Vad händer efter beslutet?

När du har fått din legitimation registrerar vi dina behörigheter i lärar- och förskollärarregistret. Om du inte får en legitimation beror det oftast på att du inte har en behörighetsgivande examen eller på att något saknades i din ansökan.

Skolverket skickar beslutet i första hand till den mejladress du gett oss och i andra hand till din folkbokföringsadress.

Så här ser beslutet ut

Beslutet innehåller följande delar:

Beslutsmotivering

I beslutsmotiveringen står det varför vi fattat vårt beslut och hur vi har resonerat. Om vi beslutar att du ska få en legitimation är beslutsmotiveringen oftast mycket kort. Oftast står det bara att vi har gett dig en legitimation och vem som har fattat beslutet. Om vi har beslutat att du inte ska få någon legitimation eller vissa behörigheter som du ansökt om kan beslutsmotiveringen bli längre.

Legitimationshandling

Legitimationshandlingen innehåller uppgifter om namn, datum för beslut och vilken typ av legitimation du har fått. Det finns två typer av legitimationer: lärarlegitimation och förskollärarlegitimation. Om du blir behörig i både skolan och förskolan får du två legitimationer.

Behörighetsförteckning

Behörighetsförteckningen visar alla de skolformer, ämnen, ämnesområden och årskurser som du fått behörighet att undervisa i. Uppgifterna registrerar vi också i lärar- och förskollärarregistret.

Om din legitimation är utfärdad före den 19 juli 2014 finns det ingen separat behörighetsförteckning till din legitimation. Behörigheterna står i stället på själva legitimationshandlingen. Dina behörigheter är ändå registrerade i lärar- och förskollärarregistret, på samma sätt som i den nya behörighetsförteckningen.

Begär utdrag ur lärar- och förskollärarregistret

Om du inte får legitimation

Den vanligaste orsaken till att du inte får en legitimation är att du inte kan visa att du har en behörighetsgivande examen.

Skolverket kan inte validera högskolestudier eller yrkeserfarenhet som motsvarar en behörighetsgivande examen. Det kan bara de högskolor och universitet som har examensrätt göra. I behörighetsförordningen kan du läsa om vilka examina som krävs för att få en lärar- eller förskollärarlegitimation.

Förordning om behörigheter och legitimation för lärare och förskollärare (2011:326)länk till annan webbplats

Om du saknar en behörighetsgivande examen kan du vidareutbilda dig på flera olika sätt.

Olika vägar till en behörighetsgivande examen

Vidareutbildning av lärare, VAL

VAL är en förkortad lärarutbildning. Den vänder sig till dig som jobbar som lärare eller förskollärare men saknar en behörighetsgivande examen. Utbildningen bygger vidare på din arbetslivserfarenhet och dina tidigare högskolestudier. Alla som studerar inom VAL får en individuell studieplan. Läs mer om VAL på webbplatsen för lärarhögskolan vid Umeå universitet.

VALlänk till annan webbplats

Lärarutbildning

Det finns många lärarutbildningar att välja på med olika studieform, omfattning och innehåll. På studera.nu kan du läsa mer om vilka lärarutbildningar som finns.

Studera.nulänk till annan webbplats

Lärarlyftet

Du som är lärare och har legitimation, men undervisar utan behörighet i ett eller flera ämnen, kan komplettera din legitimation genom att gå Lärarlyftet. Skolverket erbjuder också kurser för fritidspedagoger i praktisk-estetiska ämnen. Om du går Lärarlyftet kan du få validera tidigare kunskaper och färdigheter.

Lärarlyftet

Om vi avvisar din ansökan

Om vi avvisar din ansökan betyder det att vi inte har kunnat pröva om du har rätt till legitimation. Några vanliga orsaker till att vi avvisar ansökningar är att vi inte har fått in

  • ansökningsavgiften från dig
  • en underskriven ansökningsblankett
  • ett examensbevis.

Har du fått din ansökan avvisad och vill att vi ska pröva om du kan få en legitimation igen? Då måste du göra en helt ny ansökan.

Hur du överklagar

Om du tycker att vi har fattat fel beslut har du rätt att överklaga. Din överklagan ska ha kommit in till Skolverket inom tre veckor efter att du har fått beslutet.

Rätten att överklaga en ansökan om legitimation framgår av förvaltningslagen. Om du överklagar beslutet prövar Skolverket först om vi kan ändra beslutet. Om vi kommer fram till att vi inte ska ändra det lämnar vi över ärendet till Förvaltningsrätten i Stockholm.

I din överklagan ska det stå

  • ärendenumret för Skolverkets beslut
  • hur du skulle vilja att beslutet ändrades
  • varför du tycker att beslutet ska ändras.

Skicka eller lämna överklagan till Skolverket:

Skolverket
106 20 Stockholm

E-post till skolverket@skolverket.se

Förvaltningsrätten i Stockholm länk till annan webbplats

Till toppen Gå till toppen på sidan