Skolverket

Grundläggande värden i utbildningen

Barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals.

Riksdagen har tagit beslut om att barnkonventionen ska bli en del av svensk lag. Förslaget är att den ska träda i kraft den 1 januari 2020.

Barnkonventionens huvudprinciper

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
  • Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet.
  • Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas.
  • Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör dem. När åsikterna beaktas ska man ta hänsyn till barnets ålder och mognad.

Om barnkonventionen på Barnombudsmannens webbplatslänk till annan webbplats

FN:s barnrättskommitté

För att övervaka att de stater om har ratificerat konventionen också lever upp till den finns en FN-kommitté för barnets rättigheter. Vart femte år ska staterna lämna en rapport till kommittén om de framsteg de har gjort för att förverkliga de rättigheter som finns i konventionen. Sverige var en av de första staterna som ratificerade barnkonventionen.

Om Barnrättskommittén på Barnombudsmannens webbplatslänk till annan webbplats

Likvärdighet i utbildningen

Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar.

Likvärdighet i utbildningen