Coronaviruset och covid-19 – frågor och svar om förskola, skola och vuxenutbildning

Här hittar du svar på frågor om vad som gäller utifrån det rådande smittskyddsläget för förskolor, skolor och komvux. Svaren utgår från riksdagens nya lag och regeringens nya förordning om hur verksamheter ska agera utifrån det aktuella smittskyddsperspektivet.

Rekommendationen om distansundervisning för gymnasieskolan och komvux tas bort

Rekommendationen om distansundervisning för gymnasieskolan och komvux tas bort

Om skolor stänger

Kan en huvudman besluta om att stänga en hel förskola, ett helt fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet?

Riksdagen har fattat beslut om en lag som gör det möjligt för en huvudman att stänga en förskola, ett fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. Huvudmannen är kommunen om det är en kommunal verksamhet och skolans styrelse om det är en fristående verksamhet.

Om en huvudman beslutar om att stänga någon av dessa verksamheter på grund av coronaviruset kan de vidta olika typer av åtgärder. Dessa kan vidtas om en huvudman helt eller delvis stänger

 1. på grund av att en så stor andel av personalen är frånvarande med anledning av coronaviruset att det inte går att bedriva verksamheten
 2. efter samråd med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning
 3. därför att skolan ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara avspärrat
 4. på grund av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten
 5. för att regeringen har beslutat att skolenheter tillfälligt ska stängas på nationell, regional eller kommunal eller nivå, med stöd av lagen om tillfällig stängning på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid.

Det är inte möjligt att delvis stänga en förskola, ett fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. Men det finns inga uttryckliga bestämmelser i skollagen om hur skolor ska hantera sjukdom, smitta och smittspridning eller stängning av förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet av arbetsmiljöskäl. Det regleras i smittskyddslagen och i arbetsmiljölagen.

Regler för förskolor och skolor som håller öppet eller behöver stänga på grund av coronapandemin

Möjlighet till ersättning för vab om en skola helt eller delvis stänger (Försäkringskassans webbplats)länk till annan webbplats

Kan en huvudman besluta om att stänga en skola?

Det finns inga uttryckliga bestämmelser i skollagen om hur skolor ska hantera sjukdom, smitta och smittspridning eller stängning av skolor av arbetsmiljöskäl. Det regleras i smittskyddslagen och i arbetsmiljölagen.

Om en huvudman beslutar om att helt eller delvis stänga en verksamhet eller har hållit någon av sina verksamheter stängd på grund av coronaviruset kan de vidta olika typer av åtgärder. Huvudmannen kan vidta åtgärder

 1. om en så stor andel av personalen är frånvarande med anledning av coronaviruset att det inte går att bedriva verksamheten
 2. efter samråd med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning
 3. därför att verksamheten ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara avspärrat
 4. på grund av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten
 5. för att regeringen har beslutat att skolenheter tillfälligt ska stängas på nationell, regional eller kommunal nivå, med stöd av lagen om tillfällig stängning på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid.

Om huvudmannen delvis stänger en förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola kan de vidta åtgärderna om punkt 1, 2 eller 4 är uppfylld.

Regler för förskolor och skolor som håller öppet eller behöver stänga på grund av coronapandemin

Om en huvudman stänger en skola, vad innebär det för elevens rätt till utbildning?

Se svaret under Skolplikt och rätt till utbildning

Vem har tillsynsansvar för eleven när skolan är stängd eller när eleven får undervisning på distans?

Se svaret under Tillsynsansvaret

Vad gäller för antagning till gymnasieskolan om skolor stänger? Kan gymnasieskolor skjuta upp antagningen och starten av nästa läsår?

Se svaret under Antagning till gymnasieskolan

Vad gäller för vuxenutbildningen om verksamhet stänger?

Vuxenutbildningen har redan möjlighet att förlägga undervisningstiden till andra tider och dagar. Där finns även större möjligheter att erbjuda undervisning på distans.

Vad gäller om elever är sjuka och inte kan delta i undervisningen?

Elever som är sjuka och kan riskera att smitta andra ska stanna hemma från skolan. För sjukdomar som omfattas av smittskyddslagen, till exempel covid-19, finns särskilda regler som kan innebära restriktioner när det gäller bland annat skolgång. Om en elev är eller misstänks vara smittad kan skolan behöva utforma enskilda lösningar för just den elevens utbildning. Elever som är sjuka förväntas vanligtvis inte utföra skolarbete medan de är sjuka. Men skolan bör ha en beredskap för att hjälpa dem att hämta i kapp förlorad undervisning när de kommer tillbaka.

Skolan kan också behöva utforma enskilda lösningar för elever som är särskilt känsliga för smitta för att för dessa elever ska kunna ta del av utbildningen. Elever som inte kan vistas tillsammans med andra elever kan behöva särskilt anpassad undervisning, exempelvis enskild undervisning, undervisning i hemmet eller särskilda åtgärder för att kunna utföra visst skolarbete hemifrån.

Försäkringskassan om reglerna för smittbärarpenning och ersättning för vablänk till annan webbplats

Vad kan huvudman och rektor göra för att skapa trygghet när barn, elever och vårdnadshavare känner oro?

I ovanliga situationer som denna är det inte lätt att ge enkla svar på vilka lösningar som är de bästa, på kort sikt och på lång sikt. Skolor och förskolor prövar nu olika lösningar för att skapa trygghet och för att ge eleverna utbildning.

Det är viktigt att komma ihåg att huvudmän och rektorer har ett handlingsutrymme enligt skollagen. Det här handlingsutrymmet innebär att de ska kunna beakta den situation som är aktuell på just deras skolor och förskolor, och därmed kunna tillgodose sina barns och elevers behov. Kommunen är huvudman för kommunala skolor och förskolor och styrelsen för fristående skolor och förskolor.

I skollagen finns en flexibilitet för att till exempel kunna uppfylla barns och elevers rätt till trygghet och studiero och skydda dem från kränkande behandling. Det finns också utrymme för att organisera utbildningen och ge undervisning på olika sätt, för att ge elever bästa möjliga förutsättningar för att nå målen. Det är viktigt att eleverna känner sig trygga för att kunna fokusera på sin utbildning.

De beslut som huvudmannen och rektorn fattar kan senare komma att prövas av ansvarig tillsynsmyndighet, som granskar om skollagstiftningen följts. Därför är det viktigt för huvudmannen eller rektorn att tänka på hur de motiverar de beslut som de fattar och på att de åtgärder de vidtar innebär rimliga avvägningar och tillgodoser barns och elevers rättigheter.

Förskola och rätt till omsorg

Samla elever i skolans lokaler

När och hur kan man samla elever i skolans lokaler?

Se svaren under Distansundervisning under coronapandemin

Inbegrips skolor i förbudet mot allmänna sammankomster med över 50 personer?

Förbudet om allmänna sammankomster som regeringen fattade den 27 mars efter Folkhälsomyndighetens rekommendation gäller inte skolan eller förskolan. Förbudet innebär alltså inte att Folkhälsomyndigheten har rekommenderat att förskolor och grundskolor ska hållas stängda. Det är därför viktigt att skolor och förskolor håller öppet och bedriver verksamhet tills något annat beslutas.

Om förbudet mot allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare på regeringens webbplatslänk till annan webbplats

Den ordinarie undervisningen i skolan är inte en allmän sammankomst, men förbudet är tänkt att fungera som en norm. Det här kan på olika sätt påverka delar av skolans och förskolans verksamhet, till exempel skolrestaurang, aula och andra gemensamma utrymmen.

Hur påverkar förbudet mot allmänna sammankomster samlingar i aulan, hallar, korridorer och under raster?

Även om förbudet inte gäller skolor och förskolor kan det vara lämpligt att rektorn gör mindre justeringar i schemat för att undvika att barn och elever ska behöva trängas i gemensamma utrymmen. Lösningar kan se olika ut eftersom skolor och förskolor behöver utgå från sina lokala förutsättningar. Några exempel på lösningar skulle kunna vara att

 • undvika att samla stora grupper av elever och personal i utrymmen som vanligtvis används för skrivningar eller andra arrangemang
 • förskjuta skolstart och skolslut och förlägga raster på ett sätt som begränsar ansamlingar av elever
 • låta eleverna vara utomhus i så stor utsträckning som möjligt på raster, men även som en del av undervisningen när det är lämpligt
 • se över rastverksamheten och förstärk antalet rastvakter som kan se till att barn och elever inte samlas i för stora grupper.

Hur påverkar förbudet om allmänna sammankomster på över 50 personer skolrestaurangens verksamhet?

Information till skolor och förskolor om covid-19 (Folkhälsomyndigheten)länk till annan webbplats

Mer om ytterligare begränsningar av allmänna sammankomster på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Prao och arbetsplatsförlagt lärande, APL

Vår skola har elever som ska ut på prao, hur ska vi tänka?

Se svaret under Prao

Hur gör vi med apl (arbetsplatsförlagt lärande) under coronapandemin?

I dagsläget ser vi att det kan vara möjligt för huvudmannen att låta elever i gymnasieskolan och komvux genomföra apl, lärlingsutbildning eller andra praktiska moment på arbetsplatser om det fungerar utifrån de lokala förutsättningarna, även om skolan skulle hållas stängd. Det kan till exempel handla om att det behöver finnas ansvarig skolpersonal tillgänglig för dessa elever.

Minderårigas arbetsmiljö

I sammanhanget är det också viktigt att tänka på att det enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö är förbjudet för arbetsgivare, uppdragsgivare, skolhuvudmän och praktikgivare att låta minderåriga utföra arbeten som kan medföra en risk för kontakt med smittämnen som tillhör riskklass 3 eller 4 enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker.

Arbetsmiljöverkets information om arbetsmiljön för minderåriga som har praktik och sommarjobb under coronapandeminlänk till annan webbplats

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) om minderårigas arbetsmiljölänk till annan webbplats

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker (AFS 2018:4)länk till annan webbplats

Huvudmannen kan behöva överväga om det behövs ändringar i elevernas individuella studieplaner så att de läser ämnen och kurser i en annan ordning och att de mer teoretiska kurserna eller till exempel kurser i gymnasiegemensamma ämnen ges företräde. Det kan även finnas behov av att förlänga kurser eller att eventuellt förlänga studietiden.

Det är huvudmannen som ansvarar för beslut om hur skolan ska hantera APL utifrån

 • förutsättningarna på arbetsplatsen
 • Folkhälsomyndighetens rekommendationer
 • bestämmelserna i förordningen om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta
 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö.

Vad innebär det att en skola är helt eller delvis stängd?

I vilka fall är det möjligt att låta en mindre andel elever få utbildning i skolans lokaler?

Vad menas med en mindre andel elever?

Hur gör vi med undervisning i praktiska moment?

Skolmat och skolmatsalar

Kan barn och elever ta mat själva i skolmatsalen eller behöver skolpersonal servera maten?

Folkhälsomyndigheten har tagit fram nya föreskrifter som gäller skolmatsalar. Enligt dem kan barnen fortsätta ta mat själva i matsalen, men Folkhälsomyndigheten poängterar att det viktiga är att det inte förekommer trängsel mellan eleverna.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m.länk till annan webbplats

Läs mer om vad som gäller i frågor och svar från Livsmedelsverketlänk till annan webbplats

Behöver skolan servera skolmat om grundskolan är stängd?

Om skolans lokaler är stängda och skolan bedriver distansundervisning har eleverna i förskoleklass, grundskola och motsvarande skolformer rätt till skolmåltider. Skolan kan lösa det, till exempel genom att låta elever hämta frysta maträtter för en hel vecka på ett rullande schema.

Om en skola är stängd och det inte förekommer någon undervisning alls har eleverna i förskoleklass, grundskola och motsvarande skolformer inte någon rätt till skolmåltider. De får tillbaka den rätten när utbildningen börjar igen.

Källa: sidan 5 regeringens förordningsmotiv (Fm 2020:4).

Behöver skolan servera skolmat om gymnasieskolan är stängd?

Även om det är vanligt att gymnasieskolor tillhandahåller kostnadsfria skolmåltider för eleverna så finns det inget krav på att de ska göra det. Därför finns det heller ingen skyldighet att tillhandahålla kostnadsfria skolmåltider om skolans lokaler är stängda och eleverna får distansundervisning. Men det finns inget som hindrar att skolans huvudman frivilligt beslutar att erbjuda kostnadsfria skolmåltider.

Om hemkommunen erbjuder kostnadsfria måltider ska bidrag från en elevs hemkommun till en fristående huvudman för en gymnasieskola innehålla ersättning för skolmåltider. En fristående huvudman för en gymnasieskola får då inte ta ut någon måltidsavgift från den elev som bidraget avser. Hur frågan om bidraget ska hanteras om kostnadsfria skolmåltider inte erbjuds får avgöras mellan kommunen och den fristående huvudmannen.

Skatteverket svarar på frågor om vad som gäller när kommunen erbjuder elever att äta på en eller flera restauranger i kommunen.

Skatteverkets webbplats: Samlad information med anledning av coronaviruset - offentliga aktörerlänk till annan webbplats

Källa: sidan 5 regeringens förordningsmotiv (Fm 2020:4).

Hur påverkar förbundet om allmänna sammankomster på över 50 personer skolrestaurangens verksamhet?

Förbudet om allmänna sammankomster som regeringen fattade den 27 mars efter Folkhälsomyndighetens rekommendation gäller inte skolan eller förskolan. Även om förbudet inte gäller skolor och förskolor kan det vara lämpligt att, i samverkan med måltidsverksamheten, organisera serveringen på ett sätt som gör att färre barn och elever äter samtidigt.

Lösningar kan se olika ut eftersom skolor och skolrestauranger har olika förutsättningar. Diskutera vilka lösningar som kan fungera för er utifrån era lokala förutsättningar. Det är viktigt att eleverna äter skolmaten för att orka med skoldagen. Några exempel på lösningar för alla eller vissa elevgrupper skulle kunna vara att

 • låta eleverna äta i fler skollokaler, till exempel uppehållsrum, klassrum och lokalen där eleverna vanligtvis får undervisning i hem- och konsumentkunskap
 • se över schemaläggningen och utöka lunchtiderna. Många skolor har redan en utmaning i att lunchen serveras för tidigt eller sent på dagen, men i detta läge kan det vara en del av lösningen
 • låta representanter från en grupp av elever hämta mat
 • se till att det finns skolpersonal som ser till att det inte blir trängsel i köer, runt borden eller i andra utrymmen där skolan låter eleverna äta.

Skolavslutningar och studentfiranden

Hur påverkar spridningen av coronaviruset och covid-19 studentfirandet?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att människor ska begränsa sina sociala kontakter i så hög grad som möjligt och det påverkar förstås hur studentfirande och skolavslutningar kan utformas. Smittskyddsläget tillåter exempelvis inte stora samlingar av folk eller möten med äldre släktingar eller andra som tillhör någon riskgrupp.

I dialog med oss har Folkhälsomyndigheten konkretiserat hur ett studentfirande kan genomföras och samtidigt leva upp till deras rekommendationer om social distansering.

Även om Folkhälsomyndigheten öppnar för att gymnasieelever kan komma tillbaka till skolans lokaler från den 15 juni kvarstår de rekommendationer myndigheten tagit fram för studentfiranden. Att rekommendationen om distansundervisning tas bort redan den 15 juni beror på att skolor ska kunna förbereda sig inför sommarens lovskolor och höstterminen.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för studentexamen 2020länk till annan webbplats

Hur påverkar spridningen av coronaviruset och covid-19 skolavslutningar i grundskolan och motsvarande skolformer och gymnasiesärskolan?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att människor ska begränsa sina sociala kontakter i så hög grad som möjligt och det påverkar förstås hur skolavslutningar kan utformas. Smittskyddsläget tillåter exempelvis inte stora samlingar av folk eller möten med äldre släktingar eller andra som tillhör någon riskgrupp. Skolor ska därför inte anordna några större gemensamma ceremonier, samlingar eller aktiviteter för alla elever i en årskurs eller för hela skolan, utan de får hitta på andra sätt att fira skolavslutningen i år.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram flera exempel på lämpliga åtgärder som bör följas vid skolavslutningar.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för skolavslutningar 2020länk till annan webbplats

Elevhälsa under coronapandemin

Se svaren under Elevhälsa

Kränkande behandling och diskriminering under coronapandemin

Se svaren under Kränkande behandling, mobbning och diskriminering

Senast uppdaterad 01 juli 2020