Frågor och svar om förskola, skola och vuxenutbildning under coronapandemin

Det är viktigt att alla elever får sin rätt till utbildning tillgodosedd även i den här extraordinära situationen. Här hittar du svar på vanliga frågor om förskolor, skolor och vuxenutbildningen under coronapandemin.

Skolavslutningar och studentfiranden

Hur påverkar coronapandemin skolavslutningar och studentfiranden 2021?

Alla behöver hjälpas åt att bromsa spridningen av covid-19. Det innebär att skolavslutningar och studentfiranden även denna vårtermin kommer att se annorlunda ut. Större gemensamma ceremonier, samlingar, parader eller aktiviteter för samtliga elever i en årskurs eller för hela skolan bör undvikas. På Folkhälsomyndighetens webbplats finns förslag på lämpliga åtgärder som skolor bör vidta för att minimera risken för smittspridning i samband med skolavslutningar och studentfiranden.

Mer information på Folkhälsomyndighetens webbplats

Skolavslutningar 2021 (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Inför studentfirandet 2021 (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Rekommendationer till skolkörer och musikklasser (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Får elever åka studentflak, partybuss eller båt vid studentfirande?

Det är inte tillåtet att använda studentflak vid årets studentfirande. Transportstyrelsen har förlängt de tillfälliga regler som tar bort möjligheten att fira studenten med studentflak, karnevalståg eller motsvarande till och med den 30 juni 2021.

Att hyra exempelvis en partybuss, båt eller liknande för en fest räknas enligt Folkhälsomyndigheten som en privat sammankomst och går under samma regelverk som när man hyr en lokal för till exempel en privat fest. Det finns tillfälliga regler som införts med stöd av pandemilagen som bland annat innebär att antalet deltagare vid en privat sammankomst begränsas till max åtta personer.

Studentflak och karnevalståg (Transportstyrelsens webbplats)länk till annan webbplats

Vad gäller för studentflak och fest på bussar? (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Möjlighet till flexibla lösningar utifrån skolans regelverk

Vad behöver huvudmän och rektorer tänka på när de fattar beslut under coronapandemin?

I extraordinära situationer som denna kan det ibland vara svårt att veta vilka lösningar som är de bästa på kort och på lång sikt. Skolor och förskolor prövar olika lösningar för att skapa trygghet och för att ge elever den utbildning de har rätt till. Det är viktigt att barn och elever känner sig trygga för att kunna fokusera på sin utbildning.

I skollagen finns ett handlingsutrymme och en flexibilitet för rektorer och huvudmän. De ska kunna beakta den situation som är aktuell på just deras skolor och förskolor för att kunna tillgodose barns och elevers behov och uppfylla de krav som ställs i lagar och andra bestämmelser. Detta gäller både vid planering och organisering av själva undervisningen och i arbetet med att exempelvis förebygga och åtgärda kränkande behandling eller främja trygghet och studiero.

Utöver den ordinarie skollagstiftningen finns även en tillfällig förordning under coronapandemin som möjliggör ytterligare flexibilitet utifrån smittskyddsläget och de lokala behoven. Under vissa förutsättningar kan en huvudman till exempel besluta om andra lärotider än normalt, eller om fjärr- eller distansundervisning.

Det är viktigt att åtgärder som vidtas grundar sig på rimliga avvägningar och tillgodoser barns och elevers rättigheter, och att huvudmän och rektorer tänker på hur de motiverar sina beslut. I all utbildning och annan verksamhet enligt skollagen som rör barn ska barnets bästa vara utgångspunkt. Ansvarig tillsynsmyndighet kan komma att granska om beslut som skolor fattat är förenliga med skollagstiftningen.

På Arbetsmiljöverkets webbplats finns information om arbetsmiljöansvaret för elever och personal i skolan.

Källor: 1 kapitlet 10 §, 2 kapitlet 8, 9-10 §§ skollagen och förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

Regler för förskolor och skolor under coronapandemin

Information till förskolor, grundskolor och gymnasieskolor (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Coronaviruset och arbetsmiljön (Arbetsmiljöverkets webbplats) länk till annan webbplats

Stöd i arbetet
Möta barns och elevers oro

I vilka situationer kan en huvudman för en skola som är öppen besluta om fjärr- eller distansundervisning eller någon annan undantagsåtgärd?

Se svaret under Regler för förskolor och skolor under coronapandemin

I vilka situationer kan en huvudman för en skola som håller eller har hållit stängt besluta om fjärr- eller distansundervisning eller någon annan undantagsåtgärd?

Se svaret under Regler för förskolor och skolor under coronapandemin

Förebygg trängsel och smittspridning

Vad behöver skolor göra för att motverka smittspridning?

Se svaret under Regler för förskolor och skolor under coronapandemin

Finns det något minsta avstånd i antal meter som elever måste hålla mellan varandra i skolan, till exempel två meters avstånd?

Nej, det finns ingen bestämmelse om ett minsta avstånd i antal meter i skolan. Det innebär att eleverna inte måste hålla ett reglerat avstånd. Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om hur många besökare som maximalt får vistas i vissa verksamheters lokaler (maxantal), till exempel gym- och sportanläggningar och badhus, gäller inte heller i förskolor och skolor. När det gäller badhus och sportanläggningar har Folkhälsomyndigheten även infört ett undantag, som innebär att den del av myndighetens föreskrifter som reglerar hur många besökare som maximalt får vistas samtidigt i verksamhetens lokaler inte ska tillämpas när sådana lokaler uteslutande används för undervisning enligt skollagen.

Förskolor och skolor behöver ändå vidta åtgärder för att förebygga trängsel i gemensamma utrymmen. Lösningarna kan se olika ut eftersom skolor och förskolor har olika lokala förutsättningar.

Skolverket har tagit fram stöd med konkreta exempel på hur förskolor, skolor och vuxenutbildningen kan förebygga smittspridning och skapa en god arbetsmiljö för elever och personal. Det finns också information om detta på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Simundervisning under coronapandeminlänk till annan webbplats

Stöd i arbetet

Arbeta förebyggande mot covid-19 i förskolan

Arbeta förebyggande mot covid-19 i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet

Arbeta förebyggande mot covid-19 i gymnasieskolan

Arbeta förebyggande mot covid-19 inom vuxenutbildningen

Mer information på Folkhälsomyndighetens webbplats

Förslag på förebyggande åtgärder i för- och grundskola (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Förslag på förebyggande åtgärder i gymnasieskolan (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Rekommendationer till skolkörer och musikklasser (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Omfattas skolor av bestämmelserna om allmänna sammankomster och begränsningar av hur många personer som får delta vid en sådan?

Nej, bestämmelser om begränsningar av hur många personer som får delta vid en allmän sammankomst gäller inte i förskolor och skolor. En sådan begränsning innebär alltså inte att förskolor och skolor ska hållas stängda.

Men förskolor och skolor behöver ändå vidta åtgärder för att förebygga trängsel i gemensamma utrymmen. Lösningarna kan se olika ut eftersom skolor och förskolor har olika lokala förutsättningar.

Skolverket har tagit fram stöd med konkreta exempel på hur förskolor, skolor och vuxenutbildningen kan förebygga smittspridning och skapa en god arbetsmiljö för elever och personal. Det finns också information om detta på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Stöd i arbetet

Arbeta förebyggande mot covid-19 i förskolan

Arbeta förebyggande mot covid-19 i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet

Arbeta förebyggande mot covid-19 i gymnasieskolan

Arbeta förebyggande mot covid-19 inom vuxenutbildningen

Mer information på Folkhälsomyndighetens webbplats

Förslag på förebyggande åtgärder i för- och grundskola (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Förslag på förebyggande åtgärder i gymnasieskolan (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Rekommendationer till skolkörer och musikklasser (Folkhälsomyndighetens webbplats).länk till annan webbplats

Kan en skola som håller öppet bedriva fjärr- eller distansundervisning för att skolans lokaler är små eller trånga?

Ja, för grundskolans högstadium (årskurs 7-9) och gymnasieskolan finns det en möjlighet att bedriva fjärr- eller distansundervisning om antalet elever som är samtidigt närvarande i skolenhetens lokaler behöver begränsas för att huvudmannen ska kunna följa föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som avser sjukdomen covid-19. Huvudmannen har i dessa fall också möjlighet att exempelvis besluta om andra lärotider eller lägga ut undervisning på entreprenad i andra fall än vad som är möjligt med de ordinarie bestämmelserna.

För att denna typ av undantag ska få göras behöver huvudmannen först ha övervägt andra åtgärder inom ramen för det ordinarie regelverket, men konstaterat att det inte räcker med sådana åtgärder.

Källor: 11 c § förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta, regeringens förordningsmotiv (Fm 2020:10), sidorna 2-3 samt (Fm 2021:1), sidorna 2-4.

Möjlighet i gymnasieskolan och grundskolans högstadium om antalet elever som är samtidigt närvarande i skolans lokaler behöver begränsas

Kan annan utbildning än i grundskolans högstadium och gymnasieskolan bedrivas på distans för att begränsa antalet elever som samtidigt närvarar i skolans lokaler?

Vuxenutbildningen har redan med de ordinarie reglerna möjlighet att bedriva undervisning på distans. I Folkhälsomyndighetens allmänna råd anges att kommunal vuxenutbildning bör erbjuda distansundervisning när det är möjligt och när den som är ansvarig för verksamheten bedömer att det är lämpligt utifrån elevernas behov.

Grundskolans årskurs 1-6, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasiesärskolan kan inte ha fjärr- eller distansundervisning i syfte att begränsa antalet elever i skolans lokaler när skolan är öppen. Detsamma gäller förskoleklassen, som inte kan ha fjärr- eller distansundervisning alls. Här behöver skolorna i stället arbeta förebyggande på plats. På Folkhälsomyndighetens webbplats finns förslag på åtgärder för att i möjligaste mån undvika trängsel och närkontakt mellan elever.

Källa: 11 c § förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

Komvux bör bedriva utbildning på distans

Stöd i arbetet

Arbeta förebyggande mot covid-19 i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet

Mer information på Folkhälsomyndighetens webbplats

Förslag på förebyggande åtgärder i för- och grundskolan (Folkhälsomyndighetens webbplats) länk till annan webbplats

Vad gäller för skolor som bara har årskurs 6-9? Kan årskurs 6 ha fjärr- eller distansundervisning i syfte att minska trängseln i kollektivtrafiken eller för att begränsa antalet elever i skolans lokaler?

Nej, en huvudman för en grundskola som är öppen kan inte besluta att elever i årskurs 6 ska ha fjärr- eller distansundervisning, eller att någon annan undantagsåtgärd ska vidtas i syfte att minska trängseln i kollektivtrafiken eller för att begränsa antalet elever i skolans lokaler. Det är bara för högstadiet (årskurs 7-9) och gymnasieskolan som en huvudman kan besluta om sådana åtgärder.

Om en skola är öppen kan elever i årskurs 6 däremot få fjärr- eller distansundervisning om det behövs på grund av att lärare eller elever inte är närvarande eller har varit närvarande i skolans lokaler därför att de utifrån sin egen personliga situation följer eller har följt Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer som avser sjukdomen covid-19.

Källa: 11 a-c §§ förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

Möjligheter för skolor som är öppna

Vad gäller kring användning av munskydd?

Skolverket följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer vad gäller smittskyddsfrågor. På deras webbplats finns information om munskyddsanvändning i samhället i stort och på arbetsplatser.

Munskyddsanvändning i samhället utanför vård- och omsorg (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Vad behöver skolor tänka på utifrån sitt ansvar för personalens arbetsmiljö?

På Arbetsmiljöverkets webbplats finns information om arbetsmiljöansvaret och stöd till arbetsgivare i syfte att minska risken för smittspridning av covid-19 på arbetsplatser.

Arbetsmiljöansvar i skolan (Arbetsmiljöverkets webbplats).länk till annan webbplats

Coronaviruset och arbetsmiljön (Arbetsmiljöverkets webbplats).länk till annan webbplats

Systematiskt arbetsmiljöarbete (Arbetsmiljöverkets webbplats)länk till annan webbplats

Viktigt att värna rektorers och lärares arbetsmiljö vid fjärr- eller distansundervisning

Vad gäller för skolor när simhallar har begränsningar avseende maxantal besökare i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter?

Se svaret under Simning i skolan

Råd om hemarbete

Hur ska personal i förskola och skola förhålla sig till Folkhälsomyndighetens råd om hemarbete?

Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd ska den som är anställd komma överens med sin arbetsgivare om att arbeta hemifrån när det är möjligt.

För personal i förskolor och skolor är det viktigt att, när det är möjligt, hantera vissa uppgifter eller situationer på distans. Det innebär att exempelvis arbetsuppgifter som att delta i personalmöten, planera undervisningen, hålla föräldramöten eller utvecklingssamtal samt rätta elevuppgifter om möjligt bör ske hemifrån i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Enligt Folkhälsomyndighetens råd för arbetsplatser bör alla arbetsplatser vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa myndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. En sådan åtgärd kan till exempel vara att uppmana personal att arbeta hemifrån när så är möjligt och erbjuda förutsättningar för det.

På Arbetsmiljöverkets webbplats finns information om arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön.

Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19 (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Arbetsmiljöansvar i skolan (Arbetsmiljöverkets webbplats)länk till annan webbplats

Coronaviruset och arbetsmiljön (Arbetsmiljöverkets webbplats)länk till annan webbplats

Systematiskt arbetsmiljöarbete (Arbetsmiljöverkets webbplatslänk till annan webbplats

Komvux bör bedriva undervisning på distans

Hur ska vuxenutbildningen förhålla sig till Folkhälsomyndighetens råd om hemarbete?

I Folkhälsomyndighetens allmänna råd anges särskilt att kommunal vuxenutbildning bör erbjuda distansundervisning när det är möjligt och när den som är ansvarig för verksamheten bedömer att det är lämpligt utifrån elevernas behov. Det innebär att olika bedömningar kan behöva göras beroende på enskilda elevers behov och behov som delas av olika elevgrupper. Det kan exempelvis inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning finnas skäl att särskilt överväga om distansundervisning alls är lämplig för målgruppen.

I relation till sina anställda omfattas alla skolformer av Folkhälsomyndighetens råd som gäller för arbetsplatser. Alla arbetsplatser bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa Folkhälsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd. En sådan åtgärd kan till exempel vara att uppmana personal att arbeta hemifrån när så är möjligt och erbjuda förutsättningar för det. Den som är anställd ska när det är möjligt komma överens om med sin arbetsgivare om att arbeta hemifrån. 

Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19 (Folkhälsomyndighetens webbplats).länk till annan webbplats

Hur ska personal i förskola och skola förhålla sig till Folkhälsomyndighetens råd om hemarbete?

Stöd i arbetet

Distansundervisning för nyanlända elever på introduktionsprogram och vuxenutbildning

Lokala och regionala rekommendationer från smittskyddsläkare

Utöver Folkhälsomyndighetens nationella föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer kan det också finnas lokala och regionala rekommendationer från smittskyddsläkare som riktar sig till allmänheten, skolor och andra verksamheter. Frågor om sådana särskilda rekommendationer besvaras av respektive region. På Folkhälsomyndighetens webbplats finns en lista med länkar till regionernas webbplatser. På webbplatsen Krisinformation.se finns samlad information om rekommendationer i olika regioner.

Länkar till regionernas webbplatser (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Samlad information om rekommendationer i olika regioner (Krisinformation.se)länk till annan webbplats

När barn och elever har symptom, fått förhållningsregler eller varit utomlands

Vad gäller om elever har sjukdomssymptom och inte kan delta i undervisningen?

Elever som har symptom som kan tyda på covid-19 ska stanna hemma från skolan. För sjukdomar som omfattas av smittskyddslagen, till exempel covid-19, finns särskilda regler som kan innebära restriktioner när det gäller bland annat skolgång. På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om när elever får vara i skolan och när de ska vara hemma.

Elever som är sjuka förväntas vanligtvis inte utföra skolarbete. Men om en elev till exempel enbart har milda symptom och orkar studera finns en möjlighet för eleven att få undervisning på distans. Detta är dock inte en rättighet för eleven utan en möjlighet för huvudmannen.

När elever är frånvarande bör skolan ha en beredskap för att hjälpa eleverna att ta igen förlorad undervisning när de kommer tillbaka till skolan.

Källa: 11 a § förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

Om du eller någon i familjen har blivit sjuk (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19 (Folkhälsomyndighetens webbplats).länk till annan webbplats

Möjlighet om åtgärder behövs för att lärare eller elever inte är eller har varit närvarande på grund av Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer

Närvaro och frånvaro under coronapandemin

Har en elev som behöver stanna hemma på grund av förhållningsregler möjlighet att få undervisning på distans?

Ja, om en elev har fått förhållningsregler från hälso- och sjukvården har skolans huvudman möjlighet att anordna undervisning på distans. Enligt den tillfälliga förordningen får fjärr- eller distansundervisning ges bland annat om det behövs på grund av att lärare eller elever inte är eller har varit närvarande i skolenhetens lokaler därför att de i fråga om sin egen personliga situation följer eller har följt föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som avser sjukdomen covid-19.

Att få ta del av undervisning på distans är en möjlighet men inte en rättighet för eleven.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om vad som gäller när en person som bor tillsammans med någon som är smittad av covid-19 får förhållningsregler av hälso- och sjukvården.

Källa: 11 a § förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

Möjlighet om åtgärder behövs för att lärare eller elever inte är eller har varit närvarande på grund av Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer.

Läs mer om vilka regler som gäller för skolor under pandemin

Om du eller någon i familjen har blivit sjuk (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

När kan förskolebarn vara i förskolan och när ska de stanna hemma?

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om vad som gäller när barn i förskolan själva har eller har haft symptom, eller har fått förhållningsregler därför att någon i hushållet har covid-19.

När kan barn gå till förskolan? (Folkhälsomyndighetens webbplats).länk till annan webbplats

Rätt till förskola under coronapandemin

Vad gäller för barn och elever med pollenallergi?

Det är viktigt att barn och elever som har besvär med astma och allergi på grund av exempelvis pollen inte drabbas av mer frånvaro än andra från förskola och skola. Men det kan ibland vara svårt att avgöra om besvär orsakas av allergi eller ett virus. På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om hur vårdnadshavare, förskolor kan agera när barn och elever har symptom av pollenallergi under pandemin.

Symptom av pollenallergi under pandemin hos barn och unga (Folkhälsomyndighetens webbplats) länk till annan webbplats

Pollenallergi eller covid-19? (Folkhälsomyndighetens webbplats) länk till annan webbplats

Kan lärare eller elever som behöver stanna hemma i sju dagar därför att de varit utomlands bedriva eller få undervisning på distans?

Ja, huvudmannen har möjlighet att besluta om fjärr- eller distansundervisning om lärare eller elever inte är närvarande i skolan därför att de i fråga om sin egen personliga situation följer eller har följt föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som avser sjukdomen covid-19. För närvarande finns en rekommendation från Folkhälsomyndigheten att personer som återvänder till Sverige efter en utlandsvistelse ska stanna hemma och undvika nära kontakter i sju dagar.

Att besluta om fjärr- eller distansundervisning är en möjlighet för huvudmannen, men det är inte en rättighet för elever att få sådan undervisning.

Möjligheten att anordna fjärr- eller distansundervisning gäller i grundskolan och motsvarande skolformer, gymnasieskolan samt gymnasiesärskolan. Det är inte möjligt att anordna fjärr- eller distansundervisning för elever i förskoleklassen.

Vuxenutbildningen kan redan med de ordinarie bestämmelserna anordna undervisning på distans.

Källa: 11 a § förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

Möjlighet om åtgärder behövs för att lärare eller elever inte är eller har varit närvarande på grund av Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer

Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Stängning av förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Kan en huvudman stänga en förskola, ett fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet?

Se svaret under Regler för förskolor och skolor under coronapandemin

Vilka barn ska erbjudas omsorg om en förskola, ett fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet tillfälligt stängs?

Erbjudande av omsorg om huvudmannen beslutat om stängning

Erbjudande av omsorg om regeringen beslutat om stängning

Ska kommunen betala ersättning till huvudmän för fristående förskolor som tillfälligt hålls stängda?

På Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) webbplats finns svar på bland annat denna fråga.

Frågor och svar om kommunens ansvar för förskola och skola vid epidemi eller pandemi (SKR:s webbplats).länk till annan webbplats

Stängning av skolor

När kan en huvudman besluta om att stänga en skola?

Det finns inga bestämmelser i skollagstiftningen som reglerar hur skolor ska hantera sjukdom, smitta och smittspridning. Det regleras i smittskyddslagen och arbetsmiljölagen. Om en skola helt eller delvis har stängt på vissa angivna grunder finns det möjlighet för huvudmannen att besluta om en eller flera åtgärder enligt den tillfälliga förordning som infördes våren 2020, till exempel fjärr- eller distansundervisning.

Arbetsmiljölag (1977:1160)länk till annan webbplats

Smittskyddslag (2004:168)länk till annan webbplats

Möjligheter vid hel eller delvis stängning av skolor

Information till förskola, grundskola och gymnasieskola om covid-19 (Folkhälsomyndighetens webbplats).länk till annan webbplats

Om en huvudman stänger en skola, vad innebär det för rätt till utbildning i grundskolan och övriga obligatoriska skolformer?

Se svaret under Skolplikt och rätt till utbildning

Vilka elever kan få ta del av utbildningen i skolans lokaler om skolan är delvis stängd?

Se svaret under Regler för förskolor och skolor under coronapandemin.

Vem har tillsynsansvar för elever när skolan är stängd eller när elever får undervisning på distans?

Se svaret under Tillsynsansvaret

Organisera utbildning som bedrivs på distans

Hur ska skolor göra med närvaro- och frånvarorapportering om de bedriver fjärr- eller distansundervisning?

Se svaret under Frånvaro i skolan

Hur kan skolor organisera utvecklingssamtal när utbildning bedrivs på distans eller när vårdnadshavare inte får komma till skolans lokaler?

Se svaret under Utvecklingssamtal

Hur ska skolor förhålla sig till extra anpassningar och särskilt stöd vid fjärr- eller distansundervisning?

Se svaret under Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Vad är viktigt att tänka på när det gäller kränkande behandling och diskriminering under coronapandemin?

Se svaret under Kränkande behandling, mobbning och diskriminering

Hur kan elevhälsan arbeta om skolan gått över till fjärr- eller distansundervisning?

Se svaret under Elevhälsa

Vad gäller om undervisningen bedrivs på distans och skolan misstänker att ett barn far illa?

Se svaret under Fjärr- och distansundervisning under coronapandeminlänk till annan webbplats

Apl och prao under coronapandemin

Hur ska skolor hantera apl (arbetsplatsförlagt lärande) under coronapandemin?

Elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska genomföra apl, och i förekommande fall lärlingsutbildning eller annan praktik, på arbetsplatser även under coronapandemin om skolhuvudmannen och arbetsplatsen bedömer att det fungerar utifrån de lokala förutsättningarna. Det gäller även om skolan helt eller delvis bedriver fjärr- eller distansundervisning. Det behöver då finnas ansvarig skolpersonal tillgänglig för eleverna.

Även elever inom komvux kan genomföra apl på arbetsplatser om det fungerar utifrån de lokala förutsättningarna.

Stöd i arbetet

Apl under coronapandemin

Vad behöver huvudmannen tänka på när det gäller covid-19 och minderårigas arbetsmiljö?

På Arbetsmiljöverkets webbplats finns information om riskbedömning inför apl under coronapandemin.

Information om arbetsmiljön för minderåriga under coronapandemin (Arbetsmiljöverkets webbplats).länk till annan webbplats

Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3), föreskrifter (Arbetsmiljöverkets webbplats).länk till annan webbplats

Smittrisker (AFS 2018:4), föreskrifter (Arbetsmiljöverkets webbplats)länk till annan webbplats

Vad kan huvudmannen och rektorn göra om elever inte har möjlighet att genomföra apl vid den planerade tidpunkten?

Huvudmannen och rektorn kan utifrån det aktuella smittskyddsläget behöva överväga om ändringar behöver göras i planeringen så att elever läser ämnen och kurser i en annan ordning än vad som planerats från början. Om något av villkoren i förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta är uppfyllda finns även en möjlighet för huvudmannen att låta läsåret sluta senare än vad som föreskrivs i gymnasieförordningen.

Det är huvudmannen som ansvarar för hantering av apl utifrån

  • bestämmelserna om apl i gymnasieförordningen
  • Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och aktuella rekommendationer
  • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö
  • bestämmelserna i förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta
  • förutsättningarna på arbetsplatsen.

Om apl inte kan erbjudas på grund av omständigheter som huvudmannen inte kunnat råda över, eller om utbildningen av säkerhetsskäl inte kan förläggas till en arbetsplats utanför skolan, ska apl bytas ut mot motsvarande utbildning förlagd till skolan. Innan huvudmannen fattar ett sådant beslut ska huvudmannen samråda med det lokala programrådet. Om apl har förlagts till skolan på grund av omständigheter som huvudmannen inte kunnat råda över ska huvudmannen vidta de åtgärder som behövs för att utbildningen så snart som möjligt ska förläggas till en arbetsplats.

Källor: 4 kapitlet 12-13 och 22 §§ gymnasieförordningen, 2 och 11 a-c §§ förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19 (Folkhälsomyndighetens webbplats).länk till annan webbplats

Information om arbetsmiljön för minderåriga under coronapandemin (Arbetsmiljöverkets webbplats).länk till annan webbplats

Stöd i arbetet

Apl under coronapandemin

Vad gäller kring prao (praktisk arbetslivsorientering)?

Se svaret under Prao

Lovskola

Vad gäller kring lovskola under coronapandemin?

Se svaret under Lovskola

Entreprenad under coronapandemin

Vad innebär de tillfälliga bestämmelserna om entreprenad som under vissa förutsättningar får tillämpas under coronapandemin?

Se svaret under Entreprenad och samverkan

Nationella prov och betyg under coronapandemin

Vad innebär det att de nationella proven ställts in vårterminen 2021?

Nationella proven ställs in vårterminen 2021

Vad gäller kring betygssättning och bedömning?

Skollagstiftningens bestämmelser om betygssättning och bedömning har inte ändrats under pandemin utan är desamma som tidigare.

För grundskolan och motsvarande skolformer, gymnasieskolan samt gymnasiesärskolan finns dock en bestämmelse i den tillfälliga förordningen som i vissa situationer möjliggör att rektorn sätter betyg om den eller de lärare som annars skulle ha beslutat om betyg är frånvarande med anledning av det virus som orsakar covid-19. Denna möjlighet finns om en skola stängt helt eller delvis på någon av de grunder som anges i den tillfälliga förordningen. Möjligheten finns också för öppna skolor om något av villkoren i 11 a, b eller c §§ i den tillfälliga förordningen är uppfyllda.

Att en lärare är ”frånvarande med anledning av det virus som orsakar covid-19” innefattar till exempel att läraren själv är sjuk, tar hand om ett sjukt barn eller tar hand om en annan sjuk anhörig. Även personal som är frånvarande därför att de tillhör en särskild riskgrupp eller följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten omfattas. Även andra situationer med koppling till det virus som orsakar covid-19 omfattas, till exempel att personal inte kan ta sig till skolan på grund av att de allmänna kommunikationerna inte fungerar eller har stängts.

Källor: 2 och 11 a-c §§ förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta samt regeringens förordningsmotiv (Fm 2020:1), sidan 7.

Betyg och betygssättninglänk till annan webbplats

Åtgärder som huvudmannen för en öppen skola har möjlighet att vidta i olika skolformer

Möjliga åtgärder i olika skolformer om skolan är eller har varit helt eller delvis stängd

När måste betygen vara satta?

I grundskolan och motsvarande skolformer sätts betyg i slutet av terminen. I gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och inom vuxenutbildningen sätts betyg när respektive kurs har avslutats. Det innebär att läraren kan använda hela terminen respektive hela kursens undervisningstid för att säkerställa att det finns ett tillräckligt brett och varierat underlag vid tiden för betygssättning. Det är viktigt att skolans administrativa rutiner inte innebär att betygen sätts för tidigt så att elever går miste om möjliga tillfällen att visa sina kunskaper.

För att så många som möjligt ska kunna söka till högre utbildning trots coronapandemin har Universitets- och högskolerådet (UHR) också flyttat fram sista kompletteringsdatum för betyg från gymnasieskolan och komvux till den 5 juli 2021 i stället för den 21 juni.

Källor: 10 kapitlet 15 §, 11 kapitlet 19 §, 12 kapitlet 15 §, 13 kapitlet 17 §, 15 kapitlet 22 §, 18 kapitlet 22 § och 20 kapitlet 35 § skollagen.

Betyg och betygssättninglänk till annan webbplats

Sista kompletteringsdag för gymnasiebetyg förlängs till 5 juli (UHR:s webbplats)länk till annan webbplats

Simundervisning under coronapandemin

Stöd i arbetet

Betyg och bedömning under coronapandemin

Skolmat och skolmatsalar

Vad behöver skolor göra för att förebygga smittspridning i samband med skolmåltider?

För skolmatsalar gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 med mera.

Skolor och förskolor behöver vidta åtgärder för att förebygga trängsel i samband med skolmåltider. Lösningarna kan se olika ut eftersom skolor och skolrestauranger har olika lokala förutsättningar. Det är viktigt att eleverna äter skolmaten för att orka med skoldagen. Några exempel på lösningar för alla eller vissa elevgrupper skulle kunna vara att

  • låta eleverna äta i fler skollokaler, till exempel uppehållsrum, klassrum eller lokalen där eleverna får undervisning i hem- och konsumentkunskap
  • se över schemaläggningen och utöka lunchtiderna
  • låta representanter från en grupp elever hämta mat
  • se till att det finns skolpersonal som ser till att det inte blir trångt i köer, runt bord eller i andra utrymmen.

Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19 (Folkhälsomyndighetens webbplats).länk till annan webbplats

Offentliga kök-coronavirus (Livsmedelsverkets webbplats).länk till annan webbplats

Behöver förskoleklassen, grundskolan och motsvarande skolformer servera skolmat om skolan är stängd?

Om skolans lokaler är stängda och skolan bedriver fjärr- eller distansundervisning har elever grundskolan och motsvarande skolformer som får fjärr- eller distansundervisning rätt till näringsrika skolmåltider. Skolan kan lösa det genom att till exempel låta elever hämta frysta maträtter för en hel vecka på ett rullande schema. Elever i förskoleklass kan inte få fjärr- eller distansundervisning.

Om en skola är stängd och det inte förekommer undervisning alls har eleverna i förskoleklass, grundskola och motsvarande skolformer inte någon rätt till skolmåltider. De får tillbaka den rätten när utbildningen börjar igen. Detsamma gäller om utbildning till exempel bara bedrivs i vissa årskurser. I en sådan situation har elever i den eller de årskurser där utbildning inte bedrivs inte rätt till skolmåltider förrän utbildningen börjar igen.

Källor: 9 kapitlet 8 §, 10 kapitlet 10 §, 11 kapitlet 13 §, 12 kapitlet 10 §, 13 kapitlet 10 § skollagen och 7 § förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta samt regeringens förordningsmotiv (Fm 2020:4), sidorna 4-5.

Har elever i högstadiet rätt till skolmåltider om en öppen skola bedriver fjärr- eller distansundervisning utifrån situationen i kollektivtrafiken eller för att antalet elever i skolans lokaler behöver begränsas?

Det finns inget undantag i den tillfälliga förordningen från skyldigheten att erbjuda näringsrika skolmåltider till elever i grundskolan. Skyldigheten att erbjuda skolmåltider gäller även om högstadieelever i en öppen grundskola får fjärr- eller distansundervisning i syfte att förebygga och motverka smittspridning av covid-19 i kollektivtrafiken eller i skolans lokaler. Om elever vissa dagar inte är i skolan runt lunchtid kan huvudmannen till exempel tillhandahålla frysta måltider som eleverna kan ta med sig från skolan de dagar de har närundervisning, inför dagar då de kommer att ha fjärr- eller distansundervisning.

Källor: 10 kapitlet 10 § skollagen och regeringens förordningsmotiv (Fm 2021:1), sidan 3.

Behöver en gymnasieskola servera skolmat om eleverna får distansundervisning?

Även om det är vanligt att gymnasieskolor tillhandahåller kostnadsfria skolmåltider för eleverna så finns det inget krav på att de ska göra det. Det finns därför ingen skyldighet att tillhandahålla kostnadsfria skolmåltider om skolans lokaler är stängda. Detsamma gäller för de elever som får distansundervisning. Det finns däremot inget som hindrar att skolans huvudman frivilligt beslutar att erbjuda kostnadsfria skolmåltider när skolans lokaler är stängda eller för de elever som har distansundervisning.

Om hemkommunen erbjuder kostnadsfria måltider ska bidrag från en elevs hemkommun till en fristående huvudman för en gymnasieskola innehålla ersättning för skolmåltider. En fristående huvudman för en gymnasieskola får då inte ta ut någon måltidsavgift från den elev som bidraget avser. Hur frågan om bidraget ska hanteras om kostnadsfria skolmåltider inte erbjuds får avgöras mellan kommunen och den fristående huvudmannen.

Källa: 13 kapitlet 4 § gymnasieförordningen.

Senast uppdaterad 04 maj 2021

Innehåll på denna sida