Nationella proven vårterminen 2021

De nationella prov som skulle ha använts under vårterminen 2021 utgår på grund av den rådande pandemin. Som ersättning kommer vi att erbjuda betygsstödjande bedömningsstöd som är utformade som prov. Rektorer kommer kunna ladda ner bedömningsstöden i en ny e-tjänst för bedömningsstöd som lanseras den 4 februari 2021

Bedömningsstöden

Kommer det finnas betygsstödjande bedömningsstöd i alla ämnen, årskurser och kurser?

Ja, det kommer att finnas betygsstödjande bedömningsstöd i årskurs 6 och 9 och för kurser på gymnasiet i alla de ämnen som skulle getts som nationella prov våren 2021. De nationella proven i årskurs 3 genomförs dock som vanligt som ordinarie prov.

Kommer det att bestå av delprov som finns i normala fall?

Ja, bedömningsstöden består av delprov på motsvarande sätt som de inställda nationella proven.

Kommer det att bifogas ljudfiler till proven?

Ja, ljudfiler kommer att vara tillgängliga på samma sätt som för nationella prov.

Kommer provmaterialet finnas översatt till engelska i de ämnen där översättning sker av nationella prov?

Ja, engelska versioner av proven planeras att tillgängliggöras i de kurser/ämnen som vanligtvis kan beställa det.

Hur ska de betygsstödjande bedömningsstöden användas?

Liksom nationella prov så ska dessa prov stödja läraren att göra en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning. En lärarinformation kommer medfölja varje prov så som vanligtvis sker inför att nationella prov ska genomföras. Risken för spridning av materialen bör motverkas genom ett noggrant och professionellt provgenomförande, precis som vid nationella prov.

Gäller samma sekretess som för nationella prov?

Ja, proven lyder under samma sekretess som nationella prov och ska hanteras med sekretessen i åtanke på samma sätt som nationella prov.

När ska vi använda de betygsstödjande bedömningsstöden?

Bedömningsstöden är frivilliga att använda under perioden från publicering fram till den 30 juni 2021 och varje skola avgör tidpunkt för genomförande. Bedömningsstöden i samtliga skolformer, årskurser, kurser och ämnen får inte användas efter 30 juni 2021.

Kan vi använda de betygsstödjande bedömningsstöden vid distansundervisning?

Nej, det är inte möjligt att genomföra provet på distans. Som för ordinarie nationella prov får provet inte genomföras på distans.

Provens anvisningar för genomförande och bedömning gäller. Skolan ansvarar för provets genomförande och att det sker på ett säkert sätt för inte öka risken för smittspridning under pågående pandemi.

Kan proven överföras till digitala provverktyg som skolan eventuellt har upphandlat för genomförande av prov?

Ja, det finns inga föreskrifter som förhindrar att dessa material hanteras digitalt. Proven kan däremot inte genomföras på distans och provgenomförandet kräver en liknande organisation som vid nationella prov eftersom spridningsrisken är hög. Rektor ansvarar för att materialet hanteras på ett sådant sätt att innehållet inte sprids.

Tillgång till bedömningsstöden

Hur kommer de betygsstödjande bedömningsstöden att distribueras?

Proven kommer att publiceras efterhand under våren i betaversionen av e-tjänsten och följer den plan för när nationella prov skulle ha genomförts i olika skolformer och ämnen. Vi planerar att de betygsstödjande bedömningsstöden kommer finnas tillgängliga att laddas ner cirka en vecka innan ordinarie planerat provdatum under vårterminen 2021.

Varför en betaversion av e-tjänsten?

Anledningen till att bedömningsstöden tillgängliggörs via en betaversion är för att e-tjänsten kommer att användas tidigare än planerat utifrån de ändrade förutsättningar med inställda nationella prov och pågående pandemi.

Vem får åtkomst till materialen?

Enbart rektor kommer via Mobilt BankID kunna ladda ner materialen i den första betaversionen som används från februari. Mer information om hur detta ska gå till kommer vi att publicera på skolverket.se.

Hur får rektor åtkomst till e-tjänsten?

För att få åtkomst till e-tjänsten krävs inloggning med Mobilt BankID.

När blir det första betygsstödjande bedömningsstöden tillgängligt?

Den 4 februari 2021 kommer bedömningsstödet för grundskolans årskurs 6 i svenska och svenska som andraspråk att finnas tillgängligt att laddas ner av rektor.

Kommer jag åt bedömningsstödet om jag inte vill använda betaversionen av e-tjänsten?

För de som inte vill använda den nya betaversionen av e-tjänsten kommer bedömningsstödet även att publiceras i den nuvarande bedömningsportalen vid samma datum.

Vad gäller för vuxenutbildningen?

För vuxenutbildningen gymnasial nivå kommer bedömningsstödet tillgängliggöras samtidigt som det tillgängliggörs för gymnasiet, det vill säga cirka en vecka före ursprungligt provdatum. SFi-proven kommer att tillgängliggöras under mars.

Behandling av personuppgifter

Hur kommer Skolverket behandla mina personuppgifter?

De personuppgifter som du lämnat till Skolverket kommer att behandlas på ett sätt som omfattas av EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR och den nationella dataskyddslagen (SFS 2018:218). Skolverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna.

När du som rektor loggar in i tjänsten kommer du att behöva lämna uppgifter om ditt personnummer för att logga in i tjänsten med Mobilt BankID. Uppgiften om personnummer kommer att sparas hos Skolverket tillsammans med uppgift om namn, skolenhetskod och e-postadress som samlas in från dig i samband med inloggningen i tjänsten. Uppgifterna kommer att kontrolleras mot skolenhetsregistret och namn kommer att hämtas från tjänsten Navet från Skatteverket.

När du som lärare loggar in i e-tjänsten för bedömningsstöd kommer du att använda uppgifter om ditt personnummer för att logga in i tjänsten med Mobilt BankID. Uppgiften om personnummer kommer att sparas hos Skolverket i samband med att din rektor tilldelat dig behörighet och kommer att bevaras tillsammans med uppgift om namn, skolenhetskod och vilket material du har behörighet att ta del av.

Hur länge sparas uppgifterna?

Skolverket får enligt Dataskyddsförordningen inte spara dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppnå syftet med behandlingen av uppgifterna. Dina uppgifter kommer att sparas upp till 2 år från att de samlades in.

Ytterligare information om vår hantering av personuppgifter

Överföring av uppgifter till tredje land

Skolverket överför inte uppgifter till tredjeland till eller till någon internationell organisation.

Automatiskt beslutsfattande och profilering

Skolverket använder inte sig av automatiskt beslutsfattande och profilering i e-tjänsten för bedömningsstöd och kursplaner.

Dina rättigheter

Du har rätt att från Skolverket begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot behandlingen eller begära begränsning av behandling av uppgifter som rör dig. Du har också rätt att begära och få rättelse av felaktiga personuppgifter. Om du vill veta mer eller utnyttja dessa rättigheter gör du det här:

Hantering av personuppgifterlänk till annan webbplats

Det finns också ett dataskyddsombud på Skolverket som du når via e-postadressen dataskyddsombudet@skolverket.se.

Klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Om du anser att Skolverket har behandlat dina personuppgifter i strid med Dataskyddsförordningen eller den svenska dataskyddslagen har du också rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten på e-postadressen imy@imy.se för att klaga på det.

Beslutet att ställa in nationella proven

Skolverket har fattat beslut om att ställa in alla nationella prov under perioden från och med 1 januari 2021 och resten av våren, till och med den 30 juni 2021. Beslutet gäller samtliga skolformer där nationella prov genomförs med undantag för provet i årskurs 3 i grundskolan och sameskolan samt årskurs 4 i specialskolan.

För komvux (sfi och gymnasial nivå) gäller även att de prov som redan har beställts och har en fortsatt användningstid inte ska användas under resten av våren, till och med den 30 juni 2021.

Skolverket kommer att stödja skolorna med betygsstödjande bedömningsstöd och i möjligaste mån tillgängliggöra prov som inte är frisläppta och som därmed inte riskerar att ha blivit kända av eleverna. Dessa material får läraren använda på det sätt som anses lämpligast. Skolverket undersöker hur materialen bäst kan distribueras till skolorna.

Varför har Skolverket fattat beslutet?

Att organisera ett nationellt prov kräver noggrann planering från skolans sida. Många skolor är just nu hårt ansträngda och måste planera sin verksamhet från dag till dag. I den här situationen riskerar det nationella provet att utgöra en alltför stor belastning på skolorganisationen. Nationella prov kan innebära att skolor behöver samla större grupper av elever i en och samma lokal vilket kan öka risken för smittspridning.

Vad gäller för de nationella proven i årskurs 3?

De nationella proven för årskurs 3 (årskurs 4 i specialskolan) ska genomföras som vanligt.

Varför ska de nationella proven i årskurs 3 genomföras?

De nationella proven i årskurs 3 i grundskolan och årskurs 4 i specialskolan ingår som en av flera delar i garantin för tidiga stödinsatser genom att vara underlag för särskild bedömning av en elevs kunskapsutveckling (3 kap. skollagen). För att motverka risken att elevers behov av tidiga stödinsatser förbises ska de nationella proven i årskurs 3 genomföras under vårterminen 2021. Proven genomförs dessutom under en längre period som omfattar tio veckor och som en del av ordinarie undervisning.

Ska resultaten från de nationella proven i årskurs 3 rapporteras in?

Nej, insamling av resultat från proven i årkurs 3 kommer inte att ske på nationell nivå under vårterminen 2021.

Enligt garantin för tidiga stödinsatser (3 kap. skollagen) ska det i slutet av lågstadiet göras en uppföljning av det stöd som eleven har fått. Resultatet av uppföljningen ska överföras till läraren som ska ansvara för eleven i årskurs 4. En kopia av sammanställningen av elevresultat som ingår i de nationella proven i årskurs 3 kan med fördel också lämnas till undervisande lärare i årskurs 4.

Varför kan inte skolan få genomföra proven vid ett senare tillfälle?

I normala fall kan en rektor i grundskolan och gymnasieskolan fatta beslut om att genomföra provet vid ett senare datum om särskilda skäl föreligger. I detta fall har Skolverket beslutat att de nationella proven inte ska genomföras över huvud taget och kommande prov skickas därför inte ut till skolorna.

Orsaken till beslutet är att ett genomförande av ett nationellt prov vid olika tillfällen på olika skolor skulle riskera att innehållet i provet blir känt för många elever före provtillfället. Då kan provet inte längre uppfylla sitt syfte och riskerar istället att bli ytterligare en belastning för skolorganisationen, lärarna och eleverna.

Ska vi inte genomföra redan beställda prov inom vuxenutbildningen/sfi?

Nej, ni ska inte genomföra det planerade provet under perioden från och med 1 januari till 30 juni 2021. Detta gäller alla nationella prov inom vuxenutbildning som har gällande användningstid och omfattas av sekretess.

Varför är bedömningsstödet i årskurs 1 inte längre obligatoriskt under vårterminen?

För att underlätta för skolorna inom lågstadiet bedömer vi att det är lämpligt att undanta skyldigheten att använda bedömningsstödet i årskurs 1 under vårterminen 2021. Däremot kan det frivilligt användas.

Bedömningsstödet i årskurs 1 ingår som en av flera delar i garantin för tidiga stödinsatser genom att vara underlag för särskild bedömning av en elevs kunskapsutveckling (3 kap. skollagen). Skolverket bedömer dock att det tillfälliga upphörandet av obligatoriet med bedömningsstöd på vårterminen 2021 inte inverkar negativt på elevers rätt till stöd. Eftersom bedömningsstöden har genomförts obligatoriskt under höstterminen har en sådan bedömning nyligen gjorts.

Är inte likvärdigheten i fara när de kommande nationella proven ställs in?

I en situation när de nationella proven inte kan genomföras som avsett, ger de ett sämre stöd för likvärdig bedömning. Den betygssättande läraren behöver göra sin bedömning utifrån ett så brett och varierat underlag som möjligt vid tiden för betygssättningen.

Hur ska jag som lärare förhålla mig vid betygssättning nu?

Vid betygssättningen utvärderar den betygssättande läraren allsidigt all information om elevens kunskaper i förhållande till kunskapskraven i ämnet. I de ämnen som har ett nationellt prov ingår i normala fall ett resultat från det nationella provet som ett betydelsefullt underlag bland många andra. Om ett sådant underlag saknas den här våren avgör läraren vilket betyg som är det mest rättvisande utifrån ett så brett och varierat underlag som möjligt vid tiden för betygssättningen, i förhållande till kunskapskraven.

Skolverket kommer att stödja skolorna med betygsstödjande bedömningsstöd och i möjligaste mån tillgängliggöra prov som inte är frisläppta och som därmed inte riskerar att ha blivit kända av eleverna. Dessa material får läraren använda på det sätt som anses lämpligast. Skolverket undersöker hur materialen bäst kan distribueras till skolorna.

Hur ska vi se på resultaten för de muntliga delprov som genomförts? Ska de särskilt beaktas?

Resultatet från ett nationellt prov ska endast särskilt beaktas om provet har genomförts i sin helhet och har genererat ett provbetyg. Resultatet från det muntliga delprovet är dock fortfarande ett underlag läraren beaktar vid sin allsidiga utvärdering av sitt underlag inför betygssättning.

Ska vi rapportera in delprovsresultaten för de genomförda muntliga delproven som redan har ägt rum under hösten?

Nej, det blir ingen nationell rapportering av resultatet till SCB från höstens muntliga delprov.

Gäller beslutet även för bedömningsstöd, till exempel de obligatoriska bedömningsstöden i årskurs 1?

Ja, beslutet gäller även de obligatoriska nationella bedömningsstöden i årskurs 1, som istället är frivilliga att använda under vårterminen 2021.

Kan vi använda ersättningsprovet istället för det inställda provet?

Nej, skolan kan inte använda ersättningsprovet. Ersättningsprovet är framtaget för att användas endast i det fall det står klart att innehållet i ett prov som ska genomföras har blivit känt i förväg. Eftersom de betygsstödjande nationella proven är inställda under vårterminen 2021 ska inte heller ersättningsprov användas.

Senast uppdaterad 20 januari 2021