Folkhälsomyndighetens tidigare rekommendation om fjärr- eller distansundervisning för gymnasieskolor har ersatts med en ny rekommendation som gäller till och med den 1 april 2021. Rekommendationen innebär att undervisningen ska bedrivas som en kombination av fjärr- eller distansundervisning och viss närundervisning från och med den 25 januari till och med den 1 april 2021.

Läs här om rekommendationen som gäller från den 25 januari 2021länk till annan webbplats

Fjärr- och distansundervisning under coronapandemin

Under coronapandemin finns möjlighet att bedriva utbildning på distans under vissa omständigheter. Här kan du läsa om vad som gäller kring fjärr- och distansundervisning under coronapandemin.

Fjärrundervisning och distansundervisning

Vilka elever kan få fjärr- eller distansundervisning utifrån den tillfälliga förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta?

Se svaret under Regler för förskolor och skolor under coronapandemin

Rekommendation om delvis fjärr- och distansundervisning i gymnasieskolan

Kan lovskola bedrivas som fjärr- eller distansundervisning under coronapandemin?

Se svaret under Lovskola

Vad är skillnaden mellan fjärrundervisning och distansundervisning?

Skillnaden mellan fjärrundervisning och distansundervisning

Vad innebär de nya bestämmelser om fjärr- och distansundervisning som ska börja tillämpas från och med den 1 juli 2021?

De nya bestämmelserna om fjärr- och distansundervisning som trädde i kraft den 1 augusti 2020 och som ska börja tillämpas på utbildning och annan verksamhet som påbörjas från och med den 1 juli 2021 är en del av den ordinarie skollagstiftningen. Dessa bestämmelser är alltså inte en del av den tillfälliga förordning som möjliggör fjärr- och distansundervisning kopplat till coronapandemin och covid-19.

Nya regler för fjärr- och distansundervisning

Regler för förskolor och skolor under coronapandemin

Samla elever i skolans lokaler när skolan är stängd eller delvis stängd

När kan man samla elever i skolans lokaler?

Om en skola eller vuxenutbildning delvis stänger skolans lokaler kan skolan besluta att ta in en mindre andel elever om skolan vidtagit nödvändiga åtgärder för att minska riskerna för smittspridning. Skolan kan till exempel ta in en mindre andel elever som kan behöva vara närvarande i skolans lokaler för att få sin utbildning när de behöver

 • vara närvarande i lokalerna för att kunna genomföra vissa praktiska moment
 • göra prov eller på annat sätt visa sina kunskaper i slutet av sin utbildning.

Det kan även röra sig om

 • elever som behöver särskilt stöd i undervisningen och stödet bara kan ges i lokalerna
 • elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver få sin undervisning i skolans lokaler.

Elever som har särskilda stödbehov kan få sin undervisning i skolans lokaler om de på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver det. Med fysiska, psykiska och andra skäl menas till exempel funktionsnedsättningar eller elevens sociala situation, så som familjesituationen eller andra sociala skäl.

Källor: 2 § förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta och sidorna 3–4 i regeringens förordningsmotiv (Fm 2020:4).

Råd om distansundervisning inom vuxenutbildningen

Finns det något minsta avstånd i antal meter som elever måste hålla mellan varandra i skolan, till exempel två meters avstånd?

Vad innebär det att en skola är helt eller delvis stängd?

Att en skola är helt stängd innebär att skolans lokaler är stängda för eleverna, men att lärare ändå kan undervisa på distans på något av följande sätt:

 • Eleven och läraren är åtskilda i rum men inte i tid.
 • Eleven och läraren är åtskilda både rum och tid.

Om skolan är helt stängd går det inte att samla mindre grupper av elever i skolan eller låta en del av skolans elever få vara där. Skolan är då stängd för alla elever. Det kan också innebära att skolan tillfälligt inte bedriver någon verksamhet alls.

Att en skola är delvis stängd innebär att en mindre andel elever kan få sin utbildning i skolans lokaler och att resten av undervisningen bedrivs som fjärr- eller distansundervisning. Det kan också innebära att skolan tillfälligt avstår helt från att bedriva viss verksamhet, till exempel för att man bedömer att eleverna är för unga för att kunna tillgodogöra sig fjärr- eller distansundervisning.

Det är viktigt att skolan endast tar in mindre grupper av elever till skolans lokaler, under vissa förutsättningar. Det som avgör hur många elever som kan vistas i lokalerna samtidigt är en bedömning med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och det aktuella behovet av smittskydd. Skolan behöver i sin bedömning se över om man till exempel kan ta emot olika elevgrupper på förmiddagen och eftermiddagen och sprida ut undervisningen över fler veckodagar än måndag-fredag.

Källor: 2 § förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta och sidorna 3–4 i regeringens förordningsmotiv (Fm 2020:4).

Vad menas med en mindre andel elever?

Vad som menas med en mindre andel elever behöver tolkas utifrån ett smittskyddsperspektiv. Det som avgör hur många elever som kan vistas i lokalerna samtidigt är en bedömning med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och det aktuella behovet av smittskydd. Skolan behöver i sin bedömning se över om man till exempel kan ta emot olika elevgrupper på förmiddagen och eftermiddagen och sprida ut undervisningen över fler veckodagar än måndag-fredag. Det är viktigt att skolan endast tar in mindre grupper av elever till skolans lokaler, under vissa förutsättningar.

Det betyder att innebörden av en mindre andel elever kan komma att förändras över tid, till exempel om Folkhälsomyndigheten ändrar sina rekommendationer. Det är upp till huvudmannen och rektorn att organisera verksamheten så att arbetssituationen blir rimlig för både lärare och elever.

Källa: Sidan 4 i regeringens förordningsmotiv (Fm 2020:4).

Vilka praktiska inslag i undervisningen kan genomföras i skolans lokaler?

Ett exempel är gymnasiearbetet på yrkesprogram där eleven ska planera, genomföra och utvärdera vanligt förekommande arbetsuppgifter för att få sin examen. Skolan kan här utnyttja möjligheten att ha mindre elevgrupper på skolan. Det här gäller även praktiska moment i avslutande kurser som är nödvändiga för att eleven ska få sin examen.

Andra exempel på praktiska moment som kan behöva genomföras i skolans lokaler är sådana som kräver viss utrustning eller moment som innebär en säkerhetsrisk för eleven. Då kan läraren behöva ha uppsyn över eleverna.

Källor: Sidan 3 i regeringens förordningsmotiv (Fm 2020:4).

Vilka andra inslag i undervisningen kan genomföras i skolans lokaler?

Skolan kan till exempel behöva samla mindre grupper av elever i skolans lokaler på grund av att

 • en bedömningssituation kräver särskild utrustning
 • en bedömningssituation innebär praktiska inslag som inte kan genomföras på distans
 • ett prov eller annan examination som inte kan genomföras på distans.

Komvux omfattas inte av den nya förordningen men har redan med de ordinarie bestämmelserna möjlighet att bedriva undervisning på distans.

Skolan kan i vissa fall behöva göra avsteg från fjärr- eller distansundervisningen för att säkerställa ett brett och varierat underlag vid tiden för betygssättningen. I de fall där en bedömning inte är möjlig att göra på distans kan en mindre andel elever samlas i skolans lokaler. Det kan till exempel handla om att elever behöver vara närvarande för att genomföra prov eller på annat sätt visa sina kunskaper i slutet av utbildningen. Det kan också handla om elever inom komvux på gymnasial nivå som måste klara ett betyg i en kurs för att kunna ansöka till högskola.

Prov som omfattar stora delas av kurs- eller ämnesplanen kan vara svåra att genomföra på distans. För att läraren ska få ett tillräckligt giltigt och tillförlitligt bedömningsunderlag i relation till kunskapskraven kan läraren i vissa fall samla en mindre grupp elever i skolan. Det är viktigt att tillämpa detta restriktivt och endast i de fall det inte går att säkerställa ett brett och varierat underlag för att sätta betyg på annat sätt.

Ett annat skäl till att samla en mindre grupp elever kan vara att bedömningssituationen kräver visst material såsom laborationsutrustning eller att bedömningssituationen på annat sätt innehåller praktiska moment, till exempel i yrkesämnen.

Inom komvux på grundläggande och gymnasial nivå bedrivs undervisning ofta på distans i vanliga fall. I en utbildning som sker nästan uteslutande på distans kan det vara aktuellt för elever att vid enstaka tillfällen komma in till skolans lokaler, till exempel för att genomföra ett prov för att säkerställa en elevs identitet.

Undervisning för elever i sfi som har kort eller ingen utbildningsbakgrund kan också behöva genomföras i mindre grupper i skolans lokaler eftersom denna elevgrupp kan ha svårt att tillgodogöra sig fjärr- eller distansundervisning,

Det finns inget krav på att alla elever i en undervisningsgrupp ska samlas vid olika tillfällen för att genomföra en viss bedömning. Läraren bedömer om det finns ett underlag inför betygssättningen för en del av eleverna och att de därför inte behöver genomföra en viss examination.

För att undvika att provmaterial blir känt för elever i förväg kan bedömningstillfället organiseras så att flera elever genomför prov vid samma tidpunkt, men inte i samma delar av skolans lokaler. Det förutsätter förstås att flera lärare kan bistå vid genomförandet av provet.

Avsteg från fjärr- eller distansundervisningen måste ske på ett säkert sätt ur ett smittskyddsperspektiv. Givetvis ska eleverna inte komma till skolan om de har symptom som kan tyda på covid-19, har fått förhållningsregler av hälso-och sjukvården eller av annan anledning ska stanna hemma i enlighet med Folkhälsomyndighetens eller annan myndighets rekommendationer. Skolan behöver då erbjuda eleven ett nytt bedömningstillfälle.

Även utbildning på distans ska vara avgiftsfri

Hur kan skolan tänka kring fjärr- eller distansundervisning om en elev inte har tillgång till internet hemma?

Vid beslut om att erbjuda fjärr- eller distansundervisning är det viktigt att huvudmannen tar hänsyn till elevernas olika förutsättningar och behov. Huvudmannen behöver bland annat beakta att elever i grundskolan och motsvarande skolformer ska ha tillgång till nödvändiga digitala verktyg eller andra lärverktyg som behövs för att de ska kunna ta del av utbildningen. Även i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska utbildningen vara avgiftsfri. I gymnasieskolan får huvudmannen dock besluta att eleverna ska hålla sig med enstaka egna hjälpmedel.

Den omständigheten att en elev inte har tillgång till internet hemma är något som huvudmannen också kan behöva väga in i sin bedömning av om det är lämpligt att eleven får fjärr- eller distansundervisning, eller om detta innebär att eleven kan anses sårbar för sådan undervisning och därför behöver erbjudas närundervisning i skolans lokaler.

Källor: 10 kapitlet 10 §, 11 kapitlet 13 §, 12 kapitlet 10 §, 13 kapitlet 10 §, 15 kapitlet 17 § och 18 kapitlet 17 § skollagen samt regeringens förordningsmotiv (Fm 2020:4), sidan 4, (Fm 2020:6), sidan 2 och (Fm 2021:1), sidan 3.

Ta hänsyn till elevernas ålder och övriga förutsättningar

Eleverna behöver ha tillgång till nödvändiga lärverktyg

Avgifter under coronapandemin

Närvaro- och frånvarorapportering på distans

Hur ska skolor göra med närvaro- och frånvarorapportering när de bedriver fjärr- eller distansundervisning?

Reglerna kring närvaro har inte ändrats med anledning av coronapandemin. En elev ska delta i den verksamhet som skolan anordnar även om den sker på distans. I ovanliga situationer som den här kan det vara viktigt med etablerade rutiner i verksamheten. Det är viktigt att skolan har löpande kontakt med eleverna och deras vårdnadshavare och följer upp elevernas närvaro.

Om huvudmannen har tänkt avräkna distansundervisningen mot den garanterade undervisningstiden ska huvudmannen besluta hur många undervisningstimmar distansundervisningen ska anses motsvara.

Källor: 7 § förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta och sidan 6 i regeringens förordningsmotiv (Fm 2020:1).

Frånvaro i skolan

Främja närvaro och förebygga frånvaro

Digital undervisning och dataskyddsförordningen, GDPR

Vad behöver en huvudman som erbjuder digital undervisning tänka på när det gäller personuppgiftsbehandling och dataskyddsförordningen, GDPR?

På Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) webbplats finns information om dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, och exempel på frågor som huvudmannen i egenskap av personuppgiftsansvarig behöver ta ställning till när undervisning bedrivs digitalt.

Digital undervisning och dataskyddsförordningen, GDPR (Integritetsskyddsmyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Prao och undervisning i praktiska moment

Vår skola har elever som ska ut på prao, hur ska vi tänka?

Se svaret under Prao

Hur gör vi med undervisning i praktiska moment?

Om huvudmannen beslutar att delvis stänga en skola finns det en möjlighet att låta en mindre andel elever få sin utbildning i skolans lokaler. Det som avgör hur många elever som kan vistas i lokalerna samtidigt är en bedömning med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och det aktuella behovet av smittskydd. Vid denna bedömning bör skolan beakta möjligheten att ta emot olika elevgrupper i olika delar av skolans lokaler, ta emot olika elevgrupper på exempelvis förmiddagen och eftermiddagen och att sprida ut undervisningen över flera veckodagar än måndag till fredag.

Förutsatt att skolan vidtagit nödvändiga åtgärder för att minska riskerna för smittspridning kan skolan enligt Folkhälsomyndighetens bedömning ta in mindre grupper av elever

 • för att genomföra praktiska examinationer som inte kan genomföras på distans
 • som behöver ta del av inslag i undervisningen som inte går att genomföra på distans.

Det är upp till huvudmannen och rektorn att organisera verksamheten så att arbetssituationen blir rimlig för både lärare och elever.

Källor: 2 § förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta och sidorna 3–4 i regeringens förordningsmotiv (Fm 2020:4).

Finns det något minsta avstånd i antal meter som elever måste hålla mellan varandra i skolan, till exempel två meters avstånd?

Utvecklingssamtal på distans

Kan vi fortfarande ha utvecklingssamtal som planerat?

Grundskolor och skolor i andra obligatoriska skolformer, förutom förskoleklassen, ska bjuda in eleven och vårdnadshavaren till ett utvecklingssamtal en gång per termin. I förskoleklassen ska elever och deras vårdnadshavare erbjudas utvecklingssamtal en gång per läsår. Det här regleras i skollagen och i dagsläget har inte regeringen beslutat om några undantag från den här bestämmelsen.

Skolan behöver ha en dialog med elever och vårdnadshavaren om tänkbara lösningar i den här extraordinära situationen. Om det är möjligt kan skolan exempelvis bjuda in till utvecklingssamtal digitalt.

Det är rektorn som bestämmer hur skolan väljer att organisera utvecklingssamtalen. Rektorn kan också lyfta frågan till huvudmannen som är ytterst ansvarig för att utbildningen bedrivs enligt skollagen.

Utvecklingssamtal

Stöd för utvecklingssamtal på distans

Hur ska personal i förskola och skola förhålla sig till Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hemarbete?

Extra anpassningar och särskilt stöd

Hur ska skolan förhålla sig till extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram vid fjärr- eller distansundervisning?

Reglerna om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram har inte ändrats. Skolan ska så långt det är möjligt ge de anpassningar och det stöd som krävs för att en elev ska uppnå kunskapskraven. Om eleverna behöver särskilt stöd i undervisningen och bara kan få det på plats i skolans lokaler kan de få sin undervisning där. Men förutsättningen är att bara en mindre andel av eleverna närvarar. Vad som avses med en mindre andel elever ska tolkas utifrån ett smittskyddsperspektiv och med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det kan innebära att bedömningen förändras över tid.

Extra anpassningar och särskilt stöd under coronapandemin

Vad menas med en mindre andel elever?

Kränkande behandling och diskriminering

Vad är viktigt att tänka på när det gäller kränkande behandling och diskriminering under coronapandemin?

Se svaret under Kränkande behandling, mobbning och diskriminering

Elevhälsa, studie- och yrkesvägledning och skolbibliotek

Hur kan elevhälsan arbeta om skolan gått över till fjärr- eller distansundervisning?

Se svaret under Elevhälsa

Vad gäller kring vaccinationer och prioritering av elevhälsans resurser?

Se svaret under Elevhälsa

Vad gäller kring elevhälsa, studie- och yrkesvägledning och skolbibliotek om skolan är delvis stängd och bara har verksamhet för vissa årskurser?

Att en skola är delvis stängd innebär också att en del av verksamheten inte alls bedrivs. Det kan till exempel vara så att eleverna inte får någon utbildning alls i en eller flera årskurser, exempelvis om de anses vara för unga för att kunna tillgodogöra sig fjärr- eller distansundervisning. Samtidigt kan elever i andra årskurser få fjärr- eller distansundervisning om de bedöms kunna tillgodogöra sig sådan undervisning.

För de årskurser där det bedrivs utbildning, till exempel i form av fjärr- eller distansundervisning, är huvudmannen skyldig att erbjuda elevhälsa, studie- och yrkesvägledning och skolbibliotek. Detta kan ofta ske utan att eleverna är närvarande i lokalerna. Studie- och yrkesvägledning och vissa insatser inom elevhälsan kan exempelvis tillhandahållas på distans via en dator eller annan digital enhet. Det finns dock inget hinder mot att elever som inte får sin undervisning i skollokalerna tar del av andra delar av utbildningen i skolans lokaler, under förutsättning att det bara är en mindre andel av eleverna närvarande samtidigt.

Källa: regeringens förordningsmotiv (Fm 2020:4), sidan 4-5.

Hittade du inte svar på din fråga?

Om du inte hittar svar på din fråga här kan du kontakta Skolverkets upplysningstjänst.

Kontakta Skolverkets upplysningstjänst

Senast uppdaterad 25 februari 2021