Folkhälsomyndigheten förlänger rekommendationen om fjärr- eller distansundervisning för gymnasieskolor till och med den 1 april 2021. Rekommendationen justeras på så sätt att undervisningen ska bedrivas som en kombination av fjärr- eller distansundervisning och viss närundervisning från och med den 25 januari till och med den 1 april 2021.

Läs här om rekommendationen som gäller från den 25 januari 2021

Regler för förskolor och skolor som är öppna, stängda eller varit stängda under coronapandemin

Våren 2020 infördes en ny lag och en tillfällig förordning som syftar till en flexibilitet i skolverksamheten under coronapandemin. Här kan du läsa om vilka möjligheter som finns för skolverksamheter när de är öppna, när de behöver stänga eller när de har hållit stängt.

De tillfälliga bestämmelserna ger huvudmän en viss flexibilitet att ta beslut om sin verksamhet utifrån det aktuella smittskyddsläget eller de lokala behoven. Det finns möjligheter för huvudmannen att vidta åtgärder om skolan är öppen eller om skolan är eller har varit stängd.

Förlängd och justerad rekommendation om fjärr- eller distansundervisning i gymnasieskolanlänk till annan webbplats

Möjligheter för skolor som är öppna under coronapandemin

Den tillfälliga förordningen möjliggör flexibla lösningar när skolor håller öppet som vanligt. Med de här undantagsåtgärderna kan huvudmannen välja att erbjuda distansundervisning till elever som i vanliga fall skulle ha varit i skolan. Även lärare som behöver stanna hemma kan få möjlighet att undervisa på distans trots att eleverna är på plats i skolans lokaler. Det kan till exempel vara att läraren eller eleven har milda symptom på covid-19 och behöver stanna hemma för att inte sprida smitta.

Förordning (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smittalänk till annan webbplats

Viktigt att värna rektorers och lärares arbetsmiljö

Huvudmannen är ytterst ansvarig för utbildningen

Det är huvudmannen som är ytterst ansvarig för att utbildningen följer lagar, regler och rekommendationer från myndigheter, exempelvis rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Rektorn leder det pedagogiska arbetet och beslutar om skolans inre organisation, men det yttersta ansvaret för att exempelvis organisera formerna för delvis fjärr- eller distansundervisning när detta är aktuellt ligger hos huvudmannen.

Viktigt att undvika att lärare dubbelarbetar

I situationer där det är aktuellt att erbjuda fjärr- eller distansundervisning för vissa elever behöver huvudmannen organisera detta på ett sätt som inte medför dubbelarbete för lärare.

Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Hur till exempel lärares arbete ska organiseras om vissa elever ges distansundervisning medan andra elever får undervisning i skolenhetens lokaler är en fråga som behöver lösas inom ramen för arbetsmiljöansvaret.

Förlängd och justerad rekommendation om fjärr- eller distansundervisning för gymnasieskolanlänk till annan webbplats

Svar på vanliga frågor

Hur ska personal i skola och vuxenutbildning förhålla sig till rekommendationen om hemarbete?

Mer information på Arbetsmiljöverkets webbplats

Arbetsmiljöansvar i skolan (Arbetsmiljöverkets webbplats)länk till annan webbplats

Skolans huvudman beslutar om distansundervisning och andra undantagsåtgärder

Utgångspunkten är att skolan ska bedriva skolförlagd undervisning då det är den undervisningsform som lämpar sig bäst för elever i allmänhet. Det finns dock utrymme för huvudmannen att besluta om distansundervisning och andra undantagsåtgärder.

Det finns ingen skyldighet för skolans huvudman att erbjuda distansundervisning eller besluta om andra undantagsåtgärder. Det är upp till huvudmannen att besluta om och i så fall hur dessa möjligheter ska användas. Huvudmannen är kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse om det är en fristående skola. Staten är huvudman för specialskolan och sameskolan.

När en skola är öppen finns tre möjligheter att besluta om till exempel distansundervisning:

 • Den första möjligheten gäller om det behövs på grund av att lärare eller elever inte är närvarande eller har varit närvarande i skolans lokaler därför att de utifrån sin egen personliga situation följer eller har följt Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer som avser sjukdomen covid-19. Med ”sin egen personliga situation” menas en situation som rör just den eleven eller läraren. Det behöver inte vara föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer som handlar om skolan utan det kan även vara andra föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer.
 • Den andra möjligheten gäller om det behövs för att en huvud­man i gymnasieskolan eller för grundskolans högstadium (årskurs 7-9) ska kunna anpassa utbildningens utform­ning, omfattning eller för­lägg­ning. Detta för att lärare och elever ska kunna följa föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyn­dig­heten som avser sjukdomen covid-19 och som rör kollektivtrafiken och andra allmänna färd­medel.
 • Den tredje möjligheten är också begränsad till utbildning i gymnasieskolan och grundskolans högstadium och gäller om antalet elever som är samtidigt närvarande i skolans lokaler behöver begränsas för att huvudmannen ska kunna följa föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som avser sjukdomen covid-19.

Innan en huvudman för en gymnasieskola eller för grundskolans högstadium beslutar om distansundervisning eller någon av de andra undantagsåtgärderna med hänvisning till att minska trängseln i kollektivtrafiken ska huvudmannen först ha vidtagit åtgärder inom ramen för det ordinarie regelverket som att till exempel anpassa schemaläggningen. Innan huvudmannen beslutar om distansundervisning eller en annan undantagsåtgärd för att begränsa antalet elever i skolans lokaler behöver huvudmannen ha övervägt andra åtgärder inom ramen för det ordinarie regelverket, men konstaterat att det inte räcker med sådana åtgärder.

De undantagsåtgärder som är möjliga för huvudmannen att vidta skiljer sig åt beroende på vilken skolform det handlar om. Det handlar om att huvudmannen vid behov får anpassa utbildningens utformning, omfattning och förläggning.

Källor: 11 a- 11 c §§ förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta, regeringens förordningsmotiv (Fm 2020:6), sidorna 2-3, regeringens förordningsmotiv (Fm 2020:9), sidorna 3-5, regeringens förordningsmotiv (Fm 2020:10), sidorna 2-3 och regeringens förordningsmotiv (Fm 2021:1), sidorna 2-4.

Stöd i arbetet

Så kan gymnasieskolan arbeta förebyggande mot covid-19 - stöd och exempellänk till annan webbplats

Svar på vanliga frågor

Vad gäller kring trängsel och avstånd i skolans lokaler?

Mer information på Folkhälsomyndighetens webbplats

Information till förskolor, grundskolor och gymnasieskolor (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Förslag på förebyggande åtgärder i för- och grundskolan (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Förslag på förebyggande åtgärder i gymnasieskolan (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Ta hänsyn till elevernas ålder och övriga förutsättningar

Om huvudmannen tar beslut om att erbjuda distansundervisning är det viktigt att ta hänsyn till elevernas ålder, mognad, olika förutsättningar och behov. Skolan bör särskilt överväga om det är lämpligt att erbjuda distansundervisning för elever i specialskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Distansundervisning kan också vara olämplig för exempelvis elever i en socialt utsatt situation och vissa nyanlända elever.

Svar på vanliga frågor

Vad behöver huvudmannen tänka på inför ett beslut om distansundervisning?

Eleverna behöver ha tillgång till nödvändiga lärverktyg

Skolans huvudman behöver också beakta att elever i grundskolan och motsvarande skolformer ska ha tillgång till nödvändiga digitala verktyg eller andra lärverktyg som behövs för att de ska kunna ta del av utbildningen. Det här gäller som huvudregel även elever i gymnasieskolan.

Elever i grundskolan har rätt till skolmåltider

Skyldigheten att erbjuda skolmåltider gäller även om högstadieelever i en öppen grundskola får fjärr- eller distansundervisning. Om elever vissa dagar inte är i skolan runt lunchtid kan huvudmannen till exempel tillhandahålla frysta måltider som eleverna kan ta med sig från skolan de dagar de har närundervisning, inför dagar då de kommer att ha fjärr- eller distansundervisning.

Källor: 10 kapitlet 10 § skollagen och regeringens förordningsmotiv (Fm 2021:1), sidan 3.

Avgifter i skolan

Möjlighet om lärare eller elever behöver vara hemma på grund av Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer

Bestämmelsen ger huvudmannen en möjlighet att besluta om till exempel distansundervisning. Detta kan göras exempelvis om en lärare inte är sjukskriven, men i fråga om sin egen personliga situation behöver vara hemma på grund av föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Även en elev som i fråga om sin egen personliga situation följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer kan ta del av distansundervisning om han eller hon i vanliga fall hade gått till skolan. Det finns inte definierat hur många elever eller lärare som behöver vara hemma för att huvudmannen ska kunna använda sig av den här bestämmelsen.

Med ”sin egen personliga situation” menas en situation som rör just den eleven eller läraren. Det kan till exempel vara att läraren eller eleven har milda symptom på covid-19 och behöver stanna hemma för att inte sprida smitta.

Det är viktigt att betona att varken elever eller lärare ska vara i skolan när de är sjuka, och alla som är så sjuka att de inte orkar studera eller undervisa ska vara hemma och vila. Men en lärare som i vanliga fall hade kunnat undervisa i skolan, men som behöver vara hemma utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer, kan nu arbeta hemifrån med distansundervisning.

En annan möjlighet är att anställa pensionerade lärare för att ge distansundervisning till elever som är hemma med anledning av föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, även när skolan är öppen.

Möjlighet i gymnasieskolan och grundskolans högstadium om åtgärder behövs för att lärare och elever ska kunna följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer om kollektivtrafiken

En huvudman som håller en skola öppen får besluta om åtgärder i gymnasieskolan eller grundskolans högstadium om det behövs för att huvudmannen ska kunna anpassa utbildningens utformning, omfattning eller förläggning för att lärare och elever ska kunna följa föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som avser sjukdomen covid-19 och som rör kollektivtrafiken och andra allmänna färdmedel. Bestämmelsen ger huvudmannen möjlighet att göra begränsade undantag från skollagen för att till exempel kombinera närundervisning med fjärr- eller distansundervisning.

Huvudmannen ska först ha vidtagit åtgärder inom ramen för det ordinarie regelverket som att till exempel anpassa schemaläggningen innan undantag från de ordinarie skolförfattningarna kan göras. Om en gymnasieskola eller grundskola med högstadium har en stor mängd elever som åker med kollektivtrafiken i rusningstrafik för att kunna närvara i skolan enligt sitt schema, trots att skolan har anpassat schemaläggningen, får skolan till exempel kombinera undervisning i skolans lokaler med distans­undervisning. Detta är en möjlighet för huvudmännen. Att få ta del av undervisning på distans är inte en rättighet för elever.

I motiven bakom bestämmelsen nämns som exempel situationer där det kan antas uppstå stor trängsel i de allmänna kommunikationerna i storstäder om många gymnasie- eller högstadieelever ska ta sig till skolan samtidigt med tunnelbana eller spårvagnar i rusningstrafik. Det kan också handla om att det kan antas uppstå trängsel i kollektivtrafiken i glesbygd om bussar har mycket låg turtäthet. Elever kan då bidra till att resenärer kommer att trängas med varandra och då ökar risken för smittspridning. Därför måste det ske en anpassning utifrån de lokala förhållandena. Undervisningen kan till exempel utformas så att distansundervisning ges under rusningstrafik och närundervisning övrig tid på dagen.

När det gäller distansundervisning bör huvudmannen överväga om det är lämpligt att bedriva sådan undervisning med hänsyn till elevers ålder, mognad, olika förutsättningar och behov, till exempel när det gäller elever i en socialt utsatt situation och vissa nyanlända elever.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om vad som gäller vid resor med kollektivtrafik och andra färdmedel.

Källor: 11 b § förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta, regeringens förordningsmotiv (Fm 2020:9), sidorna 3-5 och regeringens förordningsmotiv (Fm 2021:1), sidan 4.

Mer information på Folkhälsomyndighetens webbplats

Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Resa i kollektivtrafiken (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Möjlighet i gymnasieskolan och grundskolans högstadium om åtgärder behövs för att begränsa antalet elever som är samtidigt närvarande i skolans lokaler

Utgångspunkten är att skolan ska bedriva skolförlagd undervisning då det är den undervisningsform som lämpar sig bäst för elever i allmänhet. Det finns dock en möjlighet för huvudman att i gymnasieskolan eller grundskolans högstadium besluta om åtgärder om antalet elever som är samtidigt närvarande i skolenhetens lokaler behöver begränsas för att huvudmannen ska kunna följa föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som avser sjukdomen covid-19. Åtgärderna kan vara att huvudmannen behöver anpassa utbildningens utformning, omfattning eller förläggning eller kombinera närundervisning med distansundervisning.

Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd ska alla verksamheter säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19, vilket exempelvis kan vara att man minimerar antalet personer som samlas, särskilt i trånga lokaler. Det är inte möjligt att använda denna bestämmelse av andra skäl än att förebygga och motverka smittspridning.

Huvudmannen måste först ha konstaterat att åtgärder inom ramen för det ordinarie regelverket inte är tillräckliga för att begränsa antalet elever som samtidigt är närvarande i skolan lokaler, innan beslut om dessa undantagsåtgärder får fattas. Huvudmannen måste därför överväga andra möjligheter att begränsa antalet elever som samtidigt är närvarande i skolans lokaler. Det kan till exempel vara att tillfälligt nyttja andra lokaler som är lediga eller förlänga skoldagen så att vissa elever får undervisning i skolans lokaler på förmiddagen och andra elever får undervisning i skolans lokaler på eftermiddagen.

Källor: 11 c § förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta, regeringens förordningsmotiv (Fm 2020:10), sidorna 2-3 och regeringens förordningsmotiv (Fm 2021:1), sidorna 3-4.

Svar på vanliga frågor

Finns det något minsta avstånd i antal meter som elever måste hålla mellan varandra i skolan, till exempel två meters avstånd?

Omfattas skolor av reglerna om allmänna sammankomster och begränsningen att endast åtta personer får delta vid en allmän sammankomst?

Mer information på Folkhälsomyndighetens webbplats

Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer för att minska smittspridningen (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Förebyggande åtgärder för förskolor och grundskolor (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Förebyggande åtgärder för gymnasieskolor (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Undantagsåtgärder som skolans huvudman kan vidta i olika skolformer

Vilka undantagsåtgärder som en skola kan vidta om villkoren i den tillfälliga förordningen är uppfyllda beror på vilken skolform det gäller. Det finns aldrig någon skyldighet för en huvudman att tillämpa undantagsåtgärderna, utan det är en möjlighet för skolan.

Förskoleklassen

För att säkerställa att eleverna i förskoleklassen får den utbildning de har rätt till får huvudmannen besluta om att

 1. utbildningen ska omfatta fler timmar per dag
 2. utbildningen ska omfatta fler skoldagar per läsår
 3. utbildning ska förläggas till lördagar, söndagar eller andra helgdagar.

Förskoleklassen har redan med de ordinarie bestämmelserna möjlighet att överlämna undervisning på entreprenad.

Grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan

För att säkerställa att eleverna grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan får den utbildning de har rätt till får huvudmannen besluta om att

 1. utbildningen ska omfatta fler timmar per dag
 2. utbildningen ska omfatta fler eller färre skoldagar per läsår
 3. utbildningen ska omfatta färre lovdagar per läsår
 4. utbildningen ska förläggas till lördagar, söndagar eller andra helgdagar
 5. utbildning ska förläggas till andra dagar än måndag-fredag
 6. läsåret ska börja eller sluta vid annan tid
 7. elever ska ges fjärr- eller distansundervisning
 8. undervisningstiden i ett eller flera ämnen ska fördelas på ett annat sätt mellan stadier
 9. undervisning ska läggas ut på entreprenad till en annan huvudman.

Rektorn på skolan får också besluta om betyg om den eller de lärare som annars skulle ha beslutat om betyg är frånvarande med anledning av det virus som orsakar covid-19.

Det finns även möjlighet att besluta att läsåret ska sluta vid olika tidpunkter för olika årskurser om vissa uppgifter behöver prioriteras för vissa årskurser.

Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

För att säkerställa att eleverna i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan får den utbildning de har rätt till får huvudmannen besluta om att

 1. läsåret ska omfatta fler eller färre veckor
 2. läsåret ska omfatta färre skoldagar eller lovdagar
 3. läsåret ska börja eller sluta vid annan tid
 4. skolarbetet får förläggas till andra dagar än måndag-fredag och fördelas på annat sätt under läsåret
 5. elever ska ges fjärr- eller distansundervisning
 6. undervisningen ska läggas ut på entreprenad till en annan huvudman.

Vuxenutbildningen

Komvux omfattas inte av den här förordningen. Vuxenutbildningen har redan möjlighet att förlägga undervisningstiden till andra tider och dagar. Där finns även större möjligheter att erbjuda undervisning på distans.

Hur ska vuxenutbildningen förhålla sig till Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hemarbete?

Vad huvudmannen kan göra om skolverksamhet stängs

De nya tillfälliga bestämmelserna innebär att en huvudman i vissa fall får vidta åtgärder om en skolverksamhet helt eller delvis ska stängas eller har stängts tillfälligt. En huvudman kan besluta att helt eller delvis stänga

 • förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan
 • gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

En huvudman kan besluta att helt stänga

 • förskolan
 • fritidshemmet
 • annan pedagogisk verksamhet.

Bestämmelserna får tillämpas i fem olika situationer. Det handlar om när en huvudman på grund av coronaviruset håller eller har hållit en skolverksamhet helt eller delvis stängd

 1. på grund av att en så stor andel av personalen är frånvarande med anledning av coronaviruset att det inte går att bedriva verksamheten
 2. efter samråd med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning
 3. därför att skolan ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara avspärrat
 4. på grund av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten
 5. för att regeringen har beslutat att skolenheter tillfälligt ska stängas på nationell, regional eller kommunal eller nivå, med stöd av lagen om tillfällig stängning på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid.

Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet får inte vidta dessa åtgärder om förutsättningarna i punkt 5 föreligger. Det är inte möjligt att delvis stänga en förskola, ett fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet.

Om huvudmannen delvis stänger en förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola kan de vidta dessa åtgärder om punkt 1, 2 eller 4 är uppfyllda.

Bestämmelserna går till exempel inte att använda om en skolverksamhet stänger av andra skäl, till exempel för att verksamheten behöver tid att planera eller för att det finns en oro bland elever och vårdnadshavare eller för att enstaka elever eller stora grupper av elever är frånvarande.

Det är viktigt att de beslut som huvudmannen fattar dokumenteras och motiveras. De åtgärder som vidtas behöver bygga på rimliga avvägningar och tillgodose elevernas rättigheter.

Lag (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstidlänk till annan webbplats

Förordning (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smittalänk till annan webbplats

Förlängd och justerad rekommendation om fjärr- eller distansundervisning för gymnasieskolanlänk till annan webbplats

Huvudmannens ansvar att erbjuda omsorg om förskola, fritidshem eller annan pedagogisk omsorg stängs

Om en huvudman stänger en förskola, ett fritidshem eller annan pedagogisk omsorg finns ett krav på att erbjuda omsorg till barn och elever vars vårdnadshavare deltar i samhällsviktig verksamhet. Den omsorgen ska så långt som möjligt motsvara den verksamhet som barnet eller eleven normalt skulle delta i.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en föreskrift och allmänna råd som beskriver vilka samhällssektorer och exempel av samhällsviktiga verksamheter som berörs. De förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg.

Läs mer om föreskriften, allmänna råd och hur processen går till på MSB:s webbplatslänk till annan webbplats

Förskola eller fritidshem ska även erbjudas till barn och elever som behöver få särskilt stöd i sin utveckling av fysiska, psykiska eller andra skäl och som bara kan få det genom att gå i förskola eller fritidshem.

Om en huvudman har beslutat om att stänga en skolverksamhet är det den huvudmannen som ansvarar för att anordna omsorgen. För att det inte ska ställas orimliga krav på huvudmannen ska det gå att göra undantag från de krav som finns på utbildningen i skolförfattningarna. Men verksamheten ska så långt det är möjligt motsvara den verksamhet som barnet eller eleven normalt skulle delta i.

Huvudmannen ansvarar också för att informera vårdnadshavarna om att det finns omsorg för barn till vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet. Barnets eller elevens vårdnadshavare ska anmäla till huvudmannen om de har behov av omsorg.

Checklista för kommunala huvudmän vid stängning av förskole- och skolverksamhet samt fritidshemlänk till annan webbplats (pdf, 122 kB)

Checklista för enskilda huvudmän vid stängning av förskole- och skolverksamhet samt fritidshemlänk till annan webbplats (pdf, 121 kB)

Regeringens möjlighet att stänga skolverksamhet

Regeringen kan besluta om att tillfälligt stänga ner förskolor, skolor, fritidshem eller annan verksamhet enligt skollagen.

Lag (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstidlänk till annan webbplats

Hemkommunens ansvar att erbjuda omsorg om regeringen beslutar att stänga skolverksamhet

Det finns ett krav på att erbjuda omsorg till barn och elever vars vårdnadshavare deltar i samhällsviktig verksamhet. Den omsorgen ska så långt som möjligt motsvara den verksamhet som barnet eller eleven normalt skulle delta i.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en föreskrift och allmänna råd som beskriver vilka samhällssektorer och exempel av samhällsviktiga verksamheter som berörs. De förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg.

Förordning (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smittalänk till annan webbplats

Läs mer om föreskriften, allmänna råd och hur processen går till på MSB:s webbplatslänk till annan webbplats

Hemkommunen ska erbjuda förskola eller fritidshem även till barn och elever som behöver få särskilt stöd i sin utveckling av fysiska, psykiska eller andra skäl och som bara kan få det genom att gå i förskola eller fritidshem.

Om regeringen har beslutat om att stänga skolverksamhet är det barnets eller elevens hemkommun som i egenskap av huvudman ansvarar för att anordna omsorgen. För att det inte ska ställas orimliga krav på huvudmannen ska det gå att göra undantag från de krav som finns på utbildningen i skolförfattningarna. Men verksamheten ska så långt det är möjligt motsvara den verksamhet som barnet eller eleven normalt skulle delta i.

Hemkommunen ansvarar också för att informera vårdnadshavarna om att det finns omsorg för barn till vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet. Barnets eller elevens vårdnadshavare ska anmäla till hemkommunen om de har behov av omsorg.

Checklista för kommunala huvudmän vid stängning av förskole- och skolverksamhet samt fritidshemPDF (pdf, 122 kB)

Checklista för enskilda huvudmän vid stängning av förskole- och skolverksamhet samt fritidshemPDF (pdf, 121 kB)

Möjliga åtgärder om skolan är eller har varit stängd

Utgångspunkten är att alla elever ska vara i skolan och få sin utbildning i skolans lokaler. Det finns dock möjligheter för huvudmannen att besluta om att till exempel disponera läsåret på ett friare sätt eller erbjuda distansundervisning. Bestämmelserna får tillämpas om det behövs för att eleverna ska kunna tillförsäkras sin rätt till utbildning enligt skollagen. Det här gäller när skolor håller stängt eller delvis stängt, men även när skolor har hållit stängt eller delvis stängt. Till exempel om skolor har hållit stängt med anledning av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten.

En huvudman för en gymnasieskola som tidigare har hållit stängt med anledning av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten får alltså till exempel besluta att elever ska ges distansundervisning eller en kombination av distansundervisning och undervisning i skolans lokaler om syftet är att de ska kunna tillförsäkras sin rätt till utbildning enligt skollagen.

Det är också möjligt att vidta dessa åtgärder om huvudmannen helt eller delvis håller eller har hållit en skola stängd på grund av att en stor andel av personalen är frånvarande med anledning av coronaviruset eller efter samråd med en smittskyddsläkare för att motverka smittspridning.

Elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola ska fortfarande få den undervisningstid de har rätt till. De åtgärder som är möjliga för huvudmannen att vidta skiljer sig åt beroende på vilken skolform det handlar om.

Förskoleklassen

För att säkerställa att eleverna i förskoleklass får den utbildning de har rätt till får huvudmannen besluta om att

 1. utbildningen ska omfatta fler timmar per dag
 2. utbildningen ska omfatta fler skoldagar per läsår
 3. utbildning ska förläggas till lördagar, söndagar eller andra helgdagar
 4. elever ska ges utbildning vid någon annan av huvudmannens skolenheter.

Förskoleklassen har redan med de ordinarie bestämmelserna möjlighet att överlämna undervisning på entreprenad.

Grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan

För att säkerställa att eleverna grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola får den utbildning de har rätt till får huvudmannen besluta om att

 1. utbildningen ska omfatta fler timmar per dag
 2. utbildningen ska omfatta fler eller färre skoldagar per läsår
 3. utbildningen ska omfatta färre lovdagar per läsår
 4. utbildningen ska förläggas till lördagar, söndagar eller andra helgdagar
 5. utbildningen ska förläggas till andra dagar än måndag-fredag
 6. läsåret ska börja eller sluta vid annan tid
 7. elever ska ges fjärr- eller distansundervisning
 8. undervisningstiden i ett eller flera ämnen ska fördelas på ett annat sätt mellan stadier
 9. undervisningen ska läggas ut på entreprenad till en annan huvudman.

Om det behövs får huvudmannen för en grundskola eller grundsärskola också besluta att elever vid en viss skolenhet ska ges utbildning vid någon annan av huvudmannens skolenheter.

Rektorn på skolan får besluta om betyg om den eller de lärare som annars skulle ha beslutat om betyg är frånvarande med anledning av coronaviruset.

Det finns även möjlighet att besluta att läsåret ska sluta vid olika tidpunkter för olika årskurser om vissa uppgifter behöver prioriteras denna vår för vissa årskurser.

Skolan kan besluta att en mindre andel elever ska få komma till skolans lokaler för att genomföra praktiska undervisningsmoment, göra prov eller på annat sätt visa sina kunskaper i slutet av sin utbildning. Det kan även röra sig om

 • elever som behöver särskilt stöd i undervisningen och stödet bara kan ges i lokalerna
 • elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver få sin undervisning i skolans lokaler.

Förlängd och justerad rekommendation om fjärr- eller distansundervisning för gymnasieskolanlänk till annan webbplats

Samla elever i skolans lokaler

Undvika trängsel i skolan lokaler

Möjligheten att disponera skoldagar under läsåret på ett friare sätt

Om regeringen eller huvudmannen har stängt skolan på grund av någon av de anledningar som förordningen föreskriver får huvudmannen möjlighet att disponera läsåret på ett friare sätt. Detta för att kunna hämta in undervisningstid som gått förlorad på grund av att skolan varit stängd.

Skoldagar kan exempelvis förläggas till lördagar, söndagar eller andra helgdagar. Skoldagar kan också förlängas till mer än 6 timmar för elever i förskoleklass och årskurs 1–2 och 8 timmar i övriga årskurser. Läsåret kan även förlängas så att det exempelvis pågår även i juli. Undervisningstid som inte kunnat ges under det nuvarande läsåret kan flyttas till nästa läsår inom ramen för de nya bestämmelsernas giltighetstid (30 juni 2021).

Elever i årskurs 9 (10 i specialskolan)

När det gäller elever i årskurs 9 kan tid inte flyttas till nästkommande läsår eftersom elevernas tid i grundskolan upphör. I dessa fall får huvudmannen i stället utnyttja de andra möjligheterna som beskrivs i förordningen, till exempel att förlägga undervisning till lördagar, söndagar eller lov, eller förlänga vårterminen för att eleverna ska få den garanterade undervisningstid de har rätt till.

Om huvudmannen förlägger undervisningen till exempelvis lördagar, söndagar eller andra helgdagar ska skollagens övriga bestämmelser tillämpas, till exempel ska eleverna få skolmåltider och, om de behöver, erbjudas skolskjuts.

Om regeringen eller huvudmannen har stängt skolan på grund av någon av de anledningar som förordningen föreskriver får huvudmannen möjlighet att disponera läsåret på ett friare sätt. Detta för att kunna hämta in undervisningstid som gått förlorad på grund av att skolan varit stängd.

Skoldagar kan exempelvis förläggas till lördagar, söndagar eller andra helgdagar. Skoldagar kan också förlängas till mer än 6 timmar för elever i förskoleklass och årskurs 1–2 och 8 timmar i övriga årskurser. Läsåret kan även förlängas så att det exempelvis pågår även i juli. Undervisningstid som inte kunnat ges under det nuvarande läsåret kan flyttas till nästa läsår inom ramen för de nya bestämmelsernas giltighetstid (30 juni 2021).

Elever i årskurs 9 (10 i specialskolan)

När det gäller elever i årskurs 9 kan tid inte flyttas till nästkommande läsår eftersom elevernas tid i grundskolan upphör. I dessa fall får huvudmannen i stället utnyttja de andra möjligheterna som beskrivs i förordningen, till exempel att förlägga undervisning till lördagar, söndagar eller lov, eller förlänga vårterminen för att eleverna ska få den garanterade undervisningstid de har rätt till.

Om huvudmannen förlägger undervisningen till exempelvis lördagar, söndagar eller andra helgdagar ska skollagens övriga bestämmelser tillämpas, till exempel ska eleverna få skolmåltider och, om de behöver, erbjudas skolskjuts.

Möjligheten att fördela undervisningstiden mellan ämnen och stadier på ett friare sätt

Om regeringen eller huvudmannen har stängt skolan på grund av någon av de anledningar som förordningen föreskriver får huvudmannen möjlighet att fördela undervisningstiden på ett annat sätt än det som beskrivs i timplanen. Det kan till exempel handla om att fördela undervisningstiden i ett eller flera ämnen samt mellan stadier. I praktiken innebär det att en elev till exempel kan få mindre undervisning i matematik och mer undervisning i teknik i årskurs 3 innevarande läsår och sedan mer undervisning i matematik och mindre undervisning i teknik första läsåret i årskurs 4.

Omdisponering av tid mellan ämnen och stadier behöver göras inom ramen för de nya bestämmelsernas giltighetstid (30 juni 2021).

När det gäller årskurs 9 finns inte möjligheten att flytta tid mellan ämnen och stadier. Här behöver huvudmannen istället tillämpa de möjligheter som ges att disponera om skoldagar under läsåret på ett friare sätt.

Läs mer om möjligheten att disponera skoldagar under läsåret på ett friare sätt

Om regeringen eller huvudmannen har stängt skolan på grund av någon av de anledningar som förordningen föreskriver får huvudmannen möjlighet att fördela undervisningstiden på ett annat sätt än det som beskrivs i timplanen. Det kan till exempel handla om att fördela undervisningstiden i ett eller flera ämnen samt mellan stadier. I praktiken innebär det att en elev till exempel kan få mindre undervisning i matematik och mer undervisning i teknik i årskurs 3 innevarande läsår och sedan mer undervisning i matematik och mindre undervisning i teknik första läsåret i årskurs 4.

Omdisponering av tid mellan ämnen och stadier behöver göras inom ramen för de nya bestämmelsernas giltighetstid (30 juni 2021).

När det gäller årskurs 9 finns inte möjligheten att flytta tid mellan ämnen och stadier. Här behöver huvudmannen istället tillämpa de möjligheter som ges att disponera om skoldagar under läsåret på ett friare sätt.

Läs mer om möjligheten att disponera skoldagar under läsåret på ett friare sätt

Möjligheten att anordna undervisning på distans

Om regeringen eller huvudmannen har stängt skolan på grund av någon av de anledningar som förordningen föreskriver får huvudmannen möjlighet att erbjuda utbildning som fjärr-­ eller distansundervisning, i de fall det är möjligt.

Då är det också möjligt att i högre utsträckning ge eleverna hemuppgifter eller låta dem ta del av utbildning genom olika digitala verktyg under tiden som skolan hålls stängd. När skolan är stängd och en ordinarie utbildning inte längre kan bedrivas är det viktigt att rektorn tillsammans med lärarna samordnar den undervisning eleverna får.

I de fall distansundervisning används och huvudmannen vill avräkna undervisningen mot den garanterade undervisningstiden har huvudmannen möjlighet att bedöma och besluta hur många undervisningstimmar distansundervisningen motsvarar. Denna bedömning ligger till grund för vilket antal undervisningstimmar eleverna framöver ska ges inom ramen för den garanterade undervisningstiden när skolan inte längre är stängd.

Skillnaden mellan fjärrundervisning och distansundervisning

Om regeringen eller huvudmannen har stängt skolan på grund av någon av de anledningar som förordningen föreskriver får huvudmannen möjlighet att erbjuda utbildning som fjärr-­ eller distansundervisning, i de fall det är möjligt.

Då är det också möjligt att i högre utsträckning ge eleverna hemuppgifter eller låta dem ta del av utbildning genom olika digitala verktyg under tiden som skolan hålls stängd. När skolan är stängd och en ordinarie utbildning inte längre kan bedrivas är det viktigt att rektorn tillsammans med lärarna samordnar den undervisning eleverna får.

I de fall distansundervisning används och huvudmannen vill avräkna undervisningen mot den garanterade undervisningstiden har huvudmannen möjlighet att bedöma och besluta hur många undervisningstimmar distansundervisningen motsvarar. Denna bedömning ligger till grund för vilket antal undervisningstimmar eleverna framöver ska ges inom ramen för den garanterade undervisningstiden när skolan inte längre är stängd.

Skillnaden mellan fjärrundervisning och distansundervisning

Möjligheten att låta elever få undervisning på en annan skola

Om regeringen eller huvudmannen tar beslut om att stänga en skola får huvudmannen, om det behövs, låta eleverna från den skolan få undervisning i en annan av huvudmannens skolor, utöver vad som normalt är möjligt.

Huvudmannen kan även avtala med en annan huvudman att elever från en skola där undervisning inte kan bedrivas i ett eller flera ämnen i stället ska få undervisning i någon av den andre huvudmannens skolor, genom entreprenadavtal. Det kan till exempel vara en möjlighet för en huvudman som bara har en skola och det inte går att bedriva undervisning där.

Huvudmannen ska enligt vanliga bestämmelser erbjuda skolskjuts till de elever som behöver det.

Förskoleklassen och fritidshemmet nämns inte i den här paragrafen eftersom det redan finns bestämmelser som möjliggör entreprenad i de här verksamheterna.

Om regeringen eller huvudmannen tar beslut om att stänga en skola får huvudmannen, om det behövs, låta eleverna från den skolan få undervisning i en annan av huvudmannens skolor, utöver vad som normalt är möjligt.

Huvudmannen kan även avtala med en annan huvudman att elever från en skola där undervisning inte kan bedrivas i ett eller flera ämnen i stället ska få undervisning i någon av den andre huvudmannens skolor, genom entreprenadavtal. Det kan till exempel vara en möjlighet för en huvudman som bara har en skola och det inte går att bedriva undervisning där.

Huvudmannen ska enligt vanliga bestämmelser erbjuda skolskjuts till de elever som behöver det.

Förskoleklassen och fritidshemmet nämns inte i den här paragrafen eftersom det redan finns bestämmelser som möjliggör entreprenad i de här verksamheterna.

Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Skolor bör i första hand, när det är möjligt, försöka förändra formerna för undervisningen genom att till exempel erbjuda hemuppgifter eller undervisning på distans med digitala verktyg. Skolan ska i efterhand kunna avgöra hur mycket av den garanterade undervisningstiden som därmed är tillgodosedd.

Elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska fortfarande få den undervisningstid de har rätt till. För att säkerställa att elever får den utbildning de har rätt till får huvudmannen till exempel besluta om att

 1. läsåret ska omfatta fler eller färre veckor
 2. läsåret ska omfatta färre skoldagar eller lovdagar
 3. läsåret ska börja eller sluta annan tid
 4. skolarbetet får förläggas till andra dagar än måndag-fredag och fördelas på annat sätt under läsåret
 5. elever ska ges fjärr- eller distansundervisning
 6. undervisningen ska läggas ut på entreprenad till en annan huvudman.

Skolan kan besluta att en mindre andel elever ska få komma till skolans lokaler för att genomföra praktiska undervisningsmoment, göra prov eller på annat sätt visa sina kunskaper i slutet av sin utbildning. Det kan även röra sig om elever som

 • behöver särskilt stöd i undervisningen och stödet bara kan ges i lokalerna
 • elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver få sin undervisning i skolans lokaler.

Förlängd och justerad rekommendation om fjärr- eller distansundervisning för gymnasieskolanlänk till annan webbplats

Samla elever i skolans lokaler

Undvika trängsel i skolan lokaler

Möjligheten att disponera skoldagar och undervisning på ett friare sätt

Eleverna ska få den garanterade undervisningstid de har rätt till. Om regeringen eller huvudmannen har stängt skolan på grund av någon av de anledningar som förordningen föreskriver har huvudmannen möjlighet att förlägga undervisningen till andra tider än vad som annars gäller. Detta för att kunna hämta in undervisningstid som gått förlorad på grund av att skolan varit stängd.

Det kan till exempel handla om att ge undervisning under helger, att lägga in fler skoldagar under ett senare läsår eller att förlänga läsåret så att det fortsätter efter juni månad. Senarelagd undervisningstid ska ges inom ramen för de nya bestämmelsernas giltighetstid (30 juni 2021).

Elever som går sista året i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan

Elever som går sista året i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan, normalt år 3, kan inte hämta in tid under senare läsår.

I dessa fall får huvudmannen i stället utnyttja de andra möjligheterna som beskrivs i paragrafen i den utsträckning som är nödvändig för att eleverna ska få den garanterade undervisningstid de har rätt till.

Eleverna ska få den garanterade undervisningstid de har rätt till. Om regeringen eller huvudmannen har stängt skolan på grund av någon av de anledningar som förordningen föreskriver har huvudmannen möjlighet att förlägga undervisningen till andra tider än vad som annars gäller. Detta för att kunna hämta in undervisningstid som gått förlorad på grund av att skolan varit stängd.

Det kan till exempel handla om att ge undervisning under helger, att lägga in fler skoldagar under ett senare läsår eller att förlänga läsåret så att det fortsätter efter juni månad. Senarelagd undervisningstid ska ges inom ramen för de nya bestämmelsernas giltighetstid (30 juni 2021).

Elever som går sista året i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan

Elever som går sista året i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan, normalt år 3, kan inte hämta in tid under senare läsår.

I dessa fall får huvudmannen i stället utnyttja de andra möjligheterna som beskrivs i paragrafen i den utsträckning som är nödvändig för att eleverna ska få den garanterade undervisningstid de har rätt till.

Möjligheten att anordna undervisning på distans

Om regeringen eller huvudmannen tar beslut om att stänga en skola får huvudmannen möjlighet att erbjuda utbildning som fjärr-­ eller distansundervisning, i de fall det är tekniskt möjligt. Genom att göra sådana förändringar i undervisningen är det också möjligt att i större utsträckning ge eleverna hemuppgifter.

Vid distansundervisning är det inte möjligt att beräkna antalet undervisningstimmar eleven får. För att huvudmannen inte ska behöva dubblera undervisning för att uppnå den garanterade undervisningstiden har huvudmannen möjlighet att bedöma och besluta hur många undervisningstimmar distansundervisningen ska anses motsvara.

Om regeringen eller huvudmannen tar beslut om att stänga en skola får huvudmannen möjlighet att erbjuda utbildning som fjärr-­ eller distansundervisning, i de fall det är tekniskt möjligt. Genom att göra sådana förändringar i undervisningen är det också möjligt att i större utsträckning ge eleverna hemuppgifter.

Vid distansundervisning är det inte möjligt att beräkna antalet undervisningstimmar eleven får. För att huvudmannen inte ska behöva dubblera undervisning för att uppnå den garanterade undervisningstiden har huvudmannen möjlighet att bedöma och besluta hur många undervisningstimmar distansundervisningen ska anses motsvara.

Möjligheten att låta elever få undervisning hos en annan huvudman

Huvudmannen kan avtala med en annan huvudman att elever från en skola där man inte kan bedriva undervisning i ett eller flera ämnen i stället ska få undervisning i någon av den andra huvudmannens skolor, genom entreprenadavtal. Det kan till exempel vara en möjlighet för en huvudman som bara har en skola och det inte går att bedriva undervisning där.

Huvudmannen ska enligt vanliga bestämmelser erbjuda skolskjuts till de elever som behöver det.

Huvudmannen kan avtala med en annan huvudman att elever från en skola där man inte kan bedriva undervisning i ett eller flera ämnen i stället ska få undervisning i någon av den andra huvudmannens skolor, genom entreprenadavtal. Det kan till exempel vara en möjlighet för en huvudman som bara har en skola och det inte går att bedriva undervisning där.

Huvudmannen ska enligt vanliga bestämmelser erbjuda skolskjuts till de elever som behöver det.

Senast uppdaterad 21 januari 2021

Relaterat