Folkhälsomyndighetens tidigare rekommendation om fjärr- eller distansundervisning för gymnasieskolor har ersatts med en ny rekommendation som gäller till och med den 1 april 2021. Rekommendationen innebär att undervisningen ska bedrivas som en kombination av fjärr- eller distansundervisning och viss närundervisning från och med den 25 januari till och med den 1 april 2021.

Läs här om rekommendationen som gäller från den 25 januari 2021länk till annan webbplats

Coronaviruset och covid-19 – frågor och svar om förskola, skola och vuxenutbildning

Det är viktigt att alla elever får sin utbildning tillgodosedd även i den här extraordinära situationen. Här hittar du svar på vanliga frågor om förskolor, skolor och vuxenutbildningen under coronapandemin.

Rekommendation om delvis fjärr- eller distansundervisning för gymnasieskolan

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att huvudmän för gymnasieskolor beslutar att delvis bedriva fjärr- eller distansundervisning under perioden 25 januari till 1 april 2021. Varje elev bör dock från och med den 25 januari 2021 ha minst 20 procent närundervisning.

Undantag från rekommendationen görs för

 • praktiska moment som inte kan skjutas upp
 • examinationer som huvudmannen bedömer inte kan skjutas upp eller genomföras på distans
 • elever på introduktionsprogram, om inte huvudmannen efter en bedömning i det enskilda fallet bedömer att eleverna kan tillgodogöra sig undervisning genom fjärr- eller distansundervisning
 • elever som i övrigt är sårbara för fjärr- eller distansundervisning.

Rekommendationen gäller inte för gymnasiesärskolan.

Av den undervisning som omfattas av rekommendationen för gymnasieskolan bör andelen fjärr- eller distansundervisning ligga mellan 20 procent och 80 procent. Undervisningen i gymnasieskolan ska alltså bedrivas som en kombination av fjärr- eller distansundervisning och närundervisning från den 25 januari till och med den 1 april 2021.

Gymnasieskolor ska gradvis återgå till närundervisning

Utgångspunkten är att skolor ska bedriva närundervisning, eftersom det är den undervisningsform som lämpar sig bäst för elever i allmänhet. För att gradvis börja återgå till sådan undervisning för elever i gymnasieskolan har Folkhälsomyndigheten villkorat sin rekommendation med att varje elev från och med den 25 januari 2021 bör ha minst 20 procent närundervisning.

Det innebär att maximalt 80 procent av den totala undervisningen för en elev bör ges i form av fjärr- eller distansundervisning. Det är viktigt att alla elevgrupper med viss regelbundenhet får komma till skolan för att få undervisning och möjlighet att träffa andra jämnåriga. Huvudmannen bör planera närundervisningen för att på bästa sätt undvika hög beläggning och trängsel i lokalerna.

Om det epidemiologiska läget utvecklas positivt under våren bör huvudmännen steg för steg kunna släppa tillbaka en ytterligare större andel elever till närundervisning.

Folkhälsomyndigheten ser i dagsläget dock inte att det är möjligt att helt återgå till 100 procent närundervisning under den tid som rekommendationen gäller. Rekommendationen har därför också villkorats med att minst 20 procent av undervisningen bör utgöras av fjärr- eller distansundervisning till och med den 1 april 2021. Denna flexibilitet bör huvudmännen utnyttja baserat på det aktuella regionala eller lokala smittspridningsläget.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns mer information om bakgrunden till rekommendationen om delvis fjärr- eller distansundervisning.

Gradvis återgång till närundervisning på gymnasiet (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Möjligheter för skolor som är öppna under coronapandeminlänk till annan webbplats

Fjärr- och distansundervisning under coronapandeminlänk till annan webbplats

Lokala och regionala rekommendationer från smittskyddsläkare

Utöver Folkhälsomyndighetens nationella rekommendationer kan det också finnas lokala och regionala rekommendationer från smittskyddsläkare som riktar sig till allmänheten, skolor och andra verksamheter. Frågor om sådana särskilda rekommendationer besvaras av respektive region. På Folkhälsomyndighetens webbplats finns en lista med länkar till regionernas webbplatser. På webbplatsen Krisinformation.se finns samlad information om rekommendationer i olika regioner.

Länkar till regionernas webbplatser (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Samlad information om rekommendationer i olika regioner (Krisinformation.se)länk till annan webbplats

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om utlandsresor

Kan lärare eller elever som behöver stanna hemma i sju dagar därför att de varit utomlands under exempelvis sportlovet bedriva eller få undervisning på distans?

Ja, huvudmannen har möjlighet att besluta om fjärr- eller distansundervisning om lärare eller elever inte är närvarande i skolan därför att de i fråga om sin egen personliga situation följer eller har följt föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som avser sjukdomen covid-19. För närvarande finns en rekommendation från Folkhälsomyndigheten att personer som återvänder till Sverige efter en utlandsvistelse ska stanna hemma och undvika nära kontakter i sju dagar.

Att besluta om fjärr- eller distansundervisning är en möjlighet för huvudmannen, men det är ingen rättighet för elever att få sådan undervisning.

Möjligheten att anordna undervisning som fjärr- eller distansundervisning gäller i grundskolan och motsvarande skolformer, gymnasieskolan samt gymnasiesärskolan. Det är inte möjligt att anordna fjärr- eller distansundervisning för elever i förskoleklassen.

Vuxenutbildningen kan redan med de ordinarie bestämmelserna anordna undervisning på distans.

Källa: 11 a § förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta

Möjlighet om åtgärder behövs för att lärare eller elever inte är eller har varit närvarande på grund av Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer

Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Undvik trängsel i skolans lokaler

Vad behöver skolor göra för att motverka smittspridning?

Se svaret under Regler för förskolor och skolor under coronapandemin

Finns det något minsta avstånd i antal meter som elever måste hålla mellan varandra i skolan, till exempel två meters avstånd?

Nej, det finns ingen bestämmelse om ett minsta avstånd i antal meter i skolan. Det innebär att eleverna inte måste hålla ett reglerat avstånd, men skolan ska arbeta för att undvika trängsel. Men det är viktigt att skolorna vidtar åtgärder för att minska smittspridning, till exempel genom att

 • undvika att samla större elevgrupper om det är möjligt
 • undvika trängsel
 • förlägga verksamhet utomhus när det är möjligt
 • erbjuda goda möjligheter att tvätta händerna.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns förslag på åtgärder som skolor i möjligaste mån bör vidta för att undvika trängsel och närkontakt mellan elever.

Förslag på förebyggande åtgärder i för- och grundskola (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Förslag på förebyggande åtgärder i gymnasieskolan (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Rekommendationer till skolkörer och musikklasser (Folkhälsomyndigheten)länk till annan webbplats

Omfattas skolor av reglerna om allmänna sammankomster och begränsningen att endast åtta personer får delta vid en allmän sammankomst?

Nej, bestämmelser om begränsningar av hur många personer som får delta i en allmän sammankomst gäller inte skolor och förskolor. En sådan begränsning innebär alltså inte att förskolor och grundskolor ska hållas stängda.

Skolor och förskolor behöver ändå vidta åtgärder för att förebygga trängsel i gemensamma utrymmen. Lösningarna kan se olika ut eftersom skolor och förskolor har olika lokala förutsättningar. Några exempel på lösningar skulle kunna vara att

 • undvika att samla stora grupper av elever och personal i aulan eller i andra utrymmen som vanligtvis används för provskrivning eller andra arrangemang
 • förskjuta skolstart och skolslut och förlägga raster på ett sätt som begränsar ansamlingar av elever
 • låta barn och elever vara utomhus i så stor utsträckning som möjligt, både på raster och som en del av undervisningen när det är lämpligt
 • se över rastverksamheten och förstärka antalet rastvakter som kan se till att elever inte samlas i för stora grupper.

Förslag på förebyggande åtgärder i för- och grundskola (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Förslag på förebyggande åtgärder i gymnasieskolan (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Kan en huvudman för en skola som håller öppet erbjuda distansundervisning för att skolans lokaler är för små eller trånga?

Ja, för gymnasieskolan och grundskolans högstadium (årskurs 7-9) finns en bestämmelse som får användas om antalet elever som är samtidigt närvarande i skolenhetens lokaler behöver begränsas för att huvudmannen ska kunna följa föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som avser sjukdomen covid-19. Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd ska alla verksamheter vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Lämpliga åtgärder är exempelvis att skolan möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel, samt undviker att flera personer samlas, särskilt i trånga lokaler. Det är alltså inte möjligt att använda sig av undantagsåtgärderna av andra skäl än att förebygga och motverka smittspridning.

För att undantagsåtgärderna ska få användas måste huvudmannen också först ha konstaterat att åtgärder inom ramen för det ordinarie regelverket inte är tillräckliga.

Exempel på åtgärder inom det ordinarie regelverket kan vara att tillfälligt nyttja andra lokaler som är lediga eller förlänga skoldagen på så sätt att vissa elever får undervisning i skolans lokaler på förmiddagen och andra elever får undervisning i skolans lokaler på eftermiddagen.

Den här bestämmelsen är en möjlighet för huvudmännen – inte en skyldighet. Det är inte en rättighet för elever att få ta del av undervisning på distans.

Huvudregeln är att närundervisning ska användas i skolan. Det är också den undervisningsform som lämpar sig bäst för elever i allmänhet. Huvudmannen bör överväga om det är lämpligt att bedriva distansundervisning med hänsyn till elevernas ålder, mognad, olika förutsättningar och behov. Distansundervisning kan till exempel vara olämplig för elever i en socialt utsatt situation och vissa nyanlända elever.

Förslag på förebyggande åtgärder i för- och grundskolan (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Förslag på förebyggande åtgärder i gymnasieskolan (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Källor: 11 c § förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta, regeringens förordningsmotiv (Fm 2020:10), sidorna 2-3 och regeringens förordningsmotiv (Fm 2021:1), sidorna 3-5.

Kan annan utbildning än i gymnasieskolan och grundskolans högstadium bedrivas på distans för att begränsa antalet elever som samtidigt närvarar i skolans lokaler?

Vuxenutbildningen har även med ordinarie regler möjlighet att bedriva undervisning på distans.

Grundskolans årskurs 1-6, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasiesärskolan kan inte ha distansundervisning i syfte att begränsa antalet elever i skolans lokaler när skolan är öppen. Detsamma gäller förskoleklassen, som över huvud taget inte kan ha distansundervisning. Här behöver skolorna i stället arbeta förebyggande på plats. På Folkhälsomyndighetens webbplats finns förslag på åtgärder för att i möjligaste mån undvika trängsel och närkontakt mellan elever.

Källa: 11 c § förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

Hur ska vuxenutbildningen förhålla sig till Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hemarbete?

Förslag på förebyggande åtgärder i för- och grundskolan (Folkhälsomyndighetens webbplats) länk till annan webbplats

Vad krävs för att huvudmannen ska kunna använda distansundervisning för att begränsa antalet elever i skolans lokaler?

Huvudmannen måste först ha konstaterat att åtgärder inom ramen för det ordinarie regelverket är otillräckliga innan beslut om distansundervisning får tas. Exempel på åtgärder inom det ordinarie regelverket kan vara att tillfälligt nyttja andra lokaler som är lediga eller förlänga skoldagen på så sätt att vissa elever får undervisning i skolans lokaler på förmiddagen och andra elever får undervisning i skolans lokaler på eftermiddagen. Det är huvudmannens och rektorns ansvar att organisera verksamheten så att arbetssituationen blir rimlig för både lärare och elever.

Källor: 11 c § förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta, regeringens förordningsmotiv (Fm 2020:10), sidorna 2-3 och regeringens förordningsmotiv (Fm 2021:1), sidorna 3-5.

Vad behöver huvudmannen tänka på inför ett beslut om distansundervisning?

När det gäller fjärr- eller distansundervisning bör huvudmannen överväga om det är lämpligt att bedriva sådan undervisning med hänsyn till elevernas ålder, mognad, olika förutsättningar och behov.

Huvudmannen behöver till exempel beakta att vissa elever behöver vara närvarande i lokalerna för att kunna genomföra vissa praktiska moment eller för att genomgå prov eller för att på annat sätt visa sina kunskaper i slutet av sin utbildning. Det kan exempelvis vara fråga om elever som läser introduktionsprogram, yrkesprogram eller elever som går sista terminen på ett nationellt program. Även elever som går den första terminen kan behöva få undervisning i skolans lokaler för att få en bra introduktion till utbildningen.

Huvudmannen bör även ta hänsyn till elever som har behov av särskilt stöd i utbildningen som endast kan ges i lokalerna, elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av att delta i utbildningen i lokalerna eller elever i en socialt utsatt situation och vissa nyanlända elever.

Källor: Regeringens förordningsmotiv (Fm 2020:10), sidorna 2-3 och regeringens förordningsmotiv (Fm 2021:1), sidorna 3-5.

Vad gäller kring användning av munskydd?

Skolverket följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer vad gäller smittskyddsfrågor. På deras webbplats finns information om munskyddsanvändning i samhället i stort och på arbetsplatser.

Munskyddsanvändning i samhället utanför vård- och omsorg (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Vad behöver skolor tänka på utifrån sitt ansvar för personalens arbetsmiljö?

På Arbetsmiljöverkets webbplats finns information om arbetsmiljöansvaret och stöd till arbetsgivare i syfte att minska risken för smittspridning av covid-19 på arbetsplatser.

Coronaviruset och arbetsmiljön (Arbetsmiljöverkets webbplats).länk till annan webbplats

Råd om hemarbete

Hur ska personal i förskola och skola förhålla sig till Folkhälsomyndighetens råd om hemarbete?

Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd ska den som är anställd komma överens med sin arbetsgivare om att arbeta hemifrån när det är möjligt.

För personal i förskolor och skolor som håller fortsatt öppet är det viktigt att, när det är möjligt, hantera vissa uppgifter eller situationer på distans. Det innebär att arbetsuppgifter som exempelvis att delta i personalmöten, planera undervisningen, hålla föräldramöten eller utvecklingssamtal samt rätta elevuppgifter om möjligt bör ske hemifrån i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Enligt Folkhälsomyndighetens råd för arbetsplatser bör alla arbetsplatser vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa myndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. En sådan åtgärd kan till exempel vara att uppmana personal att arbeta hemifrån när så är möjligt och erbjuda förutsättningar för det.

På Arbetsmiljöverkets webbplats finns information om arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön.

Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Coronaviruset och arbetsmiljön (Arbetsmiljöverkets webbplats)länk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten har den 11 februari 2021 publicerat sin andra delrapport om förekomsten av covid-19 i olika yrkeskategorier, bland annat inom skolan. Folkhälsomyndigheten har tidigare publicerat en särskild rapport om förekomsten av covid-19 i olika yrkesgrupper inom skolan samt en kunskapssammanställning av förekomsten av covid-19 hos barn och unga.

Förekomst av covid-19 i olika yrkeskategorier - delrapport 2 (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Förekomst av covid-19 i olika yrkesgrupper inom skolan (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Covid-19 hos barn och unga – en kunskapssammanställning (version 2) (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Hur ska vuxenutbildningen förhålla sig till Folkhälsomyndighetens råd om hemarbete?

I Folkhälsomyndighetens allmänna råd anges särskilt att kommunal vuxenutbildning bör erbjuda distansundervisning när det är möjligt och när den som är ansvarig för verksamheten bedömer att det är lämpligt utifrån elevernas behov. Det innebär att olika bedömningar kan behöva göras beroende på enskilda elevers behov och behov som delas av olika elevgrupper. Det kan exempelvis inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning finnas skäl att särskilt överväga om distansundervisning alls är lämplig för målgruppen.

I relation till sina anställda omfattas alla skolformer av Folkhälsomyndighetens råd som gäller för arbetsplatser. Alla arbetsplatser bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa Folkhälsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd. En sådan åtgärd kan till exempel vara att uppmana personal att arbeta hemifrån när så är möjligt och erbjuda förutsättningar för det. Den som är anställd ska när det är möjligt komma överens om med sin arbetsgivare om att arbeta hemifrån. 

Hur ska personal i förskola och skola förhålla sig till Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hemarbete?

Stöd vid distansundervisning inom vuxenutbildningen

Förhållningsregler för den som bor med någon som konstaterats smittad av covid-19

Vad innebär Folkhälsomyndighetens rekommendationer om förhållningsregler?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att den som bor ihop med någon som blivit smittad av covid-19 ska få förhållningsregler av vården. Om en behandlande läkare har utfärdat förhållningsregler är de tvingande. Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska barn och elever få förhållningsregler om att stanna hemma från förskolan eller skolan när någon i hushållet har konstaterats smittad med covid-19. Det gäller även om de inte har symptom. Det finns i en sådan situation möjlighet för en skola att erbjuda distansundervisning, men det är ingen rättighet för eleven.

Information till förskolor, grundskolor och gymnasieskolor om covid-19 (Folkhälsomyndigheten)länk till annan webbplats

Om du eller någon i familjen har blivit sjuk (Folkhälsomyndigheten)länk till annan webbplats

Vilken rätt till utbildning har en elev om eleven behöver stanna hemma på grund av förhållningsregler?

Det finns bestämmelser som innebär att skolan under vissa förutsättningar har möjlighet att anordna distansundervisning. Bestämmelserna får till exempel tillämpas om det behövs på grund av att en elev följer eller har följt föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som avser sjukdomen covid-19.

Om någon i en elevs hushåll har konstaterats smittad av covid-19 ska eleven enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer få förhållningsregler om att stanna hemma från skolan. Detta gäller även om eleven är symptomfri. En skola har då möjlighet att anordna distansundervisning, men det är ingen rättighet för eleven. Om eleven inte får undervisning på distans under den period eleven behöver vara hemma från skolan kan det enligt de ordinarie bestämmelserna i skollagen bli aktuellt med stöd i undervisningen när eleven kommer tillbaka till skolan.

Läs mer om vilka regler som gäller för skolor under pandemin

Information till förskolor, grundskolor och gymnasieskolor om covid-19 (Folkhälsomyndigheten)länk till annan webbplats

Om du eller någon i familjen har blivit sjuk (Folkhälsomyndigheten)länk till annan webbplats

Om skolor stänger eller har varit stängda

Vad kan huvudman och rektor göra för att skapa trygghet när personal, barn, elever och vårdnadshavare känner oro?

I ovanliga situationer som denna är det inte lätt att ge enkla svar på vilka lösningar som är de bästa, på kort sikt och på lång sikt. Skolor och förskolor prövar nu olika lösningar för att skapa trygghet och för att ge eleverna utbildning.

Det är viktigt att komma ihåg att huvudmän och rektorer har ett handlingsutrymme enligt skollagen. Det här handlingsutrymmet innebär att de ska kunna beakta den situation som är aktuell på just deras skolor och förskolor, och därmed kunna tillgodose sina barns och elevers behov. Kommunen är huvudman för kommunala skolor och förskolor. Styrelsen är huvudman för fristående skolor och förskolor.

I skollagen finns en flexibilitet för att till exempel kunna uppfylla barns och elevers rätt till trygghet och studiero och skydda dem från kränkande behandling. Det finns också utrymme för att organisera utbildningen och ge undervisning på olika sätt, för att ge elever bästa möjliga förutsättningar för att nå målen. Det är viktigt att eleverna känner sig trygga för att kunna fokusera på sin utbildning.

De beslut som huvudmannen och rektorn fattar kan senare komma att prövas av ansvarig tillsynsmyndighet, som granskar om skollagstiftningen följts. Därför är det viktigt för huvudmannen eller rektorn att tänka på hur de motiverar de beslut som de fattar och på att de åtgärder de vidtar innebär rimliga avvägningar och tillgodoser barns och elevers rättigheter.

Det är rektorn och huvudmannen som har arbetsgivaransvar och som är ansvariga för personalens arbetsmiljö.

På Arbetsmiljöverkets webbplats finns information om arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön.

Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Lokala allmänna råd för covid-19 (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Coronaviruset och arbetsmiljön (Arbetsmiljöverkets webbplats)länk till annan webbplats

Hur ska personal i förskola och skola förhålla sig till Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hemarbete?

Kan en huvudman besluta om att stänga en hel förskola, ett helt fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet?

Riksdagen har fattat beslut om en lag som gör det möjligt för en huvudman att stänga en förskola, ett fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. Huvudmannen är kommunen om det är en kommunal verksamhet och skolans styrelse om det är en fristående verksamhet.

Om en huvudman beslutar om att stänga någon av dessa verksamheter på grund av coronaviruset kan de vidta olika typer av åtgärder. Dessa kan vidtas om en huvudman helt eller delvis stänger

 1. på grund av att en så stor andel av personalen är frånvarande med anledning av coronaviruset att det inte går att bedriva verksamheten
 2. efter samråd med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning
 3. därför att skolan ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara avspärrat
 4. på grund av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten
 5. för att regeringen har beslutat att skolenheter tillfälligt ska stängas på nationell, regional eller kommunal eller nivå, med stöd av lagen om tillfällig stängning på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid.

Det är inte möjligt att delvis stänga en förskola, ett fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. Men det finns inga uttryckliga bestämmelser i skollagen om hur skolor ska hantera sjukdom, smitta och smittspridning eller stängning av förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet av arbetsmiljöskäl. Det regleras i smittskyddslagen och i arbetsmiljölagen.

Regler för förskolor och skolor som håller öppet eller behöver stänga på grund av coronapandemin

Möjlighet till ersättning för vab om en skola helt eller delvis stänger (Försäkringskassans webbplats)länk till annan webbplats

Kan en huvudman besluta om att stänga en skola?

Det finns inga uttryckliga bestämmelser i skollagen om hur skolor ska hantera sjukdom, smitta och smittspridning eller stängning av skolor av arbetsmiljöskäl. Det regleras i smittskyddslagen och i arbetsmiljölagen.

Om en huvudman beslutar om att helt eller delvis stänga en verksamhet eller har hållit någon av sina verksamheter stängd på grund av coronaviruset kan de vidta olika typer av åtgärder. Huvudmannen kan vidta åtgärder

 1. om en så stor andel av personalen är frånvarande med anledning av coronaviruset att det inte går att bedriva verksamheten
 2. efter samråd med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning
 3. därför att verksamheten ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara avspärrat
 4. på grund av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten
 5. för att regeringen har beslutat att skolenheter tillfälligt ska stängas på nationell, regional eller kommunal nivå, med stöd av lagen om tillfällig stängning på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid.

Om huvudmannen delvis stänger en förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola kan de vidta åtgärderna om punkt 1, 2 eller 4 är uppfylld.

Rekommendation om delvis fjärr- eller distansundervisning för gymnasieskolan

Regler för förskolor och skolor som håller öppet eller behöver stänga på grund av coronapandemin

Kan en huvudman besluta om distansundervisning om skolan är öppen?

Utgångspunkten är att skolor ska bedriva skolförlagd undervisning då det är den undervisningsform som lämpar sig bäst för elever i allmänhet. Det finns dock ett visst utrymme för huvudmannen att besluta om distansundervisning och andra undantagsåtgärder:

 • Om det behövs för att en huvud­man för en gymnasieskola eller grundskolans högstadium ska kunna anpassa utbildningens utform­ning, omfattning eller för­lägg­ning. Detta för att lärare och elever ska kunna följa föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyn­dig­heten som avser sjukdomen covid-19 och som rör kollektivtrafiken och andra allmänna färd­medel.
 • Om antalet elever som är samtidigt närvarande i skolans lokaler behöver begränsas för att en huvudman för en gymnasieskola eller grundskolans högstadium ska kunna följa föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som avser sjukdomen covid-19.

Även i situationer där skolor är eller har varit helt eller delvis stängda ger de tillfälliga reglerna huvudmännen en viss flexibilitet. De kan ta beslut om sin verksamhet utifrån det aktuella smittskyddsläget eller de lokala behoven, om det behövs för att eleverna ska tillförsäkras sin rätt till utbildning. Det kan till exempel innebära att huvudmannen beslutar om distansundervisning för delar av skolan under en period.

Källor: 2 och 11 a- 11 c §§ förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss , regeringens förordningsmotiv (Fm 2020:6), sidorna 2-3.

Läs mer om vilka regler som gäller för förskolor och skolor som håller öppet eller behöver stänga på grund av coronapandemin

Om en huvudman stänger en skola, vad innebär det för elevens rätt till utbildning?

Se svaret under Skolplikt och rätt till utbildning

När och hur kan man samla elever i skolans lokaler när en skola är stängd eller delvis stängd?

Se svaren under Distansundervisning under coronapandemin

Vem har tillsynsansvar för eleven när skolan är stängd eller när eleven får undervisning på distans?

Se svaret under Tillsynsansvaret

Vad gäller för vuxenutbildningen om verksamhet stänger?

Vuxenutbildningen har redan möjlighet att förlägga undervisningstiden till andra tider och dagar. Där finns även större möjligheter att erbjuda undervisning på distans.

Distansundervisning bör enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd erbjudas inom kommunal vuxenutbildning när det är möjligt och när den som är ansvarig för verksamheten bedömer att det är lämpligt utifrån elevernas behov. Det innebär att olika bedömningar kan behöva göras beroende på enskilda elevers behov och behov som delas av olika elevgrupper. Det kan exempelvis inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning finnas skäl att särskilt överväga om distansundervisning alls är lämplig för målgruppen.

Läs även svar på frågan om hur personal i vuxenutbildningen ska förhålla sig till Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hemarbete

Vad gäller om elever är sjuka och inte kan delta i undervisningen?

Elever som har symptom som kan tyda på covid-19 ska stanna hemma från skolan. För sjukdomar som omfattas av smittskyddslagen, till exempel covid-19, finns särskilda regler som kan innebära restriktioner när det gäller bland annat skolgång. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att elever med symtom på covid-19 testas om det bedöms vara ändamålsenligt utifrån den prioritering av provtagning som är aktuell i regionen. Syftet med provtagningen är att barn snabbare ska kunna återgå till skolan efter en sjukdomsperiod. Om någon i elevens hushåll har konstaterats smittad med covid-19 ska eleven dock enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer få förhållningsregler om att stanna hemma från skolan. Det gäller även om eleven är symptomfri.

Information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19 (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Om du eller någon i familjen har blivit sjuk (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Om en elev är eller misstänks vara smittad kan skolan behöva utforma enskilda lösningar för just den elevens utbildning. Elever som är sjuka förväntas vanligtvis inte utföra skolarbete medan de är sjuka. Men skolan bör ha en beredskap för att hjälpa dem att hämta i kapp förlorad undervisning när de kommer tillbaka.

Skolan kan också behöva utforma enskilda lösningar för elever som är särskilt känsliga för smitta för att för dessa elever ska kunna ta del av utbildningen. Elever som inte kan vistas tillsammans med andra elever kan behöva särskilt anpassad undervisning, exempelvis enskild undervisning, undervisning i hemmet eller särskilda åtgärder för att kunna utföra visst skolarbete hemifrån.

När kan förskolebarn vistas i förskolan och när ska de vara hemma? (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Nationella prov under coronapandemin

Nationella proven ställs in vårterminen 2021

Lovskola

Vad gäller kring lovskola under coronapandemin?

Se svaret under Lovskola

Betyg

Vem ska sätta betyg om lärare är frånvarande i de obligatoriska skolformerna?

Se svaret under Sätta betyg i grundskolan

Vem ska sätta betyg om lärare är frånvarande i gymnasie- och gymnasiesärskolan?

Se svaret under Sätta betyg i gymnasieskolan

Badhuset har stängt och det finns elever som inte har uppfyllt simkravet i idrott och hälsa, hur hanterar vi det?

Se svaret under Sätta betyg i grundskolan

Förskola och rätt till omsorg

Ska kommunen betala ersättning till huvudmän för fristående förskolor som tillfälligt hålls stängda?

På Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) webbplats finns svar på bland annat denna fråga.

Frågor och svar om kommunens ansvar för förskola och skola vid epidemi eller pandemi (SKR:s webbplats)länk till annan webbplats

Prao och arbetsplatsförlagt lärande, apl

Vår skola har elever som ska ut på prao, hur ska vi tänka?

Se svaret under Prao

Hur gör vi med apl (arbetsplatsförlagt lärande) under coronapandemin?

Det kan vara möjligt för huvudmannen att låta elever i gymnasieskolan och komvux genomföra apl, lärlingsutbildning eller andra praktiska moment på arbetsplatser om skolhuvudmannen och arbetsplatsen bedömer att det fungerar utifrån de lokala förutsättningarna. Det behöver då finnas ansvarig skolpersonal tillgänglig för dessa elever. Detta gäller även om skolan helt eller delvis har stängt, och därmed även efter Folkhälsomyndighetens rekommendation om att gymnasieskolor delvis ska bedriva fjärr- eller distansundervisning till och med den 1 april 2021.

Rekommendation om delvis fjärr- eller distansundervisning för gymnasieskolan

Minderårigas arbetsmiljö

I sammanhanget är det också viktigt att tänka på att det enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö är förbjudet för arbetsgivare, uppdragsgivare, skolhuvudmän och praktikgivare att låta minderåriga utföra arbeten som kan medföra en risk för kontakt med smittämnen som tillhör riskklass 3 eller 4 enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker.

Arbetsmiljöverkets information om arbetsmiljön för minderåriga som har praktik och sommarjobb under coronapandeminlänk till annan webbplats

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) om minderårigas arbetsmiljölänk till annan webbplats

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker (AFS 2018:4)länk till annan webbplats

Huvudmannen kan behöva överväga om det behövs ändringar i elevernas individuella studieplaner så att de läser ämnen och kurser i en annan ordning och att de mer teoretiska kurserna eller till exempel kurser i gymnasiegemensamma ämnen ges företräde. Det kan även finnas behov av att förlänga kurser eller att eventuellt förlänga studietiden.

Det är huvudmannen som ansvarar för beslut om hur skolan ska hantera apl utifrån

 • förutsättningarna på arbetsplatsen
 • Folkhälsomyndighetens rekommendationer
 • bestämmelserna i förordningen om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta
 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö.

Vad innebär det att en skola är helt eller delvis stängd?

I vilka fall är det möjligt att låta en mindre andel elever få utbildning i skolans lokaler?

Vad menas med en mindre andel elever?

Hur gör vi med undervisning i praktiska moment?

Skolmat och skolmatsalar

Vad behöver skolor göra för att förebygga smittspridning i samband med skolmåltider?

För skolmatsalar gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 med mera.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 med meralänk till annan webbplats

Läs mer om vad som gäller i frågor och svar från Livsmedelsverketlänk till annan webbplats

Skolor och förskolor behöver vidta åtgärder för att förebygga trängsel i samband med skolmåltider. Lösningar kan se olika ut eftersom skolor och skolrestauranger har olika lokala förutsättningar. Det är viktigt att eleverna äter skolmaten för att orka med skoldagen. Några exempel på lösningar för alla eller vissa elevgrupper skulle kunna vara att

 • låta eleverna äta i fler skollokaler, till exempel uppehållsrum, klassrum eller lokalen där eleverna får undervisning i hem- och konsumentkunskap
 • se över schemaläggningen och utöka lunchtiderna. Många skolor har redan en utmaning i att lunchen serveras för tidigt eller för sent på dagen, men i detta speciella läge kan det vara en del av lösningen
 • låta representanter från en grupp elever hämta mat
 • se till att det finns skolpersonal som ser till att det inte blir trångt i köer, runt bord eller i andra utrymmen där skolan låter eleverna äta.

Behöver förskoleklassen, grundskolan och motsvarande skolformer servera skolmat om skolan är stängd?

Om skolans lokaler är stängda och skolan bedriver distansundervisning har elever grundskolan och motsvarande skolformer rätt till näringsrika skolmåltider. Skolan kan lösa det genom att till exempel låta elever hämta frysta maträtter för en hel vecka på ett rullande schema. Elever i förskoleklass kan inte få distansundervisning.

Om en skola är stängd och det inte förekommer någon undervisning alls har eleverna i förskoleklass, grundskola och motsvarande skolformer inte någon rätt till skolmåltider. De får tillbaka den rätten när utbildningen börjar igen.

Källor: 9 kapitlet 8 §, 10 kapitlet 10 §, 11 kapitlet 13 §, 12 kapitlet 10 §, 13 kapitlet 10 § skollagen, 7 § förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta och regeringens förordningsmotiv (Fm 2020:4), sidorna 4-5.

Elever i grundskolan har rätt till skolmåltider

Det finns inget undantag i den tillfälliga förordningen från skyldigheten att erbjuda näringsrika skolmåltider till elever i grundskolan. Skyldigheten att erbjuda skolmåltider gäller även om högstadieelever i en öppen grundskola får fjärr- eller distansundervisning i syfte att förebygga och motverka smittspridning av covid-19 i kollektivtrafiken eller i skolans lokaler. Om elever vissa dagar inte är i skolan runt lunchtid kan huvudmannen till exempel tillhandahålla frysta måltider som eleverna kan ta med sig från skolan de dagar de har närundervisning, inför dagar då de kommer att ha fjärr- eller distansundervisning.

Källor: 10 kapitlet 10 § skollagen, regeringens förordningsmotiv (Fm 2021:1), sidan 3.

Behöver en gymnasieskola servera skolmat om eleverna får distansundervisning?

Även om det är vanligt att gymnasieskolor tillhandahåller kostnadsfria skolmåltider för eleverna så finns det inget krav på att de ska göra det. Det finns därför ingen skyldighet att tillhandahålla kostnadsfria skolmåltider om skolans lokaler är stängda. Detsamma gäller för de elever som får distansundervisning. Det finns däremot inget som hindrar att skolans huvudman frivilligt beslutar att erbjuda kostnadsfria skolmåltider för elever när skolans lokaler är stängda eller för de elever som har distansundervisning.

Om hemkommunen erbjuder kostnadsfria måltider ska bidrag från en elevs hemkommun till en fristående huvudman för en gymnasieskola innehålla ersättning för skolmåltider. En fristående huvudman för en gymnasieskola får då inte ta ut någon måltidsavgift från den elev som bidraget avser. Hur frågan om bidraget ska hanteras om kostnadsfria skolmåltider inte erbjuds får avgöras mellan kommunen och den fristående huvudmannen.

Källa: 13 kapitlet 4 § gymnasieförordningen.

Rekommendation om delvis fjärr- eller distansundervisning för gymnasieskolan

Elevhälsa under coronapandemin

Se svaren under Elevhälsa

Kränkande behandling och diskriminering under coronapandemin

Se svaren under Kränkande behandling, mobbning och diskriminering

Senast uppdaterad 02 mars 2021