Regler för förskolor och skolor under coronapandemin

Våren 2020 infördes en ny lag och en tillfällig förordning som syftar till en flexibilitet för huvudmän under coronapandemin. Här kan du läsa om vilka möjligheter som finns för förskolor, skolor och annan verksamhet enligt skollagen när de är öppna, när de behöver stänga eller när de har hållit stängt.

Bestämmelserna ger huvudmän möjlighet att ta beslut om sin verksamhet utifrån det aktuella smittskyddsläget eller de lokala behoven. Huvudmän för skolor har möjlighet att vidta åtgärder både när skolan är öppen och om skolan är eller har varit stängd.

Vad är en huvudman inom skolväsendet?

Förskolor, skolor, fritidshem och kommunal vuxenutbildning har alltid en huvudman. Huvudmannen är ytterst ansvarig för att utbildningen genomförs i enlighet med skollagen och andra bestämmelser. Alla huvudmän inom skolväsendet ska ha rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

Kommuner

En kommun kan vara huvudman för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola och kommunal vuxenutbildning.

Enskilda

En enskild fysisk eller juridisk person kan vara huvudman för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola. En enskild huvudman kallas ofta även för ”fristående huvudman”. För kontakt med en fristående huvudman kan man vända sig till verksamhetens styrelse eller motsvarande.

Regioner

Gymnasieskolor, gymnasiesärskolor och kommunal vuxenutbildning kan i viss utsträckning ha en region som huvudman.

Staten

Specialskolor och sameskolor samt förskoleklass och fritidshem vid en specialskola eller sameskola har staten som huvudman.

Källor: 2 kapitlet 2-8 § och 4 kapitlet 8 § skollagen.

Förskolor, skolor, fritidshem och kommunal vuxenutbildning har alltid en huvudman. Huvudmannen är ytterst ansvarig för att utbildningen genomförs i enlighet med skollagen och andra bestämmelser. Alla huvudmän inom skolväsendet ska ha rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

Kommuner

En kommun kan vara huvudman för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola och kommunal vuxenutbildning.

Enskilda

En enskild fysisk eller juridisk person kan vara huvudman för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola. En enskild huvudman kallas ofta även för ”fristående huvudman”. För kontakt med en fristående huvudman kan man vända sig till verksamhetens styrelse eller motsvarande.

Regioner

Gymnasieskolor, gymnasiesärskolor och kommunal vuxenutbildning kan i viss utsträckning ha en region som huvudman.

Staten

Specialskolor och sameskolor samt förskoleklass och fritidshem vid en specialskola eller sameskola har staten som huvudman.

Källor: 2 kapitlet 2-8 § och 4 kapitlet 8 § skollagen.

Regeringen har den 8 juli 2021 beslutat om ändringar i förordning (2020:1115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta (nedan kallad den tillfälliga förordningen). Ändringarna, som syftar till att undvika att mer långtgående åtgärder än nödvändigt vidtas för att förhindra smittspridning, börjar gälla den 10 augusti 2021.

Informationen på den här sidan utgår ifrån vad som gäller till och med den 9 augusti 2021.

Här kan du läsa om de ändringar som börjar gälla den 10 augusti 2021

Den 1 augusti 2020 trädde nya ordinarie bestämmelser i skollagen om fjärr- och distansundervisning i kraft. Bestämmelserna ska tillämpas första gången på utbildning och annan verksamhet som påbörjats efter den 30 juni 2021. Dessa nya regler är inte kopplade till coronapandemin eller förebyggande av smittspridning, utan syftar till att skolor i vissa situationer ska ha större möjlighet än tidigare att använda fjärr- eller distansundervisning.

Läs mer om olika grunder för fjärr- och distansundervisning här

Vad innebär fjärr- och distansundervisning utifrån den tillfälliga förordningen?

Skyldigheten att vidta åtgärder mot smittspridning och ansvaret för arbetsmiljön

Förskolor, skolor och vuxenutbildningen ska vidta åtgärder för att förebygga smittspridning

Enligt Folkhälsomyndighetens förskrifter och allmänna råd ska alla verksamheter i Sverige, inklusive förskolor, skolor och komvux, säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19.

Det är av största vikt att såväl personal som elever i alla skolformer tar sitt ansvar för att förebygga och motverka smittspridning. Enligt Folkhälsomyndigheten kommer det förebyggande arbetet också att vara särskilt viktigt i samband med starten på höstterminen 2021, eftersom virussjukdomar ofta sprids just i samband med terminsstart.

Åtgärder för att förhindra smittspridning kan till exempel vara att möblera om eller på annat sätt skapa utrymme för att undvika trängsel.

I relation till sina anställda omfattas alla skolformer av Folkhälsomyndighetens råd för arbetsplatser. Rådet att arbeta hemifrån gäller fortfarande. Alla arbetsplatser bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa Folkhälsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Ett exempel på en sådan åtgärd kan vara att uppmana personal att arbeta hemifrån när så är möjligt och erbjuda förutsättningar för det. Ett annat exempel kan vara att ge anställda möjlighet att hålla avstånd till varandra.

Mycket viktigt att det förebyggande arbetet mot smittspridning fortsätter inför starten på höstterminen 2021 (Folkhälsomyndighetens webbplats) länk till annan webbplats

Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19 (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Information om covid-19 till anordnare av utbildning för vuxna (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Stöd i arbetet

Arbeta förebyggande mot covid-19 i förskolan

Arbeta förebyggande mot covid-19 i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet

Arbeta förebyggande mot covid-19 i gymnasieskolan

Arbeta förebyggande mot covid-19 inom vuxenutbildningen

Svar på vanliga frågor

Undvik trängsel i skolans lokaler

Mer information på Arbetsmiljöverkets webbplats

Arbetsmiljöansvar i skolan (Arbetsmiljöverkets webbplats)länk till annan webbplats

Coronaviruset och arbetsmiljön (Arbetsmiljöverkets webbplats)länk till annan webbplats

Systematiskt arbetsmiljöarbete (Arbetsmiljöverkets webbplats)länk till annan webbplats

Viktigt att värna rektorers och lärares arbetsmiljö vid fjärr- eller distansundervisning

Huvudmannen är ytterst ansvarig för utbildningen

Det är huvudmannen som är ytterst ansvarig för att utbildningen följer lagar, regler och rekommendationer från myndigheter, exempelvis rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Rektorn leder det pedagogiska arbetet och beslutar om skolans inre organisation, men det yttersta ansvaret för att exempelvis organisera formerna för delvis fjärr- eller distansundervisning om detta blir aktuellt ligger hos huvudmannen.

Viktigt att undvika att lärare dubbelarbetar

Om det blir aktuellt att erbjuda fjärr- eller distansundervisning för vissa elever behöver huvudmannen organisera detta på ett sätt som inte medför dubbelarbete för lärare.

Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Hur till exempel lärares arbete ska organiseras om vissa elever ges undervisning på distans medan andra elever får undervisning i skolenhetens lokaler är en fråga som behöver lösas inom ramen för arbetsmiljöansvaret.

Källor: 2 kapitlet 8 och 9-10 §§ skollagen samt regeringens förordningsmotiv
(Fm 2020:6), sidan 2.

Svar på vanliga frågor

Hur ska personal i skola och vuxenutbildning förhålla sig till Folkhälsomyndighetens råd om hemarbete?

Mer information på Arbetsmiljöverkets webbplats

Arbetsmiljöansvar i skolan (Arbetsmiljöverkets webbplats)länk till annan webbplats

Coronaviruset och arbetsmiljön (Arbetsmiljöverkets webbplats)länk till annan webbplats

Systematiskt arbetsmiljöarbete (Arbetsmiljöverkets webbplats)länk till annan webbplats

Möjligheter för skolor som är öppna

Läs här om de ändringar i den tillfälliga förordningen som börjar gälla den 10 augusti 2021

Huvudmän för skolor som håller öppet får i vissa situationer erbjuda fjärr- eller distansundervisning till elever som i vanliga fall skulle ha haft närundervisning i skolan. Det finns också möjlighet för huvudmän att exempelvis besluta om andra lärotider eller lägga ut undervisning på entreprenad i andra fall än vad som är möjligt med de ordinarie bestämmelserna.

Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smittalänk till annan webbplats

Vad innebär det att en skola är öppen?

Att en skolenhet är öppen innebär enligt den tillfälliga förordningen att skollokalerna är öppna för eleverna. Bestämmelserna om öppna skolor får även tillämpas om skolan är delvis stängd, det vill säga om endast en del av eleverna får undervisning på plats i skolans lokaler medan andra elever får fjärr- eller distansundervisning.

Källor: 2 och 11 a §§ förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

I vilka situationer kan en huvudman för en skola som är öppen besluta om fjärr- eller distansundervisning eller någon annan undantagsåtgärd?

Läs här om de ändringar i den tillfälliga förordningen som börjar gälla den 10 augusti 2021

Utgångspunkten är att skolor ska bedriva skolförlagd undervisning då det är den undervisningsform som lämpar sig bäst för elever i allmänhet. Folkhälsomyndigheten bedömer att undervisning på plats i skolan kommer att vara huvudregel i alla skolformer för barn och unga efter sommarlovet.

Det finns utifrån den tillfälliga förordningen vissa möjligheter för huvudmannen att besluta om fjärr- eller distansundervisning och andra undantagsåtgärder.

Huvudmannen måste inte erbjuda fjärr- eller distansundervisning eller besluta om andra åtgärder enligt den tillfälliga förordningen. Att göra detta är en möjlighet för huvudmannen, inte en skyldighet.

När en skola är öppen finns tre möjligheter att besluta om till exempel fjärr- eller distansundervisning:

 • Den första möjligheten gäller om det behövs på grund av att lärare eller elever inte är närvarande eller har varit närvarande i skolans lokaler därför att de utifrån sin egen personliga situation följer eller har följt Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer som avser sjukdomen covid-19.
 • Den andra möjligheten gäller för gymnasieskolan och grundskolans högstadium (årskurs 7-9) om det behövs för att huvudmannen ska kunna anpassa utbildningens utform­ning, omfattning eller för­lägg­ning för att lärare och elever ska kunna följa föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyn­dig­heten som avser sjukdomen covid-19 och som rör kollektivtrafiken och andra allmänna färd­medel.
 • Den tredje möjligheten gäller för gymnasieskolan och grundskolans högstadium (årskurs 7-9) om antalet elever som är samtidigt närvarande i skolans lokaler behöver begränsas för att huvudmannen ska kunna följa föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som avser sjukdomen covid-19.

Innan en huvudman för en gymnasieskola eller för grundskolans högstadium beslutar om fjärr- eller distansundervisning eller någon av de andra undantagsåtgärderna med hänvisning till att minska trängseln i kollektivtrafiken ska huvudmannen först ha vidtagit åtgärder inom ramen för det ordinarie regelverket som att till exempel anpassa schemaläggningen.

Innan en huvudman för en gymnasieskola eller för grundskolans högstadium beslutar om fjärr- eller distansundervisning eller en annan undantagsåtgärd för att begränsa antalet elever i skolans lokaler behöver huvudmannen ha övervägt andra åtgärder inom ramen för det ordinarie regelverket, men konstaterat att det inte räcker med sådana åtgärder.

De undantagsåtgärder som är möjliga för huvudmannen att vidta skiljer sig åt beroende på vilken skolform det handlar om.

Källor: 11 a-c §§ förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta och regeringens förordningsmotiv (Fm 2020:6), sidorna 2-3, (Fm 2020:9), sidorna 3-5, (Fm 2020:10), sidorna 2-3 samt (Fm 2021:1), sidorna 2-4.

Stöd i arbetet

Så kan grundskolan arbeta förebyggande mot covid-19 – stöd och exempel

Så kan gymnasieskolan arbeta förebyggande mot covid-19 - stöd och exempellänk till annan webbplats

Mer information på Folkhälsomyndighetens webbplats

Undervisning på plats i skolan för barn och unga från terminsstart i höst (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Information till förskolor, grundskolor och gymnasieskolor (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Förslag på förebyggande åtgärder i för- och grundskolan (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Förslag på förebyggande åtgärder i gymnasieskolan (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Ta hänsyn till elevernas ålder och övriga förutsättningar

Vid beslut om att erbjuda fjärr- eller distansundervisning är det viktigt att huvudmannen tar hänsyn till elevernas ålder, mognad, olika förutsättningar och behov. Huvudmannen bör särskilt överväga om det är lämpligt att erbjuda sådan undervisning för elever i specialskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Fjärr- eller distansundervisning kan också vara olämplig för exempelvis elever i en socialt utsatt situation, elever som har behov av särskilt stöd i utbildningen som endast kan ges i lokalerna och vissa nyanlända elever.

Källor: 11 a-c §§ förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta och regeringens förordningsmotiv (Fm 2020:6), sidan 2, (Fm 2020:9), sidan 4, (Fm 2020:10), sidan 3 samt (Fm 2021:1), sidorna 2-3.

Eleverna behöver ha tillgång till nödvändiga lärverktyg

Inför ett beslut om att erbjuda fjärr- eller distansundervisning behöver skolans huvudman beakta att elever i grundskolan och motsvarande skolformer ska ha kostnadsfri tillgång till nödvändiga digitala verktyg eller andra lärverktyg som behövs för att de ska kunna ta del av utbildningen. Även i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska utbildningen vara avgiftsfri. I gymnasieskolan får huvudmannen dock besluta att eleverna ska hålla sig med enstaka egna hjälpmedel.

Källor: 10 kapitlet 10 §, 11 kapitlet 13 §, 12 kapitlet 10 §, 13 kapitlet 10 §, 15 kapitlet 17 § och 18 kapitlet 17 § skollagen samt regeringens förordningsmotiv (Fm 2020:4), sidan 4, (Fm 2020:6), sidan 2 och (Fm 2021:1), sidan 3.

Avgifter i skolan

Elever i grundskolan har rätt till skolmåltider

Möjlighet om åtgärder behövs för att lärare eller elever inte är eller har varit närvarande på grund av Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer

Denna bestämmelse i den tillfälliga förordningen kan tillämpas om det behövs på grund av att lärare eller elever inte är eller har varit närvarande i skolans lokaler därför att de i fråga om sin egen personliga situation följer eller har följt föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som avser sjukdomen covid-19. Det behöver inte vara föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer som handlar om just skolområdet.

Det finns inte reglerat hur många elever eller lärare som ska vara eller ha varit frånvarande för att huvudmannen ska kunna använda sig av den här bestämmelsen.

Med ”sin egen personliga situation” menas en situation som rör just den läraren eller eleven. Det kan till exempel vara att läraren eller eleven har milda symptom på covid-19 eller har fått förhållningsregler för att någon i hushållet konstaterats smittad.

Det är viktigt att betona att varken elever eller lärare får vara i skolan när de är sjuka, och att alla som är så sjuka att de inte orkar studera eller undervisa ska vila, det vill säga inte heller studera eller arbeta hemifrån. Men denna bestämmelse möjliggör att en lärare som i vanliga fall hade kunnat undervisa i skolan, men som behöver vara hemma utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer, kan arbeta hemifrån med fjärr- eller distansundervisning. På samma sätt kan elever, som i vanliga fall hade kunnat gå till skolan, få undervisning på distans.

Källor: 11 a § förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta och regeringens förordningsmotiv (Fm 2020:6), sidorna 2-3 samt (Fm 2020:9), sidan 3.

Möjlighet i gymnasieskolan och grundskolans högstadium om åtgärder behövs för att lärare och elever ska kunna följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer om kollektivtrafiken

Läs här om de ändringar i den tillfälliga förordningen som börjar gälla den 10 augusti 2021

En huvudman som håller en skola öppen får besluta om åtgärder i gymnasieskolan eller grundskolans högstadium om det behövs för att huvudmannen ska kunna anpassa utbildningens utformning, omfattning eller förläggning för att lärare och elever ska kunna följa föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som avser sjukdomen covid-19 och som rör kollektivtrafiken och andra allmänna färdmedel.

Huvudmannen ska först ha vidtagit åtgärder inom ramen för det ordinarie regelverket som att till exempel anpassa schemaläggningen innan undantag från de ordinarie skolförfattningarna kan göras. Om en gymnasieskola eller grundskola med högstadium har en stor mängd elever som åker med kollektivtrafiken i rusningstrafik för att kunna närvara i skolan enligt sitt schema, trots att skolan har anpassat schemaläggningen, får skolan till exempel kombinera undervisning i skolans lokaler med fjärr- eller distans­undervisning. Detta är en möjlighet för huvudmännen. Att få ta del av undervisning på distans är inte en rättighet för elever.

I motiven bakom bestämmelsen nämns som exempel situationer där det kan antas uppstå stor trängsel i de allmänna kommunikationerna i storstäder om många gymnasie- eller högstadieelever ska ta sig till skolan samtidigt med tunnelbana eller spårvagnar i rusningstrafik. Det kan också handla om att det kan antas uppstå trängsel i kollektivtrafiken i glesbygd om bussar har mycket låg turtäthet. Elever kan då bidra till att resenärer kommer att trängas med varandra och att risken för smittspridning ökar. Därför måste det ske en anpassning utifrån de lokala förhållandena. Undervisningen kan till exempel utformas så att fjärr- eller distansundervisning ges under rusningstrafik och närundervisning övrig tid på dagen.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om vad som gäller vid resor med kollektivtrafik och andra färdmedel.

Källor: 11 b § förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta och regeringens förordningsmotiv (Fm 2020:9), sidorna 3-5 samt (Fm 2021:1), sidan 4.

Mer information på Folkhälsomyndighetens webbplats

Undervisning på plats i skolan för barn och unga från terminsstart i höst (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19 (Folkhälsomyndighetens webbplats):länk till annan webbplats

Resa i kollektivtrafiken (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Möjlighet i gymnasieskolan och grundskolans högstadium om antalet elever som är samtidigt närvarande i skolans lokaler behöver begränsas

Läs här om de ändringar i den tillfälliga förordningen som börjar gälla den 10 augusti 2021

Utgångspunkten är att skolor ska bedriva skolförlagd undervisning då det är den undervisningsform som lämpar sig bäst för elever i allmänhet. Det finns dock en möjlighet för huvudmän att i gymnasieskolan eller grundskolans högstadium besluta om åtgärder om antalet elever som är samtidigt närvarande i skolenhetens lokaler behöver begränsas för att huvudmannen ska kunna följa föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som avser sjukdomen covid-19.

Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd ska alla verksamheter säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19, vilket exempelvis kan vara att man minimerar antalet personer som samlas, särskilt i trånga lokaler.

Innan bestämmelsen används måste huvudmannen först ha konstaterat att åtgärder inom ramen för det ordinarie regelverket inte är tillräckliga för att begränsa antalet elever som samtidigt är närvarande i skolans lokaler. Huvudmannen måste därför överväga andra möjligheter att begränsa antalet elever som samtidigt är närvarande i lokalerna. Det kan till exempel vara att tillfälligt nyttja andra lokaler som är lediga eller förlänga skoldagen så att vissa elever får undervisning i skolans lokaler på förmiddagen och andra elever får undervisning i skolans lokaler på eftermiddagen.

Det är inte möjligt att använda denna bestämmelse av andra skäl än att förebygga och motverka smittspridning.

Källor: 11 c § förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta, regeringens förordningsmotiv (Fm 2020:10), sidorna 2-3 och (Fm 2021:1), sidorna 3-4.

Svar på vanliga frågor

Kan annan utbildning än i gymnasieskolan och grundskolans högstadium bedrivas på distans för att begränsa antalet elever som samtidigt närvarar i skolans lokaler?

Omfattas skolor av bestämmelserna om allmänna sammankomster och begränsningar av hur många personer som får delta vid en sådan?

Mer information på Folkhälsomyndighetens webbplats

Undervisning på plats i skolan för barn och unga från terminsstart i höst (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19 (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Förebyggande åtgärder för förskolor och grundskolor (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Förebyggande åtgärder för gymnasieskolor (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Åtgärder som huvudmannen för en öppen skola har möjlighet att vidta i olika skolformer

Vilka undantagsåtgärder som en öppen skola kan vidta om villkoren i den tillfälliga förordningen är uppfyllda beror på vilken skolform det gäller. Det finns aldrig någon skyldighet för en huvudman att tillämpa en åtgärd utifrån den tillfälliga förordningen, utan det är en möjlighet.

Förskoleklassen

Om villkoren i 11 a § förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta är uppfyllda får en huvudman för förskoleklass besluta att

 1. utbildningen ska omfatta fler skoldagar under ett läsår än vad som anges i skollagen
 2. utbildningen ska omfatta fler timmar per dag än vad som anges i skollagen
 3. utbildningen ska förläggas till lördagar, söndagar eller andra helgdagar.

Eleverna ska totalt sett få den undervisningstid de har rätt till enligt skollagen.

Källor: 3 och 11 a §§ förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

Grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan

Läs här om de ändringar i den tillfälliga förordningen som börjar gälla den 10 augusti 2021

Om villkoren i 11 a § förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta är uppfyllda får en huvudman för en grundskola eller någon av de motsvarande skolformerna besluta om nedanstående åtgärder. När det gäller utbildning i grundskolans högstadium får huvudmannen även besluta om sådana åtgärder om 11 b eller c §§ i den tillfälliga förordningen är uppfyllda. Huvudmannen får besluta att:

 1. utbildningen ska omfatta fler timmar per dag än vad som anges i skollagen
 2. utbildningen ska omfatta fler eller färre skoldagar under ett läsår än vad som anges i skollagen och skolförordningen
 3. utbildningen ska omfatta färre lovdagar per läsår än vad som anges i skolförordningen
 4. utbildningen ska förläggas till lördagar, söndagar eller andra helgdagar
 5. utbildningen ska förläggas till andra dagar än måndag-fredag
 6. läsåret ska börja eller sluta annan tid än vad som anges i skolförordningen
 7. undervisningstiden i ett eller flera ämnen ska fördelas mellan stadier på ett annat sätt än vad som framgår av den timplan som gäller för skolformen
 8. elever ska ges fjärr- eller distansundervisning utöver vad som är föreskrivet i skollagen och skolförordningen 
 9. undervisning ska läggas ut på entreprenad till en annan huvudman utöver vad som är föreskrivet i 23 kapitlet skollagen.

Eleverna ska totalt sett få den undervisningstid de har rätt till enligt skollagen.

Om den eller de lärare som annars skulle ha beslutat om betyg är frånvarande med anledning av det virus som orsakar covid-19 får rektorn på skolan besluta om betyg. Att en lärare är ”frånvarande med anledning av det virus som orsakar covid-19” innefattar till exempel att läraren själv är sjuk, tar hand om ett sjukt barn eller tar hand om en annan sjuk anhörig. Även personal som är frånvarande därför att de tillhör en särskild riskgrupp eller följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten omfattas. Även andra situationer med koppling till det virus som orsakar covid-19 omfattas, till exempel att personal inte kan ta sig till skolan på grund av att de allmänna kommunikationerna inte fungerar eller har stängts.

Det finns även en möjlighet att besluta att läsåret ska sluta vid olika tidpunkter för olika årskurser om vissa uppgifter behöver prioriteras för vissa årskurser.

En huvudman för en grundskola får också besluta att förlägga obligatoriskt anordnad lovskola till annan tid än vad som anges i skollagen.

Om huvudmannen väljer att omdisponera tid mellan ämnen och stadier behöver detta göras inom ramen för förordningens giltighetstid. När det gäller elever i grundskolans årskurs 9 eller specialskolans årskurs 10 kan tid inte flyttas till nästkommande läsår eftersom elevernas utbildning i aktuell skolform upphör. I dessa fall får huvudmannen i den utsträckning som är nödvändig i stället till exempel förlägga undervisning till lördagar, söndagar eller lov, eller förlänga vårterminen för att eleverna ska få den garanterade undervisningstid de har rätt till.

Om distansundervisning används och huvudmannen vill avräkna undervisningen mot den garanterade undervisningstiden har huvudmannen möjlighet att bedöma och besluta hur många undervisningstimmar distansundervisningen ska anses motsvara.

Källor: 3-4, 7, 9-10 och 11 a-c §§ förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta och regeringens förordningsmotiv (Fm 2020:1), sidan 4-5, (Fm 2020:6), sidan 2-3.

I vilka situationer kan en huvudman för en skola som är öppen besluta om fjärr- eller distansundervisning eller någon annan undantagsåtgärd utifrån 11 a-c §§ förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta?

Entreprenad och samverkan

Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Läs här om de ändringar i den tillfälliga förordningen som börjar gälla den 10 augusti 2021

Om något av villkoren i 11 a-c §§ förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta är uppfyllda får en huvudman för en gymnasieskola besluta att

 1. ett läsår ska omfatta fler eller färre veckor eller färre skoldagar eller lovdagar än vad som anges i gymnasieförordningen
 2. ett läsår ska börja eller sluta vid andra tider än vad som anges i gymnasieförordningen
 3. skolarbetet får förläggas till andra dagar än måndag-fredag och fördelas på annat sätt under läsåret än vad som anges i gymnasieförordningen
 4. elever ska ges fjärr- eller distansundervisning utöver vad som är föreskrivet i skollagen och gymnasieförordningen
 5. undervisning ska läggas ut på entreprenad till en annan huvudman utöver vad som är föreskrivet i 23 kapitlet skollagen.

Eleverna ska totalt sett få den undervisningstid de har rätt till enligt skollagen.

Om den eller de lärare som annars skulle ha beslutat om betyg är frånvarande med anledning av det virus som orsakar covid-19 får rektorn på skolan besluta om betyg. Att en lärare är ”frånvarande med anledning av det virus som orsakar covid-19” innefattar till exempel att läraren själv är sjuk, tar hand om ett sjukt barn eller tar hand om en annan sjuk anhörig. Även personal som är frånvarande därför att de tillhör en särskild riskgrupp eller följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten omfattas. Även andra situationer med koppling till det virus som orsakar covid-19 omfattas, till exempel att personal inte kan ta sig till skolan på grund av att de allmänna kommunikationerna inte fungerar eller har stängts.

Om huvudmannen väljer att senarelägga undervisningstid ska detta göras inom ramen för den tillfälliga förordningens giltighetstid. Elever som går sista året i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan kan inte hämta in tid under senare läsår. I dessa fall får huvudmannen i stället utnyttja de andra möjligheterna, som att till exempel förlägga undervisning till lördagar, söndagar eller lov, eller förlänga vårterminen, i den utsträckning som är nödvändig för att eleverna ska få den garanterade undervisningstid de har rätt till.

Om distansundervisning används och huvudmannen vill avräkna undervisningen mot den garanterade undervisningstiden har huvudmannen möjlighet att bedöma och besluta hur många undervisningstimmar distansundervisningen ska anses motsvara.

För gymnasiesärskolan finns ovanstående möjligheter om villkoren i 11 a § i förordningen är uppfyllda. 11 b-c §§ i förordningen gäller inte för gymnasiesärskolan.

Källor: 5, 7, 9-10 och 11 a-c §§ förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta, regeringens förordningsmotiv (Fm 2020:1), sidan 4 -6.

I vilka situationer kan en huvudman för en skola som är öppen besluta om fjärr- eller distansundervisning eller någon annan undantagsåtgärd utifrån 11 a-c §§ förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta?

Entreprenad och samverkan

Vuxenutbildningen

Komvux omfattas inte av den tillfälliga förordningen. Vuxenutbildningen har redan med de ordinarie bestämmelserna möjlighet att förlägga undervisningstiden till andra tider och dagar. Det finns även möjlighet att erbjuda undervisning på distans.

Kan vuxenutbildningen bedriva undervisning på plats i utbildningslokalerna?länk till annan webbplats

Möjligheter vid hel eller delvis stängning av skolor

Nya bestämmelser som möjliggör fjärr- eller distansundervisning i öppna skolor som alternativ till stängning från 10 augusti 2021

Utgångspunkten är att skolor ska bedriva skolförlagd undervisning då det är den undervisningsform som lämpar sig bäst för elever i allmänhet. Folkhälsomyndigheten bedömer att undervisning på plats i skolan kommer att vara huvudregel i alla skolformer för barn och unga efter sommarlovet.

I den tillfälliga förordning som infördes våren 2020 regleras att en huvudman i vissa fall får vidta åtgärder om en skola helt eller delvis tillfälligt håller eller har hållit stängt.

Åtgärderna i den tillfälliga förordningen får användas om det behövs för att elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska kunna tillförsäkras sin rätt till utbildning, om

 1. en huvudman har bedömt att en så stor andel av personalen vid en skolenhet är frånvarande med anledning av det virus som orsakar covid-19 att det under viss tid inte går eller har gått att bedriva verksamheten och huvudmannen därför håller eller har hållit skolenheten stängd eller delvis stängd
 2. en huvudman efter samråd med smittskyddsläkare håller eller har hållit en skolenhet stängd eller delvis stängd som en åtgärd för att motverka spridning av det virus som orsakar covid-19
 3. en skolenhet ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten har beslutat ska vara avspärrat enligt smittskyddslagen
 4. en huvudman, med anledning av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten som berör skolområdet, håller eller har hållit en eller flera skolenheter stängda eller delvis stängda
 5. regeringen med stöd av lagen om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid har meddelat föreskrifter om att skolenheter tillfälligt ska stängas på nationell, regional eller kommunal nivå.

Med att en skolenhet är stängd menas att skolans lokaler är stängda för eleverna, men att undervisning bedrivs antingen som fjärr- eller distansundervisning, eller att verksamheten tillfälligt är helt stängd och att eleverna inte får någon undervisning alls.

Med att en skolenhet är delvis stängd enligt punkt 1, 2 eller 4 menas att utbildning bedrivs med en mindre andel elever närvarande i skolans lokaler och att övrig undervisning bedrivs som fjärr- eller distansundervisning. Att skolan är delvis stängd kan också innebära att viss verksamhet tillfälligt inte bedrivs alls.

Det är viktigt att de beslut som huvudmannen fattar dokumenteras och motiveras. De åtgärder som vidtas behöver bygga på rimliga avvägningar och tillgodose elevernas rättigheter.

Källa: 2 § förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta

Undervisning på plats i skolan för barn och unga från terminsstart i höst (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Förordning (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smittalänk till annan webbplats

Regeringens möjlighet att stänga förskolor, skolor och annan skolverksamhet

Möjliga åtgärder i olika skolformer om skolan är eller har varit helt eller delvis stängd

De åtgärder som är möjliga för huvudmannen att vidta skiljer sig åt beroende på vilken skolform det handlar om.

Förskoleklassen

Om en skola är eller har varit helt eller delvis stängd, och det behövs för att eleverna ska kunna tillförsäkras sin rätt till utbildning enligt skollagen, får en huvudman för förskoleklass besluta att

 1. utbildningen ska omfatta fler skoldagar under ett läsår än vad som anges i skollagen
 2. utbildningen ska omfatta fler timmar per dag än vad som anges i skollagen
 3. utbildningen ska förläggas till lördagar, söndagar eller andra helgdagar
 4. elever vid en viss skolenhet ska ges utbildning vid någon annan av huvudmannens skolenheter.

Eleverna ska totalt sett få den undervisningstid de har rätt till enligt skollagen.

Källa: 2 § förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

Grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan

Om en skola är eller har varit helt eller delvis stängd, och det behövs för att eleverna ska kunna tillförsäkras sin rätt till utbildning enligt skollagen, får en huvudman för grundskola, grundsärskola, specialskola eller sameskola besluta att

 1. utbildningen ska omfatta fler timmar per dag än vad som anges i skollagen
 2. utbildningen ska omfatta fler eller färre skoldagar per läsår än vad som anges i skollagen och skolförordningen
 3. utbildningen ska omfatta färre lovdagar per läsår än vad som anges i skolförordningen
 4. utbildningen ska förläggas till lördagar, söndagar eller andra helgdagar
 5. utbildningen ska förläggas till andra dagar än måndag-fredag
 6. läsåret ska börja eller sluta annan tid än vad som anges i skolförordningen
 7. undervisningstiden i ett eller flera ämnen ska fördelas på ett annat sätt mellan stadier än vad som framgår av den timplan som gäller för skolformen
 8. elever ska ges fjärr- eller distansundervisning utöver vad som är föreskrivet i skollagen och skolförordningen 
 9. undervisning ska läggas ut på entreprenad till en annan huvudman utöver vad som är föreskrivet i 23 kapitlet skollagen.

Huvudmannen för en grundskola eller grundsärskola får också besluta att elever vid en viss skolenhet ska ges utbildning vid någon annan av huvudmannens skolenheter även i andra fall än som anges i skollagen.

En huvudman för en grundskola får också besluta att förlägga obligatoriskt anordnad lovskola till annan tid än vad som anges i skollagen.

Rektorn på skolan får besluta om betyg om den eller de lärare som annars skulle ha beslutat om betyg är frånvarande med anledning av det virus som orsakar covid-19. Att en lärare är ”frånvarande med anledning av det virus som orsakar covid-19” innefattar till exempel att läraren själv är sjuk, tar hand om ett sjukt barn eller tar hand om en annan sjuk anhörig. Även personal som är frånvarande därför att de tillhör en särskild riskgrupp eller följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten omfattas. Även andra situationer med koppling till det virus som orsakar covid-19 omfattas, till exempel att personal inte kan ta sig till skolan på grund av att de allmänna kommunikationerna inte fungerar eller har stängts.

Eleverna ska totalt sett få den undervisningstid de har rätt till enligt skollagen.

Undervisningstid som inte kunnat ges under det nuvarande läsåret kan flyttas till nästa läsår inom ramen för den tillfälliga förordningens giltighetstid. När det gäller elever i grundskolans årskurs 9 eller specialskolans årskurs 10 kan tid inte flyttas till nästkommande läsår eftersom elevernas utbildning i aktuell skolform upphör. I dessa fall får huvudmannen i den utsträckning som är nödvändig i stället till exempel förlägga undervisning till lördagar, söndagar eller lov, eller förlänga vårterminen för att eleverna ska få den garanterade undervisningstid de har rätt till. Om huvudmannen väljer att omdisponera tid mellan ämnen och stadier behöver även detta göras inom ramen för förordningens giltighetstid.

Om distansundervisning används och huvudmannen vill avräkna undervisningen mot den garanterade undervisningstiden har huvudmannen möjlighet att bedöma och besluta hur många undervisningstimmar distansundervisningen ska anses motsvara.

Källor: 2 § förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta och regeringens förordningsmotiv (2020:1), sidan 4-5, (Fm 2020:4), sidorna 3-5 samt (Fm 2020:6), sidan 2.

Vilka elever kan få ta del av utbildningen i skolans lokaler om skolan är delvis stängd?

Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Om en skola är eller har varit helt eller delvis stängd, och det behövs för att eleverna ska kunna tillförsäkras sin rätt till utbildning enligt skollagen, får en huvudman för en gymnasieskola eller gymnasiesärskola besluta att

 1. ett läsår ska omfatta fler eller färre veckor eller färre skoldagar eller lovdagar än vad som anges i gymnasieförordningen
 2. ett läsår ska börja eller sluta vid andra tider än vad som anges i gymnasieförordningen
 3. skolarbetet får förläggas till andra dagar än måndag-fredag och fördelas på annat sätt under läsåret än vad som anges i gymnasieförordningen
 4. elever ska ges fjärr- eller distansundervisning utöver vad som är föreskrivet i skollagen och gymnasieförordningen
 5. undervisning ska läggas ut på entreprenad till en annan huvudman utöver vad som är föreskrivet i 23 kapitlet skollagen.

Rektorn på skolan får också besluta om betyg om den eller de lärare som annars skulle ha beslutat om betyg är frånvarande med anledning av det virus som orsakar covid-19. Att en lärare är ”frånvarande med anledning av det virus som orsakar covid-19” innefattar till exempel att läraren själv är sjuk, tar hand om ett sjukt barn eller tar hand om en annan sjuk anhörig. Även personal som är frånvarande därför att de tillhör en särskild riskgrupp eller följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten omfattas. Även andra situationer med koppling till det virus som orsakar covid-19 omfattas, till exempel att personal inte kan ta sig till skolan på grund av att de allmänna kommunikationerna inte fungerar eller har stängts.

Eleverna ska totalt sett få den undervisningstid de har rätt till enligt skollagen.

Om huvudmannen väljer att senarelägga undervisningstid ska detta göras inom ramen för den tillfälliga förordningens giltighetstid. Elever som går sista året i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan kan inte hämta in tid under senare läsår. I dessa fall får huvudmannen i stället utnyttja de andra möjligheterna, som att till exempel förlägga undervisning till lördagar, söndagar eller lov, eller förlänga vårterminen, i den utsträckning som är nödvändig för att eleverna ska få den garanterade undervisningstid de har rätt till.

Om distansundervisning används och huvudmannen vill avräkna undervisningen mot den garanterade undervisningstiden har huvudmannen möjlighet att bedöma och besluta hur många undervisningstimmar distansundervisningen ska anses motsvara.

Källor: 2 § förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta, och regeringens förordningsmotiv (Fm 2020:1), sidan 4 och 6-7, (Fm 2020:4), sidan 3-5.

Vilka elever kan få ta del av utbildningen i skolans lokaler om skolan är delvis stängd?

Skillnaden mellan stängda och delvis stängda skolor

Att en skola är stängd innebär att skolans lokaler är stängda för eleverna, men att elever får undervisning i form av fjärr- eller distansundervisning. Det kan också innebära att skolan tillfälligt inte bedriver någon verksamhet alls.

Om skolan är helt stängd går det inte att samla mindre grupper av elever i skolan. Skolans lokaler är då stängda för alla elever.

Att en skola är delvis stängd innebär att en mindre andel elever är närvarande i skolans lokaler och att resten av undervisningen bedrivs som fjärr- eller distansundervisning. Det kan också innebära att viss verksamhet tillfälligt inte alls bedrivs.

Även skolor som är öppna har under vissa förutsättningar möjlighet att bedriva fjärr- eller distansundervisning. Det kan då variera hur stor andel av eleverna som får undervisning på plats i skolans lokaler och hur stor andel som får undervisning på distans.

Källor: 2 § förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta och regeringens förordningsmotiv (Fm 2020:1), sidan 4, (Fm 2020:4), sidorna 3-4.

I vilka situationer kan en huvudman för en skola som är öppen besluta om fjärr- eller distansundervisning eller någon annan undantagsåtgärd?

Vilka elever kan få ta del av utbildningen i skolans lokaler om skolan är delvis stängd?

Den utbildning som bedrivs med en mindre andel elever närvarande i lokalerna vid delvis stängning kan till exempel gälla elever som behöver vara närvarande i lokalerna för att kunna genomföra vissa praktiska moment eller för att genomgå prov eller på annat sätt visa sina kunskaper i slutet av sin utbildning, eftersom de betyg som ska ges har betydelse för fortsatt utbildning eller arbete. Det kan till exempel vara fråga om elever i gymnasieskolan som läser introduktionsprogram eller går sista året på ett nationellt program.

Det kan även röra sig om elever som har behov av särskilt stöd i utbildningen som endast kan ges i lokalerna eller elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av att delta i utbildningen i lokalerna. Med fysiska, psykiska eller andra skäl avses till exempel funktionsnedsättningar, familjens situation eller andra sociala skäl.

Källor: 2 § förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta och regeringens förordningsmotiv (Fm 2020:4), sidan 3-4.

Vad behöver en huvudman för en delvis stängd skola beakta när vissa elevgrupper får komma till skolans lokaler?

Det är viktigt att en skola som är delvis stängd endast tar in mindre grupper av elever till skolans lokaler. Bedömningen av hur många elever som kan vistas i lokalerna samtidigt behöver göras med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och det aktuella behovet av smittskydd. Skolan bör beakta att det är möjligt att ta emot elevgrupper i olika delar av lokalerna eller att till exempel ta emot olika elevgrupper på förmiddagen respektive eftermiddagen, samt att det med stöd av den tillfälliga förordningen är möjligt att sprida ut undervisningen över fler veckodagar än måndag-fredag.

Det är upp till huvudmannen och rektorn att organisera verksamheten så att arbetssituationen blir rimlig för både lärare och elever.

Även skolor som är öppna har under vissa förutsättningar möjlighet att bedriva fjärr- eller distansundervisning. Det kan då variera hur stor andel av eleverna som får undervisning på plats i skolans lokaler och hur stor andel som får undervisning på distans.

Källor: 2 § förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta och regeringens förordningsmotiv (Fm 2020:1), sidan 4, (Fm 2020:4), sidan 3-4.

I vilka situationer kan en huvudman för en skola som är öppen besluta om fjärr- eller distansundervisning eller någon annan undantagsåtgärd?

Mer information på Arbetsmiljöverkets webbplats

Arbetsmiljöansvar i skolan (Arbetsmiljöverkets webbplats)länk till annan webbplats

Coronaviruset och arbetsmiljön (Arbetsmiljöverkets webbplats)länk till annan webbplats

Systematiskt arbetsmiljöarbete (Arbetsmiljöverkets webbplats)länk till annan webbplats

Vad menas med att ”en mindre andel” elever kan vara närvarande i skolan om den är delvis stängd?

Vad som menas med ”en mindre andel elever” ska tolkas utifrån ett smittskyddsperspektiv och med hänsyn till Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer. Det kan innebära att bedömningen förändras över tid.

Källor: 2 § förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta, regeringens förordningsmotiv (Fm 2020:4), sidan 3-4.

Vilka praktiska inslag i undervisningen kan genomföras i skolans lokaler om skolan är delvis stängd?

Ett exempel är gymnasiearbetet på yrkesprogram där eleven ska planera, genomföra och utvärdera vanligt förekommande arbetsuppgifter för att få sin examen. Skolan kan här utnyttja möjligheten att ha mindre elevgrupper på skolan. Detsamma gäller för praktiska moment i avslutande kurser som är nödvändiga för att eleven ska få sin gymnasieexamen.

Andra exempel på praktiska moment som kan behöva genomföras i skolans lokaler är sådana moment som kräver viss utrustning eller moment som kan utgöra en säkerhetsrisk om de utförs på ett felaktigt sätt eller utan uppsikt av lärare.

Källa: Regeringens förordningsmotiv (Fm 2020:4), sidan 3.

Vilka prov och bedömningstillfällen kan genomföras i skolans lokaler om skolan är delvis stängd?

Prov som omfattar stora delar av kurs- eller ämnesplanen kan vara svåra att genomföra på distans. För att läraren ska få ett tillräckligt giltigt och tillförlitligt bedömningsunderlag i relation till kunskapskraven kan läraren i vissa fall låta en mindre grupp elever komma till skolan. Det är viktigt att tillämpa detta restriktivt och endast i de fall det inte går att säkerställa ett brett och varierat underlag för att sätta betyg på annat sätt.

Det finns inget krav på att alla elever i en undervisningsgrupp ska samlas vid olika tillfällen för att genomföra ett visst prov. Inför betygssättningen kan läraren till exempel göra bedömningen att det finns ett tillräckligt underlag för en del av eleverna utan att de behöver komma till skolans lokaler.

För att undvika att provmaterial blir känt för elever i förväg kan bedömningstillfället organiseras så att flera elever genomför prov vid samma tidpunkt, men inte i samma delar av lokalerna. Det förutsätter förstås att flera lärare kan bistå vid genomförandet.

Skolförlagda moment måste ske på ett säkert sätt ur ett smittskyddsperspektiv. Givetvis ska elever inte komma till skolan om de har symptom som kan tyda på covid-19, har fått förhållningsregler av hälso-och sjukvården eller av annan anledning ska stanna hemma i enlighet med Folkhälsomyndighetens eller annan myndighets rekommendationer. Skolan behöver då erbjuda eleven ett nytt bedömningstillfälle.

Källa: Regeringens förordningsmotiv (Fm 2020:4), sidan 3.

Möjlighet i gymnasieskolan att börja läsåret senare än i augusti

Det slutliga beslutet om antagning till gymnasieskolan ska om möjligt fattas före den 1 juli det år utbildningen börjar och läsåret ska normalt börja i augusti.

Men en huvudman för gymnasieskolan får besluta att ett läsår ska börja senare än i augusti om antagningen till gymnasieskolans nationella program eller introduktionsprogram utformade för en grupp elever, till följd av ändrade lärotider enligt 3 § i den tillfälliga förordningen, har senarelagts i en sådan utsträckning att antagning inte är möjlig till ett läsår som börjar i augusti. Det kan till exempel bli aktuellt om läsåret förlängts eller obligatoriskt anordnad lovskola genomförts senare än juni månad, och beslut om slutbetyg därför fattats så sent att antagningsprocessen till gymnasieskolan inte kunnat slutföras i normal tid.

Källor: 7 kapitlet 7 § gymnasieförordningen och 6 § förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta samt regeringens förordningsmotiv (Fm 2020:4) sidan 5.

Antagning till gymnasieskolan under coronapandemin

Lovskola under coronapandemin

Regler vid stängning av förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet

Enligt lagen om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid kan en huvudman under vissa förutsättningar besluta att tillfälligt helt stänga

 • en förskola
 • ett fritidshem
 • annan pedagogisk verksamhet.

Det är inte möjligt att utifrån denna lag delvis stänga en förskola, ett fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet.

Ett beslut om tillfällig stängning kan fattas

 1. om huvudmannen bedömer att en så stor andel av personalen vid verksamheten är frånvarande med anledning av en sådan samhällsfarlig sjukdom som finns angiven i bilaga 2 till smittskyddslagen (2004:168) eller i förordning som meddelats med stöd av 9 kap. 2 § samma lag att det under viss tid inte går att bedriva verksamheten,
 2. efter samråd med smittskyddsläkare som en åtgärd för att motverka spridning av en sådan sjukdom,
 3. om verksamheten bedrivs i ett område som Folkhälsomyndigheten har beslutat ska vara avspärrat enligt smittskyddslagen, eller
 4. med anledning av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten som berör skolområdet.

Ett beslut om tillfällig stängning av förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet kan också fattas av regeringen.

Källa: 3- 4 §§ lag (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid.

Lag (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstidlänk till annan webbplats

Regeringens möjlighet att stänga förskolor, skolor och annan skolverksamhet

Huvudmannens ansvar att erbjuda omsorg om förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet tillfälligt stängs

Om en huvudman tillfälligt stänger en förskola, ett fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet måste huvudmannen ändå erbjuda omsorg till barn och elever vars vårdnadshavare deltar i samhällsviktig verksamhet. Den omsorgen ska så långt som möjligt motsvara den verksamhet som barnet eller eleven normalt skulle delta i.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en föreskrift och allmänna råd som beskriver vilka samhällssektorer och exempel av samhällsviktiga verksamheter som berörs. De förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg.

Förskola eller fritidshem ska även erbjudas till barn och elever som behöver få särskilt stöd i sin utveckling av fysiska, psykiska eller andra skäl och som bara kan få det genom att gå i förskola eller fritidshem.

Om en huvudman har beslutat om att stänga en förskola, ett fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet är det den huvudmannen som ansvarar för att anordna omsorgen. För att det inte ska ställas orimliga krav på huvudmannen ska det gå att göra undantag från de krav som finns på utbildningen i skolförfattningarna. Men verksamheten ska så långt det är möjligt motsvara den verksamhet som barnet eller eleven normalt skulle delta i. Om det behövs får huvudmannen överlämna uppgifter på entreprenad till en annan huvudman utöver vad som föreskrivs i skollagen. Huvudmannen ska informera barnens eller elevernas hemkommun om stängningen och om eventuella entreprenadavtal.

Huvudmannen ansvarar också för att informera vårdnadshavarna om att det finns omsorg för barn till vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet. Barnets eller elevens vårdnadshavare ska anmäla till huvudmannen om de har behov av omsorg.

Om det är regeringen, och inte huvudmannen själv, som fattat beslut om stängning av förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet gäller delvis andra bestämmelser.

Källor: 4 § lag (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid och 19 § förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet (MSB:s webbplats)länk till annan webbplats

Checklista för kommunala huvudmän vid stängning av förskole- och skolverksamhet samt fritidshemlänk till annan webbplats (pdf, 122 kB)

Checklista för enskilda huvudmän vid stängning av förskole- och skolverksamhet samt fritidshemlänk till annan webbplats (pdf, 121 kB)

Entreprenad under coronapandemin

Regeringens möjlighet att stänga förskolor, skolor och annan verksamhet enligt skollagen

Regeringen kan besluta att förskolor, skolor, fritidshem eller andra verksamheter enligt skollagen tillfälligt ska stängas på nationell, regional eller kommunal nivå. Om en huvudman stänger en skola efter ett sådant beslut från regeringen har huvudmannen möjlighet att vidta åtgärder enligt den tillfälliga förordning som infördes våren 2020.

Källor: 3 § lag (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid och 2 § förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

Lag (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstidlänk till annan webbplats

Möjligheter för huvudmän som fattat beslut om hel eller delvis stängning av skolor

Hemkommunens ansvar att erbjuda omsorg om regeringen beslutar att tillfälligt stänga förskolor, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet

Om regeringen beslutar att förskolor, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet tillfälligt ska hållas stängda ska barn och elever vars vårdnadshavare deltar i samhällsviktig verksamhet ändå erbjudas omsorg. Den omsorgen ska så långt som möjligt motsvara den verksamhet som barnet eller eleven normalt skulle delta i.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en föreskrift och allmänna råd som beskriver vilka samhällssektorer och exempel av samhällsviktiga verksamheter som berörs. De förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg.

Hemkommunen ska erbjuda förskola eller fritidshem även till barn och elever som behöver få särskilt stöd i sin utveckling av fysiska, psykiska eller andra skäl och som bara kan få det genom att gå i förskola eller fritidshem.

Om regeringen har beslutat om att förskolor, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet tillfälligt ska stängas är det barnets eller elevens hemkommun som i egenskap av huvudman ansvarar för att anordna omsorgen. För att det inte ska ställas orimliga krav på hemkommunen ska det gå att göra undantag från de krav som finns på utbildningen i skolförfattningarna. Men verksamheten ska så långt det är möjligt motsvara den verksamhet som barnet eller eleven normalt skulle delta i. Om det behövs får hemkommunen överlämna uppgifter på entreprenad till en annan huvudman utöver vad som föreskrivs i skollagen. 

Hemkommunen ansvarar också för att informera vårdnadshavarna om att det finns omsorg för barn till vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet. Barnets eller elevens vårdnadshavare ska anmäla till hemkommunen om de har behov av omsorg.

Om det är huvudmannen själv, och inte regeringen, som fattat beslut om stängning gäller delvis andra bestämmelser.

Källor: 13-18 §§ förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

Förordning (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smittalänk till annan webbplats

Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet (MSB:s webbplats)länk till annan webbplats

Checklista för kommunala huvudmän vid stängning av förskole- och skolverksamhet samt fritidshemPDF (pdf, 122 kB)

Regler om huvudmannen själv fattat beslut om stängning 

Entreprenad under coronapandemin

Senast uppdaterad 13 juli 2021

Innehåll på denna sida

  Relaterat