Ändringar i den tillfälliga förordningen från och med den 10 augusti 2021

Våren 2020 beslutade regeringen om en tillfällig förordning som syftade till en flexibilitet för huvudmän under coronapandemin. Förordningen har efter införandet ändrats flera gånger för att möta skolors behov utifrån aktuellt pandemiläge. Här kan du läsa om de ändringar som börjar gälla från och med den 10 augusti 2021.

Förordning (2021:810) om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smittalänk till annan webbplats

Syftet med ändringarna, som beslutades den 8 juli 2021 och som börjar gälla den 10 augusti 2021, är att undvika att mer långtgående åtgärder än nödvändigt vidtas för att förhindra smittspridning,

På regeringens webbplats kan du läsa mer om bakgrunden till ändringarna som börjar gälla den 10 augusti 2021länk till annan webbplats

Du hittar information om de regler som gäller utifrån den tillfälliga förordningen till och med den 9 augusti 2021 under Regler för förskolor, skolor och vuxenutbildning.

Det finns också nya bestämmelser om fjärr- och distansundervisning i den ordinarie skollagstiftningen, som inte är kopplade till coronapandemin. Läs mer om dessa här:

Ordinarie regler om fjärrundervisning

Ordinarie regler om distansundervisning

Vad är en huvudman inom skolväsendet?

Förskolor, skolor, fritidshem och kommunal vuxenutbildning har alltid en huvudman. Huvudmannen är ytterst ansvarig för att utbildningen genomförs i enlighet med skollagen och andra bestämmelser. Alla huvudmän inom skolväsendet ska ha rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

Kommuner

En kommun kan vara huvudman för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola och kommunal vuxenutbildning.

Enskilda

En enskild fysisk eller juridisk person kan vara huvudman för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola. En enskild huvudman kallas ofta även för ”fristående huvudman”. För kontakt med en fristående huvudman kan man vända sig till verksamhetens styrelse eller motsvarande.

Regioner

Gymnasieskolor, gymnasiesärskolor och kommunal vuxenutbildning kan i viss utsträckning ha en region som huvudman.

Staten

Specialskolor och sameskolor samt förskoleklass och fritidshem vid en specialskola eller sameskola har staten som huvudman.

Källor: 2 kapitlet 2-8 § och 4 kapitlet 8 § skollagen.

Förskolor, skolor, fritidshem och kommunal vuxenutbildning har alltid en huvudman. Huvudmannen är ytterst ansvarig för att utbildningen genomförs i enlighet med skollagen och andra bestämmelser. Alla huvudmän inom skolväsendet ska ha rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

Kommuner

En kommun kan vara huvudman för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola och kommunal vuxenutbildning.

Enskilda

En enskild fysisk eller juridisk person kan vara huvudman för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola. En enskild huvudman kallas ofta även för ”fristående huvudman”. För kontakt med en fristående huvudman kan man vända sig till verksamhetens styrelse eller motsvarande.

Regioner

Gymnasieskolor, gymnasiesärskolor och kommunal vuxenutbildning kan i viss utsträckning ha en region som huvudman.

Staten

Specialskolor och sameskolor samt förskoleklass och fritidshem vid en specialskola eller sameskola har staten som huvudman.

Källor: 2 kapitlet 2-8 § och 4 kapitlet 8 § skollagen.

Bestämmelser som ändras den 10 augusti 2021

Möjligheten att besluta om undantagsåtgärder i öppna skolor i syfte att minska trängsel i kollektivtrafiken eller skolans lokaler tas bort

Bestämmelserna i 11 b och c §§ i den tillfälliga förordningen ändras från den 10 augusti 2021. De tidigare möjligheterna för huvudmän för öppna skolor att besluta om fjärr- eller distansundervisning eller vissa andra undantagsåtgärder i syfte att minska trängsel i kollektivtrafiken och andra allmänna färdmedel eller i skolans lokaler tas bort. Huvudmän kunde utifrån den tidigare lydelsen av 11 b och 11 c §§ fatta beslut om sådana undantagsåtgärder för gymnasieskolan eller grundskolans högstadium (årskurs 7-9).

Källa: förordning (2021:810) om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

Läs här om den lydelse av 11 b och c §§ som gäller till och med den 9 augusti 2021

Fjärr- och distansundervisning får användas i öppna skolor om det behövs för att huvudmannen följer en rekommendation från Folkhälsomyndigheten om sådan undervisning

Den nya lydelsen av 11 b § i den tillfälliga förordningen innebär att en huvudman för en öppen skola från och med den 10 augusti 2021 får besluta om fjärr- eller distansundervisning för gymnasieskolan eller grundskolans högstadium (årskurs 7-9) om det behövs för att huvudmannen följer en rekommendation från Folkhälsomyndigheten om att en del av eleverna ska ges fjärr- eller distansundervisning, och rekommendationen har meddelats

 1. på förslag av smittskyddsläkare för att tillfälligt motverka lokal eller regional spridning av covid-19, eller
 2. annars för att motverka spridning av covid-19.

Källa: 11 b § förordning (2021:810) om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

Vad innebär den nya möjligheten till fjärr- eller distansundervisning i gymnasieskolan och grundskolans högstadium utifrån en rekommendation från Folkhälsomyndigheten?

Vissa undantagsåtgärder får användas i öppna skolor som bedriver eller har bedrivit fjärr- eller distansundervisning utifrån en rekommendation från Folkhälsomyndigheten om sådan undervisning

Den nya lydelsen av 11 c § i den tillfälliga förordningen innebär att en huvudman för en öppen skola, om det behövs för att huvudmannen följer eller har följt en sådan rekommendation från Folkhälsomyndigheten om fjärr- eller distansundervisning som avses i 11 b § i dess nya lydelse, får använda sig av förordningens bestämmelser om lärotider (5 §) och entreprenad (9 §) på utbildning i gymnasieskolan. När det gäller utbildning i grundskolans högstadium (årskurs 7-9) får huvudmannen under samma förutsättningar använda sig av förordningens bestämmelser om lärotider (3 §), annan fördelning av undervisningstid mellan stadier (4 §) och entreprenad (9 §).

Källa: 11 c § förordning (2021:810) om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

Vad innebär den nya möjligheten till undantagsåtgärder för en huvudman som följer eller har följt en rekommendation om fjärr- eller distansundervisning från Folkhälsomyndigheten?

Möjlighet till vissa undantagsåtgärder för öppna skolor som har bedrivit fjärr- eller distansundervisning med stöd av 11 b eller c §§ i den tidigare lydelsen

En huvudman för en öppen skola som har bedrivit fjärr- eller distansundervisning med stöd av 11 b och c §§ i den tidigare lydelsen får, om det behövs för att tillförsäkra elever deras rätt till utbildning enligt skollagen, även efter den 10 augusti 2021 använda sig av undantagsåtgärderna i 5 § (om lärotider) och 9 § (om entreprenad) på utbildning i gymnasieskolan. När det gäller utbildning i grundskolans högstadium (årskurs 7-9) får huvudmannen under samma förutsättningar använda sig av förordningens bestämmelser om lärotider (3 §), annan fördelning av undervisningstid mellan stadier (4 §) och entreprenad (9 §). Det regleras i övergångsbestämmelserna till ändringarna i den tillfälliga förordningen.

Källa: punkten 2 i övergångsbestämmelserna till förordning (2021:810) om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

Vad innebär möjligheten till undantagsåtgärder i gymnasieskolan och grundskolans högstadium (årskurs 7-9) om en huvudman bedrivit fjärr- eller distansundervisning utifrån tidigare bestämmelser?

Läs här om den lydelse av 11 b och c §§ som gäller till och med den 9 augusti 2021

Fjärr- eller distansundervisning i öppna skolor

I vilka situationer kan en huvudman för en öppen skola besluta om fjärr- eller distansundervisning utifrån den tillfälliga förordningen efter den 9 augusti 2021?

Utgångspunkten är att skolor ska bedriva skolförlagd undervisning då det är den undervisningsform som lämpar sig bäst för elever i allmänhet. Folkhälsomyndigheten bedömer att undervisning på plats i skolan kommer att vara huvudregel i alla skolformer för barn och unga under höstterminen 2021.

När en skola är öppen finns från och med den 10 augusti 2021 följande möjligheter att besluta om fjärr- eller distansundervisning enligt den tillfälliga förordningen:

 • Den första möjligheten gäller om det behövs på grund av att lärare eller elever inte är närvarande eller har varit närvarande i skolans lokaler därför att de utifrån sin egen personliga situation följer eller har följt Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer som avser sjukdomen covid-19. Detta regleras i 11 a §. Denna bestämmelse gäller sedan tidigare och förändras inte den 10 augusti 2021.
 • Den andra möjligheten gäller för gymnasieskolan och grundskolans högstadium (årskurs 7-9) om det behövs för att huvudmannen följer en rekommendation från Folkhälsomyndigheten om att en del av eleverna ska ges fjärr- eller distansundervisning, och rekommendationen har meddelats
 1. på förslag av smittskyddsläkare för att tillfälligt motverka lokal eller regional spridning av covid-19, eller
 2. annars för att motverka spridning av covid-19.

Detta regleras i 11 b §, som alltså får ny lydelse från och med den 10 augusti 2021.

Källor: 11 a § förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta och 11 b § förordning (2021:810) om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

Läs här om åtgärder som en huvudman kan vidta utifrån 11 a § i den tillfälliga förordningen

Mer information på Folkhälsomyndighetens webbplats

Inför skolstart hösten 2021 – information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19 (Folkhälsomyndighetens webbplats) länk till annan webbplats

Vad innebär den nya möjligheten till fjärr- eller distansundervisning i gymnasieskolan och grundskolans högstadium utifrån en rekommendation från Folkhälsomyndigheten?

Denna möjlighet införs genom att 11 b § ändras från och med den 10 augusti 2021. En huvudman för en skola som är öppen får enligt bestämmelsens nya lydelse besluta om fjärr- eller distansundervisning i gymnasieskolan eller grundskolans högstadium (årskurs 7-9) om det behövs för att huvudmannen följer en rekommendation från Folkhälsomyndigheten om att en del av eleverna ska ges fjärr- eller distansundervisning, och rekommendationen har meddelats

 1. på förslag av smittskyddsläkare för att tillfälligt motverka lokal eller regional spridning av covid-19, eller
 2. annars för att motverka spridning av covid-19

En rekommendation enligt andra punkten kan till exempel avse hela landet. Oavsett om det rör sig om en rekommendation på nationell, regional eller lokal nivå bör, enligt förordningsmotiven, en sådan rekommendation omprövas kontinuerligt och ändras så snart rådande förhållanden motiverar det.

De ändrade bestämmelserna i 11 b § kompletterar den tillfälliga förordningens bestämmelser i 2 § om möjliga åtgärder vid hel eller delvis stängning av skolor. Att en skola är stängd innebär att skolans lokaler är stängda för eleverna, men att undervisningen bedrivs som fjärr- eller distansundervisning. Men det kan också innebära att någon verksamhet tillfälligt inte alls bedrivs. Att en skola är delvis stängd innebär att utbildningen bedrivs med en mindre andel elever närvarande i skolans lokaler och att övrig undervisning bedrivs som fjärr- eller distansundervisning, eller att viss verksamhet tillfälligt inte alls bedrivs. Här handlar det alltså om mycket ingripande åtgärder som, enligt förordningsmotiven, är avsedda att användas endast om smittläget är så allvarligt att sådana åtgärder är befogade.

Bestämmelserna i 11 b § gör det möjligt att en större andel av eleverna kan få närundervisning i skollokalerna. Det kan, enligt förordningsmotiven, vara lämpligt i en situation när det är nödvändigt att vidta åtgärder för att motverka lokal eller regional smittspridning, men stängning eller delvis stängning bedöms vara en alltför långtgående åtgärd.

Vid de bedömningar som Folkhälsomyndigheten, smittskyddsläkare och skolhuvudmän måste göra vid sina överväganden måste det särskilt beaktas att många berörda elever är barn under 18 år. Det kan innebära att inte enbart smittskyddshänsyn utan även ett bredare folkhälso-, barn- och utbildningsperspektiv måste beaktas. Barnets bästa måste beaktas vid alla beslut som rör barn.

Källor: 11 b § förordning (2021:810) om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta och regeringens förordningsmotiv (Fm 2021:4), sidan 3.

Läs mer här om möjliga åtgärder enligt 2 § vid hel eller delvis stängning av skolor

Fortsatt viktigt att ta hänsyn till elevernas ålder och övriga förutsättningar vid fjärr- eller distansundervisning

Precis som tidigare är det viktigt att huvudmannen vid beslut om att erbjuda fjärr- eller distansundervisning tar hänsyn till elevernas ålder, mognad, olika förutsättningar och behov. Huvudmannen bör särskilt överväga om det är lämpligt att erbjuda sådan undervisning för elever i specialskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Fjärr- eller distansundervisning kan också vara olämplig för exempelvis elever i en socialt utsatt situation, elever som har behov av särskilt stöd i utbildningen som endast kan ges i lokalerna och vissa nyanlända elever.

Källor: 11 a § förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta, 11 b och c §§ förordning (2021:810) om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning på skolområet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta samt regeringens förordningsmotiv (Fm 2021:4), sidan 2.

Eleverna behöver ha tillgång till nödvändiga lärverktyg vid fjärr- eller distansundervisning

Inför ett beslut om att erbjuda fjärr- eller distansundervisning behöver skolans huvudman, precis som tidigare, beakta att elever i grundskolan och motsvarande skolformer ska ha kostnadsfri tillgång till nödvändiga digitala verktyg eller andra lärverktyg som behövs för att de ska kunna ta del av utbildningen. Även i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska utbildningen vara avgiftsfri. I gymnasieskolan får huvudmannen dock besluta att eleverna ska hålla sig med enstaka egna hjälpmedel.

Källor: 10 kapitlet 10 §, 11 kapitlet 13 §, 12 kapitlet 10 §, 13 kapitlet 10 §, 15 kapitlet 17 § och 18 kapitlet 17 § skollagen samt regeringens förordningsmotiv (Fm 2020:4), sidan 4, (Fm 2020:6), sidan 2,(Fm 2021:1), sidan 3.

Avgifter i skolanlänk till annan webbplats

Elever i grundskolan har rätt till skolmåltiderlänk till annan webbplats

Övriga undantagsåtgärder i öppna skolor

I vilka situationer kan en huvudman för en öppen skola efter den 9 augusti 2021 besluta om andra lärotider, annan fördelning av undervisningstid mellan stadier eller entreprenad, utöver vad som är möjligt med ordinarie skollagstiftning?

Det finns inte någon skyldighet för en huvudman att besluta om undantagsåtgärder enligt den tillfälliga förordningen. Sådana åtgärder är en möjlighet för huvudmannen.

I följande situationer kan en huvudman för en öppen skola från och med den 10 augusti 2021 besluta om andra lärotider, annan fördelning av undervisningstid mellan stadier eller om entreprenad, utöver vad som är möjligt med ordinarie skollagstiftning:

 • Den första möjligheten gäller om det behövs på grund av att lärare eller elever inte är närvarande eller har varit närvarande i skolans lokaler därför att de utifrån sin egen personliga situation följer eller har följt Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer som avser sjukdomen covid-19. Detta regleras i 11 a §. Denna bestämmelse gäller sedan tidigare och ändras inte den 10 augusti 2021.
 • Den andra möjligheten gäller om det behövs för att en huvudman för en gymnasieskola eller grundskolans högstadium (årskurs 7-9) följer eller har följt en sådan rekommendation om fjärr- eller distansundervisning från Folkhälsomyndigheten som avses i 11 b § i den nya lydelsen. Detta regleras i 11 c §, som alltså får ny lydelse från och med den 10 augusti 2021.
 • Den tredje möjligheten gäller också för gymnasieskolan och grundskolans högstadium (årskurs 7-9), om det behövs för att en huvudman som tidigare har bedrivit fjärr- eller distansundervisning med stöd av 11 b eller 11 c § i den tidigare lydelsen ska kunna tillförsäkra elever deras rätt till utbildning enligt skollagen. Detta regleras i övergångsbestämmelserna till de ändringar i förordningen som börjar gälla den 10 augusti 2021.

Vilka undantagsåtgärder som är möjliga för huvudmannen att vidta beror dels på vilken skolform det handlar om, dels på vilken av ovanstående situationer som är aktuell.

Källor: 11 a § förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta och 11 c § förordning (2021:810) om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta samt punkten 2 i övergångsbestämmelserna till den sistnämnda ändringsförordningen.

Läs här om åtgärder som en huvudman kan vidta utifrån 11 a § i den tillfälliga förordningen

I vilka situationer kommer en huvudman för en öppen skola att kunna besluta om fjärr- eller distansundervisning utifrån den tillfälliga förordningen efter den 9 augusti?

Läs här om den lydelse av 11 b och c §§ som gäller till och med den 9 augusti 2021

Vad innebär den nya möjligheten till undantagsåtgärder för en huvudman som följer eller har följt en rekommendation om fjärr- eller distansundervisning från Folkhälsomyndigheten?

Denna möjlighet regleras i den nya lydelsen av 11 c § i den tillfälliga förordningen. Den kan, om det behövs, från den 10 augusti 2021 tillämpas av en huvudman för en öppen skola som följer eller har följt en sådan rekommendation om fjärr- eller distansundervisning från Folkhälsomyndigheten som avses i 11 b § i den nya lydelsen. Bestämmelsen kan bara tillämpas i gymnasieskolan och grundskolans högstadium (årskurs 7-9).

Även efter att en huvudman har upphört att bedriva fjärr- eller distansundervisning, därför att Folkhälsomyndigheten har upphävt sin rekommendation om det, kan det finnas ett behov av vissa undantag från ordinarie skollagstiftning för att tillförsäkra eleverna sin rätt till utbildning. Om till exempel en huvudman för en gymnasieskola i stor omfattning har bedrivit fjärr- eller distansundervisning enligt en sådan rekommendation kan det finnas ett behov av att kompensera eleverna genom mer närundervisning, vilket kan medföra ett behov av att till exempel förlänga läsåret utöver vad som gäller enligt gymnasieförordningen.

Vid de bedömningar som Folkhälsomyndigheten, smittskyddsläkare och skolhuvudmän måste göra vid sina överväganden måste det särskilt beaktas berörda elever är barn under 18 år. Det kan innebära att inte enbart smittskyddshänsyn utan även ett bredare folkhälso-, barn- och utbildningsperspektiv måste beaktas. Barnets bästa måste beaktas vid alla beslut som rör barn.

Möjliga åtgärder i grundskolans högstadium (årskurs 7-9)

En huvudman för grundskolans högstadium (årskurs 7-9) kan utifrån 11 c § besluta att:

 1. utbildningen ska omfatta fler timmar per dag än vad som anges i skollagen
 2. utbildningen ska omfatta fler eller färre skoldagar under ett läsår än vad som anges i skollagen och skolförordningen
 3. utbildningen ska omfatta färre lovdagar per läsår än vad som anges i skolförordningen
 4. utbildningen ska förläggas till lördagar, söndagar eller andra helgdagar
 5. utbildningen ska förläggas till andra dagar än måndag-fredag
 6. läsåret ska börja eller sluta annan tid än vad som anges i skolförordningen
 7. undervisningstiden i ett eller flera ämnen ska fördelas mellan stadier på ett annat sätt än vad som framgår av den timplan som gäller för skolformen
 8. undervisning ska läggas ut på entreprenad till en annan huvudman utöver vad som är föreskrivet i 23 kapitlet skollagen.

Eleverna ska totalt sett få den undervisningstid de har rätt till enligt skollagen.

Det finns även en möjlighet att besluta att läsåret ska sluta vid olika tidpunkter för olika årskurser om vissa uppgifter behöver prioriteras för vissa årskurser.

En huvudman för en grundskola får också besluta att förlägga obligatoriskt anordnad lovskola till annan tid än vad som anges i skollagen.

Om huvudmannen väljer att omdisponera tid mellan ämnen och stadier behöver detta göras inom ramen för förordningens giltighetstid. När det gäller elever i grundskolans årskurs 9 kan tid inte flyttas till nästkommande läsår eftersom elevernas utbildning i aktuell skolform upphör. I dessa fall får huvudmannen i den utsträckning som är nödvändig i stället till exempel förlägga undervisning till lördagar, söndagar eller lov, eller förlänga vårterminen för att eleverna ska få den garanterade undervisningstid de har rätt till.

Möjliga åtgärder i gymnasieskolan

En huvudman för en gymnasieskola kan utifrån 11 c § besluta att:

 1. ett läsår ska omfatta fler eller färre veckor eller färre skoldagar eller lovdagar än vad som anges i gymnasieförordningen
 2. ett läsår ska börja eller sluta vid andra tider än vad som anges i gymnasieförordningen
 3. skolarbetet får förläggas till andra dagar än måndag-fredag och fördelas på annat sätt under läsåret än vad som anges i gymnasieförordningen
 4. undervisning ska läggas ut på entreprenad till en annan huvudman utöver vad som är föreskrivet i 23 kapitlet skollagen.

Eleverna ska totalt sett få den undervisningstid de har rätt till enligt skollagen.

Om huvudmannen väljer att senarelägga undervisningstid ska detta göras inom ramen för den tillfälliga förordningens giltighetstid. Elever som går sista året i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan kan inte hämta in tid under senare läsår. I dessa fall får huvudmannen i stället utnyttja de andra möjligheterna, som att till exempel förlägga undervisning till lördagar, söndagar eller lov, eller förlänga vårterminen, i den utsträckning som är nödvändig för att eleverna ska få den garanterade undervisningstid de har rätt till.

Källor: 11 c § förordning (2021:810) om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta och regeringens förordningsmotiv (Fm 2021:4), sidan 4.

Vad innebär möjligheten till undantagsåtgärder i gymnasieskolan och grundskolans högstadium om en huvudman bedrivit fjärr- eller distansundervisning utifrån tidigare bestämmelser?

Det finns övergångsbestämmelser till ändringarna i den tillfälliga förordningen. Dessa gör det möjligt för en huvudman för en öppen skola som tidigare, med stöd av den tidigare lydelsen av 11 b eller c §§, har bedrivit fjärr- eller distansundervisning att även i fortsättningen använda undantagsbestämmelserna om lärotider i 3 och 5 §§, om annan fördelning av undervisningstid mellan stadier i 4 § och om utökade möjligheter till entreprenad enligt 9 §. Dessa bestämmelser får tillämpas om det behövs för att tillförsäkra elever deras rätt till utbildning enligt skollagen, men bara i gymnasieskolan och grundskolans högstadium (årskurs 7-9).

Åtgärderna som kan vidtas utifrån dessa övergångsbestämmelser är alltså desamma som de åtgärder som kan vidtas utifrån den nya lydelsen av 11 c § om en huvudman följer eller har följt en rekommendation från Folkhälsomyndigheten om fjärr- eller distansundervisning.

Källor: 11 c § och punkten 2 i övergångsbestämmelserna till förordning (2021:810) om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

Vilka åtgärder kan vidtas utifrån den nya lydelsen av 11 c §?

Läs här om den lydelse av 11 b och c §§ som gäller till och med den 9 augusti 2021

Hel eller delvis stängning av skolor

Har bestämmelserna i den tillfälliga förordningen om åtgärder vid hel eller delvis stängning av skolor ändrats?

Nej, bestämmelserna i 2 § om undantagsåtgärder som under vissa förutsättningar får tillämpas vid hel eller delvis stängning av skolor är oförändrade efter den 9 augusti 2021.

Utgångspunkten är dock att skolor ska bedriva skolförlagd undervisning då det är den undervisningsform som lämpar sig bäst för elever i allmänhet. Folkhälsomyndigheten bedömer att undervisning på plats i skolan kommer att vara huvudregel i alla skolformer för barn och unga inför höstterminen 2021.

Möjligheter vid hel eller delvis stängning av skolor

Möjligheten till fjärr-eller distansundervisning utifrån den nya lydelsen av 11 b § utgör ett mindre ingripande alternativ till stängning

Mer information på Folkhälsomyndighetens webbplats

Inför skolstart hösten 2021 – information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19 (Folkhälsomyndighetens webbplats) länk till annan webbplats

Begreppen fjärr- och distansundervisning

Finns det skillnader mellan hur fjärr- och distansundervisning formuleras i den tillfälliga förordningen jämfört med definitionerna i de ordinarie bestämmelserna i skollagen?

Se svaret under Fjärr- och distansundervisning under coronapandemin

Senast uppdaterad 13 juli 2021

Innehåll på denna sida