Möjligheter för skolor som är öppna under coronapandemin

Regeringen har beslutat om att skolor som är öppna som vanligt ska få möjlighet till mer flexibla lösningar när det behövs. Skolor ska till exempel kunna erbjuda distansundervisning eller förlänga terminen. Det är viktigt att åtgärderna inte bidrar till en ökad arbetsbelastning för lärare.

Skolor som håller sina lokaler helt eller delvis stängda har sedan en tid tillbaka kunnat erbjuda distansundervisning eller andra flexibla lösningar för alla eller enskilda elever.

Nya regler om förskolor och skolor behöver stänga på grund av coronaviruset eller covid-19

Nu möjliggör regeringen olika typer av flexibla lösningar även för de skolor som håller öppet som vanligt. Med de här nya undantagsåtgärderna kan huvudmannen välja att erbjuda distansundervisning till elever som i vanliga fall skulle ha varit i skolan. Även lärare som behöver stanna hemma, med till exempel milda symptom eller på grund av andra rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, kan få möjlighet att bedriva undervisning på distans trots att eleverna är på plats i skolans lokaler.

Information från utbildningsdepartementet om ändring i förordning (2020:115) som ger möjlighet att ge fjärr- eller distansundervisning när en skola är öppen men elever eller lärare är hemma med anledning av sjukdomen covid-19länk till annan webbplats

Viktigt att undvika att lärare dubbelarbetar

Om huvudmannen väljer att erbjuda distansundervisning för vissa elever behöver detta organiseras på ett sätt som inte medför dubbelarbete för lärare. Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Hur till exempel lärares arbete ska organiseras om vissa elever ges distansundervisning medan andra elever får undervisning i skolenhetens lokaler är en fråga som behöver lösas inom ramen för arbetsmiljöansvaret.

Skolans huvudman beslutar om undantagsåtgärder

Det är ingen skyldighet för skolans huvudman att erbjuda distansundervisning eller besluta om några andra undantagsåtgärder. Det är tvärtom upp till huvudmannen att besluta om och hur dessa möjligheter ska användas.

Huvudmannen kan tillämpa dessa undantagsåtgärder om det behövs för att lärare eller elever är frånvarande på grund av rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndigheten rekommenderar bland annat att barn och vuxna är symptomfria i två dygn innan de går tillbaka till skola eller arbete.

Ta hänsyn till elevernas ålder och övriga förutsättningar

Om huvudmannen tar beslut om att erbjuda distansundervisning är det viktigt att ta hänsyn till elevernas ålder och förutsättningar. Skolan bör särskilt överväga om det är lämpligt att erbjuda distansundervisning för elever i specialskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

Eleverna behöver ha tillgång till nödvändiga lärverktyg

Skolans huvudman behöver också beakta att elever i grundskolan och motsvarande skolformer ska ha tillgång till nödvändiga digitala verktyg eller andra lärverktyg som behövs för att de ska kunna ta del av utbildningen. Det här gäller som huvudregel även elever i gymnasieskolan.

Möjlighet för lärare som behöver vara hemma på grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Bestämmelsen öppnar för att exempelvis en lärare som utan att vara sjukskriven behöver vara hemma på grund av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten, ger distansundervisning till elever som vistas i skolenhetens lokaler. Även en elev, som följer en rekommendation, kan vistas hemma och ta del av undervisningen om han eller hon i vanliga fall hade gått till skolan.

Det är viktigt att betona att varken elever eller lärare ska vara i skolan när de är sjuka, och alla som är så sjuka att de inte orkar studera eller undervisa ska vara hemma och vila. Men en lärare som i vanliga fall hade kunnat bedriva undervisning i skolan men som behöver vara hemma utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan nu arbeta hemifrån med distansundervisning.

En annan möjlighet är att anställa pensionerade lärare för att ge distansundervisning till elever som är hemma med anledning av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten, även när skolan är öppen.

Dessa undantagsåtgärder kan skolans huvudman vidta i olika skolformer

En huvudman som håller en skola öppen kan under vissa förutsättningar ha möjlighet att vidta ytterligare åtgärder i dessa tider. Huvudmannen är kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse om det är en fristående skola. Staten är huvudman för specialskolan och sameskolan.

Undantagsåtgärder kan användas om det behövs på grund av att en lärare eller elev inte är eller har varit närvarande i skolan på grund av att de följer eller har följt en rekommendation från Folkhälsomyndigheten. Det finns inte någon skyldighet för en huvudman att tillämpa dessa undantagsåtgärder, utan det är en möjlighet för skolan.

De åtgärder som är möjliga för huvudmannen att vidta skiljer sig åt beroende på vilken skolform det handlar om.

Förskoleklassen

För att säkerställa att eleverna i förskoleklass får den utbildning de har rätt till får huvudmannen besluta om att:

 • utbildningen omfattar fler timmar per dag
 • utbildningen omfattar fler eller färre skoldagar per läsår
 • utbildning förläggs på lördagar, söndagar och helgdagar
 • utbildningen läggs ut på entreprenad.

Grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola

För att säkerställa att eleverna grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola får den utbildning de har rätt till får huvudmannen besluta om att:

 • utbildningen omfattar fler timmar per dag
 • utbildningen omfattar fler eller färre skoldagar per läsår
 • utbildning förläggs på lördagar, söndagar och helgdagar
 • utbildning bedrivs på distans
 • undervisningstiden fördelas på ett annat sätt mellan ämnen och stadier
 • utbildningen läggs ut på entreprenad.

Rektorn på skolan får också besluta om betyg om den eller de lärare som annars skulle ha beslutat om betyg är frånvarande med anledning av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten som gäller covid-19.

Det finns även möjlighet att besluta att läsåret ska sluta vid olika tidpunkter för olika årskurser om vissa uppgifter behöver prioriteras denna vår för vissa årskurser.

Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation ska undervisning i gymnasieskolan ske på distans. Skolan är då stängd eller delvis stängd.

Läs om vad som gäller om en huvudman helt eller delvis har stängt en skola

För att säkerställa att eleverna i gymnasiesärskolan får den utbildning de har rätt till får huvudmannen besluta om att:

 • utbildningen omfattar fler timmar per dag
 • utbildningen omfattar fler eller färre skoldagar per läsår
 • utbildning förläggs på lördagar, söndagar och helgdagar
 • utbildning bedrivs på distans
 • undervisningstiden fördelas på ett annat sätt
 • undervisningen läggs ut på entreprenad.
Senast uppdaterad 07 maj 2020