Sätta betyg när undervisningen sker på distans

Här hittar du information inför betygssättning när eleverna får undervisning på distans med anledning av spridningen av coronaviruset och covid-19.

Spridningen av coronaviruset kan innebära att lärare inte kan undervisa som planerat eller att undervisningen sker på distans. Det kan också innebära att lärare inte kan göra bedömningar av elevens kunskaper på samma sätt som vanligt. Här beskriver vi vad som gäller då.

I extraordinära situationer kan regeringen besluta om en ökad flexibilitet för huvudmannen. Det här har regeringen nu valt att göra genom en särskild förordning som gäller från den 16 mars 2020 till och med den 30 juni 2021. Förordningen ger huvudmännen ökad flexibilitet när det gäller till exempel lärotider, undervisningens utformning och utbildningens förläggning. På så sätt ska läraren kunna undervisa så att eleverna får de kunskaper de behöver.

Nya regler om förskolor och skolor behöver stänga på grund av coronaviruset eller covid-19

Terminsbetyg och slutbetyg i grundskolan

Terminsbetyget ska bygga på lärarens bedömning av de kunskaper som eleven har inhämtat i ämnet fram till och med den aktuella terminen. Om läraren utifrån under­visningen inte vet något om kvaliteten på elevens kunnande i förhållande till vissa delar av kunskapskraven, kan läraren inte ta med dem i den allsidiga utvärderingen vid betygssättningen. Läraren ska då sätta det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper i ämnet i slutet av terminen, även om det inte gått att undervisa som planerat på grund av en omfattande smittspridning. Det är förstås viktigast att fokusera på att undervisningen blir så bra som möjligt under omständigheterna.

Betyg i årskurs 6

På vårterminen i årskurs 6 (årskurs 7 i specialskolan) ska lärarna sätta betyg utifrån de kunskapskrav som anges för årskurs 6. Det innebär att läraren behöver ett brett och varierat underlag i relation till kunskapskraven i sin helhet för årskurs 6. Eleverna har i de flesta fall gått på samma skolenhet åtminstone sedan höstterminen. Därför borde det finnas ett tillräckligt brett och varierat underlag i relation till kunskapskraven, även om en del av undervisningstiden har gått förlorad.

Slutbetyg i årskurs 9

Slutbetyg, som vanligen sätts i slutet av årskurs 9, sätts utifrån de kunskapskrav som anges för årskurs 9 (årskurs 10 för specialskolan). Slutbetygen från grundskolan är särskilt viktiga eftersom de påverkar elevens möjligheter att söka vidare till gymnasieskolan. Enligt gällande författningar får läraren inte bortse från delar av kunskapskraven i sin bedömning. Då behöver läraren ett brett och varierat underlag i relation till kunskapskraven för årskurs 9. Eleverna har för det mesta gått en längre tid på samma skolenhet och därför borde det finnas ett tillräckligt brett och varierat underlag i relation till kunskapskraven, även om en del av den undervisning som var planerad i skolans lokaler ersätts med distansundervisning.

Men det kan ändå behövas ytterligare någon pusselbit för att läraren ska ha ett bedömningsunderlag att sätta betyg utifrån. Om en del av undervisningstiden har gått förlorad kan skolan behöva undervisa utanför de tider som normalt gäller för grundskolan eller motsvarande skolformer. I första hand kan skolan fortsätta att undervisa på distans och på så sätt se till att eleverna utvecklar de kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Det kan också göra att läraren får ett tillräckligt brett och varierat underlag i relation till kunskapskraven.

Förordningen säger att det är möjligt att förlägga undervisning utöver den ordinarie lärotiden för att eleverna ska få möjlighet att få de kunskaper som kursplanerna föreskriver. När det gäller elever i årskurs 9 kan tid inte flyttas till nästkommande läsår eftersom eleverna slutar i grundskolan. I dessa fall får huvudmannen i stället utnyttja de andra möjligheterna som beskrivs i förordningen så att eleverna ska få den garanterade undervisningstid de har rätt till, till exempel förlänga vårterminen eller undervisa på lördagar, söndagar eller lov. Det är därför det viktigt att prioritera detta inom den närmaste tiden.

Betyg i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Betyg i år 1 och 2 jämfört med år 3

Betyg i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan sätts efter avslutad kurs. Det innebär att läraren behöver ett brett och varierat underlag i relation till kunskapskraven i sin helhet för kursen.

För elever i gymnasieskolan kan kurser ha pågått under en kortare eller längre tid. Det gör att eleverna kan ha kommit olika långt i olika kurser och att läraren har olika brett och varierat underlag beroende på hur länge kursen har pågått. Om kursen har pågått en längre tid borde det finnas ett brett och varierat underlag i relation till kunskapskraven, även om en del av undervisningstiden går förlorad. I första hand kan skolan fortsätta att undervisa på distans och på så sätt se till att eleverna utvecklar de kunskaper kursen syftar till att ge. Det kan också göra att läraren får ett tillräckligt brett och varierat underlag i relation till kunskapskraven.

Om kursen är kortare eller om eleven av andra skäl inte har fått lika mycket undervisning som hen normalt skulle ha fått kan skolan behöva förlägga den undervisning som behövs utanför de tider som normalt gäller för gymnasieskolan. Förordningen föreskriver att det är möjligt att förlägga undervisning utöver den ordinarie lärotiden för att eleverna ska få möjlighet att få de kunskaper som ämnesplanerna föreskriver. Det kan till exempel behövas om undervisningens praktiska eller fysiska karaktär inte medger att läraren undervisar på distans.

Skolan behöver prioritera arbetet med att hitta lösningar för elever i år 3. För elever som planerar att söka till högre studier är det viktigt att undervisningen förläggs på ett sådant sätt att eleverna kan avsluta sina kurser och uppnå en gymnasieexamen. För hela klasser som går i år 1 och 2 kan det även finnas möjlighet att förlänga kurserna så att de avslutas under hösten och att betygen sätts då. Det kan man göra för att säkerställa att eleverna får den undervisning de har rätt till och har tillräckliga kunskaper för nästa kurs eller utbildningsnivå.

För elever i år 4 som arbetar mot ett gymnasiesärskolebevis är det viktigt att eleverna ges den undervisningstid de har rätt till och att betyg kan sättas innan utbildningen avslutas. För elever i år 1–3 kan det även finnas möjlighet att förlänga kurserna så att de avslutas under hösten och att betygen sätts då.

Betyg i vuxenutbildningen

Betyg i komvux i svenska för invandrare (sfi), komvux på grundläggande nivå, komvux på gymnasial nivå, särskild utbildning för vuxna (särvux) på grundläggande och gymnasial nivå

Betyg på olika nivåer i vuxenutbildningen sätts efter avslutad kurs. Det innebär att läraren behöver ett brett och varierat underlag i relation till kunskapskraven i sin helhet för kursen. Vuxenutbildningen har en stor flexibilitet i hur undervisningen kan läggas upp, utformas och i vilka former den bedrivs. Det innebär att undervisningen inom ramen för gällande bestämmelser kan, bör och ska förläggas utifrån elevernas behov och förutsättningar. Kurser kan till exempel förlängas och bedrivas i form av distansundervisning eller en kombination av dessa.

För elever i komvux på gymnasial nivå som ska söka till högre utbildning kan det vara viktigt att kurserna avslutas i god tid före antagningen. Det kan innebära att undervisningen behöver tas igen så snart som möjligt.

Frågor och svar om prövning under coronapandemin

Senast uppdaterad 11 maj 2020