Regler för förskolor och skolor som håller öppet eller behöver stänga på grund av coronapandemin

Riksdag och regering har fattat beslut om flera tillfälliga bestämmelser som syftar till en flexibilitet i skolverksamheten under coronapandemin. Här kan du läsa om vad som gäller och vilka möjligheter som finns för de skolverksamheter som håller öppet, de som behöver stänga och de som har hållit stängt.

De tillfälliga bestämmelserna ger huvudmän en viss flexibilitet att ta beslut om sin verksamhet utifrån det aktuella smittskyddsläget eller de lokala behoven. Det finns möjligheter för huvudmannen att vidta åtgärder om skolan är öppen eller om skolan är eller har varit stängd.

Möjliga åtgärder om skolan är öppen

Utgångspunkten är att alla elever ska vara i skolan och få sin utbildning i skolans lokaler. Det finns dock tillfälliga bestämmelser som ger huvudmannen möjligheter att besluta om till exempel distansundervisning i någon omfattning eller på annat sätt disponera läsåret på ett friare sätt. Dessa åtgärder får beslutas även om skolan tidigare har varit stängd.

Bestämmelserna får tillämpas

1. om det behövs på grund av att lärare eller elever inte närvarar eller har närvarat i skolans lokaler därför att de utifrån sin egen personliga situation följer eller har följt Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer för covid-19. Med ”sin egen personliga situation” menas en situation som rör just den eleven eller läraren. Det kan till exempel vara att läraren eller eleven har milda symptom på covid-19 och behöver stanna hemma för att inte sprida smitta.

Bestämmelsen öppnar som exempel för att en lärare, som inte är sjukskriven men behöver vara hemma på grund av Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer, ger distansundervisning till elever som är i skolans lokaler. Även en elev som följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer kan vara hemma och ta del av undervisningen om han eller hon i vanliga fall hade gått till skolan. Det finns inte definierat hur många elever eller lärare som behöver vara hemma för att huvudmannen ska kunna vidta sådana åtgärder.

2. om det behövs för att huvud­mannen för en gymnasieskola ska kunna anpassa utbildningens utformning, omfattning eller för­läggning för att lärare och elever ska kunna följa Folkhälso­myndighetens föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer om kollektivtrafiken och andra allmänna färdmedel under coronapandemin.

Bestämmelsen öppnar för att exempelvis en lärare som inte är sjukskriven, men behöver vara hemma på grund av föreskrifter och allmänna råd från Folkhälsomyndigheten, ger distansundervisning till elever som vistas i skolenhetens lokaler.

En förutsättning för att skolor ska få använda bestämmelsen är för närvarande att det behövs för att undvika trängsel i kollektivtrafiken. Huvudmän ska kunna anpassa utbildningens utformning, omfattning eller förläggning för att lärare och elever ska kunna följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd för covid-19 som rör kollektivtrafiken och andra allmänna färdmedel. Det innebär för närvarande att de som reser kollektivt bör hålla avstånd till varandra och följa anvisningar i kollektivtrafiken och i andra allmänna färdmedel.

Innan bestämmelsen används ska huvudmannen vidta åtgärder inom ramen för det ordinarie regelverket, till exempel genom att anpassa schemaläggningen. 

Mer om möjligheterna för skolor som är öppna

Se svar på vanliga frågor om distansundervisning

Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer för att minska smittspridningen (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Förebyggande åtgärder för förskolor och grundskolor (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Förebyggande åtgärder för gymnasieskolor (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Möjliga åtgärder om skolan håller eller har hållit stängt

Utgångspunkten är att alla elever ska vara i skolan och få sin utbildning i skolans lokaler. Det finns dock möjligheter för huvudmannen att besluta om att till exempel disponera läsåret på ett friare sätt eller erbjuda distansundervisning. Bestämmelserna får tillämpas om det behövs för att eleverna ska kunna tillförsäkras sin rätt till utbildning enlig skollagen. Det här gäller när skolor håller stängt eller delvis stängt, men även när skolor har hållit stängt eller delvis stängt. Till exempel om skolor har hållit stängt med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendation, vilket gäller alla gymnasieskolor i landet.

En huvudman för en gymnasieskola som har hållit stängt med anledning av Folkhälsomyndighetens tidigare rekommendation får alltså till exempel besluta att elever ska ges distansundervisning eller en kombination av distansundervisning och undervisning i skolans lokaler om syftet är att de ska kunna tillförsäkras sin rätt till utbildning enlig skollagen.

Det är också möjligt att vidta dessa åtgärder om huvudmannen helt eller delvis håller eller har hållit en skola stängd på grund av att en stor andel av personalen är frånvarande med anledning av coronaviruset eller efter samråd med en smittskyddsläkare för att motverka smittspridning.

Läs mer om möjliga åtgärder för skolor som är eller har varit stängda

Rekommendationen om distansundervisning för gymnasiet och komvux tas bort

Sedan den 15 juni gäller inte längre Folkhälsomyndighetens tidigare rekommendation om att gymnasieskolor och komvux skulle undervisa på distans.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om distansundervisning för gymnasieskolan och komvux tas bort från den 15 junilänk till annan webbplats

Gymnasieskolan återgår till undervisning i skolans lokaler

Gymnasieskolorna har öppnat för undervisning i skolans lokaler igen sedan den 15 juni 2020. På det här viset får gymnasieskolor och vuxenutbildningen möjlighet att planera för höstterminen och i den mån det behövs ställa om och anpassa sommarens och höstens kurser och aktiviteter. Om gymnasieskolan erbjuder lovskola ska den bedrivas i skolans lokaler.

Bakgrunden till att Folkhälsomyndigheten tog bort rekommendationen om distansundervisning är att de har konstaterat att barn och unga bara blir sjuka i mindre utsträckning, att de generellt har milda symptom om de blir sjuka och att de generellt heller inte smittar andra barn eller vuxna. De flesta barn som blivit sjuka har smittats av en vuxen, visar Folkhälsomyndighetens rapport.

De som arbetar inom gymnasieskolan har inte diagnostiserats med covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper. Utifrån det epidemiologiska läget och det aktuella kunskapsläget anser Folkhälsomyndigheten att det är rimligt att gymnasieskolan återgår till ordinarie verksamhet vid terminsstarten i höst. Men det är viktigt att skolorna vidtar åtgärder för att minska smittspridning, till exempel genom att

 • undvika att samla större elevgrupper om det är möjligt
 • undvika trängsel
 • förlägga verksamhet utomhus när det är möjligt
 • erbjuda goda möjligheter att tvätta händerna.

Att tänka på när distansundervisningen i gymnasieskolan upphör

Folkhälsomyndighetens råd om förebyggande åtgärder i gymnasieskolanlänk till annan webbplats

Rapporten på Folkhälsomyndighetens webbplats: Covid-19 hos barn och unga – en kunskapssammanställninglänk till annan webbplats

Infektionskänslighet hos barn och covid-19 (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Komvux kan i vissa fall återgå till undervisning i skolans lokaler

Elever inom komvux ska följa Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer för vuxna för att minska smittspridningen. I vissa fall kan det innebära att distansundervisning delvis fortfarande behövs. Till exempel kan man behöva fortsätta med distansundervisning när det är möjligt, som för teoretiska moment, men återuppta undervisningen på plats i lokalerna för praktiska moment.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att minska smittspridning på arbetsplatser och för samhället i stort bör följas. Utbildningssamordnare kan till exempel

 • låta elever studera hemifrån om det är möjligt
 • undvika att samla större grupper av elever
 • möblera undervisningslokalerna så att de som vistas där kan hålla avstånd till varandra
 • erbjuda goda möjligheter att tvätta händerna.

Ytterst är det upp till huvudmannen att bidra till att minimera smittspridning på det sätt som passar verksamheten bäst.

Planera för undervisning i sommar och i höst på komvux

Folkhälsomyndighetens information till lärosäten och annan högre utbildning om covid-19länk till annan webbplats

Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer för vuxna för att minska smittspridningenlänk till annan webbplats

Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att minska smittspridning på arbetsplatser och för samhället i stortlänk till annan webbplats

Möjligheter för skolor som är öppna under coronapandemin

Regeringen har möjliggjort olika typer av flexibla lösningar för de skolor som håller öppet som vanligt. Med de här nya undantagsåtgärderna kan huvudmannen välja att erbjuda distansundervisning till elever som i vanliga fall skulle ha varit i skolan. Även lärare som behöver stanna hemma kan få möjlighet att undervisa på distans trots att eleverna är på plats i skolans lokaler. Det kan till exempel vara att läraren eller eleven har milda symptom på covid-19 och behöver stanna hemma för att inte sprida smitta.

Förordning (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smittalänk till annan webbplats

Viktigt att undvika att lärare dubbelarbetar

Om huvudmannen väljer att erbjuda distansundervisning för vissa elever behöver detta organiseras på ett sätt som inte medför dubbelarbete för lärare. Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Hur till exempel lärares arbete ska organiseras om vissa elever ges distansundervisning medan andra elever får undervisning i skolenhetens lokaler är en fråga som behöver lösas inom ramen för arbetsmiljöansvaret.

Skolans huvudman beslutar om undantagsåtgärder

Det är ingen skyldighet för skolans huvudman att erbjuda distansundervisning eller besluta om några andra undantagsåtgärder. Det är tvärtom upp till huvudmannen att besluta om och hur dessa möjligheter ska användas.

Undantagsåtgärderna kan användas om det behövs på grund av att en lärare eller elev inte är eller har varit närvarande i skolan därför att de följer eller har följt Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer. De kan också användas om det behövs för att lärare och elever i gymnasieskolan ska kunna följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer för covid-19 och som rör kollektivtrafiken och andra allmänna färdmedel.

Det finns inte någon skyldighet för en huvudman att tillämpa dessa undantagsåtgärder, utan det är en möjlighet för skolan. Huvudmannen ska först ska ha vidtagit åtgärder inom ramen för det ordinarie regelverket som att t.ex. anpassa schemaläggningen innan undantag från de ordinarie skolförfattningarna kan göras.

De åtgärder som är möjliga för huvudmannen att vidta skiljer sig åt beroende på vilken skolform det handlar om. Det handlar om att huvudmannen vid behov får anpassa utbildningens utformning, omfattning och förläggning.

Ta hänsyn till elevernas ålder och övriga förutsättningar

Om huvudmannen tar beslut om att erbjuda distansundervisning är det viktigt att ta hänsyn till elevernas ålder och förutsättningar. Skolan bör särskilt överväga om det är lämpligt att erbjuda distansundervisning för elever i specialskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

Eleverna behöver ha tillgång till nödvändiga lärverktyg

Skolans huvudman behöver också beakta att elever i grundskolan och motsvarande skolformer ska ha tillgång till nödvändiga digitala verktyg eller andra lärverktyg som behövs för att de ska kunna ta del av utbildningen. Det här gäller som huvudregel även elever i gymnasieskolan.

Möjlighet för lärare som behöver vara hemma på grund av Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer

Bestämmelsen ger huvudmannen en möjlighet att besluta om till exempel distansundervisning. Detta kan göras exempelvis om en lärare som inte är sjukskriven, men i fråga om sin egen personliga situation behöver vara hemma på grund av föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Även en elev som i fråga om sin egen personliga situation följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer kan vistas hemma och ta del av undervisningen om han eller hon i vanliga fall hade gått till skolan.

Det är viktigt att betona att varken elever eller lärare ska vara i skolan när de är sjuka, och alla som är så sjuka att de inte orkar studera eller undervisa ska vara hemma och vila. Men en lärare som i vanliga fall hade kunnat undervisa i skolan, men som behöver vara hemma utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer, kan nu arbeta hemifrån med distansundervisning.

En annan möjlighet är att anställa pensionerade lärare för att ge distansundervisning till elever som är hemma med anledning av föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, även när skolan är öppen.

Möjlighet om åtgärder behövs för att lärare och elever ska kunna följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer om kollektivtrafiken

Det finns en möjlighet för skolans huvudman att besluta om åtgärder för att elever och lärare ska kunna följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer som rör kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel. Om det är nödvändigt kan huvudmannen anpassa utbildningens utformning, omfattning eller förläggning. Folkhälsomyndigheten rekommenderar också för närvarande social distansering samt att var och en följer anvisningarna i kollektiv­trafik och i andra allmänna färdmedel.

Huvudmannen ska först ska ha vidtagit åtgärder inom ramen för det ordinarie regelverket som att till exempel anpassa schemaläggningen innan undantag från de ordinarie skolförfattningarna kan göras. Om en gymnasieskola har en stor mängd elever som åker med kollektivtrafiken i rusningstrafik för att kunna närvara i skolan enligt sitt schema, trots att skolan har anpassat schemaläggningen, får skolan till exempel kombinera undervisning i skolans lokaler med distans­undervisning. Den här bestämmelsen är en möjlighet för huvudmännen – inte en skyldighet. Det är inte en rättighet för elever att få ta del av undervisning på distans.

Det kan vara fråga om att det exempelvis kan antas uppstå stor trängsel i de allmänna kommunikationerna i storstäder om många gymnasieelever ska ta sig till skolan samtidigt med tunnelbana eller spårvagnar i rusningstrafik. Det kan också vara en fråga om att det kan antas uppstå trängsel i kollektivtrafiken i glesbygd om bussar har mycket låg turtäthet. Elever kan då bidra till att resenärer kommer att trängas med varandra och då ökar risken för smittspridning. Därför måste det ske en anpassning utifrån de lokala förhållandena och undervisningen kan till exempel utformas så att distansundervisning ges under rusningstrafik och närundervisning övrig tid på dagen. När det gäller distansundervisning bör huvudmannen överväga om det är lämpligt att bedriva sådan undervisning med hänsyn till elevers olika förutsättningar och behov, till exempel när det gäller elever i en socialt utsatt situation och vissa nyanlända elever. Om en gymnasieskola har många elever som åker med kollektivtrafiken och en stor mängd elever, som trots att skolan har anpassat schemaläggningen, måste åka med kollektivtrafiken i rusningstrafik för att kunna närvara i skolan enligt sitt schema, får skolan till exempel kombinera undervisning i skolans lokaler med distans­undervisning. Den här bestämmelsen öppnar för en möjlighet för huvudmännen, inte en skyldighet. Det är inte en rättighet för elever att få ta del av undervisning på distans.

Undantagsåtgärder som skolans huvudman kan vidta i olika skolformer

En huvudman som håller en skola öppen kan under vissa förutsättningar ha möjlighet att vidta ytterligare åtgärder under coronapandemin. Huvudmannen är kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse om det är en fristående skola. Staten är huvudman för specialskolan och sameskolan.

Undantagsåtgärderna kan användas om det behövs på grund av att en lärare eller elev inte är eller har varit närvarande i skolan därför att de följer eller har följt Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer. Men de kan också användas om det behövs för att lärare och elever ska kunna följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer för covid-19 som rör kollektivtrafiken och andra allmänna färdmedel.

Det finns inte någon skyldighet för en huvudman att tillämpa dessa undantagsåtgärder, utan det är en möjlighet för skolan.

De åtgärder som är möjliga för huvudmannen att vidta skiljer sig åt beroende på vilken skolform det handlar om. Det handlar om att huvudmannen vid behov får anpassa utbildningens utformning, omfattning och förläggning.

Förskoleklassen

För att säkerställa att eleverna i förskoleklassen får den utbildning de har rätt till får huvudmannen besluta om att

 1. utbildningen omfattar fler timmar per dag
 2. utbildningen omfattar fler eller färre skoldagar per läsår
 3. utbildning förläggs lördagar, söndagar och helgdagar
 4. utbildningen läggs ut på entreprenad.

Grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan

För att säkerställa att eleverna grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan får den utbildning de har rätt till får huvudmannen besluta om att

 1. utbildningen omfattar fler timmar per dag
 2. utbildningen omfattar fler eller färre skoldagar per läsår
 3. utbildning förläggs till lördagar, söndagar och helgdagar
 4. utbildning bedrivs på distans
 5. undervisningstiden fördelas på ett annat sätt mellan ämnen och stadier
 6. utbildningen läggs ut på entreprenad.

Rektorn på skolan får också besluta om betyg om den eller de lärare som annars skulle ha beslutat om betyg är frånvarande med anledning av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten som gäller covid-19.

Det finns även möjlighet att besluta att läsåret ska sluta vid olika tidpunkter för olika årskurser om vissa uppgifter behöver prioriteras för vissa årskurser.

Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

För att säkerställa att eleverna i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan får den utbildning de har rätt till får huvudmannen besluta om att

 1. utbildningen omfattar fler timmar per dag
 2. utbildningen omfattar fler eller färre skoldagar per läsår
 3. utbildning förläggs på lördagar, söndagar och helgdagar
 4. utbildning bedrivs på distans
 5. undervisningstiden fördelas på ett annat sätt
 6. undervisningen läggs ut på entreprenad.

Vuxenutbildningen

Komvux omfattas inte av den här förordningen.

Läs mer om vad som gäller för komvux

Vad huvudmannen kan göra om skolverksamhet stängs

De nya bestämmelserna innebär att en huvudman i vissa fall får vidta åtgärder om en skolverksamhet helt eller delvis ska stängas eller har stängts tillfälligt. En huvudman kan besluta att helt eller delvis stänga

 • förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan
 • gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

En huvudman kan besluta att helt stänga

 • förskolan
 • fritidshemmet
 • annan pedagogisk verksamhet.

Bestämmelserna får tillämpas i fem olika situationer. Det handlar om när en huvudman på grund av coronaviruset håller eller har hållit en skolverksamhet helt eller delvis stängd

 1. på grund av att en så stor andel av personalen är frånvarande med anledning av coronaviruset att det inte går att bedriva verksamheten
 2. efter samråd med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning
 3. därför att skolan ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara avspärrat
 4. på grund av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten
 5. för att regeringen har beslutat att skolenheter tillfälligt ska stängas på nationell, regional eller kommunal eller nivå, med stöd av lagen om tillfällig stängning på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid.

Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet får inte vidta dessa åtgärder om förutsättningarna i punkt 5 föreligger.

Om huvudmannen delvis stänger en förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola kan de vidta dessa åtgärder om punkt 1, 2 eller 4 är uppfyllda. Det är inte möjligt att delvis stänga en förskola, ett fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet.

Bestämmelserna får däremot inte användas för att stänga en skola för att enstaka elever eller stora grupper av elever är frånvarande. De går inte heller att använda när en skolverksamhet stänger av andra skäl, till exempel för att verksamheten behöver tid att planera eller för att det finns en oro bland elever och vårdnadshavare.

Det är viktigt att de beslut som huvudmannen fattar dokumenteras och motiveras. De åtgärder som vidtas behöver bygga på rimliga avvägningar och tillgodose elevernas rättigheter.

Lag (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstidlänk till annan webbplats

Förordning (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smittalänk till annan webbplats

Huvudmannens ansvar att erbjuda omsorg om förskola, fritidshem eller annan pedagogisk omsorg stängs

Om en huvudman stänger en förskola, ett fritidshem eller annan pedagogisk omsorg finns ett krav på att erbjuda omsorg till barn och elever vars vårdnadshavare deltar i samhällsviktig verksamhet. Den omsorgen ska så långt som möjligt motsvara den verksamhet som barnet eller eleven normalt skulle delta i.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en föreskrift och allmänna råd som beskriver vilka samhällssektorer och exempel av samhällsviktiga verksamheter som berörs. De förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg.

Läs mer om föreskriften, allmänna råd och hur processen går till på MSB:s webbplatslänk till annan webbplats

Förskola eller fritidshem ska även erbjudas till barn och elever som behöver få särskilt stöd i sin utveckling av fysiska, psykiska eller andra skäl och som bara kan få det genom att gå i förskola eller fritidshem.

Om en huvudman har beslutat om att stänga en skolverksamhet är det den huvudmannen som ansvarar för att anordna omsorgen. För att det inte ska ställas orimliga krav på huvudmannen ska det gå att göra undantag från de krav som finns på utbildningen i skolförfattningarna. Men verksamheten ska så långt det är möjligt motsvara den verksamhet som barnet eller eleven normalt skulle delta i.

Huvudmannen ansvarar också för att informera vårdnadshavarna om att det finns omsorg för barn till vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet. Barnets eller elevens vårdnadshavare ska anmäla till huvudmannen om de har behov av omsorg.

Checklista för kommunala huvudmän vid stängning av förskole- och skolverksamhet samt fritidshemlänk till annan webbplats (pdf, 122 kB)

Checklista för enskilda huvudmän vid stängning av förskole- och skolverksamhet samt fritidshemlänk till annan webbplats (pdf, 121 kB)

Regeringens möjlighet att stänga skolverksamhet

Regeringen kan nu besluta om att tillfälligt stänga ner förskolor, skolor, fritidshem eller annan verksamhet enligt skollagen.

Lag (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstidlänk till annan webbplats

Förordning (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smittalänk till annan webbplats

Hemkommunens ansvar att erbjuda omsorg om regeringen beslutar att stänga skolverksamhet

Det finns ett krav på att erbjuda omsorg till barn och elever vars vårdnadshavare deltar i samhällsviktig verksamhet. Den omsorgen ska så långt som möjligt motsvara den verksamhet som barnet eller eleven normalt skulle delta i.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en föreskrift och allmänna råd som beskriver vilka samhällssektorer och exempel av samhällsviktiga verksamheter som berörs. De förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg.

Läs mer om föreskriften, allmänna råd och hur processen går till på MSB:s webbplatslänk till annan webbplats

Hemkommunen ska erbjuda förskola eller fritidshem även till barn och elever som behöver få särskilt stöd i sin utveckling av fysiska, psykiska eller andra skäl och som bara kan få det genom att gå i förskola eller fritidshem.

Om regeringen har beslutat om att stänga skolverksamhet är det barnets eller elevens hemkommun som i egenskap av huvudman ansvarar för att anordna omsorgen. För att det inte ska ställas orimliga krav på huvudmannen ska det gå att göra undantag från de krav som finns på utbildningen i skolförfattningarna. Men verksamheten ska så långt det är möjligt motsvara den verksamhet som barnet eller eleven normalt skulle delta i.

Hemkommunen ansvarar också för att informera vårdnadshavarna om att det finns omsorg för barn till vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet. Barnets eller elevens vårdnadshavare ska anmäla till hemkommunen om de har behov av omsorg.

Checklista för kommunala huvudmän vid stängning av förskole- och skolverksamhet samt fritidshemPDF (pdf, 122 kB)

Checklista för enskilda huvudmän vid stängning av förskole- och skolverksamhet samt fritidshemPDF (pdf, 121 kB)

Möjliga åtgärder om skolan är eller har varit stängd

Utgångspunkten är att alla elever ska vara i skolan och få sin utbildning i skolans lokaler. Men huvudmannen kan vid behov vidta andra åtgärder för att elever ska kunna tillförsäkras sin rätt till utbildning enlig skollagen, till exempel erbjuda distansundervisning i någon omfattning Skolan ska i efterhand kunna avgöra hur mycket av den garanterade undervisningstiden som därmed är tillgodosedd.

Elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola ska fortfarande få den undervisningstid de har rätt till. De åtgärder som är möjliga för huvudmannen att vidta skiljer sig åt beroende på vilken skolform det handlar om.

Förskoleklassen

För att säkerställa att eleverna i förskoleklass får den utbildning de har rätt till får huvudmannen besluta om att

 1. utbildningen omfattar fler timmar per dag
 2. utbildningen omfattar fler eller färre skoldagar per läsår
 3. utbildning förläggs på lördagar, söndagar och helgdagar
 4. utbildningen läggs ut på entreprenad.

Grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan

För att säkerställa att eleverna grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola får den utbildning de har rätt till får huvudmannen besluta om att

 1. utbildningen omfattar fler timmar per dag
 2. utbildningen omfattar fler eller färre skoldagar per läsår
 3. utbildning förläggs på lördagar, söndagar och helgdagar
 4. utbildning bedrivs på distans
 5. undervisningstiden fördelas på ett annat sätt mellan ämnen och stadier
 6. utbildningen läggs ut på entreprenad.

Rektorn på skolan får också besluta om betyg om den eller de lärare som annars skulle ha beslutat om betyg är frånvarande med anledning av coronaviruset.

Det finns även möjlighet att besluta att läsåret ska sluta vid olika tidpunkter för olika årskurser om vissa uppgifter behöver prioriteras denna vår för vissa årskurser.

Skolan kan besluta att en mindre andel elever ska få komma till skolans lokaler för att genomföra praktiska undervisningsmoment, göra prov eller på annat sätt visa sina kunskaper i slutet av sin utbildning. Det kan även röra sig om

 • elever som behöver särskilt stöd i undervisningen och stödet bara kan ges i lokalerna
 • elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver få sin undervisning i skolans lokaler.

Samla elever i skolans lokaler

Möjligheten att disponera skoldagar under läsåret på ett friare sätt

Om regeringen eller huvudmannen har stängt skolan på grund av någon av de anledningar som förordningen föreskriver får huvudmannen möjlighet att disponera läsåret på ett friare sätt. Detta för att kunna hämta in undervisningstid som gått förlorad på grund av att skolan varit stängd.

Skoldagar kan exempelvis förläggas till lördagar, söndagar eller andra helgdagar. Skoldagar kan också förlängas till mer än 6 timmar för elever i årskurs F-2 och 8 timmar i övriga årskurser. Läsåret kan även förlängas så att det exempelvis pågår även i juli. Undervisningstid som inte kunnat ges under det nuvarande läsåret kan flyttas till nästa läsår inom ramen för de nya bestämmelsernas giltighetstid (30 juni 2021).

Elever i årskurs 9 (10 i specialskolan)

När det gäller elever i årskurs 9 kan tid inte flyttas till nästkommande läsår eftersom elevernas tid i grundskolan upphör. I dessa fall får huvudmannen i stället utnyttja de andra möjligheterna som beskrivs i förordningen, till exempel att förlägga undervisning till lördagar, söndagar eller lov, eller förlänga vårterminen för att eleverna ska få den garanterade undervisningstid de har rätt till.

Om huvudmannen förlägger undervisningen till exempelvis lördagar, söndagar eller andra helgdagar ska skollagens övriga bestämmelser tillämpas, till exempel ska eleverna få skolmåltider och, om de behöver, erbjudas skolskjuts.

Om regeringen eller huvudmannen har stängt skolan på grund av någon av de anledningar som förordningen föreskriver får huvudmannen möjlighet att disponera läsåret på ett friare sätt. Detta för att kunna hämta in undervisningstid som gått förlorad på grund av att skolan varit stängd.

Skoldagar kan exempelvis förläggas till lördagar, söndagar eller andra helgdagar. Skoldagar kan också förlängas till mer än 6 timmar för elever i årskurs F-2 och 8 timmar i övriga årskurser. Läsåret kan även förlängas så att det exempelvis pågår även i juli. Undervisningstid som inte kunnat ges under det nuvarande läsåret kan flyttas till nästa läsår inom ramen för de nya bestämmelsernas giltighetstid (30 juni 2021).

Elever i årskurs 9 (10 i specialskolan)

När det gäller elever i årskurs 9 kan tid inte flyttas till nästkommande läsår eftersom elevernas tid i grundskolan upphör. I dessa fall får huvudmannen i stället utnyttja de andra möjligheterna som beskrivs i förordningen, till exempel att förlägga undervisning till lördagar, söndagar eller lov, eller förlänga vårterminen för att eleverna ska få den garanterade undervisningstid de har rätt till.

Om huvudmannen förlägger undervisningen till exempelvis lördagar, söndagar eller andra helgdagar ska skollagens övriga bestämmelser tillämpas, till exempel ska eleverna få skolmåltider och, om de behöver, erbjudas skolskjuts.

Möjligheten att fördela undervisningstiden mellan ämnen och stadier på ett friare sätt

Om regeringen eller huvudmannen har stängt skolan på grund av någon av de anledningar som förordningen föreskriver får huvudmannen möjlighet att fördela undervisningstiden på ett annat sätt än det som beskrivs i timplanen. Det kan till exempel handla om att fördela undervisningstiden i ett eller flera ämnen samt mellan stadier. I praktiken innebär det att en elev till exempel kan få mindre undervisning i matematik och mer undervisning i teknik i årskurs 3 innevarande läsår och sedan mer undervisning i matematik och mindre undervisning i teknik första läsåret i årskurs 4.

Omdisponering av tid mellan ämnen och stadier behöver göras inom ramen för de nya bestämmelsernas giltighetstid (30 juni 2021).

När det gäller årskurs 9 finns inte möjligheten att flytta tid mellan ämnen och stadier. Här behöver huvudmannen istället tillämpa de möjligheter som ges att disponera om skoldagar under läsåret på ett friare sätt.

Läs mer om möjligheten att disponera skoldagar under läsåret på ett friare sätt

Om regeringen eller huvudmannen har stängt skolan på grund av någon av de anledningar som förordningen föreskriver får huvudmannen möjlighet att fördela undervisningstiden på ett annat sätt än det som beskrivs i timplanen. Det kan till exempel handla om att fördela undervisningstiden i ett eller flera ämnen samt mellan stadier. I praktiken innebär det att en elev till exempel kan få mindre undervisning i matematik och mer undervisning i teknik i årskurs 3 innevarande läsår och sedan mer undervisning i matematik och mindre undervisning i teknik första läsåret i årskurs 4.

Omdisponering av tid mellan ämnen och stadier behöver göras inom ramen för de nya bestämmelsernas giltighetstid (30 juni 2021).

När det gäller årskurs 9 finns inte möjligheten att flytta tid mellan ämnen och stadier. Här behöver huvudmannen istället tillämpa de möjligheter som ges att disponera om skoldagar under läsåret på ett friare sätt.

Läs mer om möjligheten att disponera skoldagar under läsåret på ett friare sätt

Möjligheten att anordna undervisning på distans

Om regeringen eller huvudmannen har stängt skolan på grund av någon av de anledningar som förordningen föreskriver får huvudmannen möjlighet att erbjuda utbildning som fjärr-­ eller distansundervisning, i de fall det är möjligt.

Då är det också möjligt att i högre utsträckning ge eleverna hemuppgifter eller låta dem ta del av utbildning genom olika digitala verktyg under tiden som skolan hålls stängd. När skolan är stängd och en ordinarie utbildning inte längre kan bedrivas är det viktigt att rektorn tillsammans med lärarna samordnar den undervisning eleverna får.

I de fall distansundervisning används och huvudmannen vill avräkna undervisningen mot den garanterade undervisningstiden har huvudmannen möjlighet att bedöma och besluta hur många undervisningstimmar distansundervisningen motsvarar. Denna bedömning ligger till grund för vilket antal undervisningstimmar eleverna framöver ska ges inom ramen för den garanterade undervisningstiden när skolan inte längre är stängd.

Skillnaden mellan fjärrundervisning och distansundervisning

Om regeringen eller huvudmannen har stängt skolan på grund av någon av de anledningar som förordningen föreskriver får huvudmannen möjlighet att erbjuda utbildning som fjärr-­ eller distansundervisning, i de fall det är möjligt.

Då är det också möjligt att i högre utsträckning ge eleverna hemuppgifter eller låta dem ta del av utbildning genom olika digitala verktyg under tiden som skolan hålls stängd. När skolan är stängd och en ordinarie utbildning inte längre kan bedrivas är det viktigt att rektorn tillsammans med lärarna samordnar den undervisning eleverna får.

I de fall distansundervisning används och huvudmannen vill avräkna undervisningen mot den garanterade undervisningstiden har huvudmannen möjlighet att bedöma och besluta hur många undervisningstimmar distansundervisningen motsvarar. Denna bedömning ligger till grund för vilket antal undervisningstimmar eleverna framöver ska ges inom ramen för den garanterade undervisningstiden när skolan inte längre är stängd.

Skillnaden mellan fjärrundervisning och distansundervisning

Möjligheten att låta elever få undervisning på en annan skola

Om regeringen eller huvudmannen tar beslut om att stänga en skola får huvudmannen, om det behövs, låta eleverna från den skolan få undervisning i en annan av huvudmannens skolor, utöver vad som normalt är möjligt.

Huvudmannen kan även avtala med en annan huvudman att elever från en skola där undervisning inte kan bedrivas i ett eller flera ämnen i stället ska få undervisning i någon av den andre huvudmannens skolor (entreprenad). Det kan till exempel vara en möjlighet för en huvudman som bara har en skola och det inte går att bedriva undervisning där.

Huvudmannen ska enligt vanliga bestämmelser erbjuda skolskjuts till de elever som behöver det.

Förskoleklassen och fritidshemmet nämns inte i den här paragrafen eftersom det redan finns bestämmelser som möjliggör entreprenad i de här verksamheterna.

Om regeringen eller huvudmannen tar beslut om att stänga en skola får huvudmannen, om det behövs, låta eleverna från den skolan få undervisning i en annan av huvudmannens skolor, utöver vad som normalt är möjligt.

Huvudmannen kan även avtala med en annan huvudman att elever från en skola där undervisning inte kan bedrivas i ett eller flera ämnen i stället ska få undervisning i någon av den andre huvudmannens skolor (entreprenad). Det kan till exempel vara en möjlighet för en huvudman som bara har en skola och det inte går att bedriva undervisning där.

Huvudmannen ska enligt vanliga bestämmelser erbjuda skolskjuts till de elever som behöver det.

Förskoleklassen och fritidshemmet nämns inte i den här paragrafen eftersom det redan finns bestämmelser som möjliggör entreprenad i de här verksamheterna.

Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Skolor bör i första hand, när det är möjligt, försöka förändra formerna för undervisningen genom att till exempel erbjuda hemuppgifter eller undervisning på distans med digitala verktyg. Skolan ska i efterhand kunna avgöra hur mycket av den garanterade undervisningstiden som därmed är tillgodosedd.

Elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska fortfarande få den undervisningstid de har rätt till. För att säkerställa att elever får den utbildning de har rätt till får huvudmannen till exempel besluta om att

 1. utbildningen omfattar fler timmar per dag
 2. utbildningen omfattar fler eller färre skoldagar per läsår
 3. utbildning förläggs på lördagar, söndagar och helgdagar
 4. utbildning bedrivs på distans
 5. undervisningstiden fördelas på ett annat sätt
 6. undervisningen läggs ut på entreprenad.

Skolan kan besluta att en mindre andel elever ska få komma till skolans lokaler för att genomföra praktiska undervisningsmoment, göra prov eller på annat sätt visa sina kunskaper i slutet av sin utbildning. Det kan även röra sig om elever som

 • behöver särskilt stöd i undervisningen och stödet bara kan ges i lokalerna
 • elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver få sin undervisning i skolans lokaler.

Samla elever i skolans lokaler

Möjligheten att disponera skoldagar och undervisning på ett friare sätt

Eleverna ska få den garanterade undervisningstid de har rätt till. Om regeringen eller huvudmannen har stängt skolan på grund av någon av de anledningar som förordningen föreskriver har huvudmannen möjlighet att förlägga undervisningen till andra tider än vad som annars gäller. Detta för att kunna hämta in undervisningstid som gått förlorad på grund av att skolan varit stängd.

Det kan till exempel handla om att ge undervisning under helger, att lägga in fler skoldagar under ett senare läsår eller att förlänga läsåret så att det fortsätter efter juni månad. Senarelagd undervisningstid ska ges inom ramen för de nya bestämmelsernas giltighetstid (30 juni 2021).

Elever som går sista året i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan

Elever som går sista året i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan, normalt år 3, kan inte hämta in tid under senare läsår.

I dessa fall får huvudmannen i stället utnyttja de andra möjligheterna som beskrivs i paragrafen i den utsträckning som är nödvändig för att eleverna ska få den garanterade undervisningstid de har rätt till.

Eleverna ska få den garanterade undervisningstid de har rätt till. Om regeringen eller huvudmannen har stängt skolan på grund av någon av de anledningar som förordningen föreskriver har huvudmannen möjlighet att förlägga undervisningen till andra tider än vad som annars gäller. Detta för att kunna hämta in undervisningstid som gått förlorad på grund av att skolan varit stängd.

Det kan till exempel handla om att ge undervisning under helger, att lägga in fler skoldagar under ett senare läsår eller att förlänga läsåret så att det fortsätter efter juni månad. Senarelagd undervisningstid ska ges inom ramen för de nya bestämmelsernas giltighetstid (30 juni 2021).

Elever som går sista året i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan

Elever som går sista året i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan, normalt år 3, kan inte hämta in tid under senare läsår.

I dessa fall får huvudmannen i stället utnyttja de andra möjligheterna som beskrivs i paragrafen i den utsträckning som är nödvändig för att eleverna ska få den garanterade undervisningstid de har rätt till.

Möjligheten att anordna undervisning på distans

Om regeringen eller huvudmannen tar beslut om att stänga en skola får huvudmannen möjlighet att erbjuda utbildning som fjärr-­ eller distansundervisning, i de fall det är tekniskt möjligt. Genom att göra sådana förändringar i undervisningen är det också möjligt att i större utsträckning ge eleverna hemuppgifter.

Vid distansundervisning är det inte möjligt att beräkna antalet undervisningstimmar eleven får. För att huvudmannen inte ska behöva dubblera undervisning för att uppnå den garanterade undervisningstiden har huvudmannen möjlighet att bedöma och besluta hur många undervisningstimmar distansundervisningen ska anses motsvara.

Om regeringen eller huvudmannen tar beslut om att stänga en skola får huvudmannen möjlighet att erbjuda utbildning som fjärr-­ eller distansundervisning, i de fall det är tekniskt möjligt. Genom att göra sådana förändringar i undervisningen är det också möjligt att i större utsträckning ge eleverna hemuppgifter.

Vid distansundervisning är det inte möjligt att beräkna antalet undervisningstimmar eleven får. För att huvudmannen inte ska behöva dubblera undervisning för att uppnå den garanterade undervisningstiden har huvudmannen möjlighet att bedöma och besluta hur många undervisningstimmar distansundervisningen ska anses motsvara.

Möjligheten att låta elever få undervisning hos en annan huvudman

Huvudmannen kan avtala med en annan huvudman att elever från en skola där man inte kan bedriva undervisning i ett eller flera ämnen i stället ska få undervisning i någon av den andra huvudmannens skolor (entreprenad). Det kan till exempel vara en möjlighet för en huvudman som bara har en skola och det inte går att bedriva undervisning där.

Huvudmannen ska enligt vanliga bestämmelser erbjuda skolskjuts till de elever som behöver det.

Huvudmannen kan avtala med en annan huvudman att elever från en skola där man inte kan bedriva undervisning i ett eller flera ämnen i stället ska få undervisning i någon av den andra huvudmannens skolor (entreprenad). Det kan till exempel vara en möjlighet för en huvudman som bara har en skola och det inte går att bedriva undervisning där.

Huvudmannen ska enligt vanliga bestämmelser erbjuda skolskjuts till de elever som behöver det.

Senast uppdaterad 30 juli 2020

Relaterat