Frågor och svar om förskola, skola och vuxenutbildning under coronapandemin

Det är viktigt att alla elever får sin rätt till utbildning tillgodosedd så långt det är möjligt även i en pandemi. Här hittar du svar på vanliga frågor om förskolor, skolor och vuxenutbildningen under coronapandemin.

Möjlighet till flexibla lösningar utifrån skolans regelverk

Vad behöver huvudmän och rektorer tänka på när de fattar beslut under coronapandemin?

I skollagen finns ett handlingsutrymme och en flexibilitet för rektorer och huvudmän. De ska kunna beakta den situation som är aktuell på just deras skolor och förskolor för att kunna tillgodose barns och elevers behov och uppfylla de krav som ställs i lagar och andra bestämmelser. Detta gäller både vid planering och organisering av själva undervisningen och i arbetet med att exempelvis förebygga och åtgärda kränkande behandling eller främja trygghet och studiero.

Utöver den ordinarie skollagstiftningen finns även en tillfällig förordning under coronapandemin som möjliggör viss ytterligare flexibilitet. Under vissa förutsättningar kan en huvudman till exempel besluta om andra lärotider än normalt eller entreprenad utöver vad som är möjligt med ordinarie skollagstiftning.

Det är viktigt att åtgärder som vidtas grundar sig på rimliga avvägningar och tillgodoser barns och elevers rättigheter, och att huvudmän och rektorer tänker på hur de motiverar sina beslut. I all utbildning och annan verksamhet enligt skollagen som rör barn ska barnets bästa vara utgångspunkt. Ansvarig tillsynsmyndighet kan komma att granska om beslut som skolor fattat är förenliga med skollagstiftningen.

På Arbetsmiljöverkets webbplats finns information om arbetsmiljöansvaret för elever och personal i skolan.

Källor: 1 kapitlet 10 §, 2 kapitlet 8, 9-10 §§ skollagen och förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

Regler för förskolor och skolor under coronapandemin

Information till förskola, grundskola och gymnasieskola om covid-19 (Folkhälsomyndighetens webbplats) Länk till annan webbplats.

Arbetsmiljöansvar i skolan (Arbetsmiljöverkets webbplats) Länk till annan webbplats.

Hur kan skolor kompensera för utebliven undervisning under pandemin, exempelvis missad simundervisning?

Den tillfälliga förordningen möjliggör under vissa förutsättningar att en huvudman beslutar om andra lärotider än vad som är möjligt med ordinarie skollagstiftning, om det behövs för att tillförsäkra elever deras rätt till utbildning enligt skollagen. Denna möjlighet finns fram till och med den 31 juli 2022. Efter det datumet måste åtgärder som huvudmannen har beslutat om enligt den tillfälliga förordningen upphöra.

Skolverket har tagit fram stöd med exempel på hur skolor kan kompensera för utebliven undervisning i simning och de praktisk-estetiska ämnena under pandemin.

Källa: 2 § samt övergångsbestämmelser till förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

Stöd i arbetet

Hantera pandemins påverkan på praktisk-estetiska ämnen
Hantera pandemins påverkan på simundervisningen

Fjärr- eller distansundervisning på grund av pandemin inte längre möjlig

Kan elever få fjärr- eller distansundervisning på grund av pandemin?

Nej. Tidigare under pandemin har det varit möjligt för huvudmän att med stöd av den tillfälliga förordningen erbjuda elever fjärr- eller distansundervisning. Från och med den 1 april 2022 är det inte längre möjligt.

Däremot finns det ordinarie bestämmelser i skollagstiftningen som under vissa förutsättningar gör det möjligt för skolor att anordna fjärr- eller distansundervisning. Dessa bestämmelser är inte kopplade till coronapandemin. Fjärrundervisning kan till exempel, med vissa begränsningar, användas om det för viss undervisning saknas en behörig lärare på skolan. Distansundervisning kan, under vissa förutsättningar, till exempel användas som särskilt stöd för vissa elever.

För att en huvudman ska få bedriva distansundervisning utifrån ordinarie skollagstiftning måste huvudmannen ha ansökt om att få vara utförare av sådan utbildning senast den 31 januari kalenderåret innan utbildningen ska starta.

Källa: Förordning (2022:144) om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

Fjärrundervisning

Distansundervisning

Ansvar för att motverka smittspridning i skolmiljöer

Vilket ansvar har förskolor, skolor och vuxenutbildning för att motverka smittspridning?

Huvudmän för förskolor, skolor och vuxenutbildning har ett generellt ansvar att motverka spridning av smittsamma sjukdomar, till exempel genom förebyggande åtgärder. Det gäller även när det inte är pandemi. Alla huvudmän ska systematiskt arbeta med riskbedömningar för att arbetsmiljön ska bli godtagbar för alla.

De förebyggande åtgärder som genomförs i verksamheten bör enligt Folkhälsomyndigheten vara proportionerliga i förhållande till riskerna med smittspridning, och inte påverka barns och elevers välbefinnande eller den pedagogiska verksamheten mer än nödvändigt. Det är upp till huvudmän och rektorer att bedöma vilka åtgärder som behövs.

Vid pågående smittspridning inom verksamheten kan ytterligare åtgärder och anpassningar vara motiverade.

Enligt Folkhälsomyndigheten är det bra att ta vara på erfarenheterna från det förebyggande arbete som gjorts under pandemin. På Folkhälsomyndighetens webbplats finns förslag på förebyggande åtgärder som förskolor, skolor och vuxenutbildning kan vidta för att minska risken för spridning av smittsamma sjukdomar.

Gällande åtgärder mot covid-19 (Folkhälsomyndighetens webbplats) Länk till annan webbplats.

Information till förskola, grundskola och gymnasieskola om covid-19 (Folkhälsomyndighetens webbplats) Länk till annan webbplats.

Information om covid-19 till anordnare av utbildning för vuxna (Folkhälsomyndighetens webbplats) Länk till annan webbplats.

Information till arbetsgivare (Folkhälsomyndighetens webbplats) Länk till annan webbplats.

Har förskolor och skolor något ansvar att anpassa verksamheten för ovaccinerade personer över 18 år?

Mer information på Arbetsmiljöverkets webbplats

Arbetsmiljöansvar i skolan (Arbetsmiljöverkets webbplats) Länk till annan webbplats.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (Arbetsmiljöverkets webbplats) Länk till annan webbplats.

Vad behöver förskolor och skolor tänka på utifrån sitt ansvar för personalens arbetsmiljö?

Arbetsgivare har ett generellt ansvar att motverka spridning av smittsamma sjukdomar i verksamheten och ska systematiskt arbeta med riskbedömningar för att arbetsmiljön ska bli godtagbar för alla. På Arbetsmiljöverkets webbplats finns information om arbetsmiljöansvaret och stöd till arbetsgivare i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmiljöansvar i skolan (Arbetsmiljöverkets webbplats) Länk till annan webbplats.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (Arbetsmiljöverkets webbplats) Länk till annan webbplats.

Information till arbetsgivare (Folkhälsomyndighetens webbplats) Länk till annan webbplats.

Vaccination av barn och ungdomar

Vad gäller kring vaccination av barn och ungdomar?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination mot covid-19 för barn och ungdomar som är 12 år eller äldre. För barn inom vissa särskilda grupper som är extra känsliga för luftvägsinfektioner rekommenderas vaccin från 5 års ålder.

Enligt Folkhälsomyndigheten bör alla som kan vaccinera sig. Folkhälsomyndigheten bedömer att vaccination mot covid-19 skyddar mot allvarlig sjukdom och även bidrar till minskad smittspridning i samhället.

Vaccination är frivilligt. Det innebär att det krävs samtycke från vårdnadshavaren när en minderårig, det vill säga ett barn under 18 år, ska vaccineras. Om barnet uppnått en tillräcklig ålder och mognad för att själv kunna lämna ett reellt samtycke till vaccination behövs inte vårdnadshavarens samtycke.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om vaccination av barn och ungdomar.

Barn och unga - om vaccination mot covid-19 (Folkhälsomyndighetens webbplats) Länk till annan webbplats.

Om minderåriga och vaccination (Sveriges kommuner och regioners webbplats) Länk till annan webbplats.

Har förskolor och skolor något ansvar att anpassa verksamheten för vuxna ovaccinerade personer?

För personer från 18 år och uppåt som inte är vaccinerade gäller Folkhälsomyndighetens rekommendation om att vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Den som är ovaccinerad bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Det är varje individs eget ansvar att Folkhälsomyndighetens rekommendationer följs. Det innebär att förskolor, skolor och vuxenutbildning exempelvis inte har någon skyldighet att anpassa verksamheten för att underlätta för ovaccinerade vuxna att följa rekommendationen om att vidta särskilda försiktighetsåtgärder.

Huvudmän för förskolor, skolor och vuxenutbildning har dock ett generellt ansvar att motverka spridning av smittsamma sjukdomar, till exempel genom förebyggande åtgärder. Det gäller även när det inte är pandemi. Alla huvudmän ska systematiskt arbeta med riskbedömningar för att arbetsmiljön ska bli godtagbar för alla.

Information till förskola, grundskola och gymnasieskola om covid-19 (Folkhälsomyndighetens webbplats) Länk till annan webbplats.

Mer information på Arbetsmiljöverkets webbplats

Arbetsmiljöansvar i skolan (Arbetsmiljöverkets webbplats) Länk till annan webbplats.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (Arbetsmiljöverkets webbplats) Länk till annan webbplats.

När barn och elever har symtom

Vad gäller om elever har sjukdomssymtom och inte kan delta i undervisningen?

Elever som är sjuka med symtom som kan vara covid-19 ska stanna hemma från skolan. På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om när elever får vara i skolan och när de ska vara hemma.

När elever är frånvarande bör skolan ha en beredskap för att hjälpa eleverna att ta igen förlorad undervisning när de kommer tillbaka till skolan.

Stanna hemma om du är sjuk med symtom på covid-19 (Folkhälsomyndighetens webbplats) Länk till annan webbplats.

Information till förskola, grundskola och gymnasieskola om covid-19 (Folkhälsomyndighetens webbplats). Länk till annan webbplats.

Vad gäller för elever som är smittkänsliga eller som har vårdnadshavare eller syskon som tillhör en riskgrupp?

Se svaret under Frånvaro i skolan

När kan förskolebarn vara i förskolan och när ska de stanna hemma?

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om vad som gäller när barn i förskolan har eller har haft symtom på covid-19.

Stanna hemma om du är sjuk med symtom på covid-19 (Folkhälsomyndighetens webbplats) Länk till annan webbplats.

Rätt till förskola under coronapandemin

Rätt till förskola och fritidshem under coronapandemin

Får en huvudman besluta att barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga inte får vara på förskolan trots att den håller öppet?

Se svaret under Rätt till förskola

Får en huvudman begränsa rätten till fritidshem eller öppen fritidsverksamhet för vissa elever trots att verksamheten håller öppet?

Se svaret under Fritidshem och öppen fritidsverksamhet

Stängning av förskolor, skolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Kan en huvudman stänga en förskola, ett fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet?

Se svaret under Regler för förskolor och skolor under coronapandemin

Vilka barn ska erbjudas omsorg om en förskola, ett fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet tillfälligt stängs?

Erbjudande av omsorg om huvudmannen beslutat om stängning

Erbjudande av omsorg om regeringen beslutat om stängning

När kan en huvudman besluta om att stänga en skola?

Det finns inga bestämmelser i skollagstiftningen som reglerar hur skolor ska hantera sjukdom, smitta och smittspridning. Det regleras i smittskyddslagen och arbetsmiljölagen.

Arbetsmiljölag (1977:1160) Länk till annan webbplats.

Smittskyddslag (2004:168) Länk till annan webbplats.

Möjligheter för skolor som har hållit helt eller delvis stängt

Information till förskola, grundskola och gymnasieskola om covid-19 (Folkhälsomyndighetens webbplats). Länk till annan webbplats.

Om en huvudman har hållit en skola stängd, vad innebär det för elevernas rätt till utbildning i grundskolan och övriga obligatoriska skolformer?

Se svaret under Skolplikt och rätt till utbildning

Apl och prao under coronapandemin

Hur ska skolor hantera apl (arbetsplatsförlagt lärande) under coronapandemin?

Elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska genomföra apl, och i förekommande fall lärlingsutbildning eller annan praktik, på arbetsplatser även under coronapandemin om skolhuvudmannen och arbetsplatsen bedömer att det fungerar utifrån de lokala förutsättningarna.

Det är huvudmannen som ansvarar för att skaffa platser för apl. Om en viss arbetsplats inte skulle kunna ta emot en elev som inte är vaccinerad behöver huvudmannen i första hand försöka hitta en alternativ apl-plats för eleven.

Även elever inom komvux kan genomföra apl på arbetsplatser om det fungerar utifrån de lokala förutsättningarna.

Vad behöver huvudmannen tänka på när det gäller covid-19 och minderårigas arbetsmiljö vid apl och prao?

Arbetsmiljöverkets regler om minderårigas arbetsmiljö ställer krav på att skolhuvudmän och arbetsgivare särskilt ska riskbedöma arbetsmiljön innan en elev under 18 år tas emot på apl eller prao. På Arbetsmiljöverkets webbplats finns information om riskbedömning inför apl och prao under coronapandemin.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter får minderåriga inte arbeta i miljöer där vissa smittämnen förekommer. Det virus som orsakar covid-19 är ett sådant smittämne.

Minderåriga ska därför, enligt Arbetsmiljöverket, inte utföra arbetsuppgifter som kan medföra en förhöjd risk att komma i kontakt med detta virus. Inom exempelvis vård och omsorg kan det handla om arbetsuppgifter där det finns patienter eller brukare med konstaterad eller misstänkt covid-19.

Om en viss arbetsuppgift, utifrån en riskbedömning, skulle bedömas som olämplig för en minderårig elev kan det enligt Skolverkets mening vara bra att huvudmannen och arbetsgivaren för en dialog kring möjligheten att hitta alternativa arbetsuppgifter på den aktuella arbetsplatsen.

Unga i arbetslivet (Arbetsmiljöverkets webbplats). Länk till annan webbplats.

Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3), föreskrifter (Arbetsmiljöverkets webbplats). Länk till annan webbplats.

Smittrisker (AFS 2018:4), föreskrifter (Arbetsmiljöverkets webbplats) Länk till annan webbplats.

Vad kan huvudmannen och rektorn göra om elever inte har möjlighet att genomföra apl vid den planerade tidpunkten?

Huvudmannen och rektorn kan utifrån det aktuella smittskyddsläget behöva överväga om ändringar behöver göras i planeringen så att elever läser ämnen och kurser i en annan ordning än vad som planerats från början. Om villkoren i den tillfälliga förordningen är uppfyllda kan huvudmannen även besluta att läsåret ska sluta senare än vad som anges i gymnasieförordningen.

Det är huvudmannen som ansvarar för hantering av apl utifrån

  • bestämmelserna om apl i gymnasieförordningen
  • Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och aktuella rekommendationer
  • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö
  • bestämmelserna i den tillfälliga förordningen
  • förutsättningarna på arbetsplatsen.

Om apl inte kan erbjudas på grund av omständigheter som huvudmannen inte kunnat råda över, eller om utbildningen av säkerhetsskäl inte kan förläggas till en arbetsplats utanför skolan, ska apl bytas ut mot motsvarande utbildning förlagd till skolan. Innan huvudmannen fattar ett sådant beslut ska huvudmannen samråda med det lokala programrådet. Om apl har förlagts till skolan på grund av omständigheter som huvudmannen inte kunnat råda över ska huvudmannen vidta de åtgärder som behövs för att utbildningen så snart som möjligt ska förläggas till en arbetsplats.

Källor: 4 kapitlet 12-13 och 22 §§ gymnasieförordningen, 2 § förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta samt punkten 2 i övergångsbestämmelserna (2021:810) och punkten 2 i övergångsbestämmelserna (2022:144) till förordningen.

Regler för förskolor och skolor under coronapandemin

Unga i arbetslivet (Arbetsmiljöverkets webbplats). Länk till annan webbplats.

Vad gäller kring prao (praktisk arbetslivsorientering)?

Se svaret under Prao

Lovskola

Vad gäller kring lovskola under coronapandemin?

Se svaret under Lovskola

Entreprenad under coronapandemin

Vad innebär de tillfälliga bestämmelserna om entreprenad som under vissa förutsättningar får tillämpas under coronapandemin?

Se svaret under Entreprenad och samverkan

Nationella prov under coronapandemin

Får rektorn besluta om att senarelägga ett nationellt prov på grund av smittspridning eller utbrott av covid-19?

Samtliga nationella prov ska äga rum i enlighet med de provdatum som är beslutade för läsåret 2021–2022. Eleverna ska genomföra nationella prov på det datum eller under den period som är bestämt av Skolverket. Det finns ingen möjlighet för rektorn att förlägga ett prov utanför ett bestämt tidsintervall.

För att en rektor ska kunna ta beslut om att flytta ett datumbestämt prov till en senare dag krävs särskilda skäl. Om rektorn har särskilda skäl att senarelägga ett prov gäller detta hela skolenheten. Särskilda skäl kan till exempel vara olyckor, dödsfall eller sjukdom. Stängning och delvis stängning vid smittspridning eller utbrott av covid-19 i en skola bör endast tillämpas i yttersta undantagsfall och kan vidtas om smittläget är så allvarligt att sådana åtgärder är befogade. I de fall en stor andel av personalen eller merparten av eleverna i årskursen är frånvarande, eller om hela skolenheten är stängd till följd av smittspridning, finns möjlighet för rektor att fatta beslut om särskilda skäl att senarelägga ett nationellt prov.

Det händer förstås att även enskilda elever är sjuka de dagar då proven ska genomföras. Det krävs beslut från rektorn om en elev som missat provtillfället ska få göra provet i efterhand. Den avgörande faktorn för ett sådant beslut är att provet är ett stöd för bedömning och betygssättning. Om provet är känt för eleven är det ett sämre stöd för lärarens bedömning.

Källor: 2 § förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta, 13 § Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2020:200) om nationella prov i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan läsåret 2021/2022, 14 § Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2020:201) om nationella prov i årskurs 4, 7 och 10 i specialskolan läsåret 2021/2022, 9 § Skolverkets föreskrifter (2020:202) om nationella prov i årskurs 3 och 6 i sameskolan, 6 § Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2020:203) om nationella prov i gymnasieskolan läsåret 2021/2022 samt regeringens förordningsmotiv (Fm 2021:4), sidan 3.

Provdatum i grundskolan

Provdatum i specialskolan

Provdatum i sameskolan

Provdatum i gymnasieskolan

Betyg under coronapandemin

Vad gäller kring betygssättning och bedömning?

Skollagstiftningens bestämmelser om betygssättning och bedömning har inte ändrats under pandemin utan är desamma som tidigare.

Tidigare fanns en bestämmelse i den tillfälliga förordningen som under vissa förutsättningar gjorde det möjligt för en rektor i grundskolan eller motsvarande skolformer, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan att sätta betyg i stället för den eller de lärare som annars skulle ha beslutat om betyg. Denna möjlighet är borttagen från och med den 1 april 2022.

Källa: Förordning (2022:144) om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

Betyg och betygssättning Länk till annan webbplats.

När måste betygen vara satta?

I grundskolan och motsvarande skolformer sätter läraren betyg i slutet av terminen. I gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och inom vuxenutbildningen sätter läraren betyg när respektive kurs har avslutats. Det innebär att läraren kan använda hela terminen respektive hela kursens undervisningstid för att säkerställa att det finns ett tillräckligt brett och varierat underlag vid tiden för betygssättning. Det är viktigt att skolans administrativa rutiner inte innebär att betygen sätts för tidigt så att elever går miste om möjliga tillfällen att visa sina kunskaper.

Källor: 10 kapitlet 15 §, 11 kapitlet 19 §, 12 kapitlet 15 §, 13 kapitlet 17 §, 15 kapitlet 22 §, 18 kapitlet 22 § och 20 kapitlet 35 § skollagen.

Betyg och betygssättning Länk till annan webbplats.

Skolmat och skolrestauranger

Vilket ansvar har förskolor och skolor för att motverka smittspridning i samband med skolmåltider?

Skolverksamheter har ett generellt ansvar för att motverka spridning av smittsamma sjukdomar i skolmiljöer, till exempel genom förebyggande åtgärder. Det gäller även när det inte är pandemi. Huvudmän för skolor och förskolor ska systematiskt arbeta med riskbedömningar för att arbetsmiljön ska bli godtagbar för alla. De förebyggande åtgärder som genomförs i verksamheten bör enligt Folkhälsomyndigheten vara proportionerliga i förhållande till riskerna med smittspridning, och inte påverka barns och elevers välbefinnande eller den pedagogiska verksamheten mer än nödvändigt.

Det är upp till huvudmän och rektorer att bedöma vilka förebyggande åtgärder kopplade till skolmåltider som behövs. Det kan bland annat bero på de lokala förutsättningarna och barnens eller elevernas ålder. Det kan vara bra att skolverksamheten och måltidsverksamheten samverkar i denna fråga.

Enligt Folkhälsomyndigheten är det bra att ta vara på de erfarenheter från det förebyggande arbete som gjorts under pandemin, exempelvis goda hygienrutiner. Förebyggande åtgärder kan motverka spridningen inte bara av covid-19, utan även av andra smittsamma sjukdomar.

Information till förskola, grundskola och gymnasieskola om covid-19 (Folkhälsomyndighetens webbplats) Länk till annan webbplats.

Offentliga kök-coronavirus (Livsmedelsverkets webbplats) Länk till annan webbplats.

Förebygg smittspridning i förskolan (Arbetsmiljöverkets webbplats) Länk till annan webbplats.

Förebygg smittspridning i skolan (Arbetsmiljöverkets webbplats) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 10 juni 2022