Remisser Gy25

Inför Gy25 tar Skolverket fram förslag på nya ämnesplaner, programstrukturer, examensmål och programmål. När förslagen går på remiss har myndigheter, organisationer och alla som är berörda av förslagen möjlighet att lämna synpunkter.

Bild på en dator

Fyra remissomgångar är planerade och två redan genomförda. Här kan du läsa om de olika förslagen och hitta information om hur du gör för att lämna synpunkter i en remiss.

Första remissomgången

Regeringen har fattat beslut om de nio gymnasiegemensamma ämnena i gymnasieskolan och komvux på gymnasial nivå. Dessa ämnesplaner ingick i den första remissomgången september 2022.

Sök efter ämnesplanerna här

Andra remissomgången

Ämnesplanerna, programstrukturerna och behörighetsföreskrifterna från den andra remissomgången beslutas av Skolverket under våren 2024. Ämnesplanerna publiceras löpande allt efter att de beslutas. Du hittar information om beslutade ämnesplaner på den övergripande sidan om Gy25.

Aktuell information om ämnesbetygsreformen – Gy25

Du kan även ta del av konsekvensutredningarna.

Konsekvensutredning för gymnasieskola och komvux på gymnasial nivå Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Om du vill ha tillgång till förslagen i den andra remissen innan beslut är fattat kan du kontakta registrator@skolverket.se.

Tredje remissomgången

Den tredje remissen avslutades 10 januari 2024. Då remitterades utbildningen gymnasieingenjör – vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år, några helt nya ämnesplaner, ämnesplaner från remiss 2 som remitteras om, modersmål och ämnesplaner för finsnickeri, florist, glasblåsare, guldsmed och textilutbildning. Dessutom remitteras programstrukturer för gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan utifrån de delar som Skolverket beslutar.

Du kan ta del av dokumenten som ingick i tredje remissomgången här:

Dokument från tredje remissen för Gy25

Fjärde remissomgången

Skolverket remitterar en fjärde remiss den 29 januari till 26 februari 2024. Det som remitteras är nationella minoritetsspråk och ämnesplaner för yrkesdansarutbildningen.

Ta del av den fjärde remissen Öppnas i nytt fönster.

Vem beslutar vad?

Beslutsgången för alla dokument som ingår i Gy25 är komplicerad. Regeringen och riksdagen beslutar om vissa delar, medan Skolverket har bemyndigande att besluta om andra.

Illustration över vem som beslutar vad

Här följer en kort beskrivning om vem som beslutar vad när det gäller författningar för gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan.

Skollagen

Riksdagen fattar beslut om skollagen. Skollagen reglerar vilka rättigheter och skyldigheter elever och vårdnadshavare har samt vilka krav som
ställs på huvudmannen för verksamheten.

Förordning

Regeringen fattar beslut om förordningar. Förordningar förtydligar och preciserar det som står i skollagarna

Övriga föreskrifter

Skolverket fattar beslut om föreskrifter som kompletterar det som står i lag och förordning. En sådan föreskrift skulle kunna vara Skolverkets föreskrifter om lärarlegitimationer.

Programnamn

Riksdagen fattar beslut om vad ett gymnasialt program ska heta och vilka ämnen som ska ingå i samtliga nationella program i gymnasieskolan

Ämnesplaner

Riksdagen fattar beslut om gymnasiegemensamma ämnens namn. Regeringen fattar beslut om gymnasiegemensamma ämnens innehåll. Skolverket fattar beslut om övriga ämnen och gymnasiesärskolan.

Programstrukturer

Regeringen fattar beslut om programgemensamma ämnen och inriktningarnas namn. Skolverket fattar beslut om inriktningarnas ämnen och programfördjupning.

Examensmål och programmål

Regeringen fattar beslut om examensmål och programmål. För varje nationellt program finns ett examensmål som anger mål för programmet, de inriktningar som finns inom programmet samt mål för gymnasiearbetet.

Läroplaner

Regeringen fattar beslut om läroplaner. Läroplaner beskriver verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet.

Så här går det till att ge synpunkter i en remiss

I Regeringskansliets PM Svara på remiss kan du läsa om hur det gå till att ge synpunkter i en remiss.

Svara på remiss – om remisser av betänkanden och andra förslag från Regeringskansliet, Regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 29 januari 2024

Innehåll på denna sida