Regler för förskolor och skolor under coronapandemin

Våren 2020 infördes en tillfällig förordning för att ge skolhuvudmän en ökad möjlighet till flexibilitet under coronapandemin. Här kan du läsa om vilka åtgärder en huvudman har möjlighet att vidta utifrån den tillfälliga förordningen. Du hittar också information om lagen om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid.

Den tillfälliga förordningen ger huvudmän möjlighet att under vissa förutsättningar besluta om exempelvis ändrade lärotider eller entreprenad utöver vad som är möjligt med ordinarie skollagstiftning. Förordningen gäller och kan användas till och med den 31 juli 2022. Det innebär att åtgärder som huvudmannen har beslutat om med stöd av förordningen måste upphöra senast det datumet. 

Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta Länk till annan webbplats.

Förskolor, skolor, fritidshem och kommunal vuxenutbildning har alltid en huvudman. Huvudmannen är ytterst ansvarig för att utbildningen genomförs i enlighet med skollagen och andra bestämmelser. Alla huvudmän inom skolväsendet ska ha rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

Kommuner

En kommun kan vara huvudman för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola och kommunal vuxenutbildning.

Enskilda

En enskild fysisk eller juridisk person kan vara huvudman för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola. En enskild huvudman kallas ofta även för ”fristående huvudman”. För kontakt med en fristående huvudman kan man vända sig till verksamhetens styrelse eller motsvarande.

Regioner

Gymnasieskolor, gymnasiesärskolor och kommunal vuxenutbildning kan i viss utsträckning ha en region som huvudman.

Staten

Specialskolor och sameskolor samt förskoleklass och fritidshem vid en specialskola eller sameskola har staten som huvudman.

Källor: 2 kapitlet 2-8 § och 4 kapitlet 8 § skollagen.

Inte längre möjligt med fjärr- eller distansundervisning på grund av pandemin

Tidigare under pandemin var det möjligt för huvudmän att med stöd av den tillfälliga förordningen erbjuda elever fjärr- eller distansundervisning. Från och med den 1 april 2022 är det inte längre möjligt.

Möjligheten för rektorn att besluta om betyg om den eller de lärare som annars skulle ha beslutat om betyg är frånvarande med anledning av det virus som orsakar covid-19 har också tagits bort.

Svar på vanliga frågor

Kan elever få fjärr- eller distansundervisning på grund av pandemin?

Vilket ansvar har förskolor, skolor och vuxenutbildning för att motverka smittspridning?

Har förskolor och skolor något ansvar att anpassa verksamheten för vuxna ovaccinerade personer?

Möjligheter för skolor som har hållit helt eller delvis stängt

Enligt den tillfälliga förordningen får en huvudman i vissa fall vidta åtgärder om en skola helt eller delvis tillfälligt har hållit stängt.

Åtgärderna får användas om det behövs för att elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska kunna tillförsäkras sin rätt till utbildning, om

 1. en huvudman har bedömt att en så stor andel av personalen vid en skolenhet är frånvarande med anledning av det virus som orsakar covid-19 att det under viss tid inte har gått att bedriva verksamheten och huvudmannen därför har hållit skolenheten stängd eller delvis stängd,
 2. en huvudman efter samråd med smittskyddsläkare har hållit en skolenhet stängd eller delvis stängd som en åtgärd för att motverka spridning av det virus som orsakar covid-19, eller
 3. en huvudman, med anledning av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten som berör skolområdet, har hållit en eller flera skolenheter stängda eller delvis stängda.

Det är viktigt att de beslut som huvudmannen fattar dokumenteras och motiveras. Åtgärder som vidtas behöver bygga på rimliga avvägningar och tillgodose elevernas rättigheter.

Källa: 2 § förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

Möjliga åtgärder i olika skolformer om skolan har varit helt eller delvis stängd

De åtgärder som är möjliga för huvudmannen att vidta skiljer sig åt beroende på vilken skolform det handlar om.

Förskoleklassen

Om en skola har varit helt eller delvis stängd, och det behövs för att eleverna ska kunna tillförsäkras sin rätt till utbildning enligt skollagen, får en huvudman för förskoleklass besluta att

 1. utbildningen ska omfatta fler skoldagar under ett läsår än vad som anges i skollagen
 2. utbildningen ska omfatta fler timmar per dag än vad som anges i skollagen
 3. utbildningen ska förläggas till lördagar, söndagar eller andra helgdagar
 4. elever vid en viss skolenhet ska ges utbildning vid någon annan av huvudmannens skolenheter.

Eleverna ska totalt sett få den undervisningstid de har rätt till enligt skollagen.

Källor: 2-3 och 8 §§ förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

Grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan

Om en skola har varit helt eller delvis stängd, och det behövs för att eleverna ska kunna tillförsäkras sin rätt till utbildning enligt skollagen, får en huvudman för grundskola, grundsärskola, specialskola eller sameskola besluta att

 1. utbildningen ska omfatta fler timmar per dag än vad som anges i skollagen
 2. utbildningen ska omfatta fler eller färre skoldagar per läsår än vad som anges i skollagen och skolförordningen
 3. utbildningen ska omfatta färre lovdagar per läsår än vad som anges i skolförordningen
 4. utbildningen ska förläggas till lördagar, söndagar eller andra helgdagar
 5. utbildningen ska förläggas till andra dagar än måndag-fredag
 6. läsåret ska sluta annan tid än vad som anges i skolförordningen
 7. undervisning ska läggas ut på entreprenad till en annan huvudman utöver vad som är föreskrivet i 23 kapitlet skollagen.

Huvudmannen för en grundskola eller grundsärskola får också besluta att elever vid en viss skolenhet ska ges utbildning vid någon annan av huvudmannens skolenheter även i andra fall än som anges i skollagen.

En huvudman för en grundskola får även besluta att förlägga obligatoriskt anordnad lovskola till annan tid än vad som anges i skollagen.

Eleverna ska totalt sett få den undervisningstid de har rätt till enligt skollagen.

Källor: 2-4 och 8-9 §§ förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta och regeringens förordningsmotiv (2020:1), sidan 5.

Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Om en skola har varit helt eller delvis stängd, och det behövs för att eleverna ska kunna tillförsäkras sin rätt till utbildning enligt skollagen, får en huvudman för en gymnasieskola eller gymnasiesärskola besluta att

 1. ett läsår ska omfatta fler eller färre veckor eller färre skoldagar eller lovdagar än vad som anges i gymnasieförordningen
 2. ett läsår ska sluta vid andra tider än vad som anges i gymnasieförordningen
 3. skolarbetet får förläggas till andra dagar än måndag-fredag och fördelas på annat sätt under läsåret än vad som anges i gymnasieförordningen
 4. undervisning ska läggas ut på entreprenad till en annan huvudman utöver vad som är föreskrivet i 23 kapitlet skollagen.

Eleverna ska totalt sett få den undervisningstid de har rätt till enligt skollagen.

Om huvudmannen väljer att senarelägga undervisningstid ska detta göras inom ramen för den tillfälliga förordningens giltighetstid. Det innebär att undervisningstid inte kan senareläggas till efter den 31 juli 2022.

Källor: 2, 5-6 och 9 §§ förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta, och regeringens förordningsmotiv (Fm 2020:1), sidan 5.

Skillnaden mellan stängda och delvis stängda skolor

Att en skola har varit stängd innebär att skolans lokaler har varit stängda för eleverna, men att de har fått undervisning i form av fjärr- eller distansundervisning. Det kan också innebära att skolan tillfälligt inte har bedrivit någon verksamhet alls.

Att en skola har varit delvis stängd innebär att en mindre andel elever har varit närvarande i skolans lokaler och att resten av undervisningen har bedrivits som fjärr- eller distansundervisning. Det kan också innebära att viss verksamhet tillfälligt inte alls bedrivits.

Källa: 2 § förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

Möjligheter för skolor som har hållit öppet och bedrivit fjärr- eller distansundervisning på grund av pandemin

En huvudman för en skola som har hållit öppet, och som har bedrivit fjärr- eller distansundervisning utifrån den tillfälliga förordningen, får till och med den 31 juli 2022 fortsätta att använda sig av vissa åtgärder enligt förordningen om det behövs för att tillförsäkra elever deras rätt till utbildning.

Det gäller om fjärr- eller distansundervisningen erbjöds med stöd av tidigare 11 a, b eller c §§ i förordningen, det vill säga

 • för att det behövdes på grund av att lärare eller elever inte var närvarande eller hade varit närvarande i skolans lokaler därför att de utifrån sin egen personliga situation följde eller hade följt Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer avseende sjukdomen covid-19,
 • för att det behövdes för att huvudmannen för en gymnasieskola eller grundskolans högstadium (årskurs 7-9) följde en rekommendation från Folkhälsomyndigheten om att en del av eleverna skulle ges fjärr- eller distansundervisning, och rekommendationen meddelats
  1. på förslag av smittskyddsläkare för att tillfälligt motverka lokal eller regional spridning av covid-19, eller
  2. annars för att motverka spridning av covid-19, eller
 • för att undvika trängsel i kollektivtrafiken och andra allmänna färdmedel eller i skolans lokaler. Möjligheten att erbjuda fjärr- eller distansundervisning på denna grund fanns fram till den 10 augusti 2021 i gymnasieskolan och grundskolans högstadium (årskurs 7-9).

Vilka åtgärder som får fortsätta att användas till och med den 31 juli 2022 beror på vilken skolform det handlar om.

Källa: Punkten 2 i övergångsbestämmelserna (2021:810) och punkten 2 i övergångsbestämmelserna (2022:144) till förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

Möjliga åtgärder i olika skolformer om skolan har hållit öppet och bedrivit fjärr- eller distansundervisning

Grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan

Om en skola har bedrivit fjärr- eller distansundervisning på grund av lärares eller elevers frånvaro (tidigare 11 a §) eller för att huvudmannen följde en rekommendation från Folkhälsomyndigheten om sådan undervisning för en del elever (11 b § i dess senast gällande lydelse), får en huvudman för grundskola, grundsärskola, specialskola eller sameskola besluta att

 1. utbildningen ska omfatta fler timmar per dag än vad som anges i skollagen
 2. utbildningen ska omfatta fler eller färre skoldagar per läsår än vad som anges i skollagen och skolförordningen
 3. utbildningen ska omfatta färre lovdagar per läsår än vad som anges i skolförordningen
 4. utbildningen ska förläggas till lördagar, söndagar eller andra helgdagar
 5. utbildningen ska förläggas till andra dagar än måndag-fredag
 6. läsåret ska sluta annan tid än vad som anges i skolförordningen
 7. undervisning ska läggas ut på entreprenad till en annan huvudman utöver vad som är föreskrivet i 23 kapitlet skollagen.

En huvudman för en grundskola får även besluta att förlägga obligatoriskt anordnad lovskola till annan tid än vad som anges i skollagen.

Eleverna ska totalt sett få den undervisningstid de har rätt till enligt skollagen.

Huvudmannen får bara använda sig av åtgärder enligt den tillfälliga förordningen om det behövs för att tillförsäkra elever deras rätt till utbildning enligt skollagen, och inte efter den 31 juli 2022.

I grundskolans högstadium (årskurs 7-9) är åtgärder även möjliga om fjärr- eller distansundervisning har bedrivits enligt tidigare bestämmelser i förordningen som syftade till att undvika trängsel i kollektivtrafiken eller skolans lokaler, se rubriken "Grundskolans högstadium och gymnasieskolan" nedan.

Källor: Punkten 2 i övergångsbestämmelserna (2022:144) till förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta samt regeringens förordningsmotiv (Fm 2020:1), sidan 5.

Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Om en skola har bedrivit fjärr- eller distansundervisning på grund av lärares eller elevers frånvaro (tidigare 11 a §), eller för att huvudmannen följde en rekommendation från Folkhälsomyndigheten om sådan undervisning för en del elever (11 b § i dess senaste gällande lydelse), får en huvudman för gymnasieskola eller gymnasiesärskola besluta att

 1. ett läsår ska omfatta fler eller färre veckor eller färre skoldagar eller lovdagar än vad som anges i gymnasieförordningen
 2. ett läsår ska sluta vid andra tider än vad som anges i gymnasieförordningen
 3. skolarbetet får förläggas till andra dagar än måndag-fredag och fördelas på annat sätt under läsåret än vad som anges i gymnasieförordningen
 4. undervisning ska läggas ut på entreprenad till en annan huvudman utöver vad som är föreskrivet i 23 kapitlet skollagen.

Eleverna ska totalt sett få den undervisningstid de har rätt till enligt skollagen.

Huvudmannen får bara använda sig av ovanstående åtgärder om det behövs för att tillförsäkra elever deras rätt till utbildning enligt skollagen, och inte efter den 31 juli 2022. Om huvudmannen väljer att senarelägga undervisningstid ska detta alltså göras inom ramen för den tillfälliga förordningens giltighetstid.

I gymnasieskolan är åtgärder även möjliga om fjärr- eller distansundervisning har bedrivits enligt tidigare bestämmelser i förordningen som syftade till att undvika trängsel i kollektrafiken eller skolans lokaler, se rubriken "Grundskolans högstadium och gymnasieskolan" nedan.

Källor: Punkten 2 i övergångsbestämmelserna (2022:144) till förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta samt regeringens förordningsmotiv (Fm 2020:1), sidorna 6-7 och (Fm 2020:4), sidan 5.

Grundskolans högstadium och gymnasieskolan

En huvudman som har bedrivit fjärr- eller distansundervisning enligt de tidigare bestämmelser (11 b och 11 c §§ i den lydelse som gällde fram till den 10 augusti 2021) som syftade till att undvika trängsel i kollektivtrafiken eller skolans lokaler, får fortsätta att använda förordningens bestämmelser om lärotider och utökade möjligheter till entreprenad i grundskolans högstadium (årskurs 7-9) och gymnasieskolan.

Huvudmannen får dock bara använda sig av ovanstående åtgärder om det behövs för att tillförsäkra elever deras rätt till utbildning enligt skollagen, och åtgärderna måste upphöra senast den 31 juli 2022.

Källa: Punkten 2 i övergångsbestämmelserna (2021:810) till förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

Regler vid stängning av förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet

Enligt lagen om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid kan en huvudman under vissa förutsättningar besluta att tillfälligt helt stänga

 • en förskola
 • ett fritidshem
 • annan pedagogisk verksamhet.

Det är inte möjligt att utifrån denna lag delvis stänga en förskola, ett fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet.

Ett beslut om tillfällig stängning kan fattas

 1. om huvudmannen bedömer att en så stor andel av personalen vid verksamheten är frånvarande med anledning av en sådan samhällsfarlig sjukdom som finns angiven i bilaga 2 till smittskyddslagen (2004:168) eller i förordning som meddelats med stöd av 9 kap. 2 § samma lag att det under viss tid inte går att bedriva verksamheten,
 2. efter samråd med smittskyddsläkare som en åtgärd för att motverka spridning av en sådan sjukdom,
 3. om verksamheten bedrivs i ett område som Folkhälsomyndigheten har beslutat ska vara avspärrat enligt smittskyddslagen, eller
 4. med anledning av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten som berör skolområdet.

Ett beslut om tillfällig stängning av förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet kan också fattas av regeringen.

Källa: 3- 4 §§ lag (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid.

Lag (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid Länk till annan webbplats.

Regeringens möjlighet att stänga förskolor, skolor och annan skolverksamhet

Huvudmannens ansvar att erbjuda omsorg om förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet tillfälligt stängs

Om en huvudman tillfälligt stänger en förskola, ett fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet måste huvudmannen ändå erbjuda omsorg till barn och elever vars vårdnadshavare deltar i samhällsviktig verksamhet. Den omsorgen ska så långt som möjligt motsvara den verksamhet som barnet eller eleven normalt skulle delta i.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en föreskrift och allmänna råd som beskriver vilka samhällssektorer och exempel av samhällsviktiga verksamheter som berörs. De förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg.

Förskola eller fritidshem ska även erbjudas till barn och elever som behöver få särskilt stöd i sin utveckling av fysiska, psykiska eller andra skäl och som bara kan få det genom att gå i förskola eller fritidshem.

Om en huvudman har beslutat om att stänga en förskola, ett fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet är det den huvudmannen som ansvarar för att anordna omsorgen. För att det inte ska ställas orimliga krav på huvudmannen ska det gå att göra undantag från de krav som finns på utbildningen i skolförfattningarna. Men verksamheten ska så långt det är möjligt motsvara den verksamhet som barnet eller eleven normalt skulle delta i. Om det behövs får huvudmannen överlämna uppgifter på entreprenad till en annan huvudman utöver vad som föreskrivs i skollagen. Huvudmannen ska informera barnens eller elevernas hemkommun om stängningen och om eventuella entreprenadavtal.

Huvudmannen ansvarar också för att informera vårdnadshavarna om att det finns omsorg för barn till vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet. Barnets eller elevens vårdnadshavare ska anmäla till huvudmannen om de har behov av omsorg.

Om det är regeringen, och inte huvudmannen själv, som fattat beslut om stängning av förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet gäller delvis andra bestämmelser.

Källor: 4 § lag (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid och 19 § förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet (MSB:s webbplats) Länk till annan webbplats.

Allmänna råd om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet (MSB:s webbplats) Länk till annan webbplats.

Checklista för kommunala huvudmän vid stängning av förskole- och skolverksamhet samt fritidshem Länk till annan webbplats. (pdf, 122 kB)

Checklista för enskilda huvudmän vid stängning av förskole- och skolverksamhet samt fritidshem Länk till annan webbplats. (pdf, 121 kB)

Entreprenad under coronapandemin

Regeringens möjlighet att stänga förskolor, skolor och annan verksamhet enligt skollagen

Regeringen kan besluta att förskolor, skolor, fritidshem eller andra verksamheter enligt skollagen tillfälligt ska stängas på nationell, regional eller kommunal nivå.

Källa: 3 § lag (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid.

Lag (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid Länk till annan webbplats.

Hemkommunens ansvar att erbjuda omsorg om regeringen beslutar att tillfälligt stänga förskolor, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet

Om regeringen beslutar att förskolor, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet tillfälligt ska hållas stängda ska barn och elever vars vårdnadshavare deltar i samhällsviktig verksamhet ändå erbjudas omsorg. Den omsorgen ska så långt som möjligt motsvara den verksamhet som barnet eller eleven normalt skulle delta i.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en föreskrift och allmänna råd som beskriver vilka samhällssektorer och exempel av samhällsviktiga verksamheter som berörs. De förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg.

Hemkommunen ska erbjuda förskola eller fritidshem även till barn och elever som behöver få särskilt stöd i sin utveckling av fysiska, psykiska eller andra skäl och som bara kan få det genom att gå i förskola eller fritidshem.

Om regeringen har beslutat om att förskolor, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet tillfälligt ska stängas är det barnets eller elevens hemkommun som i egenskap av huvudman ansvarar för att anordna omsorgen. För att det inte ska ställas orimliga krav på hemkommunen ska det gå att göra undantag från de krav som finns på utbildningen i skolförfattningarna. Men verksamheten ska så långt det är möjligt motsvara den verksamhet som barnet eller eleven normalt skulle delta i. Om det behövs får hemkommunen överlämna uppgifter på entreprenad till en annan huvudman utöver vad som föreskrivs i skollagen. 

Hemkommunen ansvarar också för att informera vårdnadshavarna om att det finns omsorg för barn till vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet. Barnets eller elevens vårdnadshavare ska anmäla till hemkommunen om de har behov av omsorg.

Om det är huvudmannen själv, och inte regeringen, som fattat beslut om stängning gäller delvis andra bestämmelser.

Källor: 13-18 §§ förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

Förordning (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta Länk till annan webbplats.

Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet (MSB:s webbplats) Länk till annan webbplats.

Allmänna råd om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet (MSB:s webbplats) Länk till annan webbplats.

Checklista för kommunala huvudmän vid stängning av förskole- och skolverksamhet samt fritidshem Pdf, 122 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 122 kB)

Regler om huvudmannen själv fattat beslut om stängning 

Entreprenad under coronapandemin

Senast uppdaterad 10 juni 2022