Övergången till Gy25 inom komvux

Ämnesbetyg ersätter kursbetyg på gymnasial nivå från den 1 juli 2025. På den här sidan kan du läsa om hur ämnesbetygsreformen, även kallad Gy25, påverkar komvux.

Om förändringarna

De aktuella förändringarna påverkar följande skolformer och skolformsdelar:

 • komvux på gymnasial nivå
 • komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå
 • gymnasieskolan
 • anpassade gymnasieskolan.

Komvux på gymnasial nivå delar ämnesplaner med gymnasieskolan. Komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå delar ämnesplaner med anpassade gymnasieskolan. Därutöver finns även ett begränsat antal ämnesplaner som har utformats särskilt för de olika skolformerna och skolformsdelarna.

Här kan du läsa mer om reformen och ta del av aktuella remisser och ämnesplaner:

Aktuell information om ämnesbetyg – Gy25

Ämnesbetygen – en del av komvux25

Ämnesbetyg är en av flera förändringar inom komvux som börjar gälla under 2025.

Förändringar inom komvux25

Fortsatt möjligt med olika upplägg och studietakt

Komvux ska även i fortsättningen utgå från individens behov, förutsättningar och mål med studierna. Även efter införandet av ämnesbetyg kommer det att vara möjligt att dela upp en ämnesnivå i flera delnivåer, likt delkurser.

Ämnesbetygsreformen kommer inte heller att påverka möjligheten att anordna orienteringskurser eller individuella kurser inom komvux eller orienteringskurser inom komvux som anpassad utbildning.

Elever kommer att kunna läsa samtliga nivåer i ett ämne alternativt enstaka nivåer inom ett ämne. Elever kommer med andra ord att kunna påbörja sina studier i ett ämne på olika nivåer.

Det finns inga formella förkunskapskrav i form av betyg i lägre nivåer eller betyg från annan utbildning för att få läsa eller genomföra prövning i en nivå i ett ämne. För att vara behörig till en ämnesnivå ska eleven ha förutsättningar att kunna tillgodogöra sig kunskaperna.

Här kan du läsa mer om antagningsreglerna och behörighetsbedömning:

Rätt, behörighet och antagning till komvux på gymnasial nivå

Rätt, behörighet och antagning till komvux som anpassad utbildning

Övergången från kursbetyg till ämnesbetyg

De nya bestämmelserna om ämnesbetyg ska tillämpas första gången för utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2025. För att elever som har påbörjat kurser eller sammanhållna yrkesutbildningar enligt dagens kursutformade system ska kunna fullfölja sin utbildning inom detta system införs övergångsbestämmelser under en femårsperiod, från den 1 juli 2025 till den 30 juni 2030.

De femåriga övergångsbestämmelserna innebär följande:

 • En elev som har påbörjat en kurs eller en sammanhållen yrkesutbildning före den 1 juli 2025 ska kunna läsa klart och få betyg på denna kurs eller på kurserna i den sammanhållna yrkesutbildningen.
 • Efter den 30 juni 2030 ska dock utbildning som har påbörjats före den 1 juli 2025 fullföljas enligt de bestämmelser som gäller för ämnesbetyg.
 • Under vissa förutsättningar har den som innan 1 juli 2025 påbörjat utbildning på gymnasial nivå rätt att genomgå prövning i kurser mellan 1 juli 2025 och 30 juni 2030.

Betyg på kurs ersätts inte av betyg på motsvarande ämnesnivå

De nya bestämmelserna om ämnesbetyg innebär att ett godkänt betyg som sätts på en högre nivå i ett ämne ska ersätta betyg på lägre nivåer. Ett godkänt betyg som sätts på en högre nivå i ett ämne med flera nivåer ska även anses omfatta lägre nivåer i ämnet, oavsett om eleven läst de lägre nivåerna eller inte.

För att elever inte ska få dubbla betyg i kurser och nivåer som motsvarar varandra anges det i övergångsbestämmelserna att ett godkänt betyg som en elev får på en nivå i ett ämne inte ska omfatta lägre nivåer i ämnet, om eleven har godkänt betyg på en kurs som motsvarar den lägre nivån.

Det betyder att en elev under övergångsperioden 1 juli 2025 till 30 juni 2030 kan få ett ämnesbetyg som enbart omfattar en högre nivå i ett ämne, till exempel bara nivå 2 i ämnet kemi. Då har eleven ett separat kursbetyg i kemi 1 och ett separat ämnesbetyg i nivå 2 i ämnet kemi, förutsatt att kursen kemi 1 motsvarar nivå 1 i ämnet kemi.

Efter den 30 juni 2030 ska ett godkänt betyg på en nivå i ett ämne omfatta lägre nivåer i ämnet. Ett godkänt betyg som eleven får på en nivå i ett ämne efter den 30 juni 2030 ska då ersätta betyg som satts på en kurs, om kursen motsvarar någon eller några av de lägre nivåer som omfattas av ämnesbetyget.

Exempel på hur kursbetyg och ämnesbetyg kan ingå i en examen

Här är tre exempel på hur kursbetyg och ämnesbetyg kan ingå i en examen efter 1 juli 2025. Josef har endast betyg på kurser och Walter har endast betyg på ämnesnivåer. Katarina har däremot läst både kurser och ämnesnivåer i samma ämne.

Bilden visar en elev som kursbetyg i svenska som andraspråk 1-3. Då följer samtliga kursbetyg med i examen.Förstora bilden

Exempel 1. En elev som kursbetyg i svenska som andraspråk 1-3. Då följer samtliga kursbetyg med i examen.

Bilden visar en elev som har kursbetyg i svenska som andraspråk 1-2 och ämnesbetyg i svenska som andraspråk 3. Då följer både kursbetygen i kurs 1 och 2 samt ämnesbetyget för nivå 3 med i examen.Förstora bilden

Exempel 2. En elev som har kursbetyg i svenska som andraspråk 1-2 och ämnesbetyg i svenska som andraspråk 3. Då följer både kursbetygen i kurs 1 och 2 samt ämnesbetyget för nivå 3 med i examen.

Bilden visar en elev som har ämnesbetyg i svenska som andraspråk nivå 1-3. Då följer endast ämnesbetyg från nivå 3 med i examen.Förstora bilden

Exempel 3. En elev som har ämnesbetyg i svenska som andraspråk nivå 1-3. Då följer endast ämnesbetyg från nivå 3 med i examen.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för blandning av kursbetyg och betyg på ämnesnivåer i examensbevis och komvuxbevis.

Examensbevis och komvuxbevis efter 1 juli 2025

Så påverkas yrkespaketen

Ämnesbetygsreformen påverkar även sammanhållna yrkesutbildningar, så kallade yrkespaket, inom komvux. Nya yrkespaket som består av nivåer i ämnen kommer att tas fram. Dessa nya yrkespaket kommer att ersätta dagens kursutformade yrkespaket som därmed upphör och kommer att fasas ut under övergångsperioden.

Detta gäller för yrkespaket vid övergången till och införandet av ämnesbetyg:

 • En elev som påbörjar ett yrkespaket efter den 1 juli 2025 ska läsa ett nytt yrkespaket med nivåer i ämnen.
 • För kursutformade yrkespaket som påbörjats innan 1 juli 2025 ska enligt övergångsbestämmelserna äldre bestämmelser fortfarande gälla. Det innebär att en elev som har påbörjat ett yrkespaket innan det datumet ska läsa klart detta enligt äldre bestämmelser. Eleven kan då påbörja och läsa klart samtliga kurser i yrkespaketet även efter den 1 juli 2025, förutsatt att dessa kurser är en del av ett kursutformat yrkespaket som påbörjades innan 1 juli 2025.
 • Möjligheten att läsa kurser i ett yrkespaket upphör dock definitivt 2030. Efter den 30 juni 2030 ska utbildningen fullföljas enligt de bestämmelser som gäller för ämnesbetyg. Då är det endast möjligt att läsa yrkespaket med nivåer i ämnen. Det gäller även om det kursutformade yrkespaketet påbörjats innan 1 juli 2025.
 • Bilagan som följer utdraget ur betygskatalogen efter genomförd sammanhållen yrkesutbildning kan innehålla uppgifter om kurser, om dessa motsvarar en eller flera nivåer i ämnen som ingår i yrkesutbildningen.

De nya yrkespaketen med nivåer i ämnen planeras att publiceras under hösten 2024. Från år 2025 gäller även ytterligare förändringar gällande yrkespaket. Läs mer om dessa förändringar och mer information om nya yrkespaket i samband med ämnesbetyg här:

Sammanhållna yrkesutbildningar i komvux

Prövning

Den som har påbörjat utbildning inom följande skolformer och skolformsdelar före den 1 juli 2025 ska få genomgå prövning på kurs inom komvux på samma sätt som idag:

 • gymnasieskolan
 • anpassade gymnasieskolan
 • komvux på gymnasial nivå
 • komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå.

Dessa personer kan dock välja att genomgå prövning inom ramen för det ämnesutformade systemet om de vill det.

Efter den 30 juni 2030 är det bara möjligt att genomgå prövning i ämnesnivåer. Prövning kommer att ske utifrån den aktuella nivåns centrala innehåll, och betyg sätts på denna nivå.

Till skillnad från betyg på kurser omfattar betyg på ämnesnivåer också lägre nivåer i ämnet. Det innebär att om en elev vill göra en prövning på nivå 3 i ett ämne så genomför läraren prövningen på det centrala innehållet i nivå 3. Om eleven klarar prövningen och får ett betyg kommer detta betyg att omfatta alla tre nivåer i ämnet.

Examensbevis och komvuxbevis efter 1 juli 2025

Elever som börjar studera inom komvux i det ämnesutformade systemet, och som tidigare har fått betyg på kurs inom gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan eller komvux, kommer att kunna få både betyg på kurs och betyg på ämnesnivå under sin studietid.

Ett examensbevis och ett komvuxbevis från komvux ska kunna innehålla en blandning av kursbetyg och betyg på ämnesnivåer. Bevisen får dock inte innehålla betyg på kurser och nivåer i ämnen som motsvarar varandra.

Skolverket får meddela föreskrifter om vilka kurser och ämnesnivåer som motsvarar varandra. Skolverket har för avsikt att ta fram föreskrifter om detta. Alla kurser kommer dock inte att ha motsvarande ämnesnivåer och tvärtom.

Om en elev har fått ett betyg på en kurs och ett betyg i ett ämne på en nivå som motsvarar kursen ska det högsta av dessa betyg tas med i examensbeviset eller komvuxbeviset.

Stöd i arbetet under övergångsperioden

Ändringar av betygsföreskrifter

Arbete pågår kring utformandet av föreskrifter som reglerar betygsdokument såsom utdrag ur betygskatalog samt examensbevis och komvuxbevis.

Övergångsbestämmelserna till skollagen (SFS 2022:147 och SFS 2022:1319). Länk till annan webbplats.

Förändringarna i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning(SFS 2023:655) Länk till annan webbplats.

Föreskrifter om motsvarande kurser och ämnesnivåer samt planeringsstöd för studieplanering

Skolverket får meddela föreskrifter om vilka kurser och ämnesnivåer som motsvarar varandra. Skolverket har för avsikt att ta fram föreskrifter om detta. Kursbetyg och ämnesbetyg som motsvarar varandra får inte ingå i ett examensbevis eller komvuxbevis tillsammans.

Skolverket planerar att remittera föreskrifterna under våren 2024.

Alla kurser kommer dock inte att ha motsvarande ämnesnivåer och tvärtom. Skolverket avser därför även att ta fram ett bredare planeringsstöd med sådana kurser och ämnesnivåer som inte omfattas av föreskrifter.

Syftet med planeringsstödet är att underlätta studieplaneringen för studerande i komvux som har med sig kursbetyg och ska fortsatta sina studier i det ämnesutformade systemet.

Planeringsstödet kommer visa om det kan finnas överlappning i viss utsträckning i innehåll mellan kurser och ämnesnivåer. Beroende på den studerandes utbildningsmål kan det då vara lämpligt att bara läsa en del av en ämnesnivå för att undvika upprepning eller välja andra ämnesnivåer.

Mer information om planeringsstödet kommer under våren 2024.

Podd för dig som jobbar som studie- och yrkesvägledare

Podd: Gy25, studie- och yrkesvägledning och komvux (14:55 min)

Ämnesbetyg och Gy25 närmar sig. Inom komvux finns många frågor hur övergången blir mellan nuvarande system och Gy25. I podden delar studie- och yrkesvägledare Berit Kristiansen med sig av sina funderingar och frågor tillsammans med Emelie Högberg och Mikaela Zelmerlööw, båda undervisningsråd från Skolverket. Hur ska elever kunna kombinera kurser och ämnesnivåer? Hur påverkas yrkespaketen av reformen?

Senast uppdaterad 06 februari 2024

Innehåll på denna sida

  Frågor och svar

  I samband med att Gy25 införs uppdateras även de nationella proven, både med anledning av reformen och utifrån att proven digitaliseras. Däremot sker inga förändringar när det gäller i vilka ämnen proven ska genomföras eller provens funktion.

  Från och med september 2025 blir det möjligt att beställa ämnesutformade nationella prov i svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik nivå 1b. Från och med december 2025 blir det möjligt att beställa ämnesutformade nationella prov för övriga nivåer inom matematik och matematik – fortsättning.

  Skolverket tittar på möjligheten att använda kursutformade nationella prov även om eleven läser enligt ämnesplaner, eftersom ämnesnivåerna och de motsvarande kurserna har ett relativt likt innehåll.