik, på arbetsplatser även under coronapandemin om skolhuvudmannen och arbetsplatsen bedömer att det fungerar utifrån de lokala förutsättningarna.

Det är huvudmannen som ansvarar för att skaffa platser för apl. Om en viss arbetsplats inte skulle kunna ta emot en elev som inte är vaccinerad behöver huvudmannen i första hand försöka hitta en alternativ apl-plats för eleven.

Även elever inom komvux kan genomföra apl på arbetsplatser om det fungerar utifrån de lokala förutsättningarna.

Stöd i arbetet

Apl under coronapandemin

Vad behöver huvudmannen tänka på när det gäller covid-19 och minderårigas arbetsmiljö vid apl och prao?

Arbetsmiljöverkets regler om minderårigas arbetsmiljö ställer krav på att skolhuvudmän och arbetsgivare särskilt ska riskbedöma arbetsmiljön innan en elev under 18 år tas emot på apl eller prao. På Arbetsmiljöverkets webbplats finns information om riskbedömning inför apl och prao under coronapandemin.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter får minderåriga inte arbeta i miljöer där vissa smittämnen förekommer. Det virus som orsakar covid-19 är ett sådant smittämne.

Minderåriga ska därför, enligt Arbetsmiljöverket, inte utföra arbetsuppgifter som kan medföra en förhöjd risk att komma i kontakt med detta virus. Inom exempelvis vård och omsorg kan det handla om arbetsuppgifter där det finns patienter eller brukare med konstaterad eller misstänkt covid-19.

Om en viss arbetsuppgift, utifrån en riskbedömning, skulle bedömas som olämplig för en minderårig elev kan det enligt Skolverkets mening vara bra att huvudmannen och arbetsgivaren för en dialog kring möjligheten att hitta alternativa arbetsuppgifter på den aktuella arbetsplatsen.

Information om arbetsmiljön för minderåriga under coronapandemin (Arbetsmiljöverkets webbplats). Länk till annan webbplats.

Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3), föreskrifter (Arbetsmiljöverkets webbplats). Länk till annan webbplats.

Smittrisker (AFS 2018:4), föreskrifter (Arbetsmiljöverkets webbplats) Länk till annan webbplats.

Vad kan huvudmannen och rektorn göra om elever inte har möjlighet att genomföra apl vid den planerade tidpunkten?

Huvudmannen och rektorn kan utifrån det aktuella smittskyddsläget behöva överväga om ändringar behöver göras i planeringen så att elever läser ämnen och kurser i en annan ordning än vad som planerats från början. Om något av villkoren i den tillfälliga förordningen är uppfyllda kan huvudmannen även besluta att läsåret ska sluta senare än vad som anges i gymnasieförordningen.

Det är huvudmannen som ansvarar för hantering av apl utifrån

  • bestämmelserna om apl i gymnasieförordningen
  • Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och aktuella rekommendationer
  • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö
  • bestämmelserna i den tillfälliga förordningen
  • förutsättningarna på arbetsplatsen.

Om apl inte kan erbjudas på grund av omständigheter som huvudmannen inte kunnat råda över, eller om utbildningen av säkerhetsskäl inte kan förläggas till en arbetsplats utanför skolan, ska apl bytas ut mot motsvarande utbildning förlagd till skolan. Innan huvudmannen fattar ett sådant beslut ska huvudmannen samråda med det lokala programrådet. Om apl har förlagts till skolan på grund av omständigheter som huvudmannen inte kunnat råda över ska huvudmannen vidta de åtgärder som behövs för att utbildningen så snart som möjligt ska förläggas till en arbetsplats.

Källor: 4 kapitlet 12-13 och 22 §§ gymnasieförordningen och 2, 11 a och c §§ förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta samt punkten 2 i övergångsbestämmelserna (2021:810) till förordningen.

Information om arbetsmiljön för minderåriga under coronapandemin (Arbetsmiljöverkets webbplats). Länk till annan webbplats.

Vad gäller kring prao (praktisk arbetslivsorientering)?

Se svaret under Prao

Lovskola

Vad gäller kring lovskola under coronapandemin?

Se svaret under Lovskola

Entreprenad under coronapandemin

Vad innebär de tillfälliga bestämmelserna om entreprenad som under vissa förutsättningar får tillämpas under coronapandemin?

Se svaret under Entreprenad och samverkan

Nationella prov under coronapandemin

Får rektorn besluta om att senarelägga ett nationellt prov på grund av smittspridning eller utbrott av covid-19?

Skolverket planerar för att samtliga nationella prov ska äga rum i enlighet med de provdatum som är beslutade för läsåret 2021–2022. Eleverna ska genomföra nationella prov på det datum eller under den period som är bestämt av Skolverket. Det finns ingen möjlighet för rektorn att förlägga ett prov utanför ett bestämt tidsintervall.

För att en rektor ska kunna ta beslut om att flytta ett datumbestämt prov till en senare dag krävs särskilda skäl. Om rektorn har särskilda skäl att senarelägga ett prov gäller detta hela skolenheten. Särskilda skäl kan till exempel vara olyckor, dödsfall eller sjukdom. Stängning och delvis stängning vid smittspridning eller utbrott av covid-19 i en skola bör endast tillämpas i yttersta undantagsfall och kan vidtas om smittläget är så allvarligt att sådana åtgärder är befogade. Om hela skolenheten är stängd till följd av smittspridning eller utbrott finns möjlighet för rektor att fatta beslut om särskilda skäl att senarelägga ett nationellt prov.

Det händer förstås att även enskilda elever är sjuka de dagar då proven ska genomföras. Det krävs beslut från rektorn om en elev som missat provtillfället ska få göra provet i efterhand. Den avgörande faktorn för ett sådant beslut är att provet är ett stöd för bedömning och betygssättning. Om provet är känt för eleven är det ett sämre stöd för lärarens bedömning.

Källor: 2 § förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta, 13 § Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2020:200) om nationella prov i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan läsåret 2021/2022, 14 § Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2020:201) om nationella prov i årskurs 4, 7 och 10 i specialskolan läsåret 2021/2022, 9 § Skolverkets föreskrifter (2020:202) om nationella prov i årskurs 3 och 6 i sameskolan, 6 § Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2020:203) om nationella prov i gymnasieskolan läsåret 2021/2022 samt regeringens förordningsmotiv (Fm 2021:4), sidan 3.

Provdatum i grundskolan

Provdatum i specialskolan

Provdatum i sameskolan

Provdatum i gymnasieskolan

Betyg under coronapandemin

Vad gäller kring betygssättning och bedömning?

Skollagstiftningens bestämmelser om betygssättning och bedömning har inte ändrats under pandemin utan är desamma som tidigare.

För grundskolan och motsvarande skolformer, gymnasieskolan samt gymnasiesärskolan finns dock en bestämmelse i den tillfälliga förordningen som i vissa situationer möjliggör att rektorn sätter betyg om den eller de lärare som annars skulle ha beslutat om betyg är frånvarande med anledning av det virus som orsakar covid-19. Denna möjlighet finns om en skola stängt helt eller delvis på någon av de grunder som anges i den tillfälliga förordningen. Möjligheten finns också för öppna skolor om villkoren i 11 a § i den tillfälliga förordningen är uppfyllda.

Att en lärare är ”frånvarande med anledning av det virus som orsakar covid-19” innefattar till exempel att läraren själv är sjuk, tar hand om ett sjukt barn eller tar hand om en annan sjuk anhörig. Även personal som är frånvarande därför att de tillhör en särskild riskgrupp eller följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten omfattas. Även andra situationer med koppling till det virus som orsakar covid-19 omfattas, till exempel att personal inte kan ta sig till skolan på grund av att de allmänna kommunikationerna inte fungerar eller har stängts.

Källor: 2 och 11 a §§ förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta samt regeringens förordningsmotiv (Fm 2020:1), sidan 7.

Betyg och betygssättning Länk till annan webbplats.

Möjliga åtgärder om lärare eller elever i en öppen skola är eller har varit frånvarande därför att de utifrån sin egen personliga situation följer eller har följt Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer som avser sjukdomen covid-19

Möjliga åtgärder i olika skolformer om skolan är eller har varit helt eller delvis stängd

När måste betygen vara satta?

I grundskolan och motsvarande skolformer sätter läraren betyg i slutet av terminen. I gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och inom vuxenutbildningen sätter läraren betyg när respektive kurs har avslutats. Det innebär att läraren kan använda hela terminen respektive hela kursens undervisningstid för att säkerställa att det finns ett tillräckligt brett och varierat underlag vid tiden för betygssättning. Det är viktigt att skolans administrativa rutiner inte innebär att betygen sätts för tidigt så att elever går miste om möjliga tillfällen att visa sina kunskaper.

Källor: 10 kapitlet 15 §, 11 kapitlet 19 §, 12 kapitlet 15 §, 13 kapitlet 17 §, 15 kapitlet 22 §, 18 kapitlet 22 § och 20 kapitlet 35 § skollagen.

Betyg och betygssättning Länk till annan webbplats.

Skolmat och skolrestauranger

Vilket ansvar har förskolor och skolor för att motverka smittspridning i samband med skolmåltider?

De nya allmänna råden och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten som började gälla i december 2021 är inte avsedda att föranleda några särskilda åtgärder eller anpassningar kopplade till den ordinarie skolmåltidsverksamheten i förskolor och skolor.

Skolverksamheter har ett generellt ansvar för att motverka spridning av smittsamma sjukdomar i skolmiljöer, till exempel genom förebyggande åtgärder. Huvudmän för skolor och förskolor ska systematiskt arbeta med riskbedömningar för att arbetsmiljön ska bli godtagbar för alla. De förebyggande åtgärder som genomförs i verksamheten bör enligt Folkhälsomyndigheten vara proportionerliga i förhållande till riskerna med smittspridning, och inte påverka barns och elevers välbefinnande eller den pedagogiska verksamheten mer än nödvändigt.

Det är upp till huvudmän och rektorer att bedöma vilka förebyggande åtgärder kopplade till skolmåltider som behövs. Det kan bland annat bero på de lokala förutsättningarna och barnens eller elevernas ålder. Det kan vara bra att skolverksamheten och måltidsverksamheten samverkar i denna fråga.

Enligt Folkhälsomyndigheten är det viktigt att ta vara på de erfarenheter från det förebyggande arbete som gjorts under pandemin, exempelvis goda hygienrutiner. Förebyggande åtgärder kan motverka spridningen inte bara av covid-19, utan även av andra smittsamma sjukdomar.

Information till förskolor, grundskolor och gymnasieskolor om covid-19 (Folkhälsomyndighetens webbplats) Länk till annan webbplats.

Information till arbetsgivare om åtgärder mot covid-19 (Folkhälsomyndighetens webbplats) Länk till annan webbplats.

Offentliga kök-coronavirus (Livsmedelsverkets webbplats) Länk till annan webbplats.

Råd för att förebygga smittspridning i förskolan (Arbetsmiljöverkets webbplats) Länk till annan webbplats.

Råd för att förebygga smittspridning i skolan (Arbetsmiljöverkets webbplats) Länk till annan webbplats.

Behöver förskoleklassen, grundskolan och motsvarande skolformer servera skolmat om skolan är stängd?

Om skolans lokaler är stängda och skolan bedriver fjärr- eller distansundervisning har elever grundskolan och motsvarande skolformer som får fjärr- eller distansundervisning rätt till näringsrika skolmåltider. Skolan kan lösa det genom att till exempel låta elever hämta frysta maträtter för en hel vecka på ett rullande schema. Elever i förskoleklass kan inte få fjärr- eller distansundervisning.

Om en skola är stängd och det inte förekommer undervisning alls har eleverna i förskoleklass, grundskola och motsvarande skolformer inte någon rätt till skolmåltider. De får tillbaka den rätten när utbildningen börjar igen. Detsamma gäller om utbildning till exempel bara bedrivs i vissa årskurser. I en sådan situation har elever i den eller de årskurser där utbildning inte bedrivs inte rätt till skolmåltider förrän utbildningen börjar igen.

Källor: 9 kapitlet 8 §, 10 kapitlet 10 §, 11 kapitlet 13 §, 12 kapitlet 10 §, 13 kapitlet 10 § skollagen och 7 § förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta samt regeringens förordningsmotiv (Fm 2020:4), sidorna 4-5.

Behöver en gymnasieskola servera skolmat om eleverna får distansundervisning?

Även om det är vanligt att gymnasieskolor tillhandahåller kostnadsfria skolmåltider för eleverna så finns det inget krav på att de ska göra det. Det finns därför ingen skyldighet att tillhandahålla kostnadsfria skolmåltider om skolans lokaler är stängda. Detsamma gäller för de elever som eventuellt får distansundervisning. Det finns däremot inget som hindrar att skolans huvudman frivilligt beslutar att erbjuda kostnadsfria skolmåltider om skolans lokaler är stängda eller för de elever som eventuellt får distansundervisning.

Om hemkommunen erbjuder kostnadsfria måltider ska bidrag från en elevs hemkommun till en fristående huvudman för en gymnasieskola innehålla ersättning för skolmåltider. En fristående huvudman för en gymnasieskola får då inte ta ut någon måltidsavgift från den elev som bidraget avser. Hur frågan om bidraget ska hanteras om kostnadsfria skolmåltider inte erbjuds får avgöras mellan kommunen och den fristående huvudmannen.

Källa: 13 kapitlet 4 § gymnasieförordningen.

Senast uppdaterad 19 januari 2022

Innehåll på denna sida