Skolan under coronapandemin hösten 2021

Undervisning i skolans lokaler är huvudregel i höst och det är viktigt att arbeta förebyggande för att minska risken för smittspridning. Skolor behöver samtidigt ha beredskap för att hantera fall och utbrott av covid-19 i skolan. Här hittar du övergripande information om vad som gäller i skolan i höst.

Undervisning i skolans lokaler

Det är undervisning på plats i skolans lokaler som är huvudregel i alla skolformer för barn och unga höstterminen 2021 enligt Folkhälsomyndighetens bedömning.

Från och med den 1 juni 2021 kan även vuxenutbildningen bedrivas i verksamhetens lokaler. Men precis som före coronapandemin kommer en del av vuxenutbildningen att bedrivas på distans även fortsättningsvis.

Åtgärder för att förebygga trängsel i skolan

Det är viktigt att skolan vidtar åtgärder för att minska risken för smittspridning. Varje skola har olika förutsättningar vad gäller lokaler, antal elever, klass- och gruppstorlekar. Det innebär att varje skola behöver hitta lösningar som passar den egna verksamheten.

Någon regel om ett specifikt avstånd mellan individer gäller inte i skolan. Inte heller reglerna om antalet personer som får delta i allmänna sammankomster gäller i skolan.

Exempel på förebyggande åtgärder är

  • möblera om när det är möjligt
  • schemalägg så att eleverna börjar och har rast vid olika tider
  • bedriv viss undervisning och aktiviteter utomhus om det är möjligt
  • undvik större samlingar i aula eller motsvarande
  • håll föräldramöten utomhus eller digitalt om det är möjligt
  • gör det möjligt för personalen att arbeta hemifrån.

Organisera förskolan för att undvika smittspridning

Arbeta förebyggande i förskoleklass, grundskola och fritidshem

Arbeta förebyggande i gymnasieskolan

Arbeta förebyggande inom vuxenutbildningen

Hantering av utbrott av covid-19 i skolan

Enligt Folkhälsomyndigheten ska bred testning tillsammans med smittspårning tillämpas vid fall och utbrott av covid-19 i skolan. I normalfallet kan symtomfria elever vara i skolan i väntan på provsvar.

Vid smittspridning eller utbrott av covid-19 i en skola ska huvudmannen samråda med smittskyddsläkaren i regionen. Det är viktigt att vidta åtgärder som är proportionerliga. Det handlar om att väga elevernas rätt till utbildning och behov av socialt sammanhang i skolan mot åtgärder för att förhindra ytterligare smittspridning.

I vissa allvarligare fall kan det vara motiverat att skolan begränsar sin verksamhet och att även elever utan symtom stannar hemma från skolan. Det är viktigt att samråd sker med smittskyddsläkare som kan bedöma vilka åtgärder som är befogade ur smittskyddssynpunkt.

Hantering av covid-19 i skolmiljö (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Situationer när fjärr- och distansundervisning får användas

Även om undervisning i skolans lokaler nu är huvudregel finns det situationer när fjärr- och distansundervisning får användas:

  • Huvudmannen kan besluta om fjärr- och distansundervisning om det finns en rekommendation från Folkhälsomyndigheten om det. Folkhälsomyndigheten kan besluta om rekommendation på lokal, regional och nationell nivå.
  • Huvudmannen kan även besluta om fjärr- och distansundervisning om skolan har behövt stängas helt eller delvis.
  • Huvudmannen kan också besluta om fjärr- och distansundervisning om det behövs på grund av att lärare eller elever är hemma därför att de utifrån sin egen personliga situation följer eller har följt Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer om covid-19.

Regler för förskolor och skolor under coronapandemin

Bakgrund

Den tillfälliga förordningen för skolan under coronapandemin, som regeringen beslutade om våren 2020, syftar till att ge huvudmännen flexibilitet under coronapandemin. Förordningen har kompletterats och justerats ett flertal gånger efter att den trädde i kraft. De senaste ändringarna, som började gälla den 10 augusti 2021, syftar till att undvika att mer långtgående åtgärder än nödvändigt vidtas. Ändringarna gäller grundskolan och gymnasieskolan och påverkar inte vuxenutbildningen, förskolan, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. I övrigt gäller tidigare regler enligt den tillfälliga förordningen.

Regler för förskolor och skolor under coronapandemin

Senast uppdaterad 08 september 2021

Innehåll på denna sida