Folkhälsomyndighetens rekommendationer om distansundervisning för gymnasieskolan och komvux tas bort från den 15 juni. Detta ger gymnasieskolor och vuxenutbildningen möjlighet att planera för höstterminen och i den mån det behövs ställa om och anpassa sommarens och höstens kurser och aktiviteter. Komvux ska följa Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer till vuxna och det kan innebära att komvux fortsättningsvis i viss utsträckning bedriver undervisning på distans.

Läs mer om vad det innebär för gymnasieskolor och komvuxlänk till annan webbplats

Mer information och stöd kring detta kommer löpande under vecka 23.

Nya regler om förskolor och skolor behöver stänga på grund av coronaviruset eller covid-19

Riksdagen och regeringen har antagit en ny lag och förordning som reglerar verksamheten vid skolstängningar. Alla regler och beslut utgår från det rådande smittskyddsläget i samband med spridningen av coronaviruset och covid-19. Om en skola helt eller delvis stänger ska skolan huvudsakligen erbjuda undervisning på distans.

Möjligt för skolor att öppna för mindre elevgrupper

Undervisning på gymnasiet och på komvux ska som huvudregel erbjudas på distans. Men regeringen har beslutat om en förordningsändring som öppnar för enskilda undantag. Förutsatt att skolan vidtagit nödvändiga åtgärder för att minska riskerna för smittspridning kan skolan enligt Folkhälsomyndighetens bedömning ta in mindre grupper av elever

 • för att genomföra praktiska examinationer som inte kan genomföras på distans
 • som har särskilda stödbehov och behöver kontakt i skolan
 • som behöver ta del av inslag i undervisningen som inte går att genomföra på distans.

De elever som främst kan behöva få utbildning i skolans lokaler är de som är i slutet av sin utbildning och vars betyg har betydelse för deras fortsatta utbildning eller arbete, till exempel elever i årskurs 9, introduktionsprogram och sista året på ett nationellt program i gymnasieskolan.

I vilka fall är det möjligt att låta en mindre andel elever få utbildning i skolans lokaler?

Rekommenderad distansundervisning för gymnasiet och komvux

Folkhälsomyndighetens tydliga rekommendation är att distansundervisning ska bedrivas på gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, yrkeshögskolor, högskolor och universitet till och med den 14 juni 2020. Rekommendationen gäller inte gymnasiesärskolor och särskild utbildning för vuxna.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om distansundervisning för gymnasieskolan och komvux tas bort från den 15 juni

Det är fortsatt viktigt att det huvudsakligen är distansundervisning som erbjuds i de aktuella skolformerna. Det är dock möjligt att i enstaka fall låta enskilda elever få ta del av undervisning i skolans lokaler, men det är inte möjligt att ta in hela klasser. Bakgrunden till beslutet är att lärare behöver kunna säkra att de kan ge eleverna den undervisning de har rätt till och elever behöver få möjlighet att klara av sin skolgång. Distansundervisning kan till exempel vara en utmaning för elever i behov av särskilt stöd, men även för lärare som undervisar i ämnen med många praktiska moment.

Förutsatt att skolan vidtagit nödvändiga åtgärder för att minska riskerna för smittspridning kan skolan enligt Folkhälsomyndighetens bedömning ta in mindre grupper av elever

 • för att genomföra praktiska examinationer som inte kan genomföras på distans
 • som har särskilda stödbehov och behöver kontakt i skolan
 • som behöver ta del av inslag i undervisningen som inte går att genomföra på distans.

Utgångspunkten i alla beslut behöver vara det rådande smittskyddsläget och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.

Information till lärosäten och gymnasieskolor om covid-19 (Folkhälsomyndigheten)länk till annan webbplats

Information till skola och förskola om covid-19 (Folkhälsomyndigheten)länk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten rekommenderar distansundervisning sedan den 18 mars

Den 18 mars utfärdade Folkhälsomyndigheten en rekommendation att Sveriges gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, yrkeshögskolor, högskolor och universitet går över till distansundervisning. Rekommendationen gäller inte gymnasiesärskolor och särskild utbildning för vuxna.

I och med Folkhälsomyndighetens rekommendation så öppnas möjligheten för distansundervisning utifrån den förordning som regeringen fattade beslut om den 13 mars. När det gäller den kommunala vuxenutbildningen, yrkeshögskoleutbildningar, universitet och högskolor finns redan i dag möjligheter att bedriva utbildning på distans.

Skillnaden mellan fjärrundervisning och distansundervisning

Den 18 mars utfärdade Folkhälsomyndigheten en rekommendation att Sveriges gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, yrkeshögskolor, högskolor och universitet går över till distansundervisning. Rekommendationen gäller inte gymnasiesärskolor och särskild utbildning för vuxna.

I och med Folkhälsomyndighetens rekommendation så öppnas möjligheten för distansundervisning utifrån den förordning som regeringen fattade beslut om den 13 mars. När det gäller den kommunala vuxenutbildningen, yrkeshögskoleutbildningar, universitet och högskolor finns redan i dag möjligheter att bedriva utbildning på distans.

Skillnaden mellan fjärrundervisning och distansundervisning

Ökad flexibilitet för huvudmän

I Sverige har vi en extraordinär situation som kräver att vi ständigt håller oss uppdaterade utifrån det rådande smittskyddsläget och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Regeringen har i samband med detta beslutat att huvudmän ska få en ökad flexibilitet i hur och när de erbjuder utbildning. Riksdagen har också beslutat om en ny lag som möjliggör stängning av skolverksamheter.

De nya bestämmelserna kan användas när en huvudman beslutar att en skola helt eller delvis behöver stänga eller redan har hållit en skola helt eller delvis stängd, till exempel för att en stor del av personalen är frånvarande på grund av coronaviruset eller efter samråd med smittskyddsläkare. Lagen ska användas när regeringen beslutar om att stänga en skolverksamhet.

Utgångspunkten i alla beslut behöver vara det rådande smittskyddsläget och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Huvudmännen utgår i sina beslut från riksdagens nya lag och regeringens nya förordning om hur skolor ska agera utifrån det aktuella smittskyddsperspektivet.

Förordning (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smittalänk till annan webbplats

Information från utbildningsdepartementet om ändring av förordning (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smittalänk till annan webbplats

Lag (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstidlänk till annan webbplats

Vad innebär det att en skola är helt eller delvis stängd?

Att en skola är helt stängd innebär att skolans lokaler är stängda för eleverna, men att lärare ändå kan undervisa på distans på något av följande sätt:

 • Eleven och läraren är åtskilda i rum men inte i tid.
 • Eleven och läraren är åtskilda både rum och tid.

Om skolan är helt stängd går det inte att samla mindre grupper av elever i skolan eller låta en del av skolans elever få vara där. Skolan är då stängd för alla elever. Det kan också innebära att skolan tillfälligt inte bedriver någon verksamhet alls.

Att en skola är delvis stängd innebär att en mindre andel elever kan få sin utbildning i skolans lokaler och att resten av undervisningen sker på distans. Det kan också innebära att skolan tillfälligt avstår helt från att bedriva viss verksamhet, till exempel för att man bedömer att eleverna är för unga för att kunna tillgodogöra sig distansundervisning.

Det är viktigt att skolan endast tar in mindre grupper av elever till skolans lokaler, under vissa förutsättningar. Det som avgör hur många elever som kan vistas i lokalerna samtidigt är en bedömning med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och det aktuella behovet av smittskydd. Skolan behöver i sin bedömning se över om man till exempel kan ta emot olika elevgrupper på förmiddagen och eftermiddagen och sprida ut undervisningen över fler veckodagar än måndag-fredag.

I vilka fall är det möjligt att låta en mindre andel elever få utbildning i skolans lokaler?

Utgångspunkten är att elever ska få distansundervisning om skolan är stängd. I enstaka fall kan man göra undantag från detta för enskilda elever. Förutsatt att skolan vidtagit nödvändiga åtgärder för att minska riskerna för smittspridning kan skolan enligt Folkhälsomyndighetens bedömning ta in mindre grupper av elever

 • för att genomföra praktiska examinationer som inte kan genomföras på distans
 • som har särskilda stödbehov och behöver kontakt i skolan
 • som behöver ta del av inslag i undervisningen som inte går att genomföra på distans.

De elever som främst kan behöva få utbildning i skolans lokaler är de som är i slutet av sin utbildning och vars betyg har betydelse för deras fortsatta utbildning eller arbete, till exempel elever i årskurs 9, introduktionsprogram och sista året på ett nationellt program i gymnasieskolan.

Elever som har särskilda stödbehov kan få sin undervisning i skolans lokaler om de på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver det. Med fysiska, psykiska och andra skäl menas till exempel funktionsnedsättningar eller elevens sociala situation, så som familjesituationen eller andra sociala skäl.

Få svar på frågor om hur praktiska inslag, prov och andra examinationer i undervisningen kan genomföras i skolans lokaler

Vad menas med en mindre andel elever?

Vad som menas med en mindre andel elever behöver tolkas utifrån ett smittskyddsperspektiv. Det som avgör hur många elever som kan vistas i lokalerna samtidigt är en bedömning med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och det aktuella behovet av smittskydd. Skolan behöver i sin bedömning se över om man till exempel kan ta emot olika elevgrupper på förmiddagen och eftermiddagen och sprida ut undervisningen över fler veckodagar än måndag-fredag. Det är viktigt att skolan endast tar in mindre grupper av elever till skolans lokaler, under vissa förutsättningar.

Det betyder att innebörden av en mindre andel elever kan komma att förändras över tid, till exempel om Folkhälsomyndigheten ändrar sina rekommendationer. Det är upp till huvudmannen och rektorn att organisera verksamheten så att arbetssituationen blir rimlig för både lärare och elever.

Vad huvudmannen kan göra om skolverksamhet stängs

De nya bestämmelserna innebär att en huvudman i vissa fall får vidta åtgärder om en skolverksamhet helt eller delvis ska stängas eller har stängts tillfälligt. En huvudman kan besluta att helt eller delvis stänga

 • förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan
 • gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

En huvudman kan besluta att helt stänga

 • förskolan
 • fritidshemmet
 • annan pedagogisk verksamhet.

Bestämmelserna får tillämpas i fem olika situationer. Det handlar om när en huvudman på grund av coronaviruset håller eller har hållit en skolverksamhet helt eller delvis stängd

 1. på grund av att en så stor andel av personalen är frånvarande med anledning av coronaviruset att det inte går att bedriva verksamheten
 2. efter samråd med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning
 3. därför att skolan ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara avspärrat
 4. på grund av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten
 5. för att regeringen har beslutat att skolenheter tillfälligt ska stängas på nationell, regional eller kommunal eller nivå, med stöd av lagen om tillfällig stängning på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid.

Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet får inte vidta dessa åtgärder om förutsättningarna i punkt 5 föreligger.

Om huvudmannen delvis stänger en förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola kan de vidta dessa åtgärder om punkt 1, 2 eller 4 är uppfyllda. Det är inte möjligt att delvis stänga en förskola, ett fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet.

Bestämmelserna får däremot inte användas för att stänga en skola för att enstaka elever eller stora grupper av elever är frånvarande. De går inte heller att använda när en skolverksamhet stänger av andra skäl, till exempel för att verksamheten behöver tid att planera eller för att det finns en oro bland elever och vårdnadshavare.

Det är viktigt att de beslut som huvudmannen fattar dokumenteras och motiveras. De åtgärder som vidtas behöver bygga på rimliga avvägningar och tillgodose elevernas rättigheter.

Huvudmannens ansvar att erbjuda omsorg om förskola, fritidshem eller annan pedagogisk omsorg stängs

Om en huvudman stänger en förskola, ett fritidshem eller annan pedagogisk omsorg finns ett krav på att erbjuda omsorg till barn och elever vars vårdnadshavare deltar i samhällsviktig verksamhet. Den omsorgen ska så långt som möjligt motsvara den verksamhet som barnet eller eleven normalt skulle delta i.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en föreskrift och allmänna råd som beskriver vilka samhällssektorer och exempel av samhällsviktiga verksamheter som berörs. De förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg.

Läs mer om föreskriften, allmänna råd och hur processen går till på MSB:s webbplatslänk till annan webbplats

Förskola eller fritidshem ska även erbjudas till barn och elever som behöver få särskilt stöd i sin utveckling av fysiska, psykiska eller andra skäl och som bara kan få det genom att gå i förskola eller fritidshem.

Om en huvudman har beslutat om att stänga en skolverksamhet är det den huvudmannen som ansvarar för att anordna omsorgen. För att det inte ska ställas orimliga krav på huvudmannen ska det gå att göra undantag från de krav som finns på utbildningen i skolförfattningarna. Men verksamheten ska så långt det är möjligt motsvara den verksamhet som barnet eller eleven normalt skulle delta i.

Huvudmannen ansvarar också för att informera vårdnadshavarna om att det finns omsorg för barn till vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet. Barnets eller elevens vårdnadshavare ska anmäla till huvudmannen om de har behov av omsorg.

Checklista för kommunala huvudmän vid stängning av förskole- och skolverksamhet samt fritidshemPDF (pdf, 122 kB)

Checklista för enskilda huvudmän vid stängning av förskole- och skolverksamhet samt fritidshemPDF (pdf, 121 kB)

Regeringens möjlighet att stänga skolverksamhet

Regeringen kan nu besluta om att tillfälligt stänga ner förskolor, skolor, fritidshem eller annan verksamhet enligt skollagen.

Hemkommunens ansvar att erbjuda omsorg om regeringen beslutar att stänga skolverksamhet

Det finns ett krav på att erbjuda omsorg till barn och elever vars vårdnadshavare deltar i samhällsviktig verksamhet. Den omsorgen ska så långt som möjligt motsvara den verksamhet som barnet eller eleven normalt skulle delta i.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en föreskrift och allmänna råd som beskriver vilka samhällssektorer och exempel av samhällsviktiga verksamheter som berörs. De förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg.

Läs mer om föreskriften, allmänna råd och hur processen går till på MSB:s webbplatslänk till annan webbplats

Hemkommunen ska erbjuda förskola eller fritidshem även till barn och elever som behöver få särskilt stöd i sin utveckling av fysiska, psykiska eller andra skäl och som bara kan få det genom att gå i förskola eller fritidshem.

Om regeringen har beslutat om att stänga skolverksamhet är det barnets eller elevens hemkommun som i egenskap av huvudman ansvarar för att anordna omsorgen. För att det inte ska ställas orimliga krav på huvudmannen ska det gå att göra undantag från de krav som finns på utbildningen i skolförfattningarna. Men verksamheten ska så långt det är möjligt motsvara den verksamhet som barnet eller eleven normalt skulle delta i.

Hemkommunen ansvarar också för att informera vårdnadshavarna om att det finns omsorg för barn till vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet. Barnets eller elevens vårdnadshavare ska anmäla till hemkommunen om de har behov av omsorg.

Checklista för kommunala huvudmän vid stängning av förskole- och skolverksamhet samt fritidshemPDF (pdf, 122 kB)

Checklista för enskilda huvudmän vid stängning av förskole- och skolverksamhet samt fritidshemPDF (pdf, 121 kB)

Möjliga åtgärder i de obligatoriska skolformerna

Skolor bör i första hand, när det är möjligt, försöka förändra formerna för undervisningen genom att till exempel erbjuda hemuppgifter eller undervisning på distans med digitala verktyg. Skolan ska i efterhand kunna avgöra hur mycket av den garanterade undervisningstiden som därmed är tillgodosedd.

Elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola ska fortfarande få den undervisningstid de har rätt till. De åtgärder som är möjliga för huvudmannen att vidta skiljer sig åt beroende på vilken skolform det handlar om.

Förskoleklassen

För att säkerställa att eleverna i förskoleklass får den utbildning de har rätt till får huvudmannen besluta om att

 • utbildningen omfattar fler timmar per dag
 • utbildningen omfattar fler eller färre skoldagar per läsår
 • utbildning förläggs på lördagar, söndagar och helgdagar
 • utbildningen läggs ut på entreprenad.

Grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan

För att säkerställa att eleverna grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola får den utbildning de har rätt till får huvudmannen besluta om att

 • utbildningen omfattar fler timmar per dag
 • utbildningen omfattar fler eller färre skoldagar per läsår
 • utbildning förläggs på lördagar, söndagar och helgdagar
 • utbildning bedrivs på distans
 • undervisningstiden fördelas på ett annat sätt mellan ämnen och stadier
 • utbildningen läggs ut på entreprenad.

Rektorn på skolan får också besluta om betyg om den eller de lärare som annars skulle ha beslutat om betyg är frånvarande med anledning av coronaviruset.

Det finns även möjlighet att besluta att läsåret ska sluta vid olika tidpunkter för olika årskurser om vissa uppgifter behöver prioriteras denna vår för vissa årskurser.

Skolan kan besluta att en mindre andel elever ska få komma till skolans lokaler för att genomföra praktiska undervisningsmoment, göra prov eller på annat sätt visa sina kunskaper i slutet av sin utbildning. Det kan även röra sig om

 • elever som behöver särskilt stöd i undervisningen och stödet bara kan ges i lokalerna
 • elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver få sin undervisning i skolans lokaler.

Vad innebär det att en skola är helt eller delvis stängd?

I vilka fall är det möjligt att låta en mindre andel elever få utbildning i skolans lokaler?

Vad menas med en mindre andel elever?

Frågor och svar om distansundervisning under coronapandemin

Möjligheter för skolor som är öppna under coronapandemin

Möjligheten att disponera skoldagar under läsåret på ett friare sätt

Om regeringen eller huvudmannen har stängt skolan på grund av någon av de anledningar som förordningen föreskriver får huvudmannen möjlighet att disponera läsåret på ett friare sätt. Detta för att kunna hämta in undervisningstid som gått förlorad på grund av att skolan varit stängd.

Skoldagar kan exempelvis förläggas till lördagar, söndagar eller andra helgdagar. Skoldagar kan också förlängas till mer än 6 timmar för elever i årskurs F-2 och 8 timmar i övriga årskurser. Läsåret kan även förlängas så att det exempelvis pågår även i juli. Undervisningstid som inte kunnat ges under det nuvarande läsåret kan flyttas till nästa läsår inom ramen för de nya bestämmelsernas giltighetstid (30 juni 2021).

Elever i årskurs 9 (10 i specialskolan)

När det gäller elever i årskurs 9 kan tid inte flyttas till nästkommande läsår eftersom elevernas tid i grundskolan upphör. I dessa fall får huvudmannen i stället utnyttja de andra möjligheterna som beskrivs i förordningen, till exempel att förlägga undervisning till lördagar, söndagar eller lov, eller förlänga vårterminen för att eleverna ska få den garanterade undervisningstid de har rätt till.

Om huvudmannen förlägger undervisningen till exempelvis lördagar, söndagar eller andra helgdagar ska skollagens övriga bestämmelser tillämpas, till exempel ska eleverna få skolmåltider och, om de behöver, erbjudas skolskjuts.

Om regeringen eller huvudmannen har stängt skolan på grund av någon av de anledningar som förordningen föreskriver får huvudmannen möjlighet att disponera läsåret på ett friare sätt. Detta för att kunna hämta in undervisningstid som gått förlorad på grund av att skolan varit stängd.

Skoldagar kan exempelvis förläggas till lördagar, söndagar eller andra helgdagar. Skoldagar kan också förlängas till mer än 6 timmar för elever i årskurs F-2 och 8 timmar i övriga årskurser. Läsåret kan även förlängas så att det exempelvis pågår även i juli. Undervisningstid som inte kunnat ges under det nuvarande läsåret kan flyttas till nästa läsår inom ramen för de nya bestämmelsernas giltighetstid (30 juni 2021).

Elever i årskurs 9 (10 i specialskolan)

När det gäller elever i årskurs 9 kan tid inte flyttas till nästkommande läsår eftersom elevernas tid i grundskolan upphör. I dessa fall får huvudmannen i stället utnyttja de andra möjligheterna som beskrivs i förordningen, till exempel att förlägga undervisning till lördagar, söndagar eller lov, eller förlänga vårterminen för att eleverna ska få den garanterade undervisningstid de har rätt till.

Om huvudmannen förlägger undervisningen till exempelvis lördagar, söndagar eller andra helgdagar ska skollagens övriga bestämmelser tillämpas, till exempel ska eleverna få skolmåltider och, om de behöver, erbjudas skolskjuts.

Möjligheten att fördela undervisningstiden mellan ämnen och stadier på ett friare sätt

Om regeringen eller huvudmannen har stängt skolan på grund av någon av de anledningar som förordningen föreskriver får huvudmannen möjlighet att fördela undervisningstiden på ett annat sätt än det som beskrivs i timplanen. Det kan till exempel handla om att fördela undervisningstiden i ett eller flera ämnen samt mellan stadier. I praktiken innebär det att en elev till exempel kan få mindre undervisning i matematik och mer undervisning i teknik i årskurs 3 innevarande läsår och sedan mer undervisning i matematik och mindre undervisning i teknik första läsåret i årskurs 4.

Omdisponering av tid mellan ämnen och stadier behöver göras inom ramen för de nya bestämmelsernas giltighetstid (30 juni 2021).

När det gäller årskurs 9 finns inte möjligheten att flytta tid mellan ämnen och stadier. Här behöver huvudmannen istället tillämpa de möjligheter som ges att disponera om skoldagar under läsåret på ett friare sätt.

Läs mer om möjligheten att disponera skoldagar under läsåret på ett friare sätt

Om regeringen eller huvudmannen har stängt skolan på grund av någon av de anledningar som förordningen föreskriver får huvudmannen möjlighet att fördela undervisningstiden på ett annat sätt än det som beskrivs i timplanen. Det kan till exempel handla om att fördela undervisningstiden i ett eller flera ämnen samt mellan stadier. I praktiken innebär det att en elev till exempel kan få mindre undervisning i matematik och mer undervisning i teknik i årskurs 3 innevarande läsår och sedan mer undervisning i matematik och mindre undervisning i teknik första läsåret i årskurs 4.

Omdisponering av tid mellan ämnen och stadier behöver göras inom ramen för de nya bestämmelsernas giltighetstid (30 juni 2021).

När det gäller årskurs 9 finns inte möjligheten att flytta tid mellan ämnen och stadier. Här behöver huvudmannen istället tillämpa de möjligheter som ges att disponera om skoldagar under läsåret på ett friare sätt.

Läs mer om möjligheten att disponera skoldagar under läsåret på ett friare sätt

Möjligheten att anordna undervisning på distans

Om regeringen eller huvudmannen har stängt skolan på grund av någon av de anledningar som förordningen föreskriver får huvudmannen möjlighet att erbjuda utbildning som fjärr-­ eller distansundervisning, i de fall det är möjligt.

Då är det också möjligt att i högre utsträckning ge eleverna hemuppgifter eller låta dem ta del av utbildning genom olika digitala verktyg under tiden som skolan hålls stängd. När skolan är stängd och en ordinarie utbildning inte längre kan bedrivas är det viktigt att rektorn tillsammans med lärarna samordnar den undervisning eleverna får.

I de fall distansundervisning används och huvudmannen vill avräkna undervisningen mot den garanterade undervisningstiden har huvudmannen möjlighet att bedöma och besluta hur många undervisningstimmar distansundervisningen motsvarar. Denna bedömning ligger till grund för vilket antal undervisningstimmar eleverna framöver ska ges inom ramen för den garanterade undervisningstiden när skolan inte längre är stängd.

Organisera och undervisa på distans

Skillnaden mellan fjärrundervisning och distansundervisning

Om regeringen eller huvudmannen har stängt skolan på grund av någon av de anledningar som förordningen föreskriver får huvudmannen möjlighet att erbjuda utbildning som fjärr-­ eller distansundervisning, i de fall det är möjligt.

Då är det också möjligt att i högre utsträckning ge eleverna hemuppgifter eller låta dem ta del av utbildning genom olika digitala verktyg under tiden som skolan hålls stängd. När skolan är stängd och en ordinarie utbildning inte längre kan bedrivas är det viktigt att rektorn tillsammans med lärarna samordnar den undervisning eleverna får.

I de fall distansundervisning används och huvudmannen vill avräkna undervisningen mot den garanterade undervisningstiden har huvudmannen möjlighet att bedöma och besluta hur många undervisningstimmar distansundervisningen motsvarar. Denna bedömning ligger till grund för vilket antal undervisningstimmar eleverna framöver ska ges inom ramen för den garanterade undervisningstiden när skolan inte längre är stängd.

Organisera och undervisa på distans

Skillnaden mellan fjärrundervisning och distansundervisning

Möjligheten att låta elever få undervisning på en annan skola

Om regeringen eller huvudmannen tar beslut om att stänga en skola får huvudmannen, om det behövs, låta eleverna från den skolan få undervisning i en annan av huvudmannens skolor, utöver vad som normalt är möjligt.

Huvudmannen kan även avtala med en annan huvudman att elever från en skola där undervisning inte kan bedrivas i ett eller flera ämnen i stället ska få undervisning i någon av den andre huvudmannens skolor (entreprenad). Det kan till exempel vara en möjlighet för en huvudman som bara har en skola och det inte går att bedriva undervisning där.

Huvudmannen ska enligt vanliga bestämmelser erbjuda skolskjuts till de elever som behöver det.

Förskoleklassen och fritidshemmet nämns inte i den här paragrafen eftersom det redan finns bestämmelser som möjliggör entreprenad i de här verksamheterna.

Om regeringen eller huvudmannen tar beslut om att stänga en skola får huvudmannen, om det behövs, låta eleverna från den skolan få undervisning i en annan av huvudmannens skolor, utöver vad som normalt är möjligt.

Huvudmannen kan även avtala med en annan huvudman att elever från en skola där undervisning inte kan bedrivas i ett eller flera ämnen i stället ska få undervisning i någon av den andre huvudmannens skolor (entreprenad). Det kan till exempel vara en möjlighet för en huvudman som bara har en skola och det inte går att bedriva undervisning där.

Huvudmannen ska enligt vanliga bestämmelser erbjuda skolskjuts till de elever som behöver det.

Förskoleklassen och fritidshemmet nämns inte i den här paragrafen eftersom det redan finns bestämmelser som möjliggör entreprenad i de här verksamheterna.

Möjliga åtgärder i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Skolor bör i första hand, när det är möjligt, försöka förändra formerna för undervisningen genom att till exempel erbjuda hemuppgifter eller undervisning på distans med digitala verktyg. Skolan ska i efterhand kunna avgöra hur mycket av den garanterade undervisningstiden som därmed är tillgodosedd.

Elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska fortfarande få den undervisningstid de har rätt till. För att säkerställa att elever får den utbildning de har rätt till får huvudmannen till exempel besluta om att

 • utbildningen omfattar fler timmar per dag
 • utbildningen omfattar fler eller färre skoldagar per läsår
 • utbildning förläggs på lördagar, söndagar och helgdagar
 • utbildning bedrivs på distans
 • undervisningstiden fördelas på ett annat sätt
 • undervisningen läggs ut på entreprenad.

Skolan kan besluta att en mindre andel elever ska få komma till skolans lokaler för att genomföra praktiska undervisningsmoment, göra prov eller på annat sätt visa sina kunskaper i slutet av sin utbildning. Det kan även röra sig om elever som

 • behöver särskilt stöd i undervisningen och stödet bara kan ges i lokalerna
 • elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver få sin undervisning i skolans lokaler.

Vad innebär det att en skola är helt eller delvis stängd?

I vilka fall är det möjligt att låta en mindre andel elever få utbildning i skolans lokaler?

Vad menas med en mindre andel elever?

Frågor och svar om distansundervisning under coronapandemin

Möjligheter för skolor som är öppna under coronapandemin

Läs mer om Folkhälsomyndighetens rekommendation till gymnasieskolor och komvux

Möjligheten att disponera skoldagar och undervisning på ett friare sätt

Eleverna ska få den garanterade undervisningstid de har rätt till. Om regeringen eller huvudmannen har stängt skolan på grund av någon av de anledningar som förordningen föreskriver har huvudmannen möjlighet att förlägga undervisningen till andra tider än vad som annars gäller. Detta för att kunna hämta in undervisningstid som gått förlorad på grund av att skolan varit stängd.

Det kan till exempel handla om att ge undervisning under helger, att lägga in fler skoldagar under ett senare läsår eller att förlänga läsåret så att det fortsätter efter juni månad. Senarelagd undervisningstid ska ges inom ramen för de nya bestämmelsernas giltighetstid (30 juni 2021).

Elever som går sista året i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan

Elever som går sista året i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan, normalt år 3, kan inte hämta in tid under senare läsår.

I dessa fall får huvudmannen i stället utnyttja de andra möjligheterna som beskrivs i paragrafen i den utsträckning som är nödvändig för att eleverna ska få den garanterade undervisningstid de har rätt till.

Eleverna ska få den garanterade undervisningstid de har rätt till. Om regeringen eller huvudmannen har stängt skolan på grund av någon av de anledningar som förordningen föreskriver har huvudmannen möjlighet att förlägga undervisningen till andra tider än vad som annars gäller. Detta för att kunna hämta in undervisningstid som gått förlorad på grund av att skolan varit stängd.

Det kan till exempel handla om att ge undervisning under helger, att lägga in fler skoldagar under ett senare läsår eller att förlänga läsåret så att det fortsätter efter juni månad. Senarelagd undervisningstid ska ges inom ramen för de nya bestämmelsernas giltighetstid (30 juni 2021).

Elever som går sista året i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan

Elever som går sista året i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan, normalt år 3, kan inte hämta in tid under senare läsår.

I dessa fall får huvudmannen i stället utnyttja de andra möjligheterna som beskrivs i paragrafen i den utsträckning som är nödvändig för att eleverna ska få den garanterade undervisningstid de har rätt till.

Möjligheten att anordna undervisning på distans

Om regeringen eller huvudmannen tar beslut om att stänga en skola får huvudmannen möjlighet att erbjuda utbildning som fjärr-­ eller distansundervisning, i de fall det är tekniskt möjligt. Genom att göra sådana förändringar i undervisningen är det också möjligt att i större utsträckning ge eleverna hemuppgifter.

Vid distansundervisning är det inte möjligt att beräkna antalet undervisningstimmar eleven får. För att huvudmannen inte ska behöva dubblera undervisning för att uppnå den garanterade undervisningstiden har huvudmannen möjlighet att bedöma och besluta hur många undervisningstimmar distansundervisningen ska anses motsvara.

Om regeringen eller huvudmannen tar beslut om att stänga en skola får huvudmannen möjlighet att erbjuda utbildning som fjärr-­ eller distansundervisning, i de fall det är tekniskt möjligt. Genom att göra sådana förändringar i undervisningen är det också möjligt att i större utsträckning ge eleverna hemuppgifter.

Vid distansundervisning är det inte möjligt att beräkna antalet undervisningstimmar eleven får. För att huvudmannen inte ska behöva dubblera undervisning för att uppnå den garanterade undervisningstiden har huvudmannen möjlighet att bedöma och besluta hur många undervisningstimmar distansundervisningen ska anses motsvara.

Möjligheten att låta elever få undervisning hos en annan huvudman

Huvudmannen kan avtala med en annan huvudman att elever från en skola där man inte kan bedriva undervisning i ett eller flera ämnen i stället ska få undervisning i någon av den andra huvudmannens skolor (entreprenad). Det kan till exempel vara en möjlighet för en huvudman som bara har en skola och det inte går att bedriva undervisning där.

Huvudmannen ska enligt vanliga bestämmelser erbjuda skolskjuts till de elever som behöver det.

Huvudmannen kan avtala med en annan huvudman att elever från en skola där man inte kan bedriva undervisning i ett eller flera ämnen i stället ska få undervisning i någon av den andra huvudmannens skolor (entreprenad). Det kan till exempel vara en möjlighet för en huvudman som bara har en skola och det inte går att bedriva undervisning där.

Huvudmannen ska enligt vanliga bestämmelser erbjuda skolskjuts till de elever som behöver det.

Möjliga åtgärder i komvux

Folkhälsomyndigheten rekommenderar för närvarande distansundervisning i bland annat i gymnasieskolan och inom komvux. Inom komvux och särvux finns det redan sedan tidigare möjlighet att undervisa på distans, på kvällstid och under fler veckodagar än måndag-fredag. Därför omfattas inte komvux och särvux av regeringens nya förordning som möjliggör olika åtgärder när skolor behöver stänga på grund av coronaviruset och covid-19.

Folkhälsomyndigheten bedömer att skolor som undervisar på distans kan få göra undantag från rekommendationen om distansundervisning på så sätt att en mindre andel elever kan komma till skolan. Förutsatt att skolan vidtagit nödvändiga åtgärder för att minska riskerna för smittspridning kan skolan enligt Folkhälsomyndighetens bedömning ta in mindre grupper av elever

 • för att genomföra praktiska examinationer som inte kan genomföras på distans
 • som har särskilda stödbehov och behöver kontakt i skolan
 • som behöver ta del av inslag i undervisningen som inte går att genomföra på distans.

Vad menas med en mindre andel elever?

Samla elever i skolans lokaler

Senast uppdaterad 29 maj 2020

Relaterat